De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A301Uitgangspunten/plan van aanpak Informatie Analyse

Nr.IDVraagFout                             Goed
12053Is van het op te lossen probleem een gemeenschappelijk probleem gemaakt?
22094Is voor het vervaardigen van het rapport afgesproken welke resultaten er bereikt moeten worden?
3198Is de organisatie binnen het project rond het testtraject beschreven?
4690Is in samenspraak met het management een lijst gemaakt van personen die het rapport moeten beoordelen?
5691Beschikken de personen die het rapport moeten beoordelen over voldoende tijd om dit goed te kunnen doen?
6784Is voorzien in een goede overlegvorm tussen het management van de opdrachtgever en de ontwikkelaars?
71400Geeft het management voldoende tijd om zorgvuldig te kunnen plannen?
82746Is het beleid er op gericht om de systeemanalyse zoveel mogelijk door de gebruikersorganisatie zelf uit te laten voeren?
9975Is in de inleiding van het rapport aangegeven welke achtergronden en uitgangspunten er voor dit rapport gelden?
101424Bevat de planning een deelplan voor training, voorlichting en instructie m.b.t. het project?
111676Is de projectorganisatie van het project in het rapport beschreven?
121905Bevat het rapport een nauwkeurige, beknopte inleiding waarin het doel van het systeem en het rapport nader toegelicht wordt?
132025Zijn voor de start van deze projectfase alle materiedeskundigen op de hoogte gebracht van de te hanteren methoden en technieken?
142281Is het team dat het onderzoek doet zo klein mogelijk?
15992Is voor het te beoordelen rapport een formele validatietermijn vastgesteld, om de voortgang van het project te kunnen waarborgen?
162099Is niet te veel tijd verstreken tussen de start en de beeindiging van de vorige fase?
172101Gelden alle uitgangspunten uit de vorige fase nog?
18388Is bepaald of een aparte opleiding van het testteam nodig is t.a.v. de testhulpmiddelen?
192102Is een combinatie van de informatie-analyse en het ontwerp vermeden?
201877Worden het vooronderzoek en de informatie-analyse gecombineerd, als de beslissing tot ontwikkeling al genomen is?
211879Is vastgelegd welke onderwerpen in het rapport opgenomen moeten worden?
221880Is vastgelegd hoe de presentatie van het rapport zal plaatsvinden?
231881Bevat het rapport een planning van uit te voeren interviews?
241726Zijn de kosten van externe adviseurs in de kosten/ baten-analyse opgenomen?
252441Is er een opleidingsbehoefte matrix gemaakt waarin duidelijk naarvoren komt welke medewerker welke opleiding nodig heeft?
262698Vinden reeds vroegtijdig evaluaties plaats over de prestaties van het systeem, zodat bijsturing nog kan plaatsvinden?
272725Is er bij de uitvoerenden voldoende motivatie om de geplande producten op tijd op te leveren?
282727Is er een extra budget vrijgemaakt voor het aantrekken van nieuw personeel?
291681Is binnen het projectteam een functionaris speciaal belast met een hardwarevoorzieningsplan voor de ontwikkel- en productie activiteiten?
301682Vindt de ontwikkeling van het gehele systeem op een zo beperkt mogelijk aantal locaties plaats?
312103Is tijd ingepland voor het bestuderen van rapporten uit eerdere fases?
321639Zijn uitbesteding van het project en ontwikkeling in eigenbeheer tegen elkaar afgewogen?
332807Maakt het plan van aanpak duidelijk welke producten er in deze fase opgeleverd moeten worden.
34668Zijn de taken die uit het rapport voortkomen aan medewerkers toegewezen?
35669Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de bekwaamheden van deze medewerkers?
36670Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de beschikbaarheid van deze medewerkers?
37671Zijn alle, volgens het rapport benodigde bekwaamheden bij medewerkers binnen de organisatie aanwezig?
38672Is in de planning rekening gehouden met de tijd die nodig is voor besprekingen?
391495Zijn de kwaliteiten van de verschillende ontwerpers bekend?
401692Is bij de totstandkoming van het rapport minimaal een automatiseringsmedewerker betrokken?
412778Is de leiding duidelijk gemaakt hoeveel tijd de gebruikersorganisatie aan het project moet besteden?
42816Bevat het rapport een inventarisatie van alle methoden die voor de realisatie van de fase gebruikt worden?
432444Is aan gebruikerszijde een projectleider aangesteld die de invoering van de procedures en taken coordineerd?
442447Is er een opleidingsteam aangesteld dat de opleiding van de betrokkenen verzorgt?
452895Is het ontwikkelteam voorzien van de nodige hulpmiddelen en faciliteiten?
463132Worden tijdens het project meerdere controletechnieken toegepast zodat al voor de acceptatietest inzicht is in de kwaliteit van het product?
472123Is bij de beoordeling van de technische infrastructuur van het systeem tenminste een onafhankelijke expert betrokken?
482942Kan het tijdstip van de opleiding ingepast worden in de totaalplanning van het project?
49662Is in het plan van aanpak beschreven welke automatiserings methoden gebruikt worden?
50663Is in het plan van aanpak beschreven welke automatiserings technieken gebruikt worden?
51664Sluiten de gebruikte methoden en technieken aan bij de andere onderdelen van het project?
522771Zijn toekomstige gebruikers in het team vertegenwoordigd?
532772Zijn er organisatiedeskundigen in het team opgenomen?
542774Heeft de projectleider voldoende bevoegdheden gekregen om zijn verantwoordelijkheden waar te maken?
552821Is iedere medewerker lid van tenminste 1 doelmatig werkend team?
561800Bevat het rapport een overzicht van de bronnen die als uitgangspunt dienden?
572299Ligt in het rapport vast hoe stabiel de in het rapport beschreven uitgangspunten zijn?
58972Is in het rapport aangegeven wat de kosten van de totstandkoming van de volgende fase zullen zijn?
59973Sluiten de in het rapport aangegeven kosten voor de totstandkoming van de volgende fase aan op reeds eerder gemaakte kosten/baten analyses?
601403Zijn de kostenschattingen niet gebaseerd op politieke feiten?
611404Zijn de kostenschattingen gebaseerd op kwantitatieve gegevens van eerdere soortgelijke projecten?
622412Is het team dat het onderhoud aan het systeem gaat doen voldoende opgeleid?
633171Is in de planning rekening gehouden met de kwaliteit en toegankelijkheid van de bestaande documentatie?
643135Worden in de huidige fase reeds medewerkers ingezet van de meest waarschijnlijke opdrachtnemer van de volgende fase?
652789Wordt de overdracht van producten van de ene fase naar de andere fase niet alleen schriftelijk gedaan, maar ook mondeling toegelicht?
662081Zijn de toe te passen ontwerptechnieken in het rapport aangegeven?
67548Is voldoende aandacht besteed aan de opleiding van de operators?
682715Oefent het management ook controle uit over de meest technische aspecten van het project?
693172Is vastgesteld wat van de gebruikersorganisatie verwacht mag worden tijdens de uitvoering van het project?
701254Zijn de taken en verantwoordelijkheden van medewerkers die bij de inrichting van de database betrokken zijn duidelijk aangegeven?
711008Is, indien de administratieve organisatie nog niet geheel uitgewerkt is het gebruik van prototyping toepasbaar?
721825Is bij het bepalen van de kosten rekening gehouden met de bekendheid van de ontwikkelaars met de ontwikkelomgeving?
731826Is bij het bepalen van de kosten rekening gehouden met mogelijke veranderingen in de functionaliteit in de loop van het project?
742927Is het aantal automatiseerders dankzij de toepassing van nieuwe technieken zo klein mogelijk?
752309Wordt regelmatig gecontroleerd of alle betrokkenen nog over dezelfde informatie aangaande het project beschikken?
762734Heeft het ontwikkelteam kennis van de interneprocessen van de organisatie?
772735Heeft het ontwikkelteam inzicht in de structuur van de organisatie?
782935Is bekend op welke momenten in het project er een review moet plaatsvinden?
791562Zijn de mijlpalen in de opdracht zo uitgezet dat het management het project tijdig kan bijsturen?
802745Worden de goedgekeurde projectproducten centraal geregistreerd?
812726Krijgen de uitvoerenden de gelegenheid om hun visie over de haalbaarheid van de planning te geven?
821872Is de bezetting binnen de organisatie voldoende om de gestelde taken uit te kunnen voeren?
832112Is de database-administrator betrokken bij het opstellen van het datamodel?
842787Is de projectleider inhoudelijk betrokken met de totstandkoming van het systeem?
851503Beschikt het management over hulpmiddelen die haar taak t.a.v. het project ondersteunen?
861504Is het voor het management mogelijk om op elk moment te achterhalen in welk ontwikkelstadium een deelsysteem zich bevind?
871792Zijn de kosten in de kosten/baten-analyse verdeeld naar vermijdbare en onvermijdbare kosten?
881794Zijn de juiste verdeelsleutels gehanteerd bij het toerekenen van kosten aan organisatorische eenheden?
891617Geeft het rapport aan in welke mate de cijfers voorlopig zijn?
901605Is geinventariseerd wie van de projectgroepleden nog een aanvullende opleiding nodig heeft?
911408Is bij de kostenschattingen rekening gehouden met de personeelscapaciteit?
921409Is bij de kostenschattingen rekening gehouden met het gebruik van hulpmiddelen?
932761Worden de vaardigheden die de teamleden aandragen voldoende benut?
941398Is het project in voldoende fasen verdeeld?
951567Zijn binnen de organisatie de bevoegdheden aan de uit te voeren taken gekoppeld?
962837Zijn bij alle fases van het project zoveel mogelijk dezelfde personen betrokken?
97826Sluit het rapport aan op eerder gemaakte kosten/ baten analyses?
981405Zijn de kostenschattingen door een externe deskundige beoordeeld?
991796Vinden de activiteiten die plaatsvinden voor het vervaardigen van het rapport plaats onder directe leiding van het management van de organisatie?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Methoden, Definities: Definitie fase

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar