De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A205Bepaal systeemconcept en gevolgen

Nr.IDVraagFout                             Goed
11897Houden de in het rapport beschreven selectiecriteria direct verband met het doel waarvoor ze nodig zijn?
22053Is van het op te lossen probleem een gemeenschappelijk probleem gemaakt?
32094Is voor het vervaardigen van het rapport afgesproken welke resultaten er bereikt moeten worden?
41715Bevat de kosten/baten-analyse een analyse van de beschikbare alternatieven?
51716Bevat de kosten/baten-analyse een analyse van de verschillende kosten in werkmethode en inzet van het personeel?
63225Is al de uit het systeem benodigde uitvoer beschreven?
73226Zijn de invoergegevens die nodig zijn om de gewenste uitvoer te krijgen beschreven?
8416Bestaat er een duidelijke strategie t.a.v. de automatisering van de werkplek van de gebruiker?
91752Is de combinatie van eisen zoals die in het rapport gesteld worden niet te hoog?
102054Is in het rapport globaal aangegeven langs welke weg men tot een oplossing denkt te komen?
111035Is het verschil in de tijd waarin het standaard product ingevoerd kan worden t.o.v. de tijd waarin het maatwerk ingevoerd kan worden bepaald?
121140Is voor de selectie van het systeem bepaald wat de minimale prestaties van het systeem dienen te zijn?
131584Zijn er voldoende alternatieve oplossingen voor de systeemaanpassingen in het rapport opgenomen?
14623Bevat het rapport een duidelijke beschrijving van de functiestructuur van het informatiesysteem?
15626Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de processen die door het informatiesysteem worden ondersteund?
161022Is het systeem geschikt om op de reeds aanwezige hardware te gebruiken?
171112Biedt de oplossing de gebruiker een groeipad, waarbij de functionaliteit uitgebreid kan worden?
181345Is bekend hoe de doorlooptijd van het onderhoud zich verhoud tussen zelfbouw en standaard product?
191717Zijn de conversiekosten van de verschillende alternatieven in de kosten/baten-analyse opgenomen?
201718Zijn de opleidingskosten van de verschillende alternatieven in de kosten/baten-analyse opgenomen?
211719Zijn de invoeringskosten van de verschillende alternatieven in de kosten/baten-analyse opgenomen?
221720Zijn de kosten van procedures van de verschillende alternatieven in de kosten/baten-analyse opgenomen?
231721Zijn de kosten van documentatie van de verschillende alternatieven in de kosten/baten-analyse opgenomen?
241722Zijn de kosten van communicatie van de verschillende alternatieven in de kosten/baten-analyse opgenomen?
251726Zijn de kosten van externe adviseurs in de kosten/ baten-analyse opgenomen?
261727Zijn de kosten van apparatuurontwikkeling in de kosten/baten-analyse opgenomen?
271874Is in het rapport aangegeven of en hoe van een datadictionary gebruik gemaakt zal worden?
28577Is er per functionele aanpassing/uitbreiding inzicht over de hoogte van de kosten van de realisatie van de functie?
29575Is het budget voor het project voldoende groot om alle aanpassingen te kunnen realiseren?
301728Zijn de storingskosten van de apparatuur in de kosten/baten-analyse van de verschillende alternatieven opgenomen?
311729Zijn de storingskosten van de software in de kosten/baten- analyse van de verschillende alternatieven opgenomen?
321978Is vastgesteld welke informatie moet worden vastgelegd om een voorsprong t.o.v. de concurrentie op te bouwen?
331343Is onderzocht of bij een keuze voor zelfbouw van een informatiesysteem dezelfde kwaliteit als van een standaard pakket gehaald kan worden?
34555Wordt bij het vaststellen van de systeemwijzigingen rekening gehouden met de te verwachten levensduur van het systeem?
35574Is bepaald of er bij de systeemaanpassing een wijziging van het datamodel moet plaatsvinden?
36702Is de logische structuur van de database beschreven?
37561Is de relatie tussen de geformuleerde systeemaanpassingen onderkend?
38609Is bepaald of de gedefinieerde wijzigingen van het datamodel als gevolg heeft dat er een dataconversie moet plaatsvinden?
391857Is binnen het rapport rekening gehouden met het gemeenschappelijk gebruik van gegevens van verschillende systemen?
402029Is bij de keuze voor de hardwarelijn rekening gehouden met het verschil in het aantal personeelsleden dat nodig is om het systeem te bedienen?
412885Zijn alle elementaire processen binnen de organisatie onderkend?
422886Zijn alle identieke processen binnen de organisatie onderkend?
432888Zijn alle tijdsafhankelijke processen binnen de organisatie onderkend?
441164Is, indien er een referentiemodel bestaat voor de organisatie hiervan gebruik gemaakt bij het bepalen van de gewenste functionaliteit?
452750Bevat het systeem mogelijkheden om beleidsinformatie te bepalen?
461588Ligt in het rapport vast door wie gegevens in het systeem worden vastgelegd?
471589Ligt in het rapport vast door wie gegevens in het systeem worden gemuteerd?
481590Ligt in het rapport vast door wie gegevens in het systeem worden geraadpleegd?
491591Ligt in het rapport vast wie de derdelijnsgebruikers van het systeem zijn?
501471Is bekend hoe frequent de verschillende functies van het systeem uitgevoerd moeten worden en hoe snel dit moet gebeuren?
512642Is bij de keuze voor de hardware bepaald of de randapparatuur voldoende benut wordt?
521623Is het aantal mutaties per arbeidsgang in het rapport beschreven?
531624Is in het rapport beschreven hoe groot het aantal mutaties per minuut is dat verwerkt moet kunnen worden?
542055Bevat het rapport een schema waarin de relatie tussen de activiteiten en de organisatorische functies in een tabel is vastgelegd?
552056Bevat het rapport een schema waarin de relatie tussen de activiteiten en de entiteiten in een tabel is vastgelegd?
562058Zijn de gegevens die door elk informatiesysteem gecontroleerd moeten worden uit te rapport te herleiden?
571376Zijn de in- en uitgaande gegevensstromen op het functionele schema in de datadictionary opgenomen?
581610Zijn de informatiestromen duidelijk vastgelegd en voor de gebruiker goed te begrijpen?
591705Is in het rapport aangegeven welke eigenschappen van het bestaande systeem bewaard moeten blijven?
601708Is in het rapport aangegeven welke extra voordelen het nieuwe systeem t.o.v. het bestaande systeem zal bevatten?
611709Wordt er rekening meegehouden dat er fouten in de bestanden kunnen komen door toedoen van andere gekoppelde systemen?
622046Is onderzocht of er binnen de organisatie al apparatuur aanwezig is waarop de systemen geïnstalleerd kunnen worden?
63598Zijn de gevolgen voor de nodige opslagcapaciteit van het systeem door wijzigingen t.g.v. de aanpassing onderkend?
64882Is de bereikbaarheid van gegevens voor iedere gebruikerscategorie verzekerd?
651876Is in het rapport aangegeven hoeveel gebruikers te gelijkertijd van het systeem gebruik kunnen maken?
661989Lost het systeem zoveel mogelijk storingen zelf automatisch op?
672020Is bij het bepalen van de systeemarchitectuur uitgegaan van de verwachte groei van bestanden?
682026Is bij decentralisatie gelet op de voorwaarden die centraal gesteld worden?
692030Is de gebruikersorganisatie betrokken bij de keuze voor een hardwarelijn?
702031Is bij de selectie van een nieuwe hardwarelijn rekening gehouden met de omvang van de conversie die de verschillende lijnen zal vergen?
712032Is bij de selectie van een nieuwe hardwarelijn rekening gehouden met het tegelijkertijd werken van batch- en online-applicaties?
721644Is het concept zoveel mogelijk onafhankelijk van hardware opgesteld?
731620Is in een schema weergegeven hoe het systeem er per alternatieve oplossing globaal uit komt te zien?
742719Kunnen mobiele gebruikers toegang krijgen tot het informatiesysteem door middel van modem verbindingen?
75725Is bij het ontwerpen van het datamodel rekening gehouden met de raadpleegfuncties van het informatie systeem?
76726Is bij het ontwerpen van het datamodel rekening gehouden met de mutatiefuncties van het informatie systeem?
77727Is bij het ontwerpen van het datamodel rekening gehouden met de reconstructie-eisen t.a.v. de database bij calamiteiten?
781822Is bij het bepalen van de kosten rekening gehouden met hogere capaciteitseisen gesteld aan het systeem bij hogere generatie talen?
79821Bevat het rapport een inventarisatie van het aantal raadplegingen per dag dat het systeem moet kunnen verwerken?
801777Zijn de kostenbesparingen als gevolg van de verbeterde informatievoorziening door het nieuwe systeem in de kosten/baten-analyse opgenomen?
811778Is in de kosten/baten-analyse melding gemaakt van niet meetbare voordelen zoals een grotere flexibiliteit?
821780Zijn de baten die voortvloeien uit een snellere besluitvorming in de kosten/baten-analyse opgenomen?
831781Zijn de baten die voortvloeien uit nieuwe extra informatie in de kosten/baten-analyse opgenomen?
841779Zijn de baten die voortvloeien uit een betere controle in de kosten/baten-analyse opgenomen?
851823Is bij het bepalen van de baten rekening gehouden met een afname van de operator-activiteiten?
861824Is bij het bepalen van de kosten rekening gehouden met de complexiteit, omvang en uitgebreidheid van de database?
871825Is bij het bepalen van de kosten rekening gehouden met de bekendheid van de ontwikkelaars met de ontwikkelomgeving?
881990Sluiten de systeemfuncties aan bij de natuurlijke evolutie van taken?
89789Sluiten de functies van de toepassing aan op de werkzaamheden binnen de organisatie?
901023Sluit het systeem aan op een reeds aanwezig operatingsystem?
911619Is de stap die de gebruikers door het gebruik van het systeem moeten nemen niet te groot om het systeem te accepteren?
921095Kan binnen het systeem gezocht worden naar de meest gevraagde zoekargumenten?
931649Zijn de bewaartermijnen van de verschillende gegevensverzamelingen vastgesteld?
941736Zijn de mogelijkheden van het systeem slechts benut tot het niveau waarop de gebruikers het systeem kunnen begrijpen?
95681Is een uitgewerkt schema van het datamodel in het rapport opgenomen?
96886Is voorkomen dat te veel onnodige gegevens zijn opgenomen in het datamodel zodat er een verlamming van het informatiesysteem kan ontstaan?
97979Zijn de entiteiten die in het rapport voorkomen herkenbaar voor de organisatie?
981102Komt het datamodel van het systeem grotendeels overeen met het datamodel van de organisatie?
991273Is er een analyse gemaakt van de gegevens waarmee het systeem moet werken?
1001371Is de naam van de gegevensverzameling voldoende verklarend voor de gegevens die deze verzameling bevat?
101730Is van de gegevensverzameling bepaald of deze verzameling versleuteld moet worden opgeslagen t.b.v. privacy-aspecten?
102731Is van de gegevensverzameling bepaald of deze verzameling gecomprimeerd moet worden opgeslagen t.b.v. ruimte winst?
103995Worden alle in de datadictionary opgenomen gegevens ook daadwerkelijk door functies van het systeem onderhouden of benaderd?
104996Zijn alle in het functie-model genoemde gegevens ook daadwerkelijk in de datadictionary opgenomen?
1052479Is het gegevensbeheer zoveel mogelijk gecentraliseerd?
1062884Is het datamodel volledig?
107720Is het datamodel zo opgezet dat wijzigingen op het model in de toekomst op een eenvoudige wijze kunnen plaatsvinden?
108946Is het datamodel onafhankelijk van de wijze waarop de gegevens in werkelijkheid worden opgeslagen weergegeven?
109947Zijn de gegevens in het conceptuele datamodel onafhankelijk van de applicaties?
110948Zijn de gegevens, die de basis voor het informatie systeem vormen geidentificeerd voordat de diverse functies gedefinieerd zijn?
1112108Is de gegevensstructuur te begrijpen?
1122344Is vastgelegd welke geheimhoudingsvoorschriften er per gegevenselement gelden?
1131659Ligt vast hoe de relatie tussen de gegevens en de te onderkennen processen is?
1141817Is in het datamodel rekening gehouden met in de toekomst verwachte eisen en wensen?
1151775Is de archivering en het opzoeken van documenten voldoende in het rapport betrokken?
1161381Voldoet de naam van de gegevensverzameling aan de standaard die daar voor binnen de organisatie gebruikt wordt?
1172892Past het datamodel van het systeem in het model van de organisatie?
1182893Past het procesmodel van het systeem in het model van de organisatie?
119929Staan de kosten van de controle in verhouding met de baten die de controle oplevert?
1201496Is het hergebruik van software overwogen?
1211617Geeft het rapport aan in welke mate de cijfers voorlopig zijn?
1221744Is voorkomen dat voor de gebruiker verwerkingstijden ontstaan die langer dan een werkdag duren?
1231774Is bij de opzet van het systeem voldoende rekening gehouden met de dynamiek van de organisatie?
1241025Zijn voor het systeem interfaces met andere gangbare standaard pakketten gedefinieerd?
1251029Is de toepassing modulair opgebouwd?
1261941Wordt de informatie daar bewaard waar de gegevens het meest intensief gebruikt worden?
1271942Wordt de informatie daar bewaard waar de gegevens gemakkelijk gewijzigd kunnen worden?
1281409Is bij de kostenschattingen rekening gehouden met het gebruik van hulpmiddelen?
1291577Blijkt uit het rapport dat de ontwerpers het probleem begrepen hebben?
1301578Leidt de gekozen oplossingsstrategie tot een goede oplossing?
1311596Sluit het systeemconcept goed aan op reeds bestaande systemen in de organisatie?
1321813Is duidelijk omschreven voor welke bedrijfsfuncties en processen het systeem is opgezet?
1331821Kan het systeem gedurende de gehele werkdag volledig beschikbaar zijn voor de gebruiker?
134932Is er in het rapport voor gekozen om zoveel mogelijk activiteiten geautomatiseerd op te lossen?
1351698Zijn pogingen om functies binnen het project te snel te integreren vermeden?
1361977Leidt het project ertoe dat een voorsprong in de informatietechnologie wordt opgebouwd t.o.v. de concurrentie?
137621Is de datadictionary van het informatiesysteem in overeenstemming gebracht met de doorgevoerde aanpassingen?
1381765Blijft de organisatie na het invoeren van het systeem over de informele informatiebronnen beschikken?
1391982Is gekozen voor eenvoudige beslissingsstructuren in zowel de systeemopzet als in de organisatie?
1401699Wordt er in het rapport niet onmiddelijk van uit gegaan dat een geautomatiseerde oplossing de meest voor de hand liggende is?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Adviezen, Organisatie, Analyses, Achtergronden: Cloud Computing: De ‘driver’ voor Het Nieuwe Werken?
Organisatie, Analyses, Oplossingen: Het Nieuwe Werken is handelen vanuit een integratie-visie en aanpak

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar