De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A3050202Specificeer benodigde faciliteiten
Selectie standaard softwarepakket
Functionele beoordeling standaard pakket

Nr.IDVraagFout                             Goed
11097Is de systeemarchitectuur zo opgezet dat het systeem continue beschikbaar kan zijn?
21038Is een standaard conversie-tool aanwezig waarmee bestanden uit andere systemen automatisch overgenomen kunnen worden?
33566Is vastgesteld welke functiepunten er per geselecteerd softwarepakket bijgebouwd moeten worden om aan de minimum eisen te voldoen?
41025Zijn voor het systeem interfaces met andere gangbare standaard pakketten gedefinieerd?
51112Biedt de oplossing de gebruiker een groeipad, waarbij de functionaliteit uitgebreid kan worden?
61082Is het systeem flexibel genoeg om een veranderende organisatie te volgen?
71029Is de toepassing modulair opgebouwd?
81030Zijn de diverse modules van het pakket afzonderlijk verkrijgbaar?
993Is de applicatie op een normale wijze te verlaten?
10966Is een aparte helpfunctie aanwezig die opgeroepen kan worden als er een foutmelding op het scherm komt?
111361Kan het systeem geblokkeerd worden voor online gebruik?
12375Is de gebruikershandleiding doelgericht, zodat de de verlangde informatie snel gevonden is?
13964Kan de ervaren gebruiker binnen de helpfunctie kiezen voor een meer compact helpscherm dan de onervaren gebruiker?
143034Is bekend hoeveel gebruikers gelijktijdig met het pakket kunnen werken?
153064Worden functietoetsen en iconen niet telkens met een andere betekenis gebruikt?
16615Komen de gebruikte rubriekomschrijvingen overeen met de begrippen zoals die door de organisatie gehanteerd worden?
17789Sluiten de functies van de toepassing aan op de werkzaamheden binnen de organisatie?
18877Is het uitdraaien van onhanteerbaar dikke lijsten zoveel mogelijk voorkomen?
19882Is de bereikbaarheid van gegevens voor iedere gebruikerscategorie verzekerd?
20906Vindt de invoer bij voorkeur op de meest natuurlijke wijze plaats?
21907Vinden dialogen met het systeem op de meest natuurlijke wijze plaats?
22908Wordt bij codes gebruik gemaakt van herkenbare codes, zodat niet eerst andere documenten geraadpleegd hoeven worden voor een vertaling?
23234Worden, indien nodig de datumrubrieken op juistheid getest?
24235Zijn systeem- en foutmeldingen altijd in dezelfde taal gemeld als de taal gebruikt in het systeem?
25245Als er geen fouten tijdens het mutatieproces zijn gesignaleerd, wordt dan gemeld dat het proces goed verlopen is?
261989Lost het systeem zoveel mogelijk storingen zelf automatisch op?
271251Zijn bij de keuze van software de internationale standaards gevolgd?
28951Zijn de schermen voor zowel ervaren als onervaren gebruikers geschikt te maken?
29952Kan de gebruiker zelf default waarden waarmee de schermen moeten opkomen opvoeren?
30953Kan de gebruiker zelf de default waarden waarmee de schermen opkomen wijzigen?
311093Is de diepgang van de helpschermen aan de identiteit van de gebruiker gekoppeld?
321094Is het mogelijk om verwerkingen opnieuw te doen of te verbeteren voor ze definitief vastgelegd worden?
33954Is het aantal keuzemogelijkheden per menu beperkt tot acht?
34955Is er een logische opbouw in de keuzemogelijkheden op het scherm, zodat de gebruiker zijn keuze snel kan bepalen?
35956Kan de gebruiker zelf de taal waarmee hij met het systeem communiceerd wijzigen?
36961Wordt zonder extra handelingen niet meer dan 80% van de informatie getoond, zodat er geen overload aan informatie ontstaat?
375Zijn de helpschermen aanwezig?
38140Is bij het gebruik van kleuren op het scherm met kleurenblindheid rekening gehouden?
39141Zijn de kleuren op het scherm door de gebruiker naar eigen inzicht te wijzigen?
40965Is de helpfunctie zo van opzet dat gebruikers zelf extra helpschermen aan het systeem kunnen toevoegen?
41967Kan binnen de helpschermen naar verschillende inzichten gericht naar informatie gezocht worden?
421990Sluiten de systeemfuncties aan bij de natuurlijke evolutie van taken?
43909Worden bij het wisselen van schermen de reeds bekende variabelen, van toepassing op het volgscherm meegenomen?
44910Wordt bij het wisselen van schermen, met de reeds bekende sleutel de gegevens voor het volgscherm ingelezen?
45146Komt de kwaliteit van de afdruk overeen met de vereiste kwaliteit t.b.v. het gebruik van het overzicht?
46147Is het helpscherm altijd aanwezig op het moment dat dit gewenst is?
47148Zijn er in het helpscherm voorbeelden gegeven over de verwerkingswijze van het scherm?
481028Kan in het pakket waarnodig met diverse valuta gewerkt worden?
491090Kan binnen het pakket d.m.v. parameters aangegeven worden van welke opties gebruik gemaakt wordt?
501091Kan de naamgeving van de rubrieken op de schermen en lijsten d.m.v. wijziging in de datadictionary aangepast worden?
511092Kan de indeling van schermen en lijsten door de gebruiker naar eigen inzicht aangepast worden?
521043Zijn functies in het pakket die niet voor de organisatie van toepassing zijn uit te schakelen?
531044Zijn rubrieken op schermen van het pakket die niet voor de organisatie van toepassing zijn uit te schakelen?
541087Kunnen binnen de organisatie gebruikte codes op hun bestaanbaarheid gecontroleerd worden?
551088Kan binnen de applicatie een sluitend geheel van de controle-totalen worden gemaakt?
561099Is het pakket geschikt om telefonisch orders mee te accepteren danwel telefonisch informatie te verschaffen?
571100Vinden de controles op de juistheid van de invoer, bij toepassingen waarbij in hoog tempo gegevens ingevoerd moeten worden achteraf plaats?
581095Kan binnen het systeem gezocht worden naar de meest gevraagde zoekargumenten?
591096Is binnen het systeem gebruik gemaakt van vensters waarop gekozen kan worden uit een reeks van mogelijkheden na een zoekopdracht?
60676Zijn afzonderlijke taken van de gebruiker als gescheiden functies in het informatiesysteem opgenomen?
61759Zijn de verschillende functies, door een persoon uit te voeren aan elkaar te koppelen?
62825Is er binnen het systeem naar gestreefd om transacties zoveel mogelijk in een keer te kunnen verwerken?
631098Sluiten de boekingsperiodes die binnen de organisatie gebruikt worden aan op de periodes gebruikt in het pakket?
64144Is duidelijk op het scherm aangegeven hoe groot de rubrieken zijn die moeten worden ingevoerd?
6564Wordt bij een foutmelding goed verwezen naar de gebruikersdocumentatie?
66136Is het mogelijk om vanuit de applicatie tijdelijk opdrachten aan het besturingssysteem te geven?
67145Is het mogelijk om de overzichten op verschillende typen printers af te drukken?
681447Zijn het datamodel en de datadictionary van het pakket vergelijkbaar met de eigen specificaties?
699Zijn de autorisaties voor de applicatie aan de gebruikers toe te kennen?
701102Komt het datamodel van het systeem grotendeels overeen met het datamodel van de organisatie?
7190Kunnen de (totaal) rubrieken de maximaal te verwachten waarde bevatten?
72938Is het systeem zo opgezet dat de training en de inleerperiode van de gebruiker zo kort mogelijk is?
73939Is het systeem zo opgezet dat de kans op bedieningsfouten door de gebruiker zo klein mogelijk is?
74940Is het systeem zo opgezet dat de intensiviteit van de gebruikersondersteuning zo laag mogelijk is?
75962Kan de gebruiker zelf functies aan nog ongebruikte functietoetsen toekennen, zodat zijn werk door bv een macro vergemakkelijkt wordt?
761125Kan aan de eisen van geheimhouding inzake het systeem worden voldaan?
772127Is het systeem goed te integreren met andere reeds eerder ontwikkelde systemen?
781084Is het systeem voldoende gebruikersvriendelijk?
791103Kunnen wijzigingen in het gebruik van randapparatuur plaatsvinden zonder aanpassingen in de programmatuur?
80342Blijkt dat het gekozen systeem de meest optimale oplossing van het oorspronkelijke probleem is?
81887Voldoet het systeem aan de wettelijke voorschriften inzake openbaarmaking en overlegging van gegevens?
82888Verschaft het systeem voldoende detailinformatie?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Knelpunten, Achtergronden, Juridisch: Auteursrecht en backups van software
Adviezen, Organisatie: Kies voor een pilot voor je een pakket invoert.

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar