De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A20901Kosten/baten analyse en totaalplan
Kosten/batenanalyse Vooronderzoek

Nr.IDVraagFout                             Goed
11713Bevat de kosten/baten-analyse een analyse van het huidige systeem?
21714Bevat de kosten/baten-analyse een analyse van het ideale systeem?
32093Bevat het rapport een uitgewerkte kosten/baten- analyse?
43241Zijn de systeem-ontwikkelkosten in de kosten/baten analyse opgenomen?
53242Zijn de conversiekosten in de kosten/baten analyse opgenomen?
63243Zijn de invoeringskosten in de kosten/baten analyse opgenomen?
71725Zijn de kosten van het schaduwdraaien bij de invoering in de kosten/baten-analyse opgenomen?
81726Zijn de kosten van externe adviseurs in de kosten/ baten-analyse opgenomen?
91727Zijn de kosten van apparatuurontwikkeling in de kosten/baten-analyse opgenomen?
103201Is een taakstellende kosten/baten-analyse in het vooronderzoek vermeden, doch in de informatie-analyse gepland?
112135Zijn de kosten die nodig zijn om andere gekoppelde systemen aan te passen in het rapport opgenomen?
122133Zijn de kosten voor de (aanvullende) energievoorziening in het rapport opgenomen?
132134Zijn de kosten voor het testen van de apparatuur in het rapport opgenomen?
141822Is bij het bepalen van de kosten rekening gehouden met hogere capaciteitseisen gesteld aan het systeem bij hogere generatie talen?
151784Is in de kosten/baten-analyse aangegeven hoelang de terugverdienperiode is?
161785Is in de kosten/baten-analyse aangegeven wat de gemiddelde rentabiliteit is?
171786Is in de kosten/baten-analyse aangegeven wat de interne rentevoet is?
181777Zijn de kostenbesparingen als gevolg van de verbeterde informatievoorziening door het nieuwe systeem in de kosten/baten-analyse opgenomen?
191778Is in de kosten/baten-analyse melding gemaakt van niet meetbare voordelen zoals een grotere flexibiliteit?
201779Zijn de baten die voortvloeien uit een betere controle in de kosten/baten-analyse opgenomen?
211780Zijn de baten die voortvloeien uit een snellere besluitvorming in de kosten/baten-analyse opgenomen?
221781Zijn de baten die voortvloeien uit nieuwe extra informatie in de kosten/baten-analyse opgenomen?
231782Zijn de baten die voortvloeien uit een verbeterde planning in de kosten/baten-analyse opgenomen?
241783Is de rentevoet zoals die in de kosten/baten- analyse is op genomen reeel?
251823Is bij het bepalen van de baten rekening gehouden met een afname van de operator-activiteiten?
261824Is bij het bepalen van de kosten rekening gehouden met de complexiteit, omvang en uitgebreidheid van de database?
271825Is bij het bepalen van de kosten rekening gehouden met de bekendheid van de ontwikkelaars met de ontwikkelomgeving?
281826Is bij het bepalen van de kosten rekening gehouden met mogelijke veranderingen in de functionaliteit in de loop van het project?
291693Zijn alle economische aspecten in het rapport belicht?
303244Is de huur van apparatuur bij de exploitatiekosten opgenomen?
313245Zijn de personeelskosten bij de exploitatiekosten opgenomen?
323246Zijn de energie-kosten bij de exploitatiekosten opgenomen?
333247Zijn de communicatie-kosten bij de exploitatiekosten opgenomen?
343248Zijn de huisvestingskosten bij de exploitatiekosten opgenomen?
353249Zijn de materiaalkosten bij de exploitatiekosten opgenomen?
363250Zijn de verzekeringskosten bij de exploitatiekosten opgenomen?
373251Zijn de onderhoudskosten bij de exploitatiekosten opgenomen?
383252Is het geld dat niet uitgegeven hoeft te worden om toch hetzelfde te bereiken als bate opgenomen?
393253Is dubbeltelling van baten in de kosten/baten- analyse voorkomen?
401975Is beschreven hoe groot het percentage is van de investering dat het systeem jaarlijks zal opbrengen?
411470Worden de kosten voor de bouw van het systeem ruimschoots goed gemaakt door de verwachte baten?
421601Passen de verschillende onderdelen van de release gezamelijk in het budget dat voor de release beschikbaar is?
431723Zijn de kosten in de kosten/baten-analyse niet te optimistisch ingeschat?
441724Zijn de baten in de kosten/baten-analyse niet te optimistisch ingeschat?
451792Zijn de kosten in de kosten/baten-analyse verdeeld naar vermijdbare en onvermijdbare kosten?
461615Zijn de verwachte baten voldoende in het rapport beschreven en aannemelijk?
471616Is het vermoedelijke rendement van de investering beschreven?
481617Geeft het rapport aan in welke mate de cijfers voorlopig zijn?
491790Zijn de investeringen in de kosten/baten-analyse gerelateerd aan de strategische behoeften van de organisatie?
501791Zijn de eenmalige productiekosten bij de invoering van het systeem in de kosten/baten-analyse opgenomen?
512113Worden nieuwe middelen niet te vroeg aangeschaft zodat kosten door het niet gebruiken vermeden worden?
521626Weegt het nut van de informatieverstrekking op tegen de daaraan verbonden kosten?
531794Zijn de juiste verdeelsleutels gehanteerd bij het toerekenen van kosten aan organisatorische eenheden?
541730Zijn in de kosten/baten-analyse de juiste afschrijvingskosten gehanteerd?
553202Blijkt uit het rapport dat het project als geheel niet te kostbaar wordt?
56826Sluit het rapport aan op eerder gemaakte kosten/ baten analyses?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar