De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A30504Specificeer benodigde faciliteiten
Selectie hardware

Nr.IDVraagFout                             Goed
11897Houden de in het rapport beschreven selectiecriteria direct verband met het doel waarvoor ze nodig zijn?
22322Is het beleid er op gericht niet al te afhankelijk te worden van een leverancier?
32617Is bij de keuze van het netwerk rekening gehouden met toekomstige groei?
41050Bevat de vragenlijst voor de leveranciers vragen t.a.v. functionaliteit, ondersteuning, techniek en identiteit van de leverancier?
51051Is aan de leveranciers duidelijk gemaakt welke procedure gevolgd wordt bij het selecteren van een geschikt systeem?
61140Is voor de selectie van het systeem bepaald wat de minimale prestaties van het systeem dienen te zijn?
71053Is bekend hoe groot het marktaandeel van het product is?
81057Is bekend welke ondersteuning de leverancier geeft bij de invoering van het systeem?
91058Is bekend welke ondersteuning de leverancier geeft bij het gebruik van het systeem?
101060Kan de leverancier de onderhoudbaarheid van het systeem aantonen?
111064Wordt er minimaal met twee kandidaatleveranciers onderhandeld over de levering van een systeem?
121065Zijn de toekomstige gebruikers betrokken bij het selecteren van het systeem?
131133Heeft u het systeem in een vergelijkbare organisatie in werking gezien?
141142Spelen persoonlijke overwegingen bij de selectie een ondergeschikte rol?
151022Is het systeem geschikt om op de reeds aanwezige hardware te gebruiken?
161075Is bij de leverancier een onderhoudsteam aanwezig dat voorkomende problemen in een werkend systeem kan oplossen?
171076Biedt de leverancier uitwijkmogelijkheden als het systeem voor langere tijd niet te gebruiken is?
181138Zijn bijkomende kosten voor de airconditioning in de kostenbepaling meegenomen?
191069Is de periode waarin het systeem daadwerkelijk operationeel wordt correct door het management geschat?
202599Wordt er bij een overgang van PC naar een netwerk rekening meegehouden dat bekende applicaties zich anders kunnen gaan gedragen?
211070Wordt de invoering van het systeem volledig in een draaiboek uitgewerkt?
221072Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de beveiliging van het systeem besteed?
231086Is de vragenlijst voor de leverancier zodanig opgesteld dat alle mogelijke antwoorden ook gegeven kunnen worden?
24258Blijft het geheugen dat de applicatie nodig heeft binnen de daarvoor gestelde normen?
252013Is voor een apparatuurrange gekozen waarbinnen men ver kan groeien?
262643Wordt de applicatie voldoende gebruikt om de aanschaf van een aparte apparatuur te rechtvaardigen?
271187Is bekend welk deel van de omzet van de leverancier aan het geselecteerde systeem toegeschreven kan worden?
282533Is de gekozen transmissiesnelheid van de datacommunicatie hoog genoeg voor de toepassing?
293040Is bekend wat het beslag is dat het ontwikkeltool het systeem legt?
301192Blijft het aantal hardwareleveranciers beperkt?
312029Is bij de keuze voor de hardwarelijn rekening gehouden met het verschil in het aantal personeelsleden dat nodig is om het systeem te bedienen?
321172Is voorkomen dat op communicatieverbindingen kan worden ingebroken?
331361Kan het systeem geblokkeerd worden voor online gebruik?
343057Is het beeldscherm van voldoende kwaliteit voor de tijdsduur waarin het achter elkaar gebruikt wordt?
353059Zijn de tekens op het scherm op 1 meter afstand nog goed leesbaar?
362641Is de gekozen hardware mede bepaald door het soort toepassing dat op het systeem moet draaien?
372642Is bij de keuze voor de hardware bepaald of de randapparatuur voldoende benut wordt?
383068Is de prijs per gebruiker van elk alternatief netwerk bekend?
391230Worden vertrouwelijke gegevens die via openbare netten verzonden worden eerst versleuteld?
402046Is onderzocht of er binnen de organisatie al apparatuur aanwezig is waarop de systemen geïnstalleerd kunnen worden?
412211Wordt bij telefonische toegang degene die aanlogt eerst automatisch door het systeem teruggebeld?
423048Zijn de letters op het scherm voldoende groot, duidelijk van vorm en voldoende scherp omlijnd?
431876Is in het rapport aangegeven hoeveel gebruikers te gelijkertijd van het systeem gebruik kunnen maken?
441989Lost het systeem zoveel mogelijk storingen zelf automatisch op?
452020Is bij het bepalen van de systeemarchitectuur uitgegaan van de verwachte groei van bestanden?
462030Is de gebruikersorganisatie betrokken bij de keuze voor een hardwarelijn?
472031Is bij de selectie van een nieuwe hardwarelijn rekening gehouden met de omvang van de conversie die de verschillende lijnen zal vergen?
482032Is bij de selectie van een nieuwe hardwarelijn rekening gehouden met het tegelijkertijd werken van batch- en online-applicaties?
492598Wordt bij de selectie rekening gehouden met de geheugenruimte die het netwerk standaard in gebruik heeft?
502859Wordt automatisch gecontroleerd of gegevens, via datatransmissie overgezonden volledig aankomen d.m.v. de readbacktechniek?
513062Is de bekabeling zodanig dat de medewerkers voldoende bewegingsvrijheid hebben?
521243Is bekend hoeveel warmte de te plaatsen hardware zal afgeven?
532033Is bij de selectie van een nieuwe hardwarelijn rekening gehouden met de mogelijke koppeling met andere systemen?
542047Kan met de voorgestelde configuratie worden voldaan aan de eisen die gesteld worden t.a.v. de beschikbaarheid?
552049Is bij de selectie van de apparatuur gelet op de eisen die gesteld zijn t.a.v. de verplaatsbaarheid?
562588Is het aantal PC-modelen binnen de organisatie zo klein mogelijk gehouden zodat de kennis nodig voor het onderhoud beperkt blijft?
573014Is voor een type kabel gekozen die geschikt is voor alle gangbare netwerkconcepten?
583015Zijn in de bekabeling schakelkasten opgenomen waarmee een flexibele indeling van het netwerk te maken is?
592639Is de gekozen hardware geschikt voor de omvang van de gegevensverzameling?
602640Is de gekozen hardware mede bepaald door het aantal gebruikers dat van de gegevens gebruik maakt?
613069Heeft het systeem een functie waarmee per ongeluk verwijderde bestanden terug te halen zijn?
623070Kunnen printers zowel op de fileserver als op de werkstations aangesloten worden?
633071Kan elke gebruiker zijn eigen printopdrachten beheren?
643072Is per printer een ander voorblad in te stellen?
653073Is het mogelijk om met meer dan 1 fileserver in het netwerk te werken?
663074Is het mogelijk om het beheer van het netwerk vanaf een werkstation uit te voeren?
673076Is bekend of de bekabeling eenvoudig of moeilijk te installeren is?
683077Is bekend welke afstand met de bekabeling onversterkt te overbruggen is?
693078Is bekend of de bekabeling afgeschermd is tegen storingen uit andere kabels?
703079Is bekend of de bekabeling afgeschermd is tegen afluisteren?
713080Is een duidelijke keuze tussen een ster- of ringstructuur gemaakt?
723081Is bij de keuze voor het protocolconcept uitgegaan van het toekomstig aantal gebruikers van het netwerk?
731363Beschikt het systeem over mogelijkheden om de status van de randapparatuur te tonen?
742037Is bij de selectie van het netwerk rekening gehouden met de karakteristieken van de informatie die vervoerd moet worden?
752038Is bij de selectie van het netwerk rekening gehouden met de apparatuur die op het netwerk aangesloten moet worden?
762039Is bij de selectie van het netwerk rekening gehouden met de interfaces met andere netwerken?
772040Is bij de selectie van het netwerk rekening gehouden met de beveiligingsaspecten?
782041Is bij de selectie van het netwerk rekening gehouden met de verwachte netwerkgroei?
792042Is bij de selectie van het netwerk rekening gehouden met de onderhoudskosten van het netwerk?
802596Kunnen voor het netwerk applicaties ontwikkeld worden waarbij geen rekening gehouden hoeft te worden met de specifieke netwerk structuur?
813075Is het contrast tussen de tekens op het scherm en de achtergrond eenvoudig in te stellen?
82695Is de kwaliteit van de printer afgestemd op de gewenste kwaliteit van de afdruk?
83696Is de kwaliteit van het scherm afgestemd op de gewenste kwaliteit van de weergave?
84915Is de datacommunicatie zo opgezet dat de kosten van de verbinding beperkt blijven?
851250Zijn bij de keuze van apparatuur de internationale standaards gevolgd?
861984Zijn de reparatiekosten en tijd mede betrokken in de selectie?
872116Ligt de duur van de ondersteuning van de geleverde producten vast?
882161Worden bestanden tussentijds gesaved, zodat de gevolgen bij spanningsuitval beperkt blijven?
892388Is de scherpte van de beeldschermen dusdanig dat er minder kans op vermoeidheid is?
902390Kunnen de beeldschermen in de omgevingen van meerdere computerfabrikanten werken?
912391Kunnen op de beeldschermen verschillende toetsenborden voor verschillende taken aangesloten worden?
922480Is het mogelijk om afwijkende programmatuur en apparatuur naast de organisatie-standaard in te voeren?
932590Is bij de selectie van de apparatuur rekening gehouden met de temperatuur van de omgeving waarin gewerkt wordt?
943147Is de verbinding met het computercentrum dubbel uitgevoerd zodat storingen worden vermeden?
952568Is het netwerk instaat om uitgeschakelde printservers automatisch op te starten?
962569Laat het netwerk besturingstekens voor printers door?
972644Is bij de selectie van de hardware rekening gehouden met bijzondere prestatie eisen?
981225Past de geselecteerde apparatuur in de daarvoor bestemde ruimte?
991226Past de geselecteerde apparatuur door de deuropening van de gekozen ruimte?
1002570Heeft het netwerk een functie waarmee een overzicht van de netwerkconfiguratie is af te drukken?
1012578Beschikt het netwerk over faciliteiten waarmee vrije aansluitpunten snel gevonden kunnen worden?
1022311Wordt voor de inbel-communicatie gebruikt gemaakt van andere protocollen dan standaard ASCII, om illegale toegang te voorkomen?
1033141Zijn maatregelen genomen die het response verlies door het op afstand gaan werken, beperken?
1042050Is bij de selectie van het netwerk gelet op de opzet van het gebouw?
1052051Is bij de selectie van het netwerk gelet op de locatie van de gebouwen?
106146Komt de kwaliteit van de afdruk overeen met de vereiste kwaliteit t.b.v. het gebruik van het overzicht?
1071979Is bekend hoeveel interngeheugen minimaal nodig is voor het systeem?
1081980Is bekend hoeveel externgeheugen minimaal nodig is voor het systeem?
1092323Blijft het pakket ook werken op nieuwere generatie hardware?
1102594Is het netwerk op eenvoudige wijze uit te breiden?
111555Wordt bij het vaststellen van de systeemwijzigingen rekening gehouden met de te verwachten levensduur van het systeem?
112184Is het mogelijk om de applicatie op alle, binnen de organisatie daarvoor aanwezige werkstations te gebruiken?
1131103Kunnen wijzigingen in het gebruik van randapparatuur plaatsvinden zonder aanpassingen in de programmatuur?
1141222Is het netwerk zo ingericht dat gebruikers niet door systeemfouten bij software kunnen komen waarvoor ze niet geautoriseerd zijn?
1152645Is bij de selectie van de hardware rekening gehouden met toekomstig extra gebruik?
1162141Is het systeem zo ontworpen dat bij een storing snel een reconstructie kan plaatsvinden?
1172142Is de snelheid waarmee storingen verholpen moeten worden in het rapport vastgelegd?
1182619Beschikt het netwerk over een netwerkinformatiesysteem waarmee de status van het netwerk op elk moment te bepalen is?
1193051Is de programmatuur zo opgezet dat het maximaal mogelijke uit het interne geheugen gehaald wordt?
1201660Is onderzocht in hoeverre het gebruik van intelligente werkstations tot de mogelijkheden behoort?
1212501Is bij algemene datacommunicatie gekozen voor een standaard protocol zodat de uitwisseling van gegevens niet bemoeilijkt wordt?
1222034Is voorkomen dat rekenintensieve en invoer/uitvoer intensieve applicaties op het zelfde systeem gecombineerd worden?
1232114Werken alle geselecteerde onderdelen van de hardware goed samen?
1242115Is onderzocht of niet standaard apparatuur door standaard apparatuur vervangen kan worden?
1251124Zijn de onderhoudskosten van de verschillende systemen vergeleken?
1262929Zijn de kwaliteitseisen die aan de apparatuur gesteld worden bij de inkopers bekend?
1272035Is het mogelijk om de te ontwikkelen functies op de geselecteerde hardware te realiseren?
1283050Ligt de uiteindelijke eind keuze voor het systeem bij de directie?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar