De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A30101Uitgangspunten/plan van aanpak Informatie Analyse
Organisatie Informatie analyseteam

Nr.IDVraagFout                             Goed
1198Is de organisatie binnen het project rond het testtraject beschreven?
2690Is in samenspraak met het management een lijst gemaakt van personen die het rapport moeten beoordelen?
3691Beschikken de personen die het rapport moeten beoordelen over voldoende tijd om dit goed te kunnen doen?
4784Is voorzien in een goede overlegvorm tussen het management van de opdrachtgever en de ontwikkelaars?
51400Geeft het management voldoende tijd om zorgvuldig te kunnen plannen?
62746Is het beleid er op gericht om de systeemanalyse zoveel mogelijk door de gebruikersorganisatie zelf uit te laten voeren?
71676Is de projectorganisatie van het project in het rapport beschreven?
82281Is het team dat het onderzoek doet zo klein mogelijk?
9992Is voor het te beoordelen rapport een formele validatietermijn vastgesteld, om de voortgang van het project te kunnen waarborgen?
102698Vinden reeds vroegtijdig evaluaties plaats over de prestaties van het systeem, zodat bijsturing nog kan plaatsvinden?
112725Is er bij de uitvoerenden voldoende motivatie om de geplande producten op tijd op te leveren?
121681Is binnen het projectteam een functionaris speciaal belast met een hardwarevoorzieningsplan voor de ontwikkel- en productie activiteiten?
131682Vindt de ontwikkeling van het gehele systeem op een zo beperkt mogelijk aantal locaties plaats?
141639Zijn uitbesteding van het project en ontwikkeling in eigenbeheer tegen elkaar afgewogen?
15668Zijn de taken die uit het rapport voortkomen aan medewerkers toegewezen?
16669Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de bekwaamheden van deze medewerkers?
17670Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de beschikbaarheid van deze medewerkers?
18671Zijn alle, volgens het rapport benodigde bekwaamheden bij medewerkers binnen de organisatie aanwezig?
19672Is in de planning rekening gehouden met de tijd die nodig is voor besprekingen?
201495Zijn de kwaliteiten van de verschillende ontwerpers bekend?
211692Is bij de totstandkoming van het rapport minimaal een automatiseringsmedewerker betrokken?
222778Is de leiding duidelijk gemaakt hoeveel tijd de gebruikersorganisatie aan het project moet besteden?
232444Is aan gebruikerszijde een projectleider aangesteld die de invoering van de procedures en taken coordineerd?
242447Is er een opleidingsteam aangesteld dat de opleiding van de betrokkenen verzorgt?
252895Is het ontwikkelteam voorzien van de nodige hulpmiddelen en faciliteiten?
263132Worden tijdens het project meerdere controletechnieken toegepast zodat al voor de acceptatietest inzicht is in de kwaliteit van het product?
272123Is bij de beoordeling van de technische infrastructuur van het systeem tenminste een onafhankelijke expert betrokken?
282771Zijn toekomstige gebruikers in het team vertegenwoordigd?
292772Zijn er organisatiedeskundigen in het team opgenomen?
302774Heeft de projectleider voldoende bevoegdheden gekregen om zijn verantwoordelijkheden waar te maken?
312821Is iedere medewerker lid van tenminste 1 doelmatig werkend team?
322412Is het team dat het onderhoud aan het systeem gaat doen voldoende opgeleid?
333135Worden in de huidige fase reeds medewerkers ingezet van de meest waarschijnlijke opdrachtnemer van de volgende fase?
342789Wordt de overdracht van producten van de ene fase naar de andere fase niet alleen schriftelijk gedaan, maar ook mondeling toegelicht?
352715Oefent het management ook controle uit over de meest technische aspecten van het project?
361254Zijn de taken en verantwoordelijkheden van medewerkers die bij de inrichting van de database betrokken zijn duidelijk aangegeven?
372927Is het aantal automatiseerders dankzij de toepassing van nieuwe technieken zo klein mogelijk?
382309Wordt regelmatig gecontroleerd of alle betrokkenen nog over dezelfde informatie aangaande het project beschikken?
392734Heeft het ontwikkelteam kennis van de interneprocessen van de organisatie?
402735Heeft het ontwikkelteam inzicht in de structuur van de organisatie?
412935Is bekend op welke momenten in het project er een review moet plaatsvinden?
422745Worden de goedgekeurde projectproducten centraal geregistreerd?
431872Is de bezetting binnen de organisatie voldoende om de gestelde taken uit te kunnen voeren?
442112Is de database-administrator betrokken bij het opstellen van het datamodel?
452787Is de projectleider inhoudelijk betrokken met de totstandkoming van het systeem?
461503Beschikt het management over hulpmiddelen die haar taak t.a.v. het project ondersteunen?
471504Is het voor het management mogelijk om op elk moment te achterhalen in welk ontwikkelstadium een deelsysteem zich bevind?
482761Worden de vaardigheden die de teamleden aandragen voldoende benut?
491567Zijn binnen de organisatie de bevoegdheden aan de uit te voeren taken gekoppeld?
502837Zijn bij alle fases van het project zoveel mogelijk dezelfde personen betrokken?
511796Vinden de activiteiten die plaatsvinden voor het vervaardigen van het rapport plaats onder directe leiding van het management van de organisatie?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen
Sidebar