De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A207Evalueer oplossingen en selecteer

Nr.IDVraagFout                             Goed
13233Wordt de evaluatie en selectie van alternatieven alleen uitgevoerd als er meerdere alternatieven zijn?
21618Zijn de voor- en nadelen van de verschillende alternatieven in het rapport beschreven?
31897Houden de in het rapport beschreven selectiecriteria direct verband met het doel waarvoor ze nodig zijn?
42431Is een duidelijke keuze gemaakt tussen een geleidelijke invoering en een invoering ineens?
5566Hebben die aanpassingen die het hoogste rendement voor de organisatie opleveren de hoogste prioriteit om verwezenlijkt te worden?
61140Is voor de selectie van het systeem bepaald wat de minimale prestaties van het systeem dienen te zijn?
72397Wordt de werking van het nieuwe systeem gecontroleerd door m.b.v. het te vervangen systeem schaduw te draaien?
82421Is vastgesteld of het wel zinvol is om schaduw te draaien bij grote wijzigingen in de organisatie of in opzet van het systeem?
91112Biedt de oplossing de gebruiker een groeipad, waarbij de functionaliteit uitgebreid kan worden?
10577Is er per functionele aanpassing/uitbreiding inzicht over de hoogte van de kosten van de realisatie van de functie?
11575Is het budget voor het project voldoende groot om alle aanpassingen te kunnen realiseren?
121640Is een duidelijke keuze gemaakt tussen een integrale- of partiele opzet van het project?
131643Is een duidelijke keuze gemaakt tussen een opzet gebaseerd op de bestaande situatie of de theoretisch best denkbare situatie?
141504Is het voor het management mogelijk om op elk moment te achterhalen in welk ontwikkelstadium een deelsysteem zich bevind?
151505Is het voor het management mogelijk om controle op de voortgang uit te voeren?
161627Is de gekozen opzet van het informatiesysteem het beste alternatief uit het kostenoogpunt?
171343Is onderzocht of bij een keuze voor zelfbouw van een informatiesysteem dezelfde kwaliteit als van een standaard pakket gehaald kan worden?
182444Is aan gebruikerszijde een projectleider aangesteld die de invoering van de procedures en taken coordineerd?
193230Zijn de alternatieven voldoende gelijkwaardig?
20555Wordt bij het vaststellen van de systeemwijzigingen rekening gehouden met de te verwachten levensduur van het systeem?
212404Is er voor gezorgd dat de organisatie haar taken kan blijven uitvoeren tijdens de invoering van het systeem?
222013Is voor een apparatuurrange gekozen waarbinnen men ver kan groeien?
23777Is de apparatuur berekend op de nieuwe functie?
242419Zijn alle contacten met het computercentrum voor de invoering van het systeem geregeld?
252426Is het vullen van de bestanden haalbaar in de beschikbare tijd?
261585Heeft het afwegen van de alternatieven in het rapport op juiste wijze plaats gevonden?
272641Is de gekozen hardware mede bepaald door het soort toepassing dat op het systeem moet draaien?
282047Kan met de voorgestelde configuratie worden voldaan aan de eisen die gesteld worden t.a.v. de beschikbaarheid?
292049Is bij de selectie van de apparatuur gelet op de eisen die gesteld zijn t.a.v. de verplaatsbaarheid?
302639Is de gekozen hardware geschikt voor de omvang van de gegevensverzameling?
312640Is de gekozen hardware mede bepaald door het aantal gebruikers dat van de gegevens gebruik maakt?
321894Past de nieuwe hardware omgeving binnen de bestaande organisatie?
331826Is bij het bepalen van de kosten rekening gehouden met mogelijke veranderingen in de functionaliteit in de loop van het project?
341891Kan een objectieve keuze uit de alternatieven gemaakt worden?
351892Voldoet elk alternatief aan de beschreven systeemeisen?
363231Zijn de alternatieven die bij voorbaat al afvielen wel genoemd?
373232Is van elk alternatief duidelijk wat de beperkingen van dat alternatief zijn?
382098Is bij de definitie van het project rekening gehouden met een later mogelijke integratie van het systeem met andere systemen?
393639Worden integrale oplossingen pas ingevoerd als betrokken afdelingen op professioneel gelijkwaardig niveau werken?
401893Zijn de consequenties van elk alternatief voldoende in het rapport beschreven?
411496Is het hergebruik van software overwogen?
421774Is bij de opzet van het systeem voldoende rekening gehouden met de dynamiek van de organisatie?
433227Zijn de alternatieven die te veel kosten niet geselecteerd?
443228Zijn de alternatieven met een te lange doorlooptijd niet geselecteerd?
453229Zijn de alternatieven die op de onjuiste hardware werken niet geselecteerd?
461895Kan aan de beschreven alternatieven een relatief gewicht worden toegekend zodat vergelijking mogelijk is?
472127Is het systeem goed te integreren met andere reeds eerder ontwikkelde systemen?
48775Is in het rapport rekening gehouden met het beleid t.a.v. de te volgen hardwarelijn?
491239Zijn de technische problemen, die aanleiding waren voor het maken van bepaalde keuzes in duidelijke taal verklaard?
50781Is in het rapport aangegeven in hoeverre er sprake is van productieverbeteringen t.o.v. oorspronkelijke systemen?
511578Leidt de gekozen oplossingsstrategie tot een goede oplossing?
521890Zijn de in het rapport genoemde alternatieven voldoende verschillend?
531754Is de complexiteit van de gekozen oplossing zo klein mogelijk?
542894Past de technische invulling van het systeem in het informatieplan?
552198Is in het rapport voldoende gemotiveerd aangegeven waarom voor bepaald alternatief gekozen is?
56565Kan de juistheid van de beslissingen genomen in het vooronderzoek t.a.v. de alternatieve oplossingen geverifieerd worden?
571699Wordt er in het rapport niet onmiddelijk van uit gegaan dat een geautomatiseerde oplossing de meest voor de hand liggende is?
58342Blijkt dat het gekozen systeem de meest optimale oplossing van het oorspronkelijke probleem is?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar