De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A303Bepaal basisgegevensstructuur

Nr.IDVraagFout                             Goed
13425Zijn de privacy aspecten van het attribuut bekend?
21874Is in het rapport aangegeven of en hoe van een datadictionary gebruik gemaakt zal worden?
31273Is er een analyse gemaakt van de gegevens waarmee het systeem moet werken?
4624Bevat het rapport een duidelijke beschrijving van de gegevensstructuur van het informatiesysteem?
5643Zijn alle gegevensverzamelingen waarmee het deelsysteem een indirecte relatie heeft beschreven?
6574Is bepaald of er bij de systeemaanpassing een wijziging van het datamodel moet plaatsvinden?
7681Is een uitgewerkt schema van het datamodel in het rapport opgenomen?
8702Is de logische structuur van de database beschreven?
9712Is de opslag-structuur van de database beschreven?
10609Is bepaald of de gedefinieerde wijzigingen van het datamodel als gevolg heeft dat er een dataconversie moet plaatsvinden?
111857Is binnen het rapport rekening gehouden met het gemeenschappelijk gebruik van gegevens van verschillende systemen?
12706Zijn de nodige eisen t.a.v. de privacy van de gegevens in de database beschreven?
131391Is binnen de organisatie een standaard aanwezig voor de naamgeving van rubrieken?
141978Is vastgesteld welke informatie moet worden vastgelegd om een voorsprong t.o.v. de concurrentie op te bouwen?
151164Is, indien er een referentiemodel bestaat voor de organisatie hiervan gebruik gemaakt bij het bepalen van de gewenste functionaliteit?
162527Is de eigenaar van de gegevens ook verantwoordelijk voor de juistheid van de beschrijving van deze gegevens?
171592Ligt in het rapport vast in hoeverre de gegevens een vertrouwelijk karakter hebben?
181866Is in een tijdkritische omgeving meer belang gehecht aan performance dan aan het testen van de consistentie?
192056Bevat het rapport een schema waarin de relatie tussen de activiteiten en de entiteiten in een tabel is vastgelegd?
202058Zijn de gegevens die door elk informatiesysteem gecontroleerd moeten worden uit te rapport te herleiden?
211376Zijn de in- en uitgaande gegevensstromen op het functionele schema in de datadictionary opgenomen?
221709Wordt er rekening meegehouden dat er fouten in de bestanden kunnen komen door toedoen van andere gekoppelde systemen?
23680Worden in het beschreven deelsysteem alleen variabelen opgevoerd of gewijzigd die uitsluitend een functie binnen het deelsysteem hebben?
24882Is de bereikbaarheid van gegevens voor iedere gebruikerscategorie verzekerd?
25883Zijn ingewikkelde vraagstellingen aan de database ook buiten de applicaties om te maken?
261257Is de toegangspadanalyse op de database voornamelijk d.m.v. statische maatregelen verzorgt?
271455Blijkt uit het rapport hoeveel ruimte de bestanden in beslag zullen nemen?
281457Blijkt uit het rapport hoe groot de verwachte bestandsgroei zal zijn?
291802Bevat het rapport een overzicht van de gebruikte gegevensverzamelingen van het oorspronkelijke informatiesysteem?
302126Is het systeem zo opgezet dat fouten in relaties tussen gegevens in verschillende bestanden te signaleren zijn?
31280Zijn systeem parameters buiten de applicatie gehouden door ze in aparte gegevensverzamelingen op te nemen?
321620Is in een schema weergegeven hoe het systeem er per alternatieve oplossing globaal uit komt te zien?
33725Is bij het ontwerpen van het datamodel rekening gehouden met de raadpleegfuncties van het informatie systeem?
34726Is bij het ontwerpen van het datamodel rekening gehouden met de mutatiefuncties van het informatie systeem?
35727Is bij het ontwerpen van het datamodel rekening gehouden met de reconstructie-eisen t.a.v. de database bij calamiteiten?
361652Zijn er richtlijnen t.a.v. de naamgeving van bestanden, entiteiten en tabellen?
372334Is door het gebruik van tussenbestanden het aantal benaderingen op de database tot een minimum beperkt?
38730Is van de gegevensverzameling bepaald of deze verzameling versleuteld moet worden opgeslagen t.b.v. privacy-aspecten?
391757Is de methode waarop gegevens in de bestanden benadert worden voor het hele systeem eenduidig?
403422Zijn alle attributen waaruit de entiteit bestaat bekend?
413423Is aangegeven of de attribuut ook nog redundant in andere entiteiten voorkomt?
423424Is aangegeven welke berekeningen er met het attribuut plaatsvinden?
43715Zijn er waarborgen in het systeem gebouwd waardoor redundant opgeslagen gegevens aan elkaar gelijk blijven?
44728Is bepaald welke gegevenselementen in de gegevensverzameling als primaire toegangssleutel dienen?
45729Is bepaald welke gegevenselementen in de gegevensverzameling als alternatieve toegangssleutel dienen?
461095Kan binnen het systeem gezocht worden naar de meest gevraagde zoekargumenten?
47294Is in het programma de meest gunstige index gekozen om gegevens via de kortste weg te vinden?
481649Zijn de bewaartermijnen van de verschillende gegevensverzamelingen vastgesteld?
491867Is in een tijdkritische omgeving van een schaduw database gebruik gemaakt voor het maken van opvragingen?
501871Is de waarborging van de referentiele integriteit daar waar mogelijk door het dbms uitgevoerd?
51535Is de keuze van bestandsbenadering de meest gunstige t.a.v. performance en response?
521383Voldoet de recordindeling van de gegevensverzameling aan de standaard die daar voor binnen de organisatie gebruikt wordt?
53981Is ieder voorkomen binnen een groep (entiteit) uniek geidentificeerd door de waarde van de sleutel?
54982Is het niet mogelijk om delen van een samengestelde sleutel weg te laten zonder de eigenschap van unieke identificatie teniet te doen?
552336Is elk gegevenselement met een unieke naam in de datadictionary opgenomen?
56704Zijn de nodige toegangspaden voor het raadplegen van de gegevens in de database beschreven?
57705Zijn de nodige toegangspaden voor het muteren van de gegevens in de database beschreven?
58708Is in het database-ontwerp uitgegaan van de eigenschappen van de te gebruiken hardware?
59709Is in het bestand-ontwerp aangegeven of wordt uitgegaan van sequentiele, directe of geindexeerde bestandsbenadering?
60710Voldoet het datamodel aan de derde normaalvorm volgens de normalisatie technieken?
61711Is alleen bij zwaar wegende factoren zoals performance- eisen van de normalisatie-eisen afgeweken?
62886Is voorkomen dat te veel onnodige gegevens zijn opgenomen in het datamodel zodat er een verlamming van het informatiesysteem kan ontstaan?
63979Zijn de entiteiten die in het rapport voorkomen herkenbaar voor de organisatie?
64980Is de sleutel van de verschillende gegevensverzamelingen zo klein mogelijk gekozen?
651102Komt het datamodel van het systeem grotendeels overeen met het datamodel van de organisatie?
661341Zijn wijzigingen op de database altijd eerst in de ontwikkelomgeving getest?
671371Is de naam van de gegevensverzameling voldoende verklarend voor de gegevens die deze verzameling bevat?
681827Zijn de eisen die aan de toegankelijkheid van de gegevens gesteld worden in het rapport opgenomen?
691828Zijn de eisen die aan de actualiteit van de gegevens gesteld worden in het rapport opgenomen?
701829Zijn de eisen die aan de nauwkeurigheid van de gegevens gesteld worden in het rapport opgenomen?
711830Zijn de eisen die aan het vasthouden van de historie gesteld worden in het rapport opgenomen?
721831Zijn de eisen die aan het schonen van historische gegevens gesteld worden in het rapport opgenomen?
731855Zijn historische en actuele gegevens t.b.v. de performance in gescheiden gegevensverzamelingen opgeslagen?
741860Is de betrouwbaarheid van de huidige gegevensbestanden die als basis voor het nieuwe systeem dienen beoordeeld?
751861Komen er geen overlappende entiteittypen in het datamodel voor?
761863Komen er geen redundante attributen in het datamodel voor?
772066Is d.m.v. dubbele opslag van gegevens een fouttoleratie in het systeem ondergebracht?
782130Wordt elk gedefinieerd gegevenselement door tenminste een functie benut?
792335Is d.m.v. een vergelijking tussen de datamodellen van het oude en nieuwe systeem gebleken dat alle noodzakelijke gegevenselementen zijn overgenomen?
802449Is bekend hoelang de gegevens in de gevensverzamelingen opgeslagen moeten blijven?
812450Is bekend om welke reden er gegevens uit de bestanden verwijderd mogen worden?
822451Is bekend in welke vorm verouderde gegevens bewaard moeten blijven?
832529Zijn de gegevens over de data-elementen in het DBMS ook in de backup-procedures opgenomen?
842684Bevat de documentatie een schematische weergave van de gegevensverzamelingen?
852860Worden de databases afzonderlijk voor de toegang beveiligd?
86731Is van de gegevensverzameling bepaald of deze verzameling gecomprimeerd moet worden opgeslagen t.b.v. ruimte winst?
87876Is in de vastgelegde gegevens verwezen naar relationele deelverzamelingen?
88983Bevat de entiteit alleen gegevens die functioneel afhankelijk zijn van de volledige sleutel?
89984Bevat de entiteit alleen gegevens die onderling geen functionele afhankelijkheden bevatten?
90995Worden alle in de datadictionary opgenomen gegevens ook daadwerkelijk door functies van het systeem onderhouden of benaderd?
91996Zijn alle in het functie-model genoemde gegevens ook daadwerkelijk in de datadictionary opgenomen?
921281Is het aantal indexen dat gedefinieerd is zo klein mogelijk?
931836Zijn in het systeem maatregelen genomen om vervuiling van de bestanden te achterhalen?
94720Is het datamodel zo opgezet dat wijzigingen op het model in de toekomst op een eenvoudige wijze kunnen plaatsvinden?
95945Zijn de gegevens die logisch aan elkaar verwant zijn gegroepeerd?
96946Is het datamodel onafhankelijk van de wijze waarop de gegevens in werkelijkheid worden opgeslagen weergegeven?
97947Zijn de gegevens in het conceptuele datamodel onafhankelijk van de applicaties?
98948Zijn de gegevens, die de basis voor het informatie systeem vormen geidentificeerd voordat de diverse functies gedefinieerd zijn?
991858Is per gegevensverzameling vastgesteld wat de omvang zal zijn?
1001859Is per gegevensverzameling vastgesteld wat de groeipercentages zijn?
1012337Is per gegevenselement vastgelegd in welke gegevensverzameling of gegevensstroom hij is opgenomen?
1022338Is elk gegevenselement in de datadictionary nader omschreven?
1032339Is vastgelegd in welke deelsystemen het gegevenselement wordt gebruikt?
1042340Is vastgelegd hoe vaak het gegevenselement wordt gemuteerd?
1052341Is vastgelegd hoe vaak het gegevenselement wordt geraadpleegd?
1062342Is vastgelegd waar in de organisatie het gegevenselement voor de besluitvorming van belang is?
1072343Is vastgelegd welke relaties het gegevenselement heeft met andere gegevenselementen?
1082111Is per gegevenselement aangegeven wie de eigenaar is?
109721Is van elk gegevenselement de lengte in de datadictionary aangegeven?
110722Is van elk gegevenselement de karaktersoort in de datadictionary aangegeven?
111723Is van elk gegevenselement het gebruik van een teken in de datadictionary aangegeven?
112724Is van elk gegevenselement in de datadictionary aangegeven of er rekenkundige bewerkingen mee uitgevoerd moeten worden?
1131004Is per gegevenselement vastgesteld of het verplicht of optioneel is?
1141005Is het meest uniek makende deel van de sleutel als eerste deel van de sleutel gedefinieerd?
1151818Is de toegangspadanalyse die als basis voor de indexen dient in het rapport opgenomen?
1162110Zijn de gegevenselementen die voor gemeenschappelijk gebruik bedoeld zijn algemeen bekend?
1173293Is ten behoeve van het overzicht het datamodel zo compact mogelijke weergegeven?
118836Is het gebruik van statuscodes, die een bepaalde situatie in de gegevensverzamelingen weergeven zo veel mogelijk vermeden?
1192105Is per gegevenselement aangegeven wat de integriteitsvoorwaarden zijn?
1202106Is per gegevenselement aangegeven wat de privacy- voorwaarden zijn?
1212107Is per gegevenselement aangegeven waarvoor het gebruikt wordt?
1222108Is de gegevensstructuur te begrijpen?
1232109Wordt de definitie van alle gegevenselementen door alle betrokkenen geaccepteerd?
1242112Is de database-administrator betrokken bij het opstellen van het datamodel?
1252344Is vastgelegd welke geheimhoudingsvoorschriften er per gegevenselement gelden?
1262345Is waar nodig per gegevenselement naar het ontwerp verwezen?
1272346Is waar nodig per gegevenselement naar de gebruikershandleiding verwezen?
1281659Ligt vast hoe de relatie tussen de gegevens en de te onderkennen processen is?
1291817Is in het datamodel rekening gehouden met in de toekomst verwachte eisen en wensen?
1302353Zijn bij conversie die gegevensverzamelingen die een grote samenhang hebben samengevoegd?
1312889Zijn de modelen gecontroleerd met behulp van een ontwikkeltool / workbench?
1321378Zijn homoniemen verwijderd door de gegevenselementen verschillende namen te geven?
1331379Zijn synoniemen verwijderd door de gegevenselementen een standaard naam te geven?
1341380Bevat de gegevensverzameling geen elementen die afhankelijk zijn van de sleutel van een andere entiteit?
1351381Voldoet de naam van de gegevensverzameling aan de standaard die daar voor binnen de organisatie gebruikt wordt?
1362892Past het datamodel van het systeem in het model van de organisatie?
1372318Zijn de gebruikte technieken, voor de totstandkoming van het product correct toegepast?
1383261Zijn alle voor het informatiesysteem relevante entiteittypen in het datamodel opgenomen?
1393262Zijn alle entiteittypen voorzien van een gedetailleerde omschrijving?
1403263Hebben alle entiteittypen ten minste één relatie met een ander entiteittype?
1413264Hebben subentiteittypen ten minste één extra attribuut of één extra relatie t.o.v. het hoofd entiteittype?
1423292Zijn de beperkingsregels vastgelegd bij het entiteittype dat daar het meest voor in aanmerking komt?
1433294Is de maximale opsplitsing van entiteittypes niet meer dan twee niveaus diep?
1441942Wordt de informatie daar bewaard waar de gegevens gemakkelijk gewijzigd kunnen worden?
145713Zijn alle attributen uit de logische database structuur in de opslagstructuur van de gegevens opgenomen?
146714Zijn de verschillen tussen de logische database structuur en de opslagstructuur van de gegevens vastgesteld?
147880Is de beschikbaarheid van de gegevens door het ontwerp gewaarborgd?
1483265Is de naam van elk attribuut zelfverklarend?
1493266Is de naam van elk attribuut in enkelvoud?
1503267Is het datatype van elk attribuut uit de naam van het attribuut af te leiden?
1513268Is elk attribuut voorzien van een gedetailleerde omschrijving?
1523269Is het datatype van elk attribuut juist gespecificeerd?
1533270Is de lengte van elk attribuut juist gespecificeerd?
1543271Is voor elk attribuut aangegeven of het verplicht of optioneel is?
1553272Zijn de validatieregels voor elk attribuut gedefinieerd?
1563273Is bij elk attibuut dat bij een domein behoort aangegeven tot welk domein het behoort?
1573274Is waar mogelijk de naam van het domein in de naam van het attribuut verwerkt?
1583275Zijn indien het attribuut slechts een beperkt aantal waarden kan bevatten, deze waarden ook gedocumenteerd?
1593276Zijn geen attributen in het entiteittype opgenomen die een relatie met een ander entiteittype impliceren?
1603277Komen in het logisch gegevensmodel geen afgeleide attributen voor?
161703Is de toekomstige omvang van de gegevensverzameling bekend?
162707Is in het database-ontwerp uitgegaan van de eigenschappen van het DBMS?
1632884Is het datamodel volledig?
164716Is aan de gestelde eisen t.a.v. performance van het systeem d.m.v. het datamodel voldaan?
1653278Is de naam van de relatie in het entiteitrelatie diagram zelfverklarend?
1663279Is de naam van de relatie in het entiteit-relatie diagram in werkwoord vorm?
1673280Is de naam van de relatie in het enititeit- relatie diagram in de tegenwoordige tijd?
1683281Zijn alle relevante relaties van een entiteittype in het model opgenomen?
1693282Is per relatie in het entiteit-relatie diagram aangegeven of deze verplicht of optioneel is?
1703283Is de cardinalitiet van elke relatie aangegeven?
1713284Komen N:M relaties alleen voor tussen entiteittypen als het tussenliggende entiteittype zelf geen attributen heeft?
1723285Zijn exclusieve relaties als zodanig gedocumenteerd en weergegeven?
1733291Is gestreeft naar een minimale cardinaliteit?
1743286Zijn alle voor het model relevante relaties in het model opgenomen?
1753287Hebben alle domeinen een juiste definitie?
1763288Is voor elk domein een datatype gedefinieerd?
1773289Is voor elk domein een juiste lengte gedefinieerd?
1783290Zijn alle mogelijke waarden bij de domeinen gedefinieerd?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar