De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A306Bepaal technische vormgeving

Nr.IDVraagFout                             Goed
12063Zijn er verschillende deelsystemen geïdentificeerd?
22064Is aangegeven welke deelsystemen er minimaal nodig zijn?
3294Is in het programma de meest gunstige index gekozen om gegevens via de kortste weg te vinden?
4991Is binnen het ontwerp een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een functioneel en een technisch gedeelte?
5624Bevat het rapport een duidelijke beschrijving van de gegevensstructuur van het informatiesysteem?
6625Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de mens/machine interface?
7627Bevat het rapport duidelijke verwijzingen naar de ontwerpstandaards die op het informatiesysteem van toepassing zijn?
8628Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de coderingsstandaards die op het informatiesysteem van toepassing zijn?
92123Is bij de beoordeling van de technische infrastructuur van het systeem tenminste een onafhankelijke expert betrokken?
10702Is de logische structuur van de database beschreven?
11712Is de opslag-structuur van de database beschreven?
12777Is de apparatuur berekend op de nieuwe functie?
13629Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de layoutstandaards die op het informatiesysteem van toepassing zijn?
14630Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de standaardroutines die op het informatiesysteem van toepassing zijn?
15919Is gebruik gemaakt van binnen de organisatie beproefde en betrouwbare ontwerptechnieken?
161857Is binnen het rapport rekening gehouden met het gemeenschappelijk gebruik van gegevens van verschillende systemen?
171361Kan het systeem geblokkeerd worden voor online gebruik?
181471Is bekend hoe frequent de verschillende functies van het systeem uitgevoerd moeten worden en hoe snel dit moet gebeuren?
19804Zijn de koppelingen tussen de diverse programmamodules in het rapport beschreven?
201097Is de systeemarchitectuur zo opgezet dat het systeem continue beschikbaar kan zijn?
211654Zijn de interfaces tussen de afzonderlijke deelsystemen overzichtelijk?
222120Is het aantal interfaces van het systeem zo klein mogelijk?
23301Is het programma modulair van opzet?
242975Wordt bij het gebruik van client/server de online-controle zoveel mogelijk bij de client uitgevoerd?
25680Worden in het beschreven deelsysteem alleen variabelen opgevoerd of gewijzigd die uitsluitend een functie binnen het deelsysteem hebben?
261853Vindt toegangspadanalyse op de database per programma plaats op basis van het aantal gegevens in de database?
272124Zijn de mogelijke alternatieve technische oplossingen in het rapport beschreven?
282081Zijn de toe te passen ontwerptechnieken in het rapport aangegeven?
292082Zijn de toe te passen programmeertechnieken in het rapport aangegeven?
303158Kunnen gegevens die in meerdere systemen zijn opgeslagen tegelijkertijd geraadpleegd worden?
312151Is per programma een structuurdiagram gemaakt?
322329Is rekening gehouden met de maximale grootte van getallen die mogelijk is in de programmeertaal?
332330Is rekening gehouden met de maximale grootte van arrays die mogelijk is in de programmeertaal?
342331Is rekening gehouden met het maximale aantal processen dat mogelijk is in de programmeertaal?
35865Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van standaard controle-routines die buiten de programmatuur gehouden worden?
362334Is door het gebruik van tussenbestanden het aantal benaderingen op de database tot een minimum beperkt?
37613Sluiten de gedefinieerde productwijzigingen aan op de technische eisen en wensen zoals die door het computercentrum gesteld zijn?
382011Is bij decentralisatie vastgesteld dat de beveiliging van de systemen complexer wordt?
39280Zijn systeem parameters buiten de applicatie gehouden door ze in aparte gegevensverzamelingen op te nemen?
40713Zijn alle attributen uit de logische database structuur in de opslagstructuur van de gegevens opgenomen?
411757Is de methode waarop gegevens in de bestanden benadert worden voor het hele systeem eenduidig?
421866Is in een tijdkritische omgeving meer belang gehecht aan performance dan aan het testen van de consistentie?
431867Is in een tijdkritische omgeving van een schaduw database gebruik gemaakt voor het maken van opvragingen?
441871Is de waarborging van de referentiele integriteit daar waar mogelijk door het dbms uitgevoerd?
45694Is de opzet van de applicatie zodanig dat de verwerking van de gegevens onafhankelijk is van de verwerking van de schermen?
46918Is de gebruikte logica zo ongecompliceerd mogelijk van opzet?
471383Voldoet de recordindeling van de gegevensverzameling aan de standaard die daar voor binnen de organisatie gebruikt wordt?
482648Is er rekening gehouden met de beperkingen van de te gebruiken beeldschermen?
491017Worden alle mutaties die op bestanden plaatsvinden ook naar een apart mutatiebestand geschreven, om zo herstel en herstart mogelijk te maken?
50681Is een uitgewerkt schema van het datamodel in het rapport opgenomen?
51707Is in het database-ontwerp uitgegaan van de eigenschappen van het DBMS?
52708Is in het database-ontwerp uitgegaan van de eigenschappen van de te gebruiken hardware?
53709Is in het bestand-ontwerp aangegeven of wordt uitgegaan van sequentiele, directe of geindexeerde bestandsbenadering?
54876Is in de vastgelegde gegevens verwezen naar relationele deelverzamelingen?
551855Zijn historische en actuele gegevens t.b.v. de performance in gescheiden gegevensverzamelingen opgeslagen?
562884Is het datamodel volledig?
57720Is het datamodel zo opgezet dat wijzigingen op het model in de toekomst op een eenvoudige wijze kunnen plaatsvinden?
58945Zijn de gegevens die logisch aan elkaar verwant zijn gegroepeerd?
59946Is het datamodel onafhankelijk van de wijze waarop de gegevens in werkelijkheid worden opgeslagen weergegeven?
60535Is de keuze van bestandsbenadering de meest gunstige t.a.v. performance en response?
612321Is vastgesteld dat het programma geen andere functionaliteit heeft dan de door de gebruiker gewenste?
62254Zijn de interfaces met de verschillende decentrale applicaties akkoord bevonden?
631818Is de toegangspadanalyse die als basis voor de indexen dient in het rapport opgenomen?
642141Is het systeem zo ontworpen dat bij een storing snel een reconstructie kan plaatsvinden?
65836Is het gebruik van statuscodes, die een bepaalde situatie in de gegevensverzamelingen weergeven zo veel mogelijk vermeden?
661239Zijn de technische problemen, die aanleiding waren voor het maken van bepaalde keuzes in duidelijke taal verklaard?
672125Ondersteund de gekozen technische oplossing het functioneelontwerp?
682105Is per gegevenselement aangegeven wat de integriteitsvoorwaarden zijn?
692108Is de gegevensstructuur te begrijpen?
702112Is de database-administrator betrokken bij het opstellen van het datamodel?
71829Zijn bij het ontwerp van de interfaces het gebruik van menselijke tussenschakels zoveel mogelijk vermeden?
721381Voldoet de naam van de gegevensverzameling aan de standaard die daar voor binnen de organisatie gebruikt wordt?
73252Zijn de interfaces tussen de verschillende deelsystemen akkoord bevonden?
74253Zijn de interfaces tussen de verschillende externe systemen akkoord bevonden?
752127Is het systeem goed te integreren met andere reeds eerder ontwikkelde systemen?
762128Zijn t.b.v. de overdraagbaarheid van het systeem alleen standaard instructies gebruikt?
77775Is in het rapport rekening gehouden met het beleid t.a.v. de te volgen hardwarelijn?
78714Zijn de verschillen tussen de logische database structuur en de opslagstructuur van de gegevens vastgesteld?
79255Zijn de interfaces met de verschillende decentrale hardware akkoord bevonden?
801754Is de complexiteit van de gekozen oplossing zo klein mogelijk?
811808Is het gebruik van de modernste technieken niet leidend ten opzichte van de oplossing van het oorspronkelijke probleem?
822829Zijn de mogelijkheden die de ontwikkelomgeving te bieden heeft ten volle benut?
832036Zijn de systeemgrenzen zo gekozen dat koppelingen en communicatievormen zo eenvoudig mogelijk te realiseren zijn?
84716Is aan de gestelde eisen t.a.v. performance van het systeem d.m.v. het datamodel voldaan?
85832Is verspilling van kosten a.g.v. redundante opslag van gegevens voorkomen?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Methoden, Definities: Definitie fase

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar