De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse

Nr.IDVraagFout                             Goed
1285Is er een acceptatie-test-fase ingepland?
21897Houden de in het rapport beschreven selectiecriteria direct verband met het doel waarvoor ze nodig zijn?
33111Zijn er prioriteiten gekoppeld aan de verwachtingen die men heeft van een applicatie voordat een pakket geselecteerd wordt?
42000Is bekend wie het rapport mag vrijgeven voor verspreiding?
52053Is van het op te lossen probleem een gemeenschappelijk probleem gemaakt?
62094Is voor het vervaardigen van het rapport afgesproken welke resultaten er bereikt moeten worden?
72322Is het beleid er op gericht niet al te afhankelijk te worden van een leverancier?
83006Is voordat voor een ontwikkeltool gekozen wordt een bepaald aan welke verwachtingen het tool moet voldoen?
9119Zijn binnen het testplan de testactiviteiten in de tijd uitgezet?
10132Is vastgesteld op welke momenten in de tijd er aan het (deel)systeem getest moet worden?
11178Is voordat het testplan wordt gemaakt de mate van complexiteit van de te testen applicaties bepaald?
12179Is voordat het testplan wordt gemaakt de mate van ongestructureerdheid van de te testen applicaties bepaald?
13198Is de organisatie binnen het project rond het testtraject beschreven?
14690Is in samenspraak met het management een lijst gemaakt van personen die het rapport moeten beoordelen?
15691Beschikken de personen die het rapport moeten beoordelen over voldoende tijd om dit goed te kunnen doen?
16750Is het rapport tijdig onder de personen die het moeten beoordelen verspreid?
17757Zijn alle betrokkenen in het bezit van de laatste versie van het rapport?
18784Is voorzien in een goede overlegvorm tussen het management van de opdrachtgever en de ontwikkelaars?
19809Is het rapport binnen de reeds bestaande documentatie van de betrokkenen onder te brengen?
20835Is het rapport dusdanig van opzet dat fouten snel te lokaliseren zijn?
211079Beschouwt de leverancier zich als dienstverlenend bedrijf met bijhorende service?
221080Is de leverancier in het kader van systeemintegratie bereid om hardware en software van andere leveranciers te installeren?
231400Geeft het management voldoende tijd om zorgvuldig te kunnen plannen?
241412Is in de projectplanning een tijdplanning opgenomen?
251421Is de planning opgedeeld in meerdere deelplannen?
261422Blijft de oorspronkelijke planning zichtbaar, zodat uitloop geconstateerd kan worden?
272093Bevat het rapport een uitgewerkte kosten/baten- analyse?
282746Is het beleid er op gericht om de systeemanalyse zoveel mogelijk door de gebruikersorganisatie zelf uit te laten voeren?
29201Bevat het testplan een aparte paragraaf t.a.v. het testen van de hardwarebelasting?
30276Is er een testprocedure binnen het testplan voor de producten van de systeemprogrammeurs?
31556Zijn er duidelijke criteria vastgesteld op basis waarvan de bouw/aanpassing van een functie al of niet plaatsvind?
32650Zijn bij wijzigingen in het ontwerp de consequenties voor alle deelsystemen beschreven?
33811Is de status van het rapport op formele wijze vastgelegd?
34975Is in de inleiding van het rapport aangegeven welke achtergronden en uitgangspunten er voor dit rapport gelden?
351046Is voor het selecteren van pakketten een informatiemodel opgesteld waaraan de pakketten moeten voldoen?
361047Is een lijst opgesteld van alle mogelijke leveranciers van een geschikt pakket?
371048Is een vragenlijst voor enkele leveranciers opgesteld waaruit een selectie van circa vier pakketten te maken is?
381049Zijn de eindgebruikers betrokken bij het vaststellen van de eisen waaraan de toepassing moet voldoen?
391424Bevat de planning een deelplan voor training, voorlichting en instructie m.b.t. het project?
401425Bevat de planning een deelplan voor het testen van het systeem?
411676Is de projectorganisatie van het project in het rapport beschreven?
421905Bevat het rapport een nauwkeurige, beknopte inleiding waarin het doel van het systeem en het rapport nader toegelicht wordt?
432025Zijn voor de start van deze projectfase alle materiedeskundigen op de hoogte gebracht van de te hanteren methoden en technieken?
442281Is het team dat het onderzoek doet zo klein mogelijk?
452550Is de beoordeling van de documentatie een integraal onderdeel van de acceptatietest?
462617Is bij de keuze van het netwerk rekening gehouden met toekomstige groei?
47546Is binnen het project een duidelijke keuze gemaakt t.a.v. de te gebruiken testmethoden en technieken?
48751Is de auteur van het rapport tijdens de validatie beschikbaar zodat, indien gewenst een toelichting gegeven kan worden?
49992Is voor het te beoordelen rapport een formele validatietermijn vastgesteld, om de voortgang van het project te kunnen waarborgen?
501034Is het kosten verschil tussen een standaard product en maatwerk bepaald?
511035Is het verschil in de tijd waarin het standaard product ingevoerd kan worden t.o.v. de tijd waarin het maatwerk ingevoerd kan worden bepaald?
521050Bevat de vragenlijst voor de leveranciers vragen t.a.v. functionaliteit, ondersteuning, techniek en identiteit van de leverancier?
531051Is aan de leveranciers duidelijk gemaakt welke procedure gevolgd wordt bij het selecteren van een geschikt systeem?
541052Is bekend of de leverancier onderdeel is van een holding waar ook concurrenten toe behoren?
551140Is voor de selectie van het systeem bepaald wat de minimale prestaties van het systeem dienen te zijn?
561903Is de acceptatieprocedure van de diverse producten in het rapport beschreven?
572099Is niet te veel tijd verstreken tussen de start en de beeindiging van de vorige fase?
582101Gelden alle uitgangspunten uit de vorige fase nog?
59127Is er een speciaal testteam geformeerd dat aan de testwerkgroep of de projectgroep rapporteerd?
60388Is bepaald of een aparte opleiding van het testteam nodig is t.a.v. de testhulpmiddelen?
61977Zijn er duidelijke criteria op basis waarvan het rapport beoordeeld kan worden?
621031Kunnen maatwerk aanpassingen aan het pakket uitgevoerd worden, zodat een naadloze aansluiting op de organisatie mogelijk is?
631053Is bekend hoe groot het marktaandeel van het product is?
641054Is bekend wat de financiele draagkracht van de leverancier is?
651055Is bekend wat de samenstelling van het personeelsbestand van de leverancier is?
661056Is bekend op welke lokaties de leverancier vestigingen heeft?
671057Is bekend welke ondersteuning de leverancier geeft bij de invoering van het systeem?
681058Is bekend welke ondersteuning de leverancier geeft bij het gebruik van het systeem?
691086Is de vragenlijst voor de leverancier zodanig opgesteld dat alle mogelijke antwoorden ook gegeven kunnen worden?
701365Wordt voor de definitieve keuze van een pakket eerst een simpel PC-pakket gebruikt om zodoende de opstapdrempel te verlagen?
712102Is een combinatie van de informatie-analyse en het ontwerp vermeden?
723173Is de organisatie geschikt om de gestelde doelen te kunnen halen?
73387Zijn de producten die niet bij het te testen product horen wel in een andere testcyclus getest?
74754Bevat de lijst openstaande wensen en problemen geen punten meer die in het te beoordelen rapport opgelost moeten worden?
751032Staat de leverancier toe dat de gebruiker zelf aanpassingen op het pakket uitvoerd?
761037Is een standaard conversie-tool aanwezig waarmee wijzigingen op maatwerk a.g.v. nieuwe releases automatisch uitgevoerd kan worden?
771038Is een standaard conversie-tool aanwezig waarmee bestanden uit andere systemen automatisch overgenomen kunnen worden?
781060Kan de leverancier de onderhoudbaarheid van het systeem aantonen?
791061Is bekend wat de leeftijd van het pakket is?
801062Zijn er backup- restoremogelijkheden binnen het systeem aangebracht?
811063Sluit de bedrijfsmentaliteit aan bij die van de leverancier?
821064Wordt er minimaal met twee kandidaatleveranciers onderhandeld over de levering van een systeem?
831065Zijn de toekomstige gebruikers betrokken bij het selecteren van het systeem?
841066Kan de leverancier zich inleven in de problematiek van de bedrijfstak?
851105Zijn de kosten van het standaard product belangrijk lager dan een maatwerk oplossing?
861120Zijn er onafhankelijke testrapporten van het systeem waaruit blijkt dat het systeem betrouwbaar is?
871121Zijn er onafhankelijke testrapporten van het systeem waaruit blijkt dat de toepassing bruikbaar is
881127Is de leveranciers vooraf gemeld aan welke voorwaarden de offerte dient te voldoen?
891132Zijn er onafhankelijke publicaties van het systeem waarin het systeem met andere systemen vergeleken wordt?
901141Is het pakket reeds meerdere malen succesvol toegepast?
911142Spelen persoonlijke overwegingen bij de selectie een ondergeschikte rol?
921877Worden het vooronderzoek en de informatie-analyse gecombineerd, als de beslissing tot ontwikkeling al genomen is?
931879Is vastgelegd welke onderwerpen in het rapport opgenomen moeten worden?
941880Is vastgelegd hoe de presentatie van het rapport zal plaatsvinden?
951881Bevat het rapport een planning van uit te voeren interviews?
962241Wordt van meerdere pakketten een workshop georganiseerd waarin de eigen omstandigheden worden nagespeeld?
973316Is het pakket in het Nederlands verkrijgbaar?
983317Is het pakket geschikt voor de omvang van de organisatie?
993318Is het pakket in Nederland verkrijgbaar?
100386Is voor de test het belang van de integratie tussen de (deel)systemen duidelijk?
1011022Is het systeem geschikt om op de reeds aanwezige hardware te gebruiken?
1021023Sluit het systeem aan op een reeds aanwezig operatingsystem?
1031024Draait het systeem onder een gangbaar operatingsystem?
1041026Is het systeem in een gangbare actuele programmeertaal ontwikkeld?
1051027Is het systeem volgens een gangbare methodologie ontwikkeld?
1061067Is het mogelijk om gesprekken met organisaties die het systeem reeds gebruiken te voeren?
1071068Kan de inzet van specifieke specialisten door de leverancier verzorgd worden?
1081075Is bij de leverancier een onderhoudsteam aanwezig dat voorkomende problemen in een werkend systeem kan oplossen?
1091076Biedt de leverancier uitwijkmogelijkheden als het systeem voor langere tijd niet te gebruiken is?
1101081Heeft de leverancier ervaring in meerdere bedrijfstakken?
1111089Is het opleidingsniveau van de leverancier voldoende om een goede invoering en ondersteuning te kunnen waarborgen?
1121110Is bij de leverancier voorzien in een "helpdesk" waar de gebruiker met zijn vragen terecht kan?
1131111Is er een gebruikersgroep waar veel kennis van het pakket beschikbaar is?
1141112Biedt de oplossing de gebruiker een groeipad, waarbij de functionaliteit uitgebreid kan worden?
1151113Reageert de leverancier binnen een aanvaardbare tijd op de wensen van de gebruikers?
1161114Is de personeelsbezetting van de gebruikersorganisatie voldoende groot om het systeem in te voeren?
1171119Is aangegeven hoe het veranderingsproces in de organisatie begeleid moet worden?
1181133Heeft u het systeem in een vergelijkbare organisatie in werking gezien?
1191137Zijn bijkomende kosten voor de plaatsing in de kostenbepaling meegenomen?
1201138Zijn bijkomende kosten voor de airconditioning in de kostenbepaling meegenomen?
1211143Geschiedt de beoordeling van de offertes door meerdere personen?
1221144Geschiedt de beoordeling van de offertes a.d.h.v. de methode van gewogen rangorden?
1231145Zijn de prestatiecijfers in de offerte gebaseerd op een "benchmark"-programma?
1241146Is door simulatie het gedrag van het systeem aan de hand van de offerte te voorspellen?
1251147Is de naam van de contactpersoon van de leverancier in de offerte vermeld?
1261148Zijn bijkomende kosten voor de verzending in de kostenbepaling meegenomen?
1271149Zijn bijkomende kosten voor de installatie in de kostenbepaling meegenomen?
1281150Zijn bijkomende kosten voor de opleiding in de kostenbepaling meegenomen?
1291151Zijn de garantiebepalingen in de offerte opgenomen?
1301344Is bekend hoe de kosten van onderhoud zich verhouden tussen zelfbouw en standaard product?
1311345Is bekend hoe de doorlooptijd van het onderhoud zich verhoud tussen zelfbouw en standaard product?
1321392Zijn er binnen de organisatie standaard procedures voor het aanleveren van testen?
1331726Zijn de kosten van externe adviseurs in de kosten/ baten-analyse opgenomen?
1341809Is een diagnose gemaakt van het risico dat de organisatie het nieuwe systeem niet zal accepteren?
1351810Is het risico bepaalt van de mogelijkheid dat het nieuwe systeem niet in de gewenste informatievoorziening zal voorzien?
1361873Is in het rapport aangegeven in welke mate prototyping toegepast zal worden?
1371874Is in het rapport aangegeven of en hoe van een datadictionary gebruik gemaakt zal worden?
1381875Is in het rapport aangegeven van welke hulpmiddellen gebruik gemaakt zal worden?
1392441Is er een opleidingsbehoefte matrix gemaakt waarin duidelijk naarvoren komt welke medewerker welke opleiding nodig heeft?
1402698Vinden reeds vroegtijdig evaluaties plaats over de prestaties van het systeem, zodat bijsturing nog kan plaatsvinden?
1413566Is vastgesteld welke functiepunten er per geselecteerd softwarepakket bijgebouwd moeten worden om aan de minimum eisen te voldoen?
142129Zijn de gebruikers in het testteam tevens aangewezen om het systeem binnen de organisatie te promoten?
143659Is in het ontwerp een plan voor de acceptatietest opgenomen?
1441069Is de periode waarin het systeem daadwerkelijk operationeel wordt correct door het management geschat?
1451082Is het systeem flexibel genoeg om een veranderende organisatie te volgen?
1461848Bevat het rapport een beschrijving van de aanpak die gekozen is om het rapport te realiseren?
1472599Wordt er bij een overgang van PC naar een netwerk rekening meegehouden dat bekende applicaties zich anders kunnen gaan gedragen?
1482725Is er bij de uitvoerenden voldoende motivatie om de geplande producten op tijd op te leveren?
1492727Is er een extra budget vrijgemaakt voor het aantrekken van nieuw personeel?
1503122Is een vergelijking gemaakt van de kosten die de diverse computercentra in rekening brengen?
151163Zijn de mogelijkheden voor het opstellen van een onafhankelijke organisatie voor het testen onderzocht?
152173Is het mogelijk om de opgeleverde applicaties uitputtend te testen?
153284Is er een systeem-integratie test fase ingepland, waarbij de interfaces met andere systemen op hun juistheid en procedurele tijdigheid getest worden?
1541131Heeft de leverancier een goede reputatie?
1551134Zijn de door de leverancier uitgebrachte offertes van een goede kwaliteit?
1561135Heeft de leverancier een goede marktpositie?
1571136Zijn de continuïteitsverwachtingen van de leverancier gunstig?
1581678Is de projectfasering in het rapport opgenomen?
1591681Is binnen het projectteam een functionaris speciaal belast met een hardwarevoorzieningsplan voor de ontwikkel- en productie activiteiten?
1601682Vindt de ontwikkeling van het gehele systeem op een zo beperkt mogelijk aantal locaties plaats?
1611710Bevat het rapport een opsomming van alle externe factoren die de realisatie tijd kunnen beïnvloeden?
1621711Bevat het rapport een opsomming van alle externe factoren die de kosten kunnen beinvloeden?
1632103Is tijd ingepland voor het bestuderen van rapporten uit eerdere fases?
1642395Kenmerkt de leverancier zich reeds enkele jaren als een stabiele organisatie?
1653104Biedt het ontwikkeltool een integratie tussen methodologie, technieken en hulpmiddelen?
1663105Biedt het ontwikkeltool een volledige ondersteuning van de gehele levenscyclus van de applicaties?
16731Is de gebruikersdocumentatie aanwezig?
168350Geeft het testplan aan welke testobjecten de meeste testinspanning zullen vergen?
169351Geeft het testplan aan dat de test met de zwaarste testobjecten als eerste moet beginnen?
170614Sluit de geplande invoering van de producten aan op de planning van de eventuele invoering van producten door het computercentrum?
171976Bevat het rapport een analyse van de huidige werkwijze en systemen die door het nieuwe systeem vervangen moeten worden?
1721364Wordt de organisatie voor het kiezen van een pakket eerst d.m.v. een cursus bekend gemaakt met de verschillende technieken die worden toegepast?
1731420Wordt de planning regelmatig bijgesteld als gevolg van nieuwe inzichten en geboekte voortgang?
1741429Is in de planning rekening gehouden met het verlof van de medewerkers?
1751430Is in de planning rekening gehouden met de tijd die voor administratieve handelingen nodig is?
1761431Is tussen het maken van de planning en de uitvoering daarvan enige speling aanwezig?
1771639Zijn uitbesteding van het project en ontwikkeling in eigenbeheer tegen elkaar afgewogen?
1782074Is in de planning rekening gehouden met de levertijden van de hardware?
1792075Is in de planning rekening gehouden met de installatietijden van de hardware?
1802807Maakt het plan van aanpak duidelijk welke producten er in deze fase opgeleverd moeten worden.
1813160Is het bureau onafhankelijk, vakbekwaam en integer?
182137Is een overzicht van de menustructuur als onderdeel van de documentatie aanwezig?
183287Is het testbudget voldoende om alle geplande testactiviteiten uit te voeren?
184346Zijn er verschillende testobjecten onderkend zodat er per onderdeel een aparte test gedefinieerd kan worden?
185660Is in het ontwerp een plan voor de realisatie van elk (deel)systeem opgenomen?
186668Zijn de taken die uit het rapport voortkomen aan medewerkers toegewezen?
187669Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de bekwaamheden van deze medewerkers?
188670Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de beschikbaarheid van deze medewerkers?
189672Is in de planning rekening gehouden met de tijd die nodig is voor besprekingen?
190673Is in de planning rekening gehouden met de tijd die nodig is voor opleidingen?
191991Is binnen het ontwerp een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een functioneel en een technisch gedeelte?
1921070Wordt de invoering van het systeem volledig in een draaiboek uitgewerkt?
1931071Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de organisatie besteed?
1941073Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de autorisaties van de medewerkers besteed?
1951074Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de conversie van gegevens besteed?
1961273Is er een analyse gemaakt van de gegevens waarmee het systeem moet werken?
1971396Is de complexiteit van het systeem bij het maken van de planning juist ingeschat?
1981397Worden er niet te veel mensen ingezet om het systeem te realiseren?
1991401Is de productiviteit van de ontwikkelgroep juist ingeschat?
2001499Bevat de ontwikkelomgeving voldoende hulpmiddelen om de planning te halen?
2011505Is het voor het management mogelijk om controle op de voortgang uit te voeren?
2021506Is het voor het management mogelijk om het kritische pad binnen de planning te bepalen?
2031658Zijn de criteria waarom aan deelsystemen prioriteit in ontwikkeling is gegeven beschreven?
2041692Is bij de totstandkoming van het rapport minimaal een automatiseringsmedewerker betrokken?
2052119Zijn de prioriteiten van de deelsystemen zodanig dat een goede spreiding van werkzaamheden over het personeel ontstaat?
2062778Is de leiding duidelijk gemaakt hoeveel tijd de gebruikersorganisatie aan het project moet besteden?
2072948Is de prijs van de opleiding duidelijk?
2082949Is duidelijk hoe u zich voor de opleiding kunt aanmelden?
2092950Is duidelijk hoe u de opleiding kunt annuleren?
210558Doet de nieuwe functie geen afbreuk aan de bestaande functies die de bedrijfsprocessen (waarvoor het systeem gebouwd is) ondersteunen?
211622Bevat het rapport een overzichtelijke inhoudsopgave?
212623Bevat het rapport een duidelijke beschrijving van de functiestructuur van het informatiesysteem?
213624Bevat het rapport een duidelijke beschrijving van de gegevensstructuur van het informatiesysteem?
214625Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de mens/machine interface?
215626Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de processen die door het informatiesysteem worden ondersteund?
216627Bevat het rapport duidelijke verwijzingen naar de ontwerpstandaards die op het informatiesysteem van toepassing zijn?
217628Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de coderingsstandaards die op het informatiesysteem van toepassing zijn?
218643Zijn alle gegevensverzamelingen waarmee het deelsysteem een indirecte relatie heeft beschreven?
219688Is het rapport volgens de daarvoor geldende standaard opgebouwd?
220765Is het ongeautoriseerd gebruik van de applicatie voldoende afgeschermd door b.v. passwords?
221771Is het rapport zo opgezet dat later op eenvoudige wijze aanvullende wensen toegevoegd kunnen worden?
222816Bevat het rapport een inventarisatie van alle methoden die voor de realisatie van de fase gebruikt worden?
2231029Is de toepassing modulair opgebouwd?
2241030Zijn de diverse modules van het pakket afzonderlijk verkrijgbaar?
2251041Heeft het pakket zich reeds in de praktijk bewezen?
2261085Kan de leverancier vragen n.a.v. de offerte nader toelichten?
2271324Kan het management zich na het uitbesteden van de productie-activiteiten zich geheel op de kernactiviteiten richten?
2281343Is onderzocht of bij een keuze voor zelfbouw van een informatiesysteem dezelfde kwaliteit als van een standaard pakket gehaald kan worden?
2292062Bevat het rapport een literatuurvermelding zodat de materie nader bestudeerd kan worden?
2302444Is aan gebruikerszijde een projectleider aangesteld die de invoering van de procedures en taken coordineerd?
2312447Is er een opleidingsteam aangesteld dat de opleiding van de betrokkenen verzorgt?
2322895Is het ontwikkelteam voorzien van de nodige hulpmiddelen en faciliteiten?
233555Wordt bij het vaststellen van de systeemwijzigingen rekening gehouden met de te verwachten levensduur van het systeem?
2341040Kan het pakket op computers van meerdere fabrikanten werken?
2352805Ligt in het rapport vast welke faciliteiten er nodig zijn om het systeem te bouwen?
2362806Bevat het rapport een acceptatieplan waarin staat welke activiteiten er uitgevoerd moeten worden zodat de gebruiker het systeem accepteerd?
2373009Ondersteund het ontwikkeltool het gehele ontwikkel traject?
2383022Is het mogelijk om autorisaties uit te geven voordelen van het pakket, zodat niet elke gebruiker toegang heeft tot alle projectgegevens?
2393132Worden tijdens het project meerdere controletechnieken toegepast zodat al voor de acceptatietest inzicht is in de kwaliteit van het product?
2402013Is voor een apparatuurrange gekozen waarbinnen men ver kan groeien?
2412123Is bij de beoordeling van de technische infrastructuur van het systeem tenminste een onafhankelijke expert betrokken?
2422618Past het lokale netwerk qua verwerkingscapaciteit binnen het netwerk van de totale organistie?
2432622Wordt in de opleiding de nieuwe gebruikers eerst de basisvaardigheden aangeleerd?
2442643Wordt de applicatie voldoende gebruikt om de aanschaf van een aparte apparatuur te rechtvaardigen?
2452941Is het mogelijk om de cursus in-house te geven?
2462945Is in de opzet van de opleiding rekening gehouden met de kennis en ervaring van de deelnemers?
2472947Kan de ruimte waarin de opleiding gegeven wordt als gunstig worden omschreven?
2483023Bevat het ontwikkeltool prototyping functies?
2491187Is bekend welk deel van de omzet van de leverancier aan het geselecteerde systeem toegeschreven kan worden?
2501196Kunnen de laatste mutaties na het uitvallen van de computer alsnog, b.v. dankzij "checkpointing" verwerkt worden?
2511197Wordt de normale gegevensverwerking niet door checkpointing verstoord?
2522942Kan het tijdstip van de opleiding ingepast worden in de totaalplanning van het project?
2532946Kunnen de deelnemers hun eigen problematiek als case voorleggen tijdens de opleiding?
2542958Sluit de opleiding aan op het opleidingsplan van de gehele organisatie?
255574Is bepaald of er bij de systeemaanpassing een wijziging van het datamodel moet plaatsvinden?
256658Is de nieuwe organisatie rond de ontworpen functie in het ontwerp beschreven?
257681Is een uitgewerkt schema van het datamodel in het rapport opgenomen?
258682Is een uitgewerkt schema van het functiemodel in het rapport opgenomen?
259702Is de logische structuur van de database beschreven?
260712Is de opslag-structuur van de database beschreven?
261777Is de apparatuur berekend op de nieuwe functie?
2621011Is het procedure ontwerp voorzien van een concrete basis in de vorm van een uitgewerkte systeemstructuur?
2631104Is de gebruikersdocumentatie zo beknopt mogelijk samengesteld?
2642937Is de opleiding afgestemd op de praktijk van de deelnemers?
2652939Is het aantal deelnemers beperkt, zodat de docent aan allen de nodige aandacht kan besteden?
2662940Wordt in de opleiding extra aandacht besteed aan fouten die veel gemaakt worden in de praktijk?
2672943Voert de docent overleg met de organisatie over specifieke opleidingsbehoeften?
2682944Kunnen sommige leden van de opleidingswerkgroep de opleiding vooraf (gedeeltelijk) gratis volgen om zo een oordeel te kunnen vormen?
2693008Ondersteund het ontwikkeltool de schematechnieken als die binnen de organisatie gehanteerd worden?
2703052Kunnen de deelnemers door een modulaire opzet van de opleiding de stof in kleine delen in zich opnemen?
2713053Sluiten de verschillende modules van de opleiding goed op elkaar aan?
2723054Vormen de deelnemers een heterogene groep met verschillende achtergronden, zodat ervaringen uitgewisseld kunnen worden?
27393Is de applicatie op een normale wijze te verlaten?
274557Is voordat een product in een release wordt opgenomen bepaald of er een gunstige kosten-baten verhouding is?
275609Is bepaald of de gedefinieerde wijzigingen van het datamodel als gevolg heeft dat er een dataconversie moet plaatsvinden?
276629Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de layoutstandaards die op het informatiesysteem van toepassing zijn?
277630Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de standaardroutines die op het informatiesysteem van toepassing zijn?
278662Is in het plan van aanpak beschreven welke automatiserings methoden gebruikt worden?
279663Is in het plan van aanpak beschreven welke automatiserings technieken gebruikt worden?
280664Sluiten de gebruikte methoden en technieken aan bij de andere onderdelen van het project?
281919Is gebruik gemaakt van binnen de organisatie beproefde en betrouwbare ontwerptechnieken?
2821451Verstrekt de leverancier van het pakket een licentie verklaring?
2831857Is binnen het rapport rekening gehouden met het gemeenschappelijk gebruik van gegevens van verschillende systemen?
2842198Is in het rapport voldoende gemotiveerd aangegeven waarom voor bepaald alternatief gekozen is?
2852771Zijn toekomstige gebruikers in het team vertegenwoordigd?
2862772Zijn er organisatiedeskundigen in het team opgenomen?
2872774Heeft de projectleider voldoende bevoegdheden gekregen om zijn verantwoordelijkheden waar te maken?
2882821Is iedere medewerker lid van tenminste 1 doelmatig werkend team?
2893040Is bekend wat het beslag is dat het ontwikkeltool het systeem legt?
290149Ondergaan alle applicaties tenminste een programmatest, een systeemtest en een acceptatietest?
291671Zijn alle, volgens het rapport benodigde bekwaamheden bij medewerkers binnen de organisatie aanwezig?
292706Zijn de nodige eisen t.a.v. de privacy van de gegevens in de database beschreven?
293966Is een aparte helpfunctie aanwezig die opgeroepen kan worden als er een foutmelding op het scherm komt?
2941106Wordt er een goede opleiding geboden bij het standaard pakket?
2951107Wordt er bij het standaardpakket een onderhoudscontract aangeboden?
2961108Zijn de kosten van de permanente gebruikersondersteuning bekend?
2971109Is bekend hoe geavanceerd het pakket moet zijn om nog door de gebruikers geaccepteerd te worden?
2981192Blijft het aantal hardwareleveranciers beperkt?
2992029Is bij de keuze voor de hardwarelijn rekening gehouden met het verschil in het aantal personeelsleden dat nodig is om het systeem te bedienen?
300282Zijn de testactiviteiten reeds in een vroeg stadium van het project ingepland?
3011390Is binnen de organisatie een standaard aanwezig voor het maken van interfaces tussen verschillende omgevingen?
3021391Is binnen de organisatie een standaard aanwezig voor de naamgeving van rubrieken?
3031800Bevat het rapport een overzicht van de bronnen die als uitgangspunt dienden?
3042678Zijn onbekende begrippen daar waar mogelijk door een schema toegelicht?
3052679Is de verklarende tekst zo dicht mogelijk bij het schema geplaatst?
3062982Sluit de frequentie waarin de opleiding gegeven wordt aan op de behoeften van de organisatie?
3072983Hebben de docenten praktijkervaring met de stof die ze behandelen?
3083106Genereert het ontwikkeltool de complete programmacode voor de applicatie?
3091010Worden alle, volgens de planning gestelde taken door de verantwoordelijke uitvoerenden reeël haalbaar geacht?
3101172Is voorkomen dat op communicatieverbindingen kan worden ingebroken?
3111361Kan het systeem geblokkeerd worden voor online gebruik?
3121645Is een inventarisatie van de informatiebehoeften van het management in het rapport opgenomen?
3132299Ligt in het rapport vast hoe stabiel de in het rapport beschreven uitgangspunten zijn?
3143161Is de leverancier bereid om volgens de handboeken van de opdrachtgever te werken?
315133Is vastgesteld welke onderdelen er van het (deel-) systeem getest moeten worden?
316345Voldoet de gebruikersdocumentatie aan de eisen die hiervoor zijn opgesteld?
317375Is de gebruikershandleiding doelgericht, zodat de de verlangde informatie snel gevonden is?
318964Kan de ervaren gebruiker binnen de helpfunctie kiezen voor een meer compact helpscherm dan de onervaren gebruiker?
319971Is een opgave van de verspreiding van het rapport in het rapport zelf aangegeven?
320972Is in het rapport aangegeven wat de kosten van de totstandkoming van de volgende fase zullen zijn?
321973Sluiten de in het rapport aangegeven kosten voor de totstandkoming van de volgende fase aan op reeds eerder gemaakte kosten/baten analyses?
3221115Is voorzien in standaard procedures voor de invoering van het systeem?
3231428Bevat de planning een deelplan voor het samenstellen van de systeemdocumentatie?
3241978Is vastgesteld welke informatie moet worden vastgelegd om een voorsprong t.o.v. de concurrentie op te bouwen?
3252063Zijn er verschillende deelsystemen geïdentificeerd?
3262064Is aangegeven welke deelsystemen er minimaal nodig zijn?
3272065Is aangegeven wat de minimale uitbreidingen zullen zijn op bestaande deelsystemen?
3282885Zijn alle elementaire processen binnen de organisatie onderkend?
3292886Zijn alle identieke processen binnen de organisatie onderkend?
3302888Zijn alle tijdsafhankelijke processen binnen de organisatie onderkend?
3312933Is de installeerbaarheid van de alternatieve pakketten in tijd en moeite bekend?
3323035Past het pakket binnen het bestaande beveiligingssysteem?
333665Zijn de relaties met andere deelsystemen binnen het project beschreven?
334675Is er een logisch verband tussen de functies van het informatiesysteem en de taken van de gebruikers?
335676Zijn afzonderlijke taken van de gebruiker als gescheiden functies in het informatiesysteem opgenomen?
336766Is door de opzet van het systeem vermeden dat frauduleuze handelingen uitgevoerd kunnen worden?
337821Bevat het rapport een inventarisatie van het aantal raadplegingen per dag dat het systeem moet kunnen verwerken?
338985Bevat het rapport een lijst van gebeurtenissen die het informatiesysteem moet ondersteunen?
3391164Is, indien er een referentiemodel bestaat voor de organisatie hiervan gebruik gemaakt bij het bepalen van de gewenste functionaliteit?
3401342Is onderzocht of specifieke eisen en wensen in het standaardpakket verwerkt kunnen worden?
3411403Zijn de kostenschattingen niet gebaseerd op politieke feiten?
3421404Zijn de kostenschattingen gebaseerd op kwantitatieve gegevens van eerdere soortgelijke projecten?
3432412Is het team dat het onderhoud aan het systeem gaat doen voldoende opgeleid?
3442527Is de eigenaar van de gegevens ook verantwoordelijk voor de juistheid van de beschrijving van deze gegevens?
3452750Bevat het systeem mogelijkheden om beleidsinformatie te bepalen?
3463034Is bekend hoeveel gebruikers gelijktijdig met het pakket kunnen werken?
3473064Worden functietoetsen en iconen niet telkens met een andere betekenis gebruikt?
3483379Zijn alle mogelijke koppelmodellen voor de integratie onderzocht?
3493458Zijn alle afzonderlijke invoerfuncties geteld?
3503466Zijn alle afzonderlijke uitvoerfuncties geteld?
3513478Zijn alle afzonderlijke opvraagfuncties geteld?
3523486Worden alle logische bestanden die binnen de grenzen van het informatiesysteem vallen geteld?
3533491Zijn alle afzonderlijke koppelbestanden geteld?
3543591Zijn wijzigfuncties als invoerfunctie geïnventariseerd?
3553593Zijn verwijderfuncties als invoerfunctie geïnventariseerd?
3563594Zijn integriteitscontroles niet als invoerfunctie geteld?
3573595Wordt invoer in één functie via meerdere media als één invoerfunctie geteld?
3581139Bevat het helpscherm voldoende informatie zodat de functie van de applicatie goed ondersteund wordt?
3591234Is in het functioneel-ontwerp rekening gehouden uitzonderings situaties?