De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A20902Kosten/baten analyse en totaalplan
Totaal Planning Vooronderzoek

Nr.IDVraagFout                             Goed
11411Is in de projectplanning een projectfasering opgenomen?
21412Is in de projectplanning een tijdplanning opgenomen?
31421Is de planning opgedeeld in meerdere deelplannen?
41413Is in de projectplanning een budgetbestedingsplan opgenomen?
51423Bevat de planning een deelplan voor de organisatie aanpassingen?
61424Bevat de planning een deelplan voor training, voorlichting en instructie m.b.t. het project?
71425Bevat de planning een deelplan voor het testen van het systeem?
81426Bevat de planning een deelplan voor de invoering van het systeem?
91427Bevat de planning een deelplan voor de conversie van bestanden?
101428Bevat de planning een deelplan voor het samenstellen van de systeemdocumentatie?
113508Wordt functiepuntanalyse toegepast als planningstechniek in een vroeg stadium van een project?
12612Is voor alle fases die de organisatie t.a.v. automatiseringsprojecten voorschrijft vastgesteld of ze al of niet toegepast moeten worden?
13614Sluit de geplande invoering van de producten aan op de planning van de eventuele invoering van producten door het computercentrum?
14564Is in het vooronderzoek van het systeem een planning opgenomen die per fase gedetailleerd is tot op functieniveau?
151475Is bekend welke functies met prioriteit opgeleverd dienen te worden?
161476Is bekend welke functies er minimaal opgeleverd dienen te worden?
171710Bevat het rapport een opsomming van alle externe factoren die de realisatie tijd kunnen beïnvloeden?
18734Blijft de doorlooptijd van het project/ de release /de pilot tot een minimum beperkt?
191431Is tussen het maken van de planning en de uitvoering daarvan enige speling aanwezig?
202074Is in de planning rekening gehouden met de levertijden van de hardware?
212075Is in de planning rekening gehouden met de installatietijden van de hardware?
222881Is de beveiliging van het systeem in de planning opgenomen?
231396Is de complexiteit van het systeem bij het maken van de planning juist ingeschat?
241397Worden er niet te veel mensen ingezet om het systeem te realiseren?
251499Bevat de ontwikkelomgeving voldoende hulpmiddelen om de planning te halen?
261505Is het voor het management mogelijk om controle op de voortgang uit te voeren?
271506Is het voor het management mogelijk om het kritische pad binnen de planning te bepalen?
281507Is het voor het management mogelijk om de totale kosten en doorlooptijd van het project her te bepalen?
291658Zijn de criteria waarom aan deelsystemen prioriteit in ontwikkeling is gegeven beschreven?
301904Is het toetsen van het systeem door een externe accountant in de planning opgenomen?
312119Zijn de prioriteiten van de deelsystemen zodanig dat een goede spreiding van werkzaamheden over het personeel ontstaat?
322729Is in de planning aangegeven hoeveel personeel er nodig is voor de realisatie van het project?
332730Is in de planning aangegeven welke kwaliteiten het personeel moet hebben voor de realisatie van het project?
34568Blijft de doorlooptijd van het project/ de release beperkt, zodat de behaalde voortgang opweegt tegen het te lopen risico?
351441Is de productiviteit van de medewerkers juist in de planning verwerkt?
36610Indien als gevolg van de release een dataconversie dient plaats te vinden, is deze dan ingepland?
37562Hebben alle aanpassingen die in het project / de release zijn opgenomen bij benadering dezelfde einddatum?
38563Zijn in het vooronderzoek van het systeem van de op te leveren producten de doorlooptijden in realisatietijd bepaald?
391010Worden alle, volgens de planning gestelde taken door de verantwoordelijke uitvoerenden reeël haalbaar geacht?
403238Is in het totaalplan van het project een netwerkschema van de planning opgenomen?
413239Is in het totaalplan van het project een overzicht van de geplande mijlpaalproducten opgenomen?
423240Blijkt uit het totaalplan van het project op welke momenten er beslissingen genomen moeten worden?
431432Zijn de verschillende deelaspecten met een juiste prioriteit in de planning opgenomen?
441410Is de termijn waarbinnen het product gerealiseerd moet zijn realistisch?
451439Zijn de uit te voeren taken in de juiste volgorde in de planning geplaatst?
463066Maakt de projectmanager gebruik van beproefde planningstechnieken?
471398Is het project in voldoende fasen verdeeld?
481753Liggen de doorlooptijden van de verschillende fasen van het project in een juiste verhouding?
491985Bevat het rapport een promotieplan voor het nieuwe informatiesysteem?
501987Bevat het rapport een communicatieplan waarin staat op welke momenten welke gebruikers en klanten over het project geinformeerd worden?
511617Geeft het rapport aan in welke mate de cijfers voorlopig zijn?
522199Is de detaillering van het rapport voldoende om een goede planning van de volgende fase te kunnen maken?
531437Zijn eerst prototypes van planningen gemaakt om de geschiktste planning te kunnen bepalen?
541444Is binnen de planning de aanwezige capaciteit weergegeven?
551445Is binnen de planning de overschreiding van de aanwezige capaciteit weergegeven?
561414Zijn de knelpunten in de planning aangegeven?
571415Is aangegeven hoe de knelpunten in de planning opgelost dienen te worden?
581416Is de planning van het project aangepast aan het tempo van de automatisering van de organisatie?
592293Is de omvang van de verandering mede bepalend voor het realiseren van het informatiesysteem in een keer of stapsgewijs?
602294Zijn externe afhankelijkheden mede bepalend voor het realiseren van het informatiesysteem in een keer of stapsgewijs?
612295Is de hoogte van het risico mede bepalend voor het realiseren van het informatiesysteem in een keer of stapsgewijs?
622296Is de veranderingsbereidheid mede bepalend voor het realiseren van het informatiesysteem in een keer of stapsgewijs?
632837Zijn bij alle fases van het project zoveel mogelijk dezelfde personen betrokken?
6491Is voorzien dat de producten van het project getest worden?
651434Zijn de hoofdzaken van de bijzaken in de planning gescheiden?
661442Is de planning niet over-optimistisch opgezet, zodat bijstelling later niet noodzakelijk is?
671418Past de planning van het project binnen het budget?
681419Is de planning van het project met alle betrokkenen besproken?
691433Is de planning zo opgesteld dat alle betrokkenen van deze planning als uitgangspunt kunnen nemen?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Adviezen, Knelpunten, Analyses: Communicatieplan ICT-project

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar