De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A204Organisatorische gevolgen vooronderzoek

Nr.IDVraagFout                             Goed
11609Bevat de organisatie geen onvolkomenheden meer die door organisatiedeskundigen opgelost moeten worden voor men met succes kan gaan automatiseren?
21716Bevat de kosten/baten-analyse een analyse van de verschillende kosten in werkmethode en inzet van het personeel?
31114Is de personeelsbezetting van de gebruikersorganisatie voldoende groot om het systeem in te voeren?
41119Is aangegeven hoe het veranderingsproces in de organisatie begeleid moet worden?
51150Zijn bijkomende kosten voor de opleiding in de kostenbepaling meegenomen?
61718Zijn de opleidingskosten van de verschillende alternatieven in de kosten/baten-analyse opgenomen?
71720Zijn de kosten van procedures van de verschillende alternatieven in de kosten/baten-analyse opgenomen?
81721Zijn de kosten van documentatie van de verschillende alternatieven in de kosten/baten-analyse opgenomen?
91722Zijn de kosten van communicatie van de verschillende alternatieven in de kosten/baten-analyse opgenomen?
102409Is in het invoeringsplan rekening gehouden met de pieken in werkdrukte van de gebruikersorganisatie?
11668Zijn de taken die uit het rapport voortkomen aan medewerkers toegewezen?
12669Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de bekwaamheden van deze medewerkers?
13671Zijn alle, volgens het rapport benodigde bekwaamheden bij medewerkers binnen de organisatie aanwezig?
141423Bevat de planning een deelplan voor de organisatie aanpassingen?
153153Wordt voor tot decentralisatie wordt overgegaan eerst een uitgebreide kosten/batenanalyse uitgevoerd?
161108Zijn de kosten van de permanente gebruikersondersteuning bekend?
171403Zijn de kostenschattingen niet gebaseerd op politieke feiten?
181404Zijn de kostenschattingen gebaseerd op kwantitatieve gegevens van eerdere soortgelijke projecten?
191478Is in het rapport beschreven hoe het systeem in de bestaande organisatie ingepast kan worden?
201882Bevat het rapport een overzicht van de handmatig gevoerde administraties?
211547Is de mate waarin de invoering van het systeem de organisatie beinvloed vastgesteld?
221633Bevat het rapport een beschrijving van de invloed van het systeem op de structuur van de organisatie?
231634Bevat het rapport een beschrijving van de invloed van het systeem op de interne communicatie?
241635Bevat het rapport een beschrijving van de invloed van het systeem op het leidinggeven?
251636Bevat het rapport een beschrijving van de invloed van het systeem op de flexibiliteit van de organisatie?
261637Bevat het rapport een beschrijving van de invloed van het systeem op de interne controle?
271638Bevat het rapport een beschrijving van de invloed van het systeem op reeds in gang gezette veranderingsprocessen?
281164Is, indien er een referentiemodel bestaat voor de organisatie hiervan gebruik gemaakt bij het bepalen van de gewenste functionaliteit?
292156Zijn de kosten van de kantoormaterialen die nodig zijn bij het gebruik van het informatiesysteem in de kosten/baten-analyse meegenomen?
302157Zijn de kosten van de huisvesting nodig voor het gebruik van het informatiesysteem in de kosten/ baten-analyse meegenomen?
311778Is in de kosten/baten-analyse melding gemaakt van niet meetbare voordelen zoals een grotere flexibiliteit?
321779Zijn de baten die voortvloeien uit een betere controle in de kosten/baten-analyse opgenomen?
331780Zijn de baten die voortvloeien uit een snellere besluitvorming in de kosten/baten-analyse opgenomen?
341781Zijn de baten die voortvloeien uit nieuwe extra informatie in de kosten/baten-analyse opgenomen?
352009Is bij decentralisatie vastgesteld dat men ook bereid is om de macht te decentraliseren?
362400Is voor de invoering van het systeem de nodige aandacht besteed aan de beheersing van de formulierenstroom binnen de organisatie?
372783Heeft de leiding van de gebruikersorgansatie voldoende inzicht in de taken die als gevolg van de systeem invoering wijzigigen of vervallen?
381886Past de nieuwe organisatie binnen de organisatie van het geheel?
391887Is er voldoende motivatie aanwezig om de nieuwe organisatie door te voeren?
401888Sluit de nieuwe organisatie aan op het informatiesysteem?
411898Past de nieuwe organisatie bij de betrokken personen?
421769Is aangegeven hoe het management de informatie verwerkende processen binnen de organisatie kan sturen?
431734Is bij decentralisatie rekening gehouden met het mogelijk verlies van interne deskundigheid?
442647Kunnen de automatiseringskosten worden onderscheiden naar kosten voor hardware, bekabeling, software, onderhoud en opleiding?
452724Is bij reorganisatie onderzocht in hoeverre het informatieverzamelend middenkader door automatisering wegvalt?
462306Is het risico van het niet inpasbaar zijn van het systeem in de organisatie per project in het rapport beschreven?
471492Zijn de capaciteiten en de kwaliteiten van de te automatiseren organisatie in het rapport omschreven?
481771Is de organisatie zo min mogelijk gewijzigd als gevolg van systeemwijzigingen?
492416Zijn de medewerkers die het systeem moeten gaan beheren benoemd voor de invoering?
502438Zijn de geplande organisatie aanpassingen voor de invoering van het systeem doorgevoerd?
511723Zijn de kosten in de kosten/baten-analyse niet te optimistisch ingeschat?
521724Zijn de baten in de kosten/baten-analyse niet te optimistisch ingeschat?
531792Zijn de kosten in de kosten/baten-analyse verdeeld naar vermijdbare en onvermijdbare kosten?
541794Zijn de juiste verdeelsleutels gehanteerd bij het toerekenen van kosten aan organisatorische eenheden?
551508Blijkt uit het rapport dat de organisatie bereid is om zich aan het systeem aan te passen?
561617Geeft het rapport aan in welke mate de cijfers voorlopig zijn?
572751Is een goede afvloeiingsregeling getroffen voor het personeel dat als gevolg van reorganisaties moet afvloeien?
582752Is een goed sociaalplan gemaakt voor die medewerkers die als gevolg van reorganisaties een andere standplaats krijgen?
592753Is de periode tot een eventueel ontslag benut voor herscholing van de betrokken medewerkers?
601745Blijven de informele/sociale contacten ook na de invoering van het systeem bestaan?
611789Is uit het rapport op te maken hoe belangrijk het informatiesysteem is om strategische activiteiten uit te kunnen voeren?
621408Is bij de kostenschattingen rekening gehouden met de personeelscapaciteit?
631648Sluit de informatievoorziening aan op de mate van decentralisatie van de organisatie?
641738Is de invloed van het systeem op de werkomstandigheden van de organisatie onderkend?
651739Is de invloed van het systeem op de motivatie van het personeel onderkend?
661765Blijft de organisatie na het invoeren van het systeem over de informele informatiebronnen beschikken?
671766Blijft de organisatie ook werken als de gebruikers alles volgens de procedures zouden uitvoeren?
683222Is beschreven hoe de verantwoordelijkheden in de nieuwe organisatie komen te liggen?
693224Is beschreven hoe de machtsverhoudingen in de nieuwe organisatie komen te liggen?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar