De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A30501Specificeer benodigde faciliteiten
Selectie leverancier

Nr.IDVraagFout                             Goed
11897Houden de in het rapport beschreven selectiecriteria direct verband met het doel waarvoor ze nodig zijn?
22322Is het beleid er op gericht niet al te afhankelijk te worden van een leverancier?
31079Beschouwt de leverancier zich als dienstverlenend bedrijf met bijhorende service?
41080Is de leverancier in het kader van systeemintegratie bereid om hardware en software van andere leveranciers te installeren?
51050Bevat de vragenlijst voor de leveranciers vragen t.a.v. functionaliteit, ondersteuning, techniek en identiteit van de leverancier?
61052Is bekend of de leverancier onderdeel is van een holding waar ook concurrenten toe behoren?
71054Is bekend wat de financiele draagkracht van de leverancier is?
81055Is bekend wat de samenstelling van het personeelsbestand van de leverancier is?
91056Is bekend op welke lokaties de leverancier vestigingen heeft?
101057Is bekend welke ondersteuning de leverancier geeft bij de invoering van het systeem?
111058Is bekend welke ondersteuning de leverancier geeft bij het gebruik van het systeem?
121060Kan de leverancier de onderhoudbaarheid van het systeem aantonen?
131063Sluit de bedrijfsmentaliteit aan bij die van de leverancier?
141066Kan de leverancier zich inleven in de problematiek van de bedrijfstak?
151142Spelen persoonlijke overwegingen bij de selectie een ondergeschikte rol?
161068Kan de inzet van specifieke specialisten door de leverancier verzorgd worden?
171075Is bij de leverancier een onderhoudsteam aanwezig dat voorkomende problemen in een werkend systeem kan oplossen?
181076Biedt de leverancier uitwijkmogelijkheden als het systeem voor langere tijd niet te gebruiken is?
191081Heeft de leverancier ervaring in meerdere bedrijfstakken?
201089Is het opleidingsniveau van de leverancier voldoende om een goede invoering en ondersteuning te kunnen waarborgen?
211110Is bij de leverancier voorzien in een "helpdesk" waar de gebruiker met zijn vragen terecht kan?
221113Reageert de leverancier binnen een aanvaardbare tijd op de wensen van de gebruikers?
231131Heeft de leverancier een goede reputatie?
241134Zijn de door de leverancier uitgebrachte offertes van een goede kwaliteit?
251135Heeft de leverancier een goede marktpositie?
261136Zijn de continuïteitsverwachtingen van de leverancier gunstig?
272395Kenmerkt de leverancier zich reeds enkele jaren als een stabiele organisatie?
283160Is het bureau onafhankelijk, vakbekwaam en integer?
291085Kan de leverancier vragen n.a.v. de offerte nader toelichten?
301187Is bekend welk deel van de omzet van de leverancier aan het geselecteerde systeem toegeschreven kan worden?
313161Is de leverancier bereid om volgens de handboeken van de opdrachtgever te werken?
322862Is bekend hoe groot het marktaandeel van de leverancier is?
331976Biedt de leverancier naast apparatuur ook adviezen voor het ontwikkeltraject?
34607Is er een procedure waarmee geconstateerde fouten in het informatiesysteem zo snel mogelijk hersteld kunnen worden?
351123Zijn de leveringsvoorwaarden van de verschillende leveranciers vergeleken?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Achtergronden, Definities, Juridisch: Algemene voorwaarden

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar