De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A304Bepaal basisfunctiestructuur

Nr.IDVraagFout                             Goed
1835Is het rapport dusdanig van opzet dat fouten snel te lokaliseren zijn?
2556Zijn er duidelijke criteria vastgesteld op basis waarvan de bouw/aanpassing van een functie al of niet plaatsvind?
3754Bevat de lijst openstaande wensen en problemen geen punten meer die in het te beoordelen rapport opgelost moeten worden?
41873Is in het rapport aangegeven in welke mate prototyping toegepast zal worden?
5976Bevat het rapport een analyse van de huidige werkwijze en systemen die door het nieuwe systeem vervangen moeten worden?
6991Is binnen het ontwerp een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een functioneel en een technisch gedeelte?
7558Doet de nieuwe functie geen afbreuk aan de bestaande functies die de bedrijfsprocessen (waarvoor het systeem gebouwd is) ondersteunen?
8623Bevat het rapport een duidelijke beschrijving van de functiestructuur van het informatiesysteem?
9625Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de mens/machine interface?
10626Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de processen die door het informatiesysteem worden ondersteund?
11628Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de coderingsstandaards die op het informatiesysteem van toepassing zijn?
12688Is het rapport volgens de daarvoor geldende standaard opgebouwd?
13771Is het rapport zo opgezet dat later op eenvoudige wijze aanvullende wensen toegevoegd kunnen worden?
14816Bevat het rapport een inventarisatie van alle methoden die voor de realisatie van de fase gebruikt worden?
151324Kan het management zich na het uitbesteden van de productie-activiteiten zich geheel op de kernactiviteiten richten?
16682Is een uitgewerkt schema van het functiemodel in het rapport opgenomen?
171011Is het procedure ontwerp voorzien van een concrete basis in de vorm van een uitgewerkte systeemstructuur?
18919Is gebruik gemaakt van binnen de organisatie beproefde en betrouwbare ontwerptechnieken?
191857Is binnen het rapport rekening gehouden met het gemeenschappelijk gebruik van gegevens van verschillende systemen?
201390Is binnen de organisatie een standaard aanwezig voor het maken van interfaces tussen verschillende omgevingen?
212065Is aangegeven wat de minimale uitbreidingen zullen zijn op bestaande deelsystemen?
222885Zijn alle elementaire processen binnen de organisatie onderkend?
232886Zijn alle identieke processen binnen de organisatie onderkend?
242888Zijn alle tijdsafhankelijke processen binnen de organisatie onderkend?
25675Is er een logisch verband tussen de functies van het informatiesysteem en de taken van de gebruikers?
26676Zijn afzonderlijke taken van de gebruiker als gescheiden functies in het informatiesysteem opgenomen?
27766Is door de opzet van het systeem vermeden dat frauduleuze handelingen uitgevoerd kunnen worden?
28985Bevat het rapport een lijst van gebeurtenissen die het informatiesysteem moet ondersteunen?
292750Bevat het systeem mogelijkheden om beleidsinformatie te bepalen?
303379Zijn alle mogelijke koppelmodellen voor de integratie onderzocht?
311234Is in het functioneel-ontwerp rekening gehouden uitzonderings situaties?
322073Is aan de gebruikers uitgelegd waarom bepaalde wensen niet kunnen worden ingewilligd?
332861Is een steekproef controlemogelijkheid in het systeem opgenomen?
342863Zijn zogenaamde "auditpackages" in het systeem gedefinieerd om de controle te vereenvoudigen?
351097Is de systeemarchitectuur zo opgezet dat het systeem continue beschikbaar kan zijn?
36993Zijn alle gegevensstromen tussen de verschillende functies gespecificeerd?
37994Is van alle functies beschreven welke invoer, uitvoer en transformaties van gegevens er plaatsvinden?
381655Zijn de deelsystemen opzichzelf uit te breiden?
392120Is het aantal interfaces van het systeem zo klein mogelijk?
40830Is in het systeem een audit-trail opgezet zodat de mutatieverwerking door het gehele systeem gevolgd kan worden?
41925Is de afstemming tussen het systeem en de A.O. zodanig dat voorkomen is dat gegevens van het ene formulier op het andere moeten worden overgenomen?
42937Zijn vervallen of vervangen functies van het informatie-systeem uit het systeem verwijderd?
43944Zijn de logische functies in eerste instantie onafhankelijk van de fysieke implementatie ontworpen?
441372Bevatten de gegevensstromen die input voor een proces zijn alleen gegevens die dat proces nodig heeft?
451373Heeft elk proces in het schema een naam waaruit op te maken is wat de functie van het proces is?
461374Heeft elk proces in het schema een nummer waarnaar verwezen kan worden?
471375Sluiten de in- en uitgaande gegevensstromen op het schema aan op de gegevensstromen van het bovenliggende schema?
481376Zijn de in- en uitgaande gegevensstromen op het functionele schema in de datadictionary opgenomen?
491377Zijn de namen van de in- en uitgaande gegevensstromen op schema uniek?
501610Zijn de informatiestromen duidelijk vastgelegd en voor de gebruiker goed te begrijpen?
511656Zijn de functies binnen de deelsystemen duidelijk aan elkaar te relateren i.v.m. interne controle?
521657Zijn de functies binnen de deelsystemen duidelijk aan elkaar te relateren t.a.v. privacy?
531709Wordt er rekening meegehouden dat er fouten in de bestanden kunnen komen door toedoen van andere gekoppelde systemen?
541862Komen er geen overlappende elementaire processen in het systeem voor?
552218Is bekend welke processen binnen de organisatie geautomatiseerd worden en welke handmatig zullen blijven?
56882Is de bereikbaarheid van gegevens voor iedere gebruikerscategorie verzekerd?
571635Bevat het rapport een beschrijving van de invloed van het systeem op het leidinggeven?
582026Is bij decentralisatie gelet op de voorwaarden die centraal gesteld worden?
591644Is het concept zoveel mogelijk onafhankelijk van hardware opgesteld?
603158Kunnen gegevens die in meerdere systemen zijn opgeslagen tegelijkertijd geraadpleegd worden?
611229Is op verschillende niveaus van het systeem een toegangscontrole opgenomen?
622160Is het systeem zo opgezet dat de gevolgen van bedieningsfouten beperkt blijven?
633152Worden ingewikkelde geisoleerde systeemfuncties niet op het mainframe geinstalleerd?
643156Is het systeem bij koppelingen zo opgezet dat de gebruiker weet waar de door hem gebruikte gegevens zich bevinden?
652214Is een risico-analyse gemaakt van situaties waarbij bestanden geschoond worden?
661990Sluiten de systeemfuncties aan bij de natuurlijke evolutie van taken?
671991Geeft de managementinformatie een breed overzicht van wat in de organisatie gebeurd?
681992Zijn de oorzaak en het gevolg in de managementinformatie zichtbaar?
691840Zijn de eisen die aan de integreerbaarheid van het systeem gesteld worden in het rapport opgenomen?
702129Is alle gewenste uitvoer samen te stellen uit de gedefinieerde gegevensverzamelingen of gedefinieerde invoer?
71759Zijn de verschillende functies, door een persoon uit te voeren aan elkaar te koppelen?
72789Sluiten de functies van de toepassing aan op de werkzaamheden binnen de organisatie?
73790Voldoet het ontworpen systeem aan de eisen die gesteld zijn t.a.v. de fouttolerantie?
741756Is de koppeling tussen (deel)systemen verdeeld naar gemeenschappelijke gegevens, besturingsrelatie en inhoudelijke relatie?
75255Zijn de interfaces met de verschillende decentrale hardware akkoord bevonden?
763418Zijn inhoudelijke relaties tussen deelsystemen vermeden?
773419Zijn externe relaties tussen deelsystemen vermeden?
783420Zijn besturingsrelaties tussen deelsystemen zoveel mogelijk vermeden?
793421Zijn gemeenschappelijke relaties tussen deelsystemen veilig gesteld door organisatorische maatregelen?
801769Is aangegeven hoe het management de informatie verwerkende processen binnen de organisatie kan sturen?
81915Is de datacommunicatie zo opgezet dat de kosten van de verbinding beperkt blijven?
82989Zijn in het rapport beslissingstabellen opgenomen waarmee de verschillende condities voor en na de processen zijn aangegeven?
832098Is bij de definitie van het project rekening gehouden met een later mogelijke integratie van het systeem met andere systemen?
843639Worden integrale oplossingen pas ingevoerd als betrokken afdelingen op professioneel gelijkwaardig niveau werken?
85995Worden alle in de datadictionary opgenomen gegevens ook daadwerkelijk door functies van het systeem onderhouden of benaderd?
86996Zijn alle in het functie-model genoemde gegevens ook daadwerkelijk in de datadictionary opgenomen?
871836Zijn in het systeem maatregelen genomen om vervuiling van de bestanden te achterhalen?
88948Zijn de gegevens, die de basis voor het informatie systeem vormen geidentificeerd voordat de diverse functies gedefinieerd zijn?
892141Is het systeem zo ontworpen dat bij een storing snel een reconstructie kan plaatsvinden?
901659Ligt vast hoe de relatie tussen de gegevens en de te onderkennen processen is?
91829Zijn bij het ontwerp van de interfaces het gebruik van menselijke tussenschakels zoveel mogelijk vermeden?
92921Krijgt het management een duidelijke, actuele samenvatting van de bedrijfsgegevens gepresenteerd?
93922Kenmerkt de vervaardiging van de managementinformatie zich door lage responsetijden?
94924Kunnen de oorzaken van de op de managementinformatie aangegeven afwijkingen snel achterhaald worden?
95938Is het systeem zo opgezet dat de training en de inleerperiode van de gebruiker zo kort mogelijk is?
96939Is het systeem zo opgezet dat de kans op bedieningsfouten door de gebruiker zo klein mogelijk is?
97940Is het systeem zo opgezet dat de intensiviteit van de gebruikersondersteuning zo laag mogelijk is?
983325Kan de manager zijn informatie raadplegen zonder daarvoor een beroep te hoeven doen op automatiseringspersoneel?
99901Is in het ontwerp rekening gehouden met de tijdstippen waarop het systeem beschikbaar is?
100902Is in het ontwerp rekening gehouden met de tijdstippen waarop datatransmissie kan plaatsvinden?
1011165Kan de hoofdlijn van de gegevensverwerking gewoon doorgaan als minder belangrijke delen van het systeem uitvallen?
1021654Zijn de interfaces tussen de afzonderlijke deelsystemen overzichtelijk?
1032003Komt de integratie ten goede aan een snelle behandeling van de informatie?
1042004Komt de decentralisatie ten goede aan een snelle behandeling van de informatie?
105936Is door de opzet van het systeem operator interventie zoveel mogelijk vermeden?
1062318Zijn de gebruikte technieken, voor de totstandkoming van het product correct toegepast?
107252Zijn de interfaces tussen de verschillende deelsystemen akkoord bevonden?
108253Zijn de interfaces tussen de verschillende externe systemen akkoord bevonden?
109254Zijn de interfaces met de verschillende decentrale applicaties akkoord bevonden?
1101550Draagt het systeem er toe bij dat conflicten binnen de organisatie geminimaliseerd worden?
1111731Sluit het rapport aan op het doel van de organisatie?
1121025Zijn voor het systeem interfaces met andere gangbare standaard pakketten gedefinieerd?
1132127Is het systeem goed te integreren met andere reeds eerder ontwikkelde systemen?
114949Is het systeem zo opgezet dat de gebruiker zonder te zoeken de door hem gewenste informatie kan vinden?
115950Is het systeem zo opgezet dat de gebruiker geprikkeld wordt om nieuwe onbekende toepassingen te bedenken?
116880Is de beschikbaarheid van de gegevens door het ontwerp gewaarborgd?
1171773Is de scheidbaarheid van het systeem vast te stellen door onderkenning van deelsystemen, functies en processen?
1182080Leidt de decentralisatie niet tot desintegratie?
119749Is het ontwerp volledig t.a.v. de functionele eisen zoals die in de opdracht gesteld waren?
1201577Blijkt uit het rapport dat de ontwerpers het probleem begrepen hebben?
1211648Sluit de informatievoorziening aan op de mate van decentralisatie van de organisatie?
1221542Krijgt het beleidsbepalend management de informatie op het juiste moment?
1231543Krijgt het beleidsbepalend management de informatie op overzichtelijke wijze?
1241544Krijgt het beleidsbepalend management de informatie op efficiente wijze?
1251821Kan het systeem gedurende de gehele werkdag volledig beschikbaar zijn voor de gebruiker?
1261541Krijgt het beleidsbepalend management de juiste informatie?
1271662Wordt het ontwerp van decentrale systemen getoetst aan centrale normen?
1281698Zijn pogingen om functies binnen het project te snel te integreren vermeden?
1291977Leidt het project ertoe dat een voorsprong in de informatietechnologie wordt opgebouwd t.o.v. de concurrentie?
1302121Kunnen de deelsystemen afzonderlijk van elkaar ontwikkeld worden?
1312122Kunnen de deelsystemen afzonderlijk van elkaar getest worden?
132888Verschaft het systeem voldoende detailinformatie?
1332036Zijn de systeemgrenzen zo gekozen dat koppelingen en communicatievormen zo eenvoudig mogelijk te realiseren zijn?
134686Zijn alle eerder gemaakt afspraken over de werking van het informatiesysteem in het rapport terug te vinden?
135685Is vastgesteld dat de gebruiker het functioneelontwerp volledig begrepen heeft?
1361614Kan de bedrijfsvoering van het systeem afhankelijk gemaakt worden?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar