De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A307Valideer Informatie analyse

Nr.IDVraagFout                             Goed
1750Is het rapport tijdig onder de personen die het moeten beoordelen verspreid?
2650Zijn bij wijzigingen in het ontwerp de consequenties voor alle deelsystemen beschreven?
3751Is de auteur van het rapport tijdens de validatie beschikbaar zodat, indien gewenst een toelichting gegeven kan worden?
41903Is de acceptatieprocedure van de diverse producten in het rapport beschreven?
5387Zijn de producten die niet bij het te testen product horen wel in een andere testcyclus getest?
6386Is voor de test het belang van de integratie tussen de (deel)systemen duidelijk?
71392Zijn er binnen de organisatie standaard procedures voor het aanleveren van testen?
81809Is een diagnose gemaakt van het risico dat de organisatie het nieuwe systeem niet zal accepteren?
91810Is het risico bepaalt van de mogelijkheid dat het nieuwe systeem niet in de gewenste informatievoorziening zal voorzien?
10992Is voor het te beoordelen rapport een formele validatietermijn vastgesteld, om de voortgang van het project te kunnen waarborgen?
11284Is er een systeem-integratie test fase ingepland, waarbij de interfaces met andere systemen op hun juistheid en procedurele tijdigheid getest worden?
12346Zijn er verschillende testobjecten onderkend zodat er per onderdeel een aparte test gedefinieerd kan worden?
13991Is binnen het ontwerp een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een functioneel en een technisch gedeelte?
14282Zijn de testactiviteiten reeds in een vroeg stadium van het project ingepland?
15665Zijn de relaties met andere deelsystemen binnen het project beschreven?
162073Is aan de gebruikers uitgelegd waarom bepaalde wensen niet kunnen worden ingewilligd?
17789Sluiten de functies van de toepassing aan op de werkzaamheden binnen de organisatie?
181657Zijn de functies binnen de deelsystemen duidelijk aan elkaar te relateren t.a.v. privacy?
192310Worden informatiesystemen met vertrouwelijke gegevens afgezonderd op een aparte machine?
201472Zijn de eisen t.a.v. de fouttolerantie van de hardware beschreven?
211473Zijn de eisen t.a.v. de fouttolerantie van de software beschreven?
222214Is een risico-analyse gemaakt van situaties waarbij bestanden geschoond worden?
23899Is het rapport voldoende uitgewerkt om de onderhoudswerkzaamheden op te baseren?
241840Zijn de eisen die aan de integreerbaarheid van het systeem gesteld worden in het rapport opgenomen?
25613Sluiten de gedefinieerde productwijzigingen aan op de technische eisen en wensen zoals die door het computercentrum gesteld zijn?
26790Voldoet het ontworpen systeem aan de eisen die gesteld zijn t.a.v. de fouttolerantie?
271885Blijkt uit het rapport of het werk van de gebruikers meer of minder routinematig wordt?
28938Is het systeem zo opgezet dat de training en de inleerperiode van de gebruiker zo kort mogelijk is?
29150Is getest of alle deelsystemen goed op elkaar aansluiten?
302098Is bij de definitie van het project rekening gehouden met een later mogelijke integratie van het systeem met andere systemen?
31781Is in het rapport aangegeven in hoeverre er sprake is van productieverbeteringen t.o.v. oorspronkelijke systemen?
32939Is het systeem zo opgezet dat de kans op bedieningsfouten door de gebruiker zo klein mogelijk is?
331986Is de overgang van de analysefase naar de ontwerpfase duidelijk?
342318Zijn de gebruikte technieken, voor de totstandkoming van het product correct toegepast?
352592Is in de risico analyse een directe relatie gelegd tussen het ontwikkelrisico en de complexiteit van de toepassing?
361731Sluit het rapport aan op het doel van de organisatie?
372199Is de detaillering van het rapport voldoende om een goede planning van de volgende fase te kunnen maken?
38718Is de privacy van de gegevens in de database gewaarborgd.
39881Is er voldoende flexibiliteit in het ontwerp aanwezig om het systeem in de gebruiksfase nog aan te kunnen passen?
40900Is het rapport voldoende uitgewerkt voor de controle en evaluatie van het systeem?
411806Is het systeem niet te breed van opzet zodat niet een onbeheersbaar project ontstaat?
42776Is in het rapport rekening gehouden met het beleid inzake persoonlijk computer gebruik in de organisatie?
43795Is voldoende tijd genomen om het rapport te realiseren?
44796Is aangegeven welke gevolgen het rapport heeft voor de rapportages uit eerdere fasen van het project?
45949Is het systeem zo opgezet dat de gebruiker zonder te zoeken de door hem gewenste informatie kan vinden?
46950Is het systeem zo opgezet dat de gebruiker geprikkeld wordt om nieuwe onbekende toepassingen te bedenken?
471622Bevat het rapport geen onzekere factoren meer?
48880Is de beschikbaarheid van de gegevens door het ontwerp gewaarborgd?
491772Is de inleefbaarheid van het systeem vast te stellen door het meetbaar maken van beeldvorming, notatiewijzen, toelichtingen en detaillering?
501773Is de scheidbaarheid van het systeem vast te stellen door onderkenning van deelsystemen, functies en processen?
51749Is het ontwerp volledig t.a.v. de functionele eisen zoals die in de opdracht gesteld waren?
521577Blijkt uit het rapport dat de ontwerpers het probleem begrepen hebben?
531578Leidt de gekozen oplossingsstrategie tot een goede oplossing?
541648Sluit de informatievoorziening aan op de mate van decentralisatie van de organisatie?
551899Zijn alle documenten die bij het rapport horen beoordeeld?
56793Is het rapport als geheel betrouwbaar?
571596Sluit het systeemconcept goed aan op reeds bestaande systemen in de organisatie?
58932Is er in het rapport voor gekozen om zoveel mogelijk activiteiten geautomatiseerd op te lossen?
591754Is de complexiteit van de gekozen oplossing zo klein mogelijk?
602104Sluit het systeem aan op de bestaande werkroosters van de gebruikersorganisatie?
61753Is de mate van detaillering van het rapport voldoende om de werkzaamheden in de volgende fase op te baseren?
62755Worden alle probleemgebieden die een raakvlak hebben met het onderhanden informatiesysteem d.m.v. een ander project aangepakt?
63756Zijn alle betrokkenen op de hoogte van de inhoud van het rapport met name t.a.v. de voor hen relevante onderdelen?
64897Is de mate van detaillering van het rapport voldoende om de werkzaamheden aan een andere functionaris over te dragen?
651698Zijn pogingen om functies binnen het project te snel te integreren vermeden?
661808Is het gebruik van de modernste technieken niet leidend ten opzichte van de oplossing van het oorspronkelijke probleem?
672198Is in het rapport voldoende gemotiveerd aangegeven waarom voor bepaald alternatief gekozen is?
68827Zijn de verschillen tussen het nieuwe en het vorige rapport bekend en akkoord bevonden?
69887Voldoet het systeem aan de wettelijke voorschriften inzake openbaarmaking en overlegging van gegevens?
70888Verschaft het systeem voldoende detailinformatie?
71920Zijn de beperkingen die gelden voor grensoverschrijdend gegevensverkeer in acht genomen?
723112Vergt de gekozen mate van integratie niet te veel van de flexabiliteit?
733113Vergt de gekozen mate van integratie niet te veel van de performance?
743114Vergt de gekozen mate van integratie niet te veel aan complexiteit?
75686Zijn alle eerder gemaakt afspraken over de werking van het informatiesysteem in het rapport terug te vinden?
76831Is verspilling van kosten a.g.v. een inefficient ontwerp voorkomen?
771619Is de stap die de gebruikers door het gebruik van het systeem moeten nemen niet te groot om het systeem te accepteren?
78342Blijkt dat het gekozen systeem de meest optimale oplossing van het oorspronkelijke probleem is?
792347Is alle informatie aanwezig voor een juiste besluitvorming over het al of niet voortzetten van het project?
802348Is de informatie tijdig aanwezig voor een juiste besluitvorming over het al of niet voortzetten van het project?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar