De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A21003Valideer Vooronderzoek
Validatie gemaakte keuzes

Nr.IDVraagFout                             Goed
1750Is het rapport tijdig onder de personen die het moeten beoordelen verspreid?
2757Zijn alle betrokkenen in het bezit van de laatste versie van het rapport?
3751Is de auteur van het rapport tijdens de validatie beschikbaar zodat, indien gewenst een toelichting gegeven kan worden?
4992Is voor het te beoordelen rapport een formele validatietermijn vastgesteld, om de voortgang van het project te kunnen waarborgen?
5688Is het rapport volgens de daarvoor geldende standaard opgebouwd?
6771Is het rapport zo opgezet dat later op eenvoudige wijze aanvullende wensen toegevoegd kunnen worden?
72073Is aan de gebruikers uitgelegd waarom bepaalde wensen niet kunnen worden ingewilligd?
81694Is aan het vooronderzoek begonnen zonder dat vooraf al bepaalde conclusies getrokken zijn?
92026Is bij decentralisatie gelet op de voorwaarden die centraal gesteld worden?
101885Blijkt uit het rapport of het werk van de gebruikers meer of minder routinematig wordt?
111742Is voorkomen dat door het systeem verzamelde informatie gebruikt wordt om de werkprestaties van het personeel te meten?
121986Is de overgang van de analysefase naar de ontwerpfase duidelijk?
132889Zijn de modelen gecontroleerd met behulp van een ontwikkeltool / workbench?
141469Blijkt uit het rapport dat het probleem dat het systeem moet verhelpen praktisch oplosbaar is?
151586Kan op basis van het rapport een besluit genomen worden over het al of niet voortzetten van het project?
161889Is het rapport voldoende begrijpelijk voor de gebruikers?
171464Blijkt uit het rapport hoe groot het personeelsbestand zal zijn na invoering van het systeem?
181731Sluit het rapport aan op het doel van de organisatie?
192199Is de detaillering van het rapport voldoende om een goede planning van de volgende fase te kunnen maken?
201606Is de gebruikersorganisatie voldoende geinformeerd over het opstarten van het project?
211789Is uit het rapport op te maken hoe belangrijk het informatiesysteem is om strategische activiteiten uit te kunnen voeren?
221806Is het systeem niet te breed van opzet zodat niet een onbeheersbaar project ontstaat?
23796Is aangegeven welke gevolgen het rapport heeft voor de rapportages uit eerdere fasen van het project?
241167Is voorkomen dat het informatiesysteem als excuus voor gemaakte fouten gebruikt kan worden?
251577Blijkt uit het rapport dat de ontwerpers het probleem begrepen hebben?
261648Sluit de informatievoorziening aan op de mate van decentralisatie van de organisatie?
271899Zijn alle documenten die bij het rapport horen beoordeeld?
281900Bevat het rapport geen emotionele opmerkingen?
291901Bevat het rapport geen verwijzingen naar personen waar naar functies verwezen kan worden?
301902Is het gebruik van vakjargon zoveel mogelijk vermeden?
31755Worden alle probleemgebieden die een raakvlak hebben met het onderhanden informatiesysteem d.m.v. een ander project aangepakt?
32756Zijn alle betrokkenen op de hoogte van de inhoud van het rapport met name t.a.v. de voor hen relevante onderdelen?
33897Is de mate van detaillering van het rapport voldoende om de werkzaamheden aan een andere functionaris over te dragen?
34651Is door alle betrokkenen voldoende tijd besteed aan de beoordeling van het rapport?
35827Zijn de verschillen tussen het nieuwe en het vorige rapport bekend en akkoord bevonden?
36887Voldoet het systeem aan de wettelijke voorschriften inzake openbaarmaking en overlegging van gegevens?
371702Is in het rapport aangegeven hoe aan de oorspronkelijke opdracht is voldaan?
381703Is in het rapport aangegeven wanneer van de oorspronkelijke opdracht is afgeweken?
391704Is in het rapport aangegeven waarom van de oorspronkelijke opdracht is afgeweken?
401763Is voorkomen dat door de ontwikkeling van parallelle toepassingen doublures van werkzaamheden ontstaan?
412131Is duidelijk in het rapport aangegeven wanneer men van aannames uit gaat?
422132Is duidelijk in het rapport aangegeven wanneer men van onvolledigheden uit gaat?
431402Is de verhouding tussen het budget voor de totstandkoming van het product en de werkelijke kosten gunstig?
441619Is de stap die de gebruikers door het gebruik van het systeem moeten nemen niet te groot om het systeem te accepteren?
451797Kan het rapport als uitgewerkte opdracht dienen voor een hernieuwde offerteronde?
46342Blijkt dat het gekozen systeem de meest optimale oplossing van het oorspronkelijke probleem is?
471646Blijkt uit het rapport dat de door automatisering te behalen voordelen opwegen tegen de "zorgen die men in huis haalt"?
482070Zijn er nog beperkende omstandigheden die niet in het rapport zijn beschreven?
493196Blijkt uit het rapport dat het gekozen alternatief sociaal aanvaardbaar is?
503199Blijkt uit het rapport dat het gekozen alternatief organisatorisch realiseerbaar is?
512936Is de mate waarin het product invloed heeft op de producten van projectfases die al zijn afgerond beschreven?
522873Zijn alle eindproducten zoals die gedefinieerd waren opgeleverd?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar