De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A20501Bepaal systeemconcept en gevolgen
Datamodel per systeemconcept

Nr.IDVraagFout                             Goed
11273Is er een analyse gemaakt van de gegevens waarmee het systeem moet werken?
2574Is bepaald of er bij de systeemaanpassing een wijziging van het datamodel moet plaatsvinden?
3702Is de logische structuur van de database beschreven?
41857Is binnen het rapport rekening gehouden met het gemeenschappelijk gebruik van gegevens van verschillende systemen?
51978Is vastgesteld welke informatie moet worden vastgelegd om een voorsprong t.o.v. de concurrentie op te bouwen?
61164Is, indien er een referentiemodel bestaat voor de organisatie hiervan gebruik gemaakt bij het bepalen van de gewenste functionaliteit?
72056Bevat het rapport een schema waarin de relatie tussen de activiteiten en de entiteiten in een tabel is vastgelegd?
82058Zijn de gegevens die door elk informatiesysteem gecontroleerd moeten worden uit te rapport te herleiden?
91709Wordt er rekening meegehouden dat er fouten in de bestanden kunnen komen door toedoen van andere gekoppelde systemen?
10882Is de bereikbaarheid van gegevens voor iedere gebruikerscategorie verzekerd?
11725Is bij het ontwerpen van het datamodel rekening gehouden met de raadpleegfuncties van het informatie systeem?
12726Is bij het ontwerpen van het datamodel rekening gehouden met de mutatiefuncties van het informatie systeem?
13727Is bij het ontwerpen van het datamodel rekening gehouden met de reconstructie-eisen t.a.v. de database bij calamiteiten?
141095Kan binnen het systeem gezocht worden naar de meest gevraagde zoekargumenten?
151649Zijn de bewaartermijnen van de verschillende gegevensverzamelingen vastgesteld?
16609Is bepaald of de gedefinieerde wijzigingen van het datamodel als gevolg heeft dat er een dataconversie moet plaatsvinden?
17681Is een uitgewerkt schema van het datamodel in het rapport opgenomen?
18886Is voorkomen dat te veel onnodige gegevens zijn opgenomen in het datamodel zodat er een verlamming van het informatiesysteem kan ontstaan?
19979Zijn de entiteiten die in het rapport voorkomen herkenbaar voor de organisatie?
201102Komt het datamodel van het systeem grotendeels overeen met het datamodel van de organisatie?
211371Is de naam van de gegevensverzameling voldoende verklarend voor de gegevens die deze verzameling bevat?
222884Is het datamodel volledig?
23720Is het datamodel zo opgezet dat wijzigingen op het model in de toekomst op een eenvoudige wijze kunnen plaatsvinden?
24946Is het datamodel onafhankelijk van de wijze waarop de gegevens in werkelijkheid worden opgeslagen weergegeven?
25947Zijn de gegevens in het conceptuele datamodel onafhankelijk van de applicaties?
26948Zijn de gegevens, die de basis voor het informatie systeem vormen geidentificeerd voordat de diverse functies gedefinieerd zijn?
272108Is de gegevensstructuur te begrijpen?
281817Is in het datamodel rekening gehouden met in de toekomst verwachte eisen en wensen?
291381Voldoet de naam van de gegevensverzameling aan de standaard die daar voor binnen de organisatie gebruikt wordt?
302892Past het datamodel van het systeem in het model van de organisatie?
311941Wordt de informatie daar bewaard waar de gegevens het meest intensief gebruikt worden?
321942Wordt de informatie daar bewaard waar de gegevens gemakkelijk gewijzigd kunnen worden?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Adviezen, Organisatie: Organisatie rond modelbeheer.

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar