De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A20504Bepaal systeemconcept en gevolgen
Functionele beschrijving systeem

Nr.IDVraagFout                             Goed
12094Is voor het vervaardigen van het rapport afgesproken welke resultaten er bereikt moeten worden?
23225Is al de uit het systeem benodigde uitvoer beschreven?
33226Zijn de invoergegevens die nodig zijn om de gewenste uitvoer te krijgen beschreven?
4416Bestaat er een duidelijke strategie t.a.v. de automatisering van de werkplek van de gebruiker?
51752Is de combinatie van eisen zoals die in het rapport gesteld worden niet te hoog?
62054Is in het rapport globaal aangegeven langs welke weg men tot een oplossing denkt te komen?
71584Zijn er voldoende alternatieve oplossingen voor de systeemaanpassingen in het rapport opgenomen?
8623Bevat het rapport een duidelijke beschrijving van de functiestructuur van het informatiesysteem?
9626Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de processen die door het informatiesysteem worden ondersteund?
101112Biedt de oplossing de gebruiker een groeipad, waarbij de functionaliteit uitgebreid kan worden?
112885Zijn alle elementaire processen binnen de organisatie onderkend?
122886Zijn alle identieke processen binnen de organisatie onderkend?
132888Zijn alle tijdsafhankelijke processen binnen de organisatie onderkend?
142750Bevat het systeem mogelijkheden om beleidsinformatie te bepalen?
151588Ligt in het rapport vast door wie gegevens in het systeem worden vastgelegd?
161589Ligt in het rapport vast door wie gegevens in het systeem worden gemuteerd?
171590Ligt in het rapport vast door wie gegevens in het systeem worden geraadpleegd?
181591Ligt in het rapport vast wie de derdelijnsgebruikers van het systeem zijn?
191471Is bekend hoe frequent de verschillende functies van het systeem uitgevoerd moeten worden en hoe snel dit moet gebeuren?
201376Zijn de in- en uitgaande gegevensstromen op het functionele schema in de datadictionary opgenomen?
211610Zijn de informatiestromen duidelijk vastgelegd en voor de gebruiker goed te begrijpen?
221705Is in het rapport aangegeven welke eigenschappen van het bestaande systeem bewaard moeten blijven?
231708Is in het rapport aangegeven welke extra voordelen het nieuwe systeem t.o.v. het bestaande systeem zal bevatten?
241709Wordt er rekening meegehouden dat er fouten in de bestanden kunnen komen door toedoen van andere gekoppelde systemen?
25882Is de bereikbaarheid van gegevens voor iedere gebruikerscategorie verzekerd?
261989Lost het systeem zoveel mogelijk storingen zelf automatisch op?
272026Is bij decentralisatie gelet op de voorwaarden die centraal gesteld worden?
281644Is het concept zoveel mogelijk onafhankelijk van hardware opgesteld?
291620Is in een schema weergegeven hoe het systeem er per alternatieve oplossing globaal uit komt te zien?
302719Kunnen mobiele gebruikers toegang krijgen tot het informatiesysteem door middel van modem verbindingen?
31821Bevat het rapport een inventarisatie van het aantal raadplegingen per dag dat het systeem moet kunnen verwerken?
321990Sluiten de systeemfuncties aan bij de natuurlijke evolutie van taken?
33789Sluiten de functies van de toepassing aan op de werkzaamheden binnen de organisatie?
341095Kan binnen het systeem gezocht worden naar de meest gevraagde zoekargumenten?
351736Zijn de mogelijkheden van het systeem slechts benut tot het niveau waarop de gebruikers het systeem kunnen begrijpen?
361102Komt het datamodel van het systeem grotendeels overeen met het datamodel van de organisatie?
37995Worden alle in de datadictionary opgenomen gegevens ook daadwerkelijk door functies van het systeem onderhouden of benaderd?
38996Zijn alle in het functie-model genoemde gegevens ook daadwerkelijk in de datadictionary opgenomen?
39948Zijn de gegevens, die de basis voor het informatie systeem vormen geidentificeerd voordat de diverse functies gedefinieerd zijn?
401659Ligt vast hoe de relatie tussen de gegevens en de te onderkennen processen is?
41929Staan de kosten van de controle in verhouding met de baten die de controle oplevert?
421496Is het hergebruik van software overwogen?
431744Is voorkomen dat voor de gebruiker verwerkingstijden ontstaan die langer dan een werkdag duren?
441774Is bij de opzet van het systeem voldoende rekening gehouden met de dynamiek van de organisatie?
451025Zijn voor het systeem interfaces met andere gangbare standaard pakketten gedefinieerd?
461029Is de toepassing modulair opgebouwd?
471942Wordt de informatie daar bewaard waar de gegevens gemakkelijk gewijzigd kunnen worden?
481409Is bij de kostenschattingen rekening gehouden met het gebruik van hulpmiddelen?
491577Blijkt uit het rapport dat de ontwerpers het probleem begrepen hebben?
501578Leidt de gekozen oplossingsstrategie tot een goede oplossing?
511596Sluit het systeemconcept goed aan op reeds bestaande systemen in de organisatie?
521813Is duidelijk omschreven voor welke bedrijfsfuncties en processen het systeem is opgezet?
531821Kan het systeem gedurende de gehele werkdag volledig beschikbaar zijn voor de gebruiker?
54932Is er in het rapport voor gekozen om zoveel mogelijk activiteiten geautomatiseerd op te lossen?
551698Zijn pogingen om functies binnen het project te snel te integreren vermeden?
561977Leidt het project ertoe dat een voorsprong in de informatietechnologie wordt opgebouwd t.o.v. de concurrentie?
571699Wordt er in het rapport niet onmiddelijk van uit gegaan dat een geautomatiseerde oplossing de meest voor de hand liggende is?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar