De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A210Valideer Vooronderzoek

Nr.IDVraagFout                             Goed
1750Is het rapport tijdig onder de personen die het moeten beoordelen verspreid?
2757Zijn alle betrokkenen in het bezit van de laatste versie van het rapport?
3751Is de auteur van het rapport tijdens de validatie beschikbaar zodat, indien gewenst een toelichting gegeven kan worden?
41809Is een diagnose gemaakt van het risico dat de organisatie het nieuwe systeem niet zal accepteren?
51810Is het risico bepaalt van de mogelijkheid dat het nieuwe systeem niet in de gewenste informatievoorziening zal voorzien?
6992Is voor het te beoordelen rapport een formele validatietermijn vastgesteld, om de voortgang van het project te kunnen waarborgen?
7688Is het rapport volgens de daarvoor geldende standaard opgebouwd?
8835Is het rapport dusdanig van opzet dat fouten snel te lokaliseren zijn?
91640Is een duidelijke keuze gemaakt tussen een integrale- of partiele opzet van het project?
101643Is een duidelijke keuze gemaakt tussen een opzet gebaseerd op de bestaande situatie of de theoretisch best denkbare situatie?
11771Is het rapport zo opgezet dat later op eenvoudige wijze aanvullende wensen toegevoegd kunnen worden?
122073Is aan de gebruikers uitgelegd waarom bepaalde wensen niet kunnen worden ingewilligd?
131862Komen er geen overlappende elementaire processen in het systeem voor?
141679Is de systeemconfiguratie in het vooronderzoek bepaald?
151694Is aan het vooronderzoek begonnen zonder dat vooraf al bepaalde conclusies getrokken zijn?
162026Is bij decentralisatie gelet op de voorwaarden die centraal gesteld worden?
17812Is de structuur van de gebruikte diagrammen in het rapport voor alle betrokkenen duidelijk?
18900Is het rapport voldoende uitgewerkt voor de controle en evaluatie van het systeem?
191885Blijkt uit het rapport of het werk van de gebruikers meer of minder routinematig wordt?
202534Is geanalyseerd hoe het systeem reageert als de informatieverstrekking door derden stagneert?
212535Is geanalyseerd hoe het systeem reageert als de informatieverstrekking aan derden stagneert?
221742Is voorkomen dat door het systeem verzamelde informatie gebruikt wordt om de werkprestaties van het personeel te meten?
231986Is de overgang van de analysefase naar de ontwerpfase duidelijk?
242098Is bij de definitie van het project rekening gehouden met een later mogelijke integratie van het systeem met andere systemen?
252889Zijn de modelen gecontroleerd met behulp van een ontwikkeltool / workbench?
263301Kan de opdrachtgever leven met een doel dat wellicht voortdurend verandert?
273302Kan de opdrachtgever leven met wellicht snel wisselende prioriteiten?
283303Kan de opdrachtgever leven met een wellicht hoog afbreukrisico?
293304Kan de opdrachtgever leven met wellicht snel wissellende systeemeisen?
303305Is de opdrachtgever instaat om veelvuldig kleine beslissingen te nemen?
313306Is de opdrachtgever er zich van bewust dat veel gebruikers zullen participeren in het ontwikkelproces?
323307Zijn er voldoende gebruikers beschikbaar om in het project te participeren?
331497Is de juiste programmeertaal gekozen om het systeem mee te bouwen?
341581Sluit het rapport aan bij het business-analyse?
353308Hebben zowel ontwikkelaars als gebruikers voldoende ervaring met workshops?
363309Heeft de organisatie voldoende ervaring met RAD- als ontwikkelmethode?
373310Is er wel behoefte aan een snelle invoering van deelsystemen?
383311Wordt van te voren een gedetailleerd ontwerp geeist?
393312Is de ontwikkelomgeving voldoende geschikt voor RAD-ontwikkelmethoden?
401469Blijkt uit het rapport dat het probleem dat het systeem moet verhelpen praktisch oplosbaar is?
411586Kan op basis van het rapport een besluit genomen worden over het al of niet voortzetten van het project?
421889Is het rapport voldoende begrijpelijk voor de gebruikers?
432318Zijn de gebruikte technieken, voor de totstandkoming van het product correct toegepast?
441464Blijkt uit het rapport hoe groot het personeelsbestand zal zijn na invoering van het systeem?
451466Blijkt uit het rapport dat de geplande hardware de gevraagde prestaties kan leveren?
461467Blijkt uit het rapport dat de geplande software de gevraagde prestaties kan leveren?
471491Is het rapport duidelijk over de te verwachten levensduur van het systeem?
481493Is het te bouwen systeem in het rapport met andere systemen vergeleken zodat een referentiekader ontstaat?
491731Sluit het rapport aan op het doel van de organisatie?
502199Is de detaillering van het rapport voldoende om een goede planning van de volgende fase te kunnen maken?
511606Is de gebruikersorganisatie voldoende geinformeerd over het opstarten van het project?
521789Is uit het rapport op te maken hoe belangrijk het informatiesysteem is om strategische activiteiten uit te kunnen voeren?
531806Is het systeem niet te breed van opzet zodat niet een onbeheersbaar project ontstaat?
54795Is voldoende tijd genomen om het rapport te realiseren?
55796Is aangegeven welke gevolgen het rapport heeft voor de rapportages uit eerdere fasen van het project?
561622Bevat het rapport geen onzekere factoren meer?
571772Is de inleefbaarheid van het systeem vast te stellen door het meetbaar maken van beeldvorming, notatiewijzen, toelichtingen en detaillering?
581167Is voorkomen dat het informatiesysteem als excuus voor gemaakte fouten gebruikt kan worden?
591577Blijkt uit het rapport dat de ontwerpers het probleem begrepen hebben?
601648Sluit de informatievoorziening aan op de mate van decentralisatie van de organisatie?
611899Zijn alle documenten die bij het rapport horen beoordeeld?
62793Is het rapport als geheel betrouwbaar?
631596Sluit het systeemconcept goed aan op reeds bestaande systemen in de organisatie?
64686Zijn alle eerder gemaakt afspraken over de werking van het informatiesysteem in het rapport terug te vinden?
651628Is de wijze waarop het systeem functioneert het beste uit het kostenoogpunt?
661900Bevat het rapport geen emotionele opmerkingen?
671901Bevat het rapport geen verwijzingen naar personen waar naar functies verwezen kan worden?
681902Is het gebruik van vakjargon zoveel mogelijk vermeden?
692035Is het mogelijk om de te ontwikkelen functies op de geselecteerde hardware te realiseren?
702894Past de technische invulling van het systeem in het informatieplan?
71755Worden alle probleemgebieden die een raakvlak hebben met het onderhanden informatiesysteem d.m.v. een ander project aangepakt?
72756Zijn alle betrokkenen op de hoogte van de inhoud van het rapport met name t.a.v. de voor hen relevante onderdelen?
73897Is de mate van detaillering van het rapport voldoende om de werkzaamheden aan een andere functionaris over te dragen?
741698Zijn pogingen om functies binnen het project te snel te integreren vermeden?
752198Is in het rapport voldoende gemotiveerd aangegeven waarom voor bepaald alternatief gekozen is?
76651Is door alle betrokkenen voldoende tijd besteed aan de beoordeling van het rapport?
77827Zijn de verschillen tussen het nieuwe en het vorige rapport bekend en akkoord bevonden?
78887Voldoet het systeem aan de wettelijke voorschriften inzake openbaarmaking en overlegging van gegevens?
79888Verschaft het systeem voldoende detailinformatie?
801702Is in het rapport aangegeven hoe aan de oorspronkelijke opdracht is voldaan?
811703Is in het rapport aangegeven wanneer van de oorspronkelijke opdracht is afgeweken?
821704Is in het rapport aangegeven waarom van de oorspronkelijke opdracht is afgeweken?
831763Is voorkomen dat door de ontwikkeling van parallelle toepassingen doublures van werkzaamheden ontstaan?
842131Is duidelijk in het rapport aangegeven wanneer men van aannames uit gaat?
852132Is duidelijk in het rapport aangegeven wanneer men van onvolledigheden uit gaat?
86826Sluit het rapport aan op eerder gemaakte kosten/ baten analyses?
871402Is de verhouding tussen het budget voor de totstandkoming van het product en de werkelijke kosten gunstig?
881619Is de stap die de gebruikers door het gebruik van het systeem moeten nemen niet te groot om het systeem te accepteren?
891797Kan het rapport als uitgewerkte opdracht dienen voor een hernieuwde offerteronde?
90342Blijkt dat het gekozen systeem de meest optimale oplossing van het oorspronkelijke probleem is?
911614Kan de bedrijfsvoering van het systeem afhankelijk gemaakt worden?
921646Blijkt uit het rapport dat de door automatisering te behalen voordelen opwegen tegen de "zorgen die men in huis haalt"?
931712Blijkt uit het rapport dat het zinvol is om de ontwikkeling van een nieuw systeem te starten?
942070Zijn er nog beperkende omstandigheden die niet in het rapport zijn beschreven?
953196Blijkt uit het rapport dat het gekozen alternatief sociaal aanvaardbaar is?
963198Blijkt uit het rapport dat het gekozen alternatief technisch haalbaar is?
973199Blijkt uit het rapport dat het gekozen alternatief organisatorisch realiseerbaar is?
983200Blijkt uit het rapport dat het gekozen alternatief economisch verantwoord is?
993254Voldoet het vooronderzoek aan de gestelde kwaliteitsnormen?
1003255Is het vooronderzoek volgens de daarvoor geldende standaard opgezet?
1012936Is de mate waarin het product invloed heeft op de producten van projectfases die al zijn afgerond beschreven?
1022873Zijn alle eindproducten zoals die gedefinieerd waren opgeleverd?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen
Sidebar