De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A30406Bepaal basisfunctiestructuur
Bepaling algemene functionaliteit

Nr.IDVraagFout                             Goed
1835Is het rapport dusdanig van opzet dat fouten snel te lokaliseren zijn?
2556Zijn er duidelijke criteria vastgesteld op basis waarvan de bouw/aanpassing van een functie al of niet plaatsvind?
3754Bevat de lijst openstaande wensen en problemen geen punten meer die in het te beoordelen rapport opgelost moeten worden?
41873Is in het rapport aangegeven in welke mate prototyping toegepast zal worden?
5976Bevat het rapport een analyse van de huidige werkwijze en systemen die door het nieuwe systeem vervangen moeten worden?
6991Is binnen het ontwerp een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een functioneel en een technisch gedeelte?
7623Bevat het rapport een duidelijke beschrijving van de functiestructuur van het informatiesysteem?
8626Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de processen die door het informatiesysteem worden ondersteund?
9628Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de coderingsstandaards die op het informatiesysteem van toepassing zijn?
10688Is het rapport volgens de daarvoor geldende standaard opgebouwd?
11771Is het rapport zo opgezet dat later op eenvoudige wijze aanvullende wensen toegevoegd kunnen worden?
12816Bevat het rapport een inventarisatie van alle methoden die voor de realisatie van de fase gebruikt worden?
131011Is het procedure ontwerp voorzien van een concrete basis in de vorm van een uitgewerkte systeemstructuur?
14919Is gebruik gemaakt van binnen de organisatie beproefde en betrouwbare ontwerptechnieken?
152885Zijn alle elementaire processen binnen de organisatie onderkend?
162886Zijn alle identieke processen binnen de organisatie onderkend?
172888Zijn alle tijdsafhankelijke processen binnen de organisatie onderkend?
18675Is er een logisch verband tussen de functies van het informatiesysteem en de taken van de gebruikers?
19766Is door de opzet van het systeem vermeden dat frauduleuze handelingen uitgevoerd kunnen worden?
20985Bevat het rapport een lijst van gebeurtenissen die het informatiesysteem moet ondersteunen?
211234Is in het functioneel-ontwerp rekening gehouden uitzonderings situaties?
222073Is aan de gebruikers uitgelegd waarom bepaalde wensen niet kunnen worden ingewilligd?
231097Is de systeemarchitectuur zo opgezet dat het systeem continue beschikbaar kan zijn?
24993Zijn alle gegevensstromen tussen de verschillende functies gespecificeerd?
25994Is van alle functies beschreven welke invoer, uitvoer en transformaties van gegevens er plaatsvinden?
261655Zijn de deelsystemen opzichzelf uit te breiden?
27925Is de afstemming tussen het systeem en de A.O. zodanig dat voorkomen is dat gegevens van het ene formulier op het andere moeten worden overgenomen?
28937Zijn vervallen of vervangen functies van het informatie-systeem uit het systeem verwijderd?
29944Zijn de logische functies in eerste instantie onafhankelijk van de fysieke implementatie ontworpen?
301657Zijn de functies binnen de deelsystemen duidelijk aan elkaar te relateren t.a.v. privacy?
311862Komen er geen overlappende elementaire processen in het systeem voor?
322218Is bekend welke processen binnen de organisatie geautomatiseerd worden en welke handmatig zullen blijven?
33882Is de bereikbaarheid van gegevens voor iedere gebruikerscategorie verzekerd?
341644Is het concept zoveel mogelijk onafhankelijk van hardware opgesteld?
351990Sluiten de systeemfuncties aan bij de natuurlijke evolutie van taken?
362129Is alle gewenste uitvoer samen te stellen uit de gedefinieerde gegevensverzamelingen of gedefinieerde invoer?
37789Sluiten de functies van de toepassing aan op de werkzaamheden binnen de organisatie?
38790Voldoet het ontworpen systeem aan de eisen die gesteld zijn t.a.v. de fouttolerantie?
39989Zijn in het rapport beslissingstabellen opgenomen waarmee de verschillende condities voor en na de processen zijn aangegeven?
403639Worden integrale oplossingen pas ingevoerd als betrokken afdelingen op professioneel gelijkwaardig niveau werken?
41995Worden alle in de datadictionary opgenomen gegevens ook daadwerkelijk door functies van het systeem onderhouden of benaderd?
42996Zijn alle in het functie-model genoemde gegevens ook daadwerkelijk in de datadictionary opgenomen?
431836Zijn in het systeem maatregelen genomen om vervuiling van de bestanden te achterhalen?
44948Zijn de gegevens, die de basis voor het informatie systeem vormen geidentificeerd voordat de diverse functies gedefinieerd zijn?
45921Krijgt het management een duidelijke, actuele samenvatting van de bedrijfsgegevens gepresenteerd?
46924Kunnen de oorzaken van de op de managementinformatie aangegeven afwijkingen snel achterhaald worden?
47938Is het systeem zo opgezet dat de training en de inleerperiode van de gebruiker zo kort mogelijk is?
48939Is het systeem zo opgezet dat de kans op bedieningsfouten door de gebruiker zo klein mogelijk is?
49940Is het systeem zo opgezet dat de intensiviteit van de gebruikersondersteuning zo laag mogelijk is?
50901Is in het ontwerp rekening gehouden met de tijdstippen waarop het systeem beschikbaar is?
51902Is in het ontwerp rekening gehouden met de tijdstippen waarop datatransmissie kan plaatsvinden?
521165Kan de hoofdlijn van de gegevensverwerking gewoon doorgaan als minder belangrijke delen van het systeem uitvallen?
53936Is door de opzet van het systeem operator interventie zoveel mogelijk vermeden?
542318Zijn de gebruikte technieken, voor de totstandkoming van het product correct toegepast?
551731Sluit het rapport aan op het doel van de organisatie?
56949Is het systeem zo opgezet dat de gebruiker zonder te zoeken de door hem gewenste informatie kan vinden?
57880Is de beschikbaarheid van de gegevens door het ontwerp gewaarborgd?
581773Is de scheidbaarheid van het systeem vast te stellen door onderkenning van deelsystemen, functies en processen?
59749Is het ontwerp volledig t.a.v. de functionele eisen zoals die in de opdracht gesteld waren?
601577Blijkt uit het rapport dat de ontwerpers het probleem begrepen hebben?
611821Kan het systeem gedurende de gehele werkdag volledig beschikbaar zijn voor de gebruiker?
622121Kunnen de deelsystemen afzonderlijk van elkaar ontwikkeld worden?
63888Verschaft het systeem voldoende detailinformatie?
64686Zijn alle eerder gemaakt afspraken over de werking van het informatiesysteem in het rapport terug te vinden?
65685Is vastgesteld dat de gebruiker het functioneelontwerp volledig begrepen heeft?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Achtergronden, Definities: Kwaliteitsattributen
Methoden, Analyses: Interne analyse ICT: Het Business Model Canvas
Adviezen, Organisatie: The Complexity Reduction Checklist
Methoden: Hoe de doorlooptijd van een bedrijfsproces te halveren?

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar