De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A30301Bepaal basisgegevensstructuur
Beoordeling juistheid datamodel

Nr.IDVraagFout                             Goed
11273Is er een analyse gemaakt van de gegevens waarmee het systeem moet werken?
2643Zijn alle gegevensverzamelingen waarmee het deelsysteem een indirecte relatie heeft beschreven?
3574Is bepaald of er bij de systeemaanpassing een wijziging van het datamodel moet plaatsvinden?
4702Is de logische structuur van de database beschreven?
5712Is de opslag-structuur van de database beschreven?
61857Is binnen het rapport rekening gehouden met het gemeenschappelijk gebruik van gegevens van verschillende systemen?
71978Is vastgesteld welke informatie moet worden vastgelegd om een voorsprong t.o.v. de concurrentie op te bouwen?
81164Is, indien er een referentiemodel bestaat voor de organisatie hiervan gebruik gemaakt bij het bepalen van de gewenste functionaliteit?
92056Bevat het rapport een schema waarin de relatie tussen de activiteiten en de entiteiten in een tabel is vastgelegd?
102058Zijn de gegevens die door elk informatiesysteem gecontroleerd moeten worden uit te rapport te herleiden?
111709Wordt er rekening meegehouden dat er fouten in de bestanden kunnen komen door toedoen van andere gekoppelde systemen?
12882Is de bereikbaarheid van gegevens voor iedere gebruikerscategorie verzekerd?
13883Zijn ingewikkelde vraagstellingen aan de database ook buiten de applicaties om te maken?
141802Bevat het rapport een overzicht van de gebruikte gegevensverzamelingen van het oorspronkelijke informatiesysteem?
152126Is het systeem zo opgezet dat fouten in relaties tussen gegevens in verschillende bestanden te signaleren zijn?
16725Is bij het ontwerpen van het datamodel rekening gehouden met de raadpleegfuncties van het informatie systeem?
17726Is bij het ontwerpen van het datamodel rekening gehouden met de mutatiefuncties van het informatie systeem?
18727Is bij het ontwerpen van het datamodel rekening gehouden met de reconstructie-eisen t.a.v. de database bij calamiteiten?
191652Zijn er richtlijnen t.a.v. de naamgeving van bestanden, entiteiten en tabellen?
202334Is door het gebruik van tussenbestanden het aantal benaderingen op de database tot een minimum beperkt?
21280Zijn systeem parameters buiten de applicatie gehouden door ze in aparte gegevensverzamelingen op te nemen?
22713Zijn alle attributen uit de logische database structuur in de opslagstructuur van de gegevens opgenomen?
231757Is de methode waarop gegevens in de bestanden benadert worden voor het hele systeem eenduidig?
243422Zijn alle attributen waaruit de entiteit bestaat bekend?
253423Is aangegeven of de attribuut ook nog redundant in andere entiteiten voorkomt?
263424Is aangegeven welke berekeningen er met het attribuut plaatsvinden?
273425Zijn de privacy aspecten van het attribuut bekend?
28728Is bepaald welke gegevenselementen in de gegevensverzameling als primaire toegangssleutel dienen?
29729Is bepaald welke gegevenselementen in de gegevensverzameling als alternatieve toegangssleutel dienen?
301095Kan binnen het systeem gezocht worden naar de meest gevraagde zoekargumenten?
311649Zijn de bewaartermijnen van de verschillende gegevensverzamelingen vastgesteld?
321383Voldoet de recordindeling van de gegevensverzameling aan de standaard die daar voor binnen de organisatie gebruikt wordt?
33981Is ieder voorkomen binnen een groep (entiteit) uniek geidentificeerd door de waarde van de sleutel?
34982Is het niet mogelijk om delen van een samengestelde sleutel weg te laten zonder de eigenschap van unieke identificatie teniet te doen?
351863Komen er geen redundante attributen in het datamodel voor?
36535Is de keuze van bestandsbenadering de meest gunstige t.a.v. performance en response?
37609Is bepaald of de gedefinieerde wijzigingen van het datamodel als gevolg heeft dat er een dataconversie moet plaatsvinden?
38681Is een uitgewerkt schema van het datamodel in het rapport opgenomen?
39709Is in het bestand-ontwerp aangegeven of wordt uitgegaan van sequentiele, directe of geindexeerde bestandsbenadering?
40710Voldoet het datamodel aan de derde normaalvorm volgens de normalisatie technieken?
41711Is alleen bij zwaar wegende factoren zoals performance- eisen van de normalisatie-eisen afgeweken?
42886Is voorkomen dat te veel onnodige gegevens zijn opgenomen in het datamodel zodat er een verlamming van het informatiesysteem kan ontstaan?
43979Zijn de entiteiten die in het rapport voorkomen herkenbaar voor de organisatie?
44980Is de sleutel van de verschillende gegevensverzamelingen zo klein mogelijk gekozen?
451102Komt het datamodel van het systeem grotendeels overeen met het datamodel van de organisatie?
461341Zijn wijzigingen op de database altijd eerst in de ontwikkelomgeving getest?
471371Is de naam van de gegevensverzameling voldoende verklarend voor de gegevens die deze verzameling bevat?
481861Komen er geen overlappende entiteittypen in het datamodel voor?
492066Is d.m.v. dubbele opslag van gegevens een fouttoleratie in het systeem ondergebracht?
502335Is d.m.v. een vergelijking tussen de datamodellen van het oude en nieuwe systeem gebleken dat alle noodzakelijke gegevenselementen zijn overgenomen?
512684Bevat de documentatie een schematische weergave van de gegevensverzamelingen?
52876Is in de vastgelegde gegevens verwezen naar relationele deelverzamelingen?
53983Bevat de entiteit alleen gegevens die functioneel afhankelijk zijn van de volledige sleutel?
54984Bevat de entiteit alleen gegevens die onderling geen functionele afhankelijkheden bevatten?
551281Is het aantal indexen dat gedefinieerd is zo klein mogelijk?
561855Zijn historische en actuele gegevens t.b.v. de performance in gescheiden gegevensverzamelingen opgeslagen?
572884Is het datamodel volledig?
58720Is het datamodel zo opgezet dat wijzigingen op het model in de toekomst op een eenvoudige wijze kunnen plaatsvinden?
59945Zijn de gegevens die logisch aan elkaar verwant zijn gegroepeerd?
60946Is het datamodel onafhankelijk van de wijze waarop de gegevens in werkelijkheid worden opgeslagen weergegeven?
61947Zijn de gegevens in het conceptuele datamodel onafhankelijk van de applicaties?
62948Zijn de gegevens, die de basis voor het informatie systeem vormen geidentificeerd voordat de diverse functies gedefinieerd zijn?
633293Is ten behoeve van het overzicht het datamodel zo compact mogelijke weergegeven?
64836Is het gebruik van statuscodes, die een bepaalde situatie in de gegevensverzamelingen weergeven zo veel mogelijk vermeden?
652108Is de gegevensstructuur te begrijpen?
662112Is de database-administrator betrokken bij het opstellen van het datamodel?
671817Is in het datamodel rekening gehouden met in de toekomst verwachte eisen en wensen?
682353Zijn bij conversie die gegevensverzamelingen die een grote samenhang hebben samengevoegd?
692889Zijn de modelen gecontroleerd met behulp van een ontwikkeltool / workbench?
701380Bevat de gegevensverzameling geen elementen die afhankelijk zijn van de sleutel van een andere entiteit?
711381Voldoet de naam van de gegevensverzameling aan de standaard die daar voor binnen de organisatie gebruikt wordt?
722892Past het datamodel van het systeem in het model van de organisatie?
733261Zijn alle voor het informatiesysteem relevante entiteittypen in het datamodel opgenomen?
743263Hebben alle entiteittypen ten minste één relatie met een ander entiteittype?
753264Hebben subentiteittypen ten minste één extra attribuut of één extra relatie t.o.v. het hoofd entiteittype?
763292Zijn de beperkingsregels vastgelegd bij het entiteittype dat daar het meest voor in aanmerking komt?
773294Is de maximale opsplitsing van entiteittypes niet meer dan twee niveaus diep?
781942Wordt de informatie daar bewaard waar de gegevens gemakkelijk gewijzigd kunnen worden?
79714Zijn de verschillen tussen de logische database structuur en de opslagstructuur van de gegevens vastgesteld?
803265Is de naam van elk attribuut zelfverklarend?
813266Is de naam van elk attribuut in enkelvoud?
823267Is het datatype van elk attribuut uit de naam van het attribuut af te leiden?
833268Is elk attribuut voorzien van een gedetailleerde omschrijving?
843269Is het datatype van elk attribuut juist gespecificeerd?
853270Is de lengte van elk attribuut juist gespecificeerd?
863271Is voor elk attribuut aangegeven of het verplicht of optioneel is?
873272Zijn de validatieregels voor elk attribuut gedefinieerd?
883273Is bij elk attibuut dat bij een domein behoort aangegeven tot welk domein het behoort?
893274Is waar mogelijk de naam van het domein in de naam van het attribuut verwerkt?
903275Zijn indien het attribuut slechts een beperkt aantal waarden kan bevatten, deze waarden ook gedocumenteerd?
913276Zijn geen attributen in het entiteittype opgenomen die een relatie met een ander entiteittype impliceren?
923277Komen in het logisch gegevensmodel geen afgeleide attributen voor?
93707Is in het database-ontwerp uitgegaan van de eigenschappen van het DBMS?
94716Is aan de gestelde eisen t.a.v. performance van het systeem d.m.v. het datamodel voldaan?
953278Is de naam van de relatie in het entiteitrelatie diagram zelfverklarend?
963279Is de naam van de relatie in het entiteit-relatie diagram in werkwoord vorm?
973280Is de naam van de relatie in het enititeit- relatie diagram in de tegenwoordige tijd?
983281Zijn alle relevante relaties van een entiteittype in het model opgenomen?
993282Is per relatie in het entiteit-relatie diagram aangegeven of deze verplicht of optioneel is?
1003283Is de cardinalitiet van elke relatie aangegeven?
1013284Komen N:M relaties alleen voor tussen entiteittypen als het tussenliggende entiteittype zelf geen attributen heeft?
1023285Zijn exclusieve relaties als zodanig gedocumenteerd en weergegeven?
1033291Is gestreeft naar een minimale cardinaliteit?
1043286Zijn alle voor het model relevante relaties in het model opgenomen?
1053287Hebben alle domeinen een juiste definitie?
1063288Is voor elk domein een datatype gedefinieerd?
1073289Is voor elk domein een juiste lengte gedefinieerd?
1083290Zijn alle mogelijke waarden bij de domeinen gedefinieerd?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar