De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A206Ontwikkel- en productie-omgeving

Nr.IDVraagFout                             Goed
1584Is al het planbaar onderhoud gebundeld in releases?
23500Wordt functiepuntanalyse goed toegepast om te begroten en de productiviteit te meten ?
31676Is de projectorganisatie van het project in het rapport beschreven?
42617Is bij de keuze van het netwerk rekening gehouden met toekomstige groei?
53627Is bekend of de productiviteit binnen het project mede afhankelijkheid is van de levering van apparatuur?
6546Is binnen het project een duidelijke keuze gemaakt t.a.v. de te gebruiken testmethoden en technieken?
71140Is voor de selectie van het systeem bepaald wat de minimale prestaties van het systeem dienen te zijn?
8576Is voor de start van de release bepaald of de methoden en technieken die gebruikt zijn in het project ook in de release gebruikt kunnen worden?
91065Zijn de toekomstige gebruikers betrokken bij het selecteren van het systeem?
101696Heeft degene die het onderzoek uitvoert kennis van de te maken toepassing?
111697Is degene die het onderzoek uitvoert op de hoogte van de huidige technische mogelijkheden van de informatietechnologie?
123613Wordt functiepuntanalyse gebruikt als communicatie middel naar de gebruiker om zo de benodigde systeemfuncties vast te stellen?
133614Wordt functiepuntanalyse als instrument om het project te begrenzen goed toegepast?
141025Zijn voor het systeem interfaces met andere gangbare standaard pakketten gedefinieerd?
151026Is het systeem in een gangbare actuele programmeertaal ontwikkeld?
161027Is het systeem volgens een gangbare methodologie ontwikkeld?
171873Is in het rapport aangegeven in welke mate prototyping toegepast zal worden?
181874Is in het rapport aangegeven of en hoe van een datadictionary gebruik gemaakt zal worden?
191875Is in het rapport aangegeven van welke hulpmiddellen gebruik gemaakt zal worden?
203623Is bekend of de productiviteit binnen het project mede afhankelijk is van extra projectleiding?
213624Is bekend of de productiviteit van het project mede afhankelijk is van extra projectmanagement?
223630Is bekend of is voorzien van het gebruik van standaard componenten die een gunstig effect op de productiviteit kunnen hebben?
233631Is bekend of er speciale eisen zijn gesteld aan het mogelijk hergebruik van componenten met gevolgen voor de productiviteit?
242067Is voldoende aandacht besteed aan de integratie tussen de ontwikkel-, test- en productieomgeving?
251481Is in het rapport beschreven welke methodologie voor het project gebruikt gaat worden?
261482Is de voor dit project te gebruiken methodologie de juiste voor de aard van het project?
271483Dekt de voor dit project gekozen methodologie het gehele ontwikkeltraject?
281678Is de projectfasering in het rapport opgenomen?
291682Vindt de ontwikkeling van het gehele systeem op een zo beperkt mogelijk aantal locaties plaats?
301639Zijn uitbesteding van het project en ontwikkeling in eigenbeheer tegen elkaar afgewogen?
311642Is een duidelijke keuze gemaakt tussen een top-down of bottom-up benadering voor het project?
321499Bevat de ontwikkelomgeving voldoende hulpmiddelen om de planning te halen?
33816Bevat het rapport een inventarisatie van alle methoden die voor de realisatie van de fase gebruikt worden?
342796Is het project zo opgedeeld dat de communicatie tussen de teams minimaal is?
352935Is bekend op welke momenten in het project er een review moet plaatsvinden?
363628Is bekend of de ge-eiste betrouwbaarheidsgraad van het systeem leidt tot een verlaging van de productiviteit?
373632Is bekend of de ontwikkelaars nog opleidingen moeten volgen waardoor er invloed op de productiviteit wordt uitgeoefend?
383633Is bekend of de gebruikers nog opleidingen moeten volgen waardoor er invloed op de productiviteit wordt uitgeoefend?
393634Zijn er speciale eisen aan de storingsgevoeligheid van het systeem gesteld waardoor de productiviteit wordt beinvloed?
403636Is bekend of er speciale eisen aan de beveiliging van het systeem zijn gesteld waardoor de productiviteit wordt beinvloed?
412405Hebben alle noodzakelijke verbouwingen voor de invoering van het systeem plaatsgevonden?
422989Zijn er voldoende geautomatiseerde hulpmiddelen die de methodologie ondersteunen?
433132Worden tijdens het project meerdere controletechnieken toegepast zodat al voor de acceptatietest inzicht is in de kwaliteit van het product?
442013Is voor een apparatuurrange gekozen waarbinnen men ver kan groeien?
452643Wordt de applicatie voldoende gebruikt om de aanschaf van een aparte apparatuur te rechtvaardigen?
462076Is in het rapport vastgesteld welke taal voor welke soort applicatie moet worden gebruikt?
472533Is de gekozen transmissiesnelheid van de datacommunicatie hoog genoeg voor de toepassing?
482723Is er zorggedragen voor een goede huisvesting van de ontwikkelafdeling?
49662Is in het plan van aanpak beschreven welke automatiserings methoden gebruikt worden?
50664Sluiten de gebruikte methoden en technieken aan bij de andere onderdelen van het project?
51919Is gebruik gemaakt van binnen de organisatie beproefde en betrouwbare ontwerptechnieken?
522966Worden er duidelijk gedefinieerde tussenproducten bij het gebruik van de methodologie opgeleverd?
531390Is binnen de organisatie een standaard aanwezig voor het maken van interfaces tussen verschillende omgevingen?
542976Zijn de hulpmiddelen die nodig zijn bij de toepassing van de technieken overdraagbaar?
552300Blijft het gebruik van proeftuinen alleen tot de experimenteerfase beperkt?
562087Wordt per project de meest werkzame aanpak gekozen zonder daarbij de integreerbaarheid uit het oog te verliezen?
571505Is het voor het management mogelijk om controle op de voortgang uit te voeren?
582006Worden al te grote projecten gesplitst in een klein aantal zelfstandige deelprojecten?
592071Is duidelijk op welke apparatuur de applicaties geinstalleerd zullen worden?
602641Is de gekozen hardware mede bepaald door het soort toepassing dat op het systeem moet draaien?
612642Is bij de keuze voor de hardware bepaald of de randapparatuur voldoende benut wordt?
623068Is de prijs per gebruiker van elk alternatief netwerk bekend?
632789Wordt de overdracht van producten van de ene fase naar de andere fase niet alleen schriftelijk gedaan, maar ook mondeling toegelicht?
64597Zijn de gevolgen voor de technische infrastructuur van het systeem door wijzigingen t.g.v. de aanpassing onderkend?
65882Is de bereikbaarheid van gegevens voor iedere gebruikerscategorie verzekerd?
662007Worden al te grote projecten waar mogelijk verkleind door de ambities terug te brengen in plaats van het team te vergroten?
672020Is bij het bepalen van de systeemarchitectuur uitgegaan van de verwachte groei van bestanden?
682030Is de gebruikersorganisatie betrokken bij de keuze voor een hardwarelijn?
692031Is bij de selectie van een nieuwe hardwarelijn rekening gehouden met de omvang van de conversie die de verschillende lijnen zal vergen?
702974Is er voldoende intern geheugen voor de gekozen programmeertaal?
712047Kan met de voorgestelde configuratie worden voldaan aan de eisen die gesteld worden t.a.v. de beschikbaarheid?
722081Zijn de toe te passen ontwerptechnieken in het rapport aangegeven?
731455Blijkt uit het rapport hoeveel ruimte de bestanden in beslag zullen nemen?
741457Blijkt uit het rapport hoe groot de verwachte bestandsgroei zal zijn?
752639Is de gekozen hardware geschikt voor de omvang van de gegevensverzameling?
761008Is, indien de administratieve organisatie nog niet geheel uitgewerkt is het gebruik van prototyping toepasbaar?
771894Past de nieuwe hardware omgeving binnen de bestaande organisatie?
782480Is het mogelijk om afwijkende programmatuur en apparatuur naast de organisatie-standaard in te voeren?
793625Is bekend of de productiviteit van het project mede afhankelijk is van extra reviews?
803626Is bekend of de productiviteit binnen het project mede afhankelijk is van extra audits?
811807Is de generatie van de programmeertaal die gekozen is geschikt voor het project?
822644Is bij de selectie van de hardware rekening gehouden met bijzondere prestatie eisen?
832048Kan met de voorgestelde configuratie worden voldaan aan de eisen die gesteld worden t.a.v. de beveiliging?
842927Is het aantal automatiseerders dankzij de toepassing van nieuwe technieken zo klein mogelijk?
851979Is bekend hoeveel interngeheugen minimaal nodig is voor het systeem?
861980Is bekend hoeveel externgeheugen minimaal nodig is voor het systeem?
871023Sluit het systeem aan op een reeds aanwezig operatingsystem?
881024Draait het systeem onder een gangbaar operatingsystem?
893511Worden productiviteitsverstorende aspecten zoals vakanties, ziekte, opleiding en vergaderingen in de netto werkinspanning verrekend?
903629Is bekend of de complexiteit van de conversie een verlaging van de productiviteit tot gevolg zal hebben?
913635Is bekend of er speciale eisen aan de testomgeving zijn gesteld waardoor de productiviteit wordt beinvloed?
923637Is bekend of de productiviteit wordt beinvloed speciale acceptatieprocedures van de gebruikersorganisatie?
931827Zijn de eisen die aan de toegankelijkheid van de gegevens gesteld worden in het rapport opgenomen?
941828Zijn de eisen die aan de actualiteit van de gegevens gesteld worden in het rapport opgenomen?
952645Is bij de selectie van de hardware rekening gehouden met toekomstig extra gebruik?
962005Is bij de overgang naar een nieuwe ontwikkelmethodiek begonnen met een minder cruciale bedrijfsfunctie?
971660Is onderzocht in hoeverre het gebruik van intelligente werkstations tot de mogelijkheden behoort?
982316Is de fasering van het project niet te ver doorgevoerd zodat er teveel specialisten nodig zijn?
992787Is de projectleider inhoudelijk betrokken met de totstandkoming van het systeem?
1001501Is voorzien in een centrale databank waarin alle informatie over het systeem voor de betrokkenen opvraagbaar is?
1011503Beschikt het management over hulpmiddelen die haar taak t.a.v. het project ondersteunen?
1021758Zijn de gehanteerde technieken beschreven?
1031759Is de overgang tussen de gehanteerde technieken beschreven?
1041986Is de overgang van de analysefase naar de ontwerpfase duidelijk?
1052501Is bij algemene datacommunicatie gekozen voor een standaard protocol zodat de uitwisseling van gegevens niet bemoeilijkt wordt?
1061498Heeft de computer voldoende capaciteit om de gekozen programmeertaal te ondersteunen?
1072219Is voor het project een faseringstechniek gekozen die in de organisatie bekend is?
1082220Is voor het project een systeemontwikkelingstechniek gekozen?
1091795Is in het rapport beschreven welke delen van het systeem met welke middelen worden gerealiseerd?
1101808Is het gebruik van de modernste technieken niet leidend ten opzichte van de oplossing van het oorspronkelijke probleem?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar