De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A209Kosten/baten analyse en totaalplan

Nr.IDVraagFout                             Goed
12093Bevat het rapport een uitgewerkte kosten/baten- analyse?
21411Is in de projectplanning een projectfasering opgenomen?
31412Is in de projectplanning een tijdplanning opgenomen?
41421Is de planning opgedeeld in meerdere deelplannen?
51713Bevat de kosten/baten-analyse een analyse van het huidige systeem?
61714Bevat de kosten/baten-analyse een analyse van het ideale systeem?
73242Zijn de conversiekosten in de kosten/baten analyse opgenomen?
83243Zijn de invoeringskosten in de kosten/baten analyse opgenomen?
91413Is in de projectplanning een budgetbestedingsplan opgenomen?
101423Bevat de planning een deelplan voor de organisatie aanpassingen?
111424Bevat de planning een deelplan voor training, voorlichting en instructie m.b.t. het project?
121425Bevat de planning een deelplan voor het testen van het systeem?
131426Bevat de planning een deelplan voor de invoering van het systeem?
141427Bevat de planning een deelplan voor de conversie van bestanden?
151428Bevat de planning een deelplan voor het samenstellen van de systeemdocumentatie?
163508Wordt functiepuntanalyse toegepast als planningstechniek in een vroeg stadium van een project?
17612Is voor alle fases die de organisatie t.a.v. automatiseringsprojecten voorschrijft vastgesteld of ze al of niet toegepast moeten worden?
18614Sluit de geplande invoering van de producten aan op de planning van de eventuele invoering van producten door het computercentrum?
191725Zijn de kosten van het schaduwdraaien bij de invoering in de kosten/baten-analyse opgenomen?
201726Zijn de kosten van externe adviseurs in de kosten/ baten-analyse opgenomen?
211727Zijn de kosten van apparatuurontwikkeling in de kosten/baten-analyse opgenomen?
22577Is er per functionele aanpassing/uitbreiding inzicht over de hoogte van de kosten van de realisatie van de functie?
23564Is in het vooronderzoek van het systeem een planning opgenomen die per fase gedetailleerd is tot op functieniveau?
241475Is bekend welke functies met prioriteit opgeleverd dienen te worden?
251476Is bekend welke functies er minimaal opgeleverd dienen te worden?
261682Vindt de ontwikkeling van het gehele systeem op een zo beperkt mogelijk aantal locaties plaats?
271710Bevat het rapport een opsomming van alle externe factoren die de realisatie tijd kunnen beïnvloeden?
281711Bevat het rapport een opsomming van alle externe factoren die de kosten kunnen beinvloeden?
29734Blijft de doorlooptijd van het project/ de release /de pilot tot een minimum beperkt?
301431Is tussen het maken van de planning en de uitvoering daarvan enige speling aanwezig?
312074Is in de planning rekening gehouden met de levertijden van de hardware?
322075Is in de planning rekening gehouden met de installatietijden van de hardware?
332881Is de beveiliging van het systeem in de planning opgenomen?
343201Is een taakstellende kosten/baten-analyse in het vooronderzoek vermeden, doch in de informatie-analyse gepland?
351396Is de complexiteit van het systeem bij het maken van de planning juist ingeschat?
361397Worden er niet te veel mensen ingezet om het systeem te realiseren?
371499Bevat de ontwikkelomgeving voldoende hulpmiddelen om de planning te halen?
381505Is het voor het management mogelijk om controle op de voortgang uit te voeren?
391506Is het voor het management mogelijk om het kritische pad binnen de planning te bepalen?
401507Is het voor het management mogelijk om de totale kosten en doorlooptijd van het project her te bepalen?
411658Zijn de criteria waarom aan deelsystemen prioriteit in ontwikkeling is gegeven beschreven?
421904Is het toetsen van het systeem door een externe accountant in de planning opgenomen?
432119Zijn de prioriteiten van de deelsystemen zodanig dat een goede spreiding van werkzaamheden over het personeel ontstaat?
442729Is in de planning aangegeven hoeveel personeel er nodig is voor de realisatie van het project?
452730Is in de planning aangegeven welke kwaliteiten het personeel moet hebben voor de realisatie van het project?
463457Wordt het ruwtotaal aan functiepunten altijd gecorrigeerd met een factor voor andere invloeden?
47568Blijft de doorlooptijd van het project/ de release beperkt, zodat de behaalde voortgang opweegt tegen het te lopen risico?
481441Is de productiviteit van de medewerkers juist in de planning verwerkt?
49610Indien als gevolg van de release een dataconversie dient plaats te vinden, is deze dan ingepland?
503561Zijn de invloedsfactoren vastgesteld met behulp van een risico-analyse?
51562Hebben alle aanpassingen die in het project / de release zijn opgenomen bij benadering dezelfde einddatum?
52563Zijn in het vooronderzoek van het systeem van de op te leveren producten de doorlooptijden in realisatietijd bepaald?
531010Worden alle, volgens de planning gestelde taken door de verantwoordelijke uitvoerenden reeël haalbaar geacht?
54972Is in het rapport aangegeven wat de kosten van de totstandkoming van de volgende fase zullen zijn?
55973Sluiten de in het rapport aangegeven kosten voor de totstandkoming van de volgende fase aan op reeds eerder gemaakte kosten/baten analyses?
561403Zijn de kostenschattingen niet gebaseerd op politieke feiten?
571404Zijn de kostenschattingen gebaseerd op kwantitatieve gegevens van eerdere soortgelijke projecten?
583442Is de mate waarin datacommunicatiefaciliteiten voorkomen als invloedsfactor juist meegenomen?
593443Is de mate waarin gedistribueerde gegevensverwerking voorkomt als invloedsfactor juist meegenomen?
603444Is de mate waarin het prestatieniveau van het informatiesysteem als invloedsfactor een rol speelt juist meegenomen?
613445Is de mate waarin beperkingen in de hardwarecapaciteit als invloedsfactor een rol speelt juist meegenomen?
623446Is de grootte van het aantal transacties per tijdseenheid juist meegenomen als invloedsfactor?
633447Is de mate waarin on-line gegevensinvoer als bulkverwerking plaatsvindt juist meegenomen als invloedsfactor?
643448Is de mate waarin gegevens on-line gemuteerd worden juist meegenomen als invloedsfactor?
653449Is de mate waarin aandacht aan de efficiency van de gegevensinvoer besteed moet worden juist als invloedsfactor ingeschat?
663450Is de complexiteit van de gegevensverwerking juist als invloedsfactor meegenomen?
673451Is de mate waarin conversie een rol speelt juist als invloedsfactor meegenomen?
683452Is de mate waarin het informatiesysteem door verschillende gebruikers moet worden gebruikt juist als invloedsfactor meegenomen?
693453Is de mate waarin flexibiliteit van het systeem wordt geëist juist als invloedsfactor meegenomen?
703454Is de mate waarmee componenten herbruikbaar moeten zijn juist als invloedsfactor meegenomen?
713456Is de mate waarin eisen aan het bedieningsgemak een rol speelt juist meegenomen als invloedsfactor?
721732Is in het financieringsvoorstel een gefundeerde keuze gemaakt voor kopen, huren of leasen van apparatuur?
731733Zijn in het financieringsvoorstel de aflevertermijnen van de apparatuur beoordeeld?
742133Zijn de kosten voor de (aanvullende) energievoorziening in het rapport opgenomen?
752134Zijn de kosten voor het testen van de apparatuur in het rapport opgenomen?
762135Zijn de kosten die nodig zijn om andere gekoppelde systemen aan te passen in het rapport opgenomen?
773612Is voornamelijk het type informatiesysteem bepalend voor de complexiteitsfactor?
781822Is bij het bepalen van de kosten rekening gehouden met hogere capaciteitseisen gesteld aan het systeem bij hogere generatie talen?
793238Is in het totaalplan van het project een netwerkschema van de planning opgenomen?
803239Is in het totaalplan van het project een overzicht van de geplande mijlpaalproducten opgenomen?
813240Blijkt uit het totaalplan van het project op welke momenten er beslissingen genomen moeten worden?
823241Zijn de systeem-ontwikkelkosten in de kosten/baten analyse opgenomen?
831432Zijn de verschillende deelaspecten met een juiste prioriteit in de planning opgenomen?
841784Is in de kosten/baten-analyse aangegeven hoelang de terugverdienperiode is?
851785Is in de kosten/baten-analyse aangegeven wat de gemiddelde rentabiliteit is?
861786Is in de kosten/baten-analyse aangegeven wat de interne rentevoet is?
871410Is de termijn waarbinnen het product gerealiseerd moet zijn realistisch?
881777Zijn de kostenbesparingen als gevolg van de verbeterde informatievoorziening door het nieuwe systeem in de kosten/baten-analyse opgenomen?
891778Is in de kosten/baten-analyse melding gemaakt van niet meetbare voordelen zoals een grotere flexibiliteit?
901779Zijn de baten die voortvloeien uit een betere controle in de kosten/baten-analyse opgenomen?
911780Zijn de baten die voortvloeien uit een snellere besluitvorming in de kosten/baten-analyse opgenomen?
921781Zijn de baten die voortvloeien uit nieuwe extra informatie in de kosten/baten-analyse opgenomen?
931782Zijn de baten die voortvloeien uit een verbeterde planning in de kosten/baten-analyse opgenomen?
941783Is de rentevoet zoals die in de kosten/baten- analyse is op genomen reeel?
951823Is bij het bepalen van de baten rekening gehouden met een afname van de operator-activiteiten?
961824Is bij het bepalen van de kosten rekening gehouden met de complexiteit, omvang en uitgebreidheid van de database?
971825Is bij het bepalen van de kosten rekening gehouden met de bekendheid van de ontwikkelaars met de ontwikkelomgeving?
981826Is bij het bepalen van de kosten rekening gehouden met mogelijke veranderingen in de functionaliteit in de loop van het project?
991587Zijn de baten na installatie van het systeem bepaald?
1003607Is bij de bepaling van de invloedsfactoren rekening gehouden met bijna identieke functies binnen het systeem?
1013608Is bij de bepaling van de invloedsfactoren rekening gehouden met de documentatie-eisen binnen het project?
1023609Is bij de bepaling van de invloedsfactoren rekening gehouden met de beveiligingseisen die aan het systeem worden gesteld?
1033610Is bij de bepaling van de invloedsfactoren binnen het project rekening gehouden met de ervaring van de gebruikers?
1043611Is bij de bepaling van de invloedsfactoren binnen het project rekening gehouden met de ervaring van de ontwikkelaars?
1052917Worden de tarieven voor de verwerking aangepast bij de invoering van een andere (4e) generatietaal of database?
1061305Spelen de verwerkingskosten een integrale rol bij de keuze voor een systeem?
1073455Is een juiste schaalverdeling voor de invloedsfactoren genomen?
1081439Zijn de uit te voeren taken in de juiste volgorde in de planning geplaatst?
1093066Maakt de projectmanager gebruik van beproefde planningstechnieken?
1101661Is onderzocht in hoeverre zware periodieke batchjobs kunnen worden uitbesteed?
1111693Zijn alle economische aspecten in het rapport belicht?
1123244Is de huur van apparatuur bij de exploitatiekosten opgenomen?
1133245Zijn de personeelskosten bij de exploitatiekosten opgenomen?
1143246Zijn de energie-kosten bij de exploitatiekosten opgenomen?
1153247Zijn de communicatie-kosten bij de exploitatiekosten opgenomen?
1163248Zijn de huisvestingskosten bij de exploitatiekosten opgenomen?
1173249Zijn de materiaalkosten bij de exploitatiekosten opgenomen?
1183250Zijn de verzekeringskosten bij de exploitatiekosten opgenomen?
1193251Zijn de onderhoudskosten bij de exploitatiekosten opgenomen?
1203252Is het geld dat niet uitgegeven hoeft te worden om toch hetzelfde te bereiken als bate opgenomen?
1213585Is de gebruiker op de hoogte gesteld wanneer in de functiepuntentelling van aannames is uitgegaan?
1221398Is het project in voldoende fasen verdeeld?
1231753Liggen de doorlooptijden van de verschillende fasen van het project in een juiste verhouding?
1241975Is beschreven hoe groot het percentage is van de investering dat het systeem jaarlijks zal opbrengen?
1251470Worden de kosten voor de bouw van het systeem ruimschoots goed gemaakt door de verwachte baten?
1261723Zijn de kosten in de kosten/baten-analyse niet te optimistisch ingeschat?
1271724Zijn de baten in de kosten/baten-analyse niet te optimistisch ingeschat?
1281792Zijn de kosten in de kosten/baten-analyse verdeeld naar vermijdbare en onvermijdbare kosten?
1291794Zijn de juiste verdeelsleutels gehanteerd bij het toerekenen van kosten aan organisatorische eenheden?
1301985Bevat het rapport een promotieplan voor het nieuwe informatiesysteem?
1311987Bevat het rapport een communicatieplan waarin staat op welke momenten welke gebruikers en klanten over het project geinformeerd worden?
1321615Zijn de verwachte baten voldoende in het rapport beschreven en aannemelijk?
1331616Is het vermoedelijke rendement van de investering beschreven?
1341617Geeft het rapport aan in welke mate de cijfers voorlopig zijn?
1352199Is de detaillering van het rapport voldoende om een goede planning van de volgende fase te kunnen maken?
1363638Wordt een invloedsfactor alleen toegepast als wordt verwacht dat deze een duidelijke invloed op de productiviteit heeft?
1371790Zijn de investeringen in de kosten/baten-analyse gerelateerd aan de strategische behoeften van de organisatie?
1381791Zijn de eenmalige productiekosten bij de invoering van het systeem in de kosten/baten-analyse opgenomen?
1392113Worden nieuwe middelen niet te vroeg aangeschaft zodat kosten door het niet gebruiken vermeden worden?
1401437Zijn eerst prototypes van planningen gemaakt om de geschiktste planning te kunnen bepalen?
1411459Zijn de totale kosten van de realisatie van het systeem in beeld?
1421460Zijn de totale productiekosten van het systeem na oplevering in beeld?
1431461Zijn de totale kosten van de bestandsconversie in beeld?
1441626Weegt het nut van de informatieverstrekking op tegen de daaraan verbonden kosten?
145781Is in het rapport aangegeven in hoeverre er sprake is van productieverbeteringen t.o.v. oorspronkelijke systemen?
1461406Is bij de kostenschattingen rekening gehouden met de complexiteit van de software?
1471408Is bij de kostenschattingen rekening gehouden met de personeelscapaciteit?
1481409Is bij de kostenschattingen rekening gehouden met het gebruik van hulpmiddelen?
1491444Is binnen de planning de aanwezige capaciteit weergegeven?
1501445Is binnen de planning de overschreiding van de aanwezige capaciteit weergegeven?
1511730Zijn in de kosten/baten-analyse de juiste afschrijvingskosten gehanteerd?
1521414Zijn de knelpunten in de planning aangegeven?
1531415Is aangegeven hoe de knelpunten in de planning opgelost dienen te worden?
1541416Is de planning van het project aangepast aan het tempo van de automatisering van de organisatie?
1552293Is de omvang van de verandering mede bepalend voor het realiseren van het informatiesysteem in een keer of stapsgewijs?
1562294Zijn externe afhankelijkheden mede bepalend voor het realiseren van het informatiesysteem in een keer of stapsgewijs?
1572295Is de hoogte van het risico mede bepalend voor het realiseren van het informatiesysteem in een keer of stapsgewijs?
1582296Is de veranderingsbereidheid mede bepalend voor het realiseren van het informatiesysteem in een keer of stapsgewijs?
1592837Zijn bij alle fases van het project zoveel mogelijk dezelfde personen betrokken?
1603202Blijkt uit het rapport dat het project als geheel niet te kostbaar wordt?
16191Is voorzien dat de producten van het project getest worden?
162826Sluit het rapport aan op eerder gemaakte kosten/ baten analyses?
1631402Is de verhouding tussen het budget voor de totstandkoming van het product en de werkelijke kosten gunstig?
1641405Zijn de kostenschattingen door een externe deskundige beoordeeld?
1651434Zijn de hoofdzaken van de bijzaken in de planning gescheiden?
1661442Is de planning niet over-optimistisch opgezet, zodat bijstelling later niet noodzakelijk is?
1673253Is dubbeltelling van baten in de kosten/baten- analyse voorkomen?
1681418Past de planning van het project binnen het budget?
1691419Is de planning van het project met alle betrokkenen besproken?
1701433Is de planning zo opgesteld dat alle betrokkenen van deze planning als uitgangspunt kunnen nemen?
1711580Zijn voldoende ruimte en middelen beschikbaar om het systeem op basis van het rapport te bouwen?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar