De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A3050203Specificeer benodigde faciliteiten
Selectie standaard softwarepakket
Aansluiting gebruikersorganisatie

Nr.IDVraagFout                             Goed
1127Is er een speciaal testteam geformeerd dat aan de testwerkgroep of de projectgroep rapporteerd?
21031Kunnen maatwerk aanpassingen aan het pakket uitgevoerd worden, zodat een naadloze aansluiting op de organisatie mogelijk is?
32241Wordt van meerdere pakketten een workshop georganiseerd waarin de eigen omstandigheden worden nagespeeld?
41111Is er een gebruikersgroep waar veel kennis van het pakket beschikbaar is?
51112Biedt de oplossing de gebruiker een groeipad, waarbij de functionaliteit uitgebreid kan worden?
61114Is de personeelsbezetting van de gebruikersorganisatie voldoende groot om het systeem in te voeren?
71119Is aangegeven hoe het veranderingsproces in de organisatie begeleid moet worden?
81133Heeft u het systeem in een vergelijkbare organisatie in werking gezien?
9129Zijn de gebruikers in het testteam tevens aangewezen om het systeem binnen de organisatie te promoten?
101069Is de periode waarin het systeem daadwerkelijk operationeel wordt correct door het management geschat?
111082Is het systeem flexibel genoeg om een veranderende organisatie te volgen?
121364Wordt de organisatie voor het kiezen van een pakket eerst d.m.v. een cursus bekend gemaakt met de verschillende technieken die worden toegepast?
131115Is voorzien in standaard procedures voor de invoering van het systeem?
143035Past het pakket binnen het bestaande beveiligingssysteem?
153034Is bekend hoeveel gebruikers gelijktijdig met het pakket kunnen werken?
16789Sluiten de functies van de toepassing aan op de werkzaamheden binnen de organisatie?
17877Is het uitdraaien van onhanteerbaar dikke lijsten zoveel mogelijk voorkomen?
181452Is men er zich van bewust dat door de invoering van de applicatie de gebruiker zijn werkwijze zal moeten aanpassen?
191876Is in het rapport aangegeven hoeveel gebruikers te gelijkertijd van het systeem gebruik kunnen maken?
202480Is het mogelijk om afwijkende programmatuur en apparatuur naast de organisatie-standaard in te voeren?
211990Sluiten de systeemfuncties aan bij de natuurlijke evolutie van taken?
22676Zijn afzonderlijke taken van de gebruiker als gescheiden functies in het informatiesysteem opgenomen?
231747Zijn de gebruikers voldoende bekwaam om de technische mogelijkheden van het systeem volledig te benutten?
24607Is er een procedure waarmee geconstateerde fouten in het informatiesysteem zo snel mogelijk hersteld kunnen worden?
251036Is het maatwerk zodanig opgezet dat aansluiting met nieuwe releases van andere modules gewaarborgd is?
261033Wordt geen inbreuk gedaan op het eigendomsrecht van de leveranciers als de gebruiker zelf aanpassingen op het pakket uitvoerd?
271126Is voorkomen dat de auteursrechten door de installatie van het pakket worden overschreden?
282127Is het systeem goed te integreren met andere reeds eerder ontwikkelde systemen?
292790Beschikt de organisatie over een catalogus van software pakketten die als standaard gekozen zijn waaruit de gebruiker kan kiezen?
301116Is duidelijk wat de mate van ingrijpendheid is van het gebruik van het systeem?
311117Is duidelijk wat de mate van ingrijpendheid is t.a.v. het werken met het systeem?
321118Is duidelijk wat de mate van ingrijpendheid is t.a.v. het samenwerken van de gebruikers van het systeem?
331042Is starheid in het pakket voorkomen, zodat in de toekomst voor een andere opzet van de organisatie gekozen kan worden?
34342Blijkt dat het gekozen systeem de meest optimale oplossing van het oorspronkelijke probleem is?
35343Is gebleken dat het opgeleverde systeem goed bruikbaar is in de organisatie waarvoor het bedoeld is?
36887Voldoet het systeem aan de wettelijke voorschriften inzake openbaarmaking en overlegging van gegevens?
373050Ligt de uiteindelijke eind keuze voor het systeem bij de directie?
381264Is het tempo van aanpassingen van het systeem in overeenstemming met het tempo van de aanpassingen waar de organisatie behoefte aan heeft?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Organisatie, Achtergronden, Definities: Volwassenheidsniveau van een organisatie
Definities, Juridisch: Gebruik van materiaal van anderen
Organisatie, Analyses, Achtergronden: Het Nieuwe Werken
Adviezen, Juridisch: Juridische bescherming van computerprogramma's
Achtergronden, Juridisch: Beschermen van een idee - is vastleggen genoeg?
Achtergronden, Juridisch: Registreren van auteursrecht
Analyses, Juridisch: Intellectueel eigendom
Adviezen, Organisatie: Wat is het verschil tussen een sociaal intranet en een traditioneel intranet
Adviezen, Organisatie: Kies voor een pilot voor je een pakket invoert.

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar