De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A20102Uitgangspunten, plan van aanpak vooronderzoek
Projectorganisatie vooronderzoek

Nr.IDVraagFout                             Goed
12808Zijn afhankelijk van de omvang van het project een stuurgroep, een projectgroep en werkgroepen ingesteld?
22809Zijn de voorzitters van de werkgroepen tevens lid van de projectgroep?
32810Is de voorzitter van de projectgroep tevens lid van de stuurgroep?
4198Is de organisatie binnen het project rond het testtraject beschreven?
5784Is voorzien in een goede overlegvorm tussen het management van de opdrachtgever en de ontwikkelaars?
62746Is het beleid er op gericht om de systeemanalyse zoveel mogelijk door de gebruikersorganisatie zelf uit te laten voeren?
71676Is de projectorganisatie van het project in het rapport beschreven?
82281Is het team dat het onderzoek doet zo klein mogelijk?
92769Is de projectorganisatie zodanig van opzet dat de gebruikers voldoende invloed op de ontwikkeling kunnen uitoefenen?
10612Is voor alle fases die de organisatie t.a.v. automatiseringsprojecten voorschrijft vastgesteld of ze al of niet toegepast moeten worden?
111694Is aan het vooronderzoek begonnen zonder dat vooraf al bepaalde conclusies getrokken zijn?
121695Is degene die het onderzoek uitvoert op de hoogte van de behoeften van de organisatie?
131696Heeft degene die het onderzoek uitvoert kennis van de te maken toepassing?
141697Is degene die het onderzoek uitvoert op de hoogte van de huidige technische mogelijkheden van de informatietechnologie?
151878Is in het rapport vastgelegd hoe snel kontakt met het management opgenomen kan worden, zodat het project niet stagneert door wachten op besluiten?
162744Is de stuurgroep gemachtigd om projectgroepen te installeren?
172067Is voldoende aandacht besteed aan de integratie tussen de ontwikkel-, test- en productieomgeving?
181681Is binnen het projectteam een functionaris speciaal belast met een hardwarevoorzieningsplan voor de ontwikkel- en productie activiteiten?
192782Is een telefoonlijst van de teamleden aanwezig?
201642Is een duidelijke keuze gemaakt tussen een top-down of bottom-up benadering voor het project?
21669Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de bekwaamheden van deze medewerkers?
22670Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de beschikbaarheid van deze medewerkers?
23671Zijn alle, volgens het rapport benodigde bekwaamheden bij medewerkers binnen de organisatie aanwezig?
241621Is de accountant betrokken bij het vaststellen van de systeemeisen?
251692Is bij de totstandkoming van het rapport minimaal een automatiseringsmedewerker betrokken?
262778Is de leiding duidelijk gemaakt hoeveel tijd de gebruikersorganisatie aan het project moet besteden?
272779Zijn de teamleden voldoende vrijgesteld om de taken in het kader van het project te kunnen afronden?
282007Worden al te grote projecten waar mogelijk verkleind door de ambities terug te brengen in plaats van het team te vergroten?
292052Zijn de werkgroepen zo samengesteld dat er een sterke groepsloyaliteit zal ontstaan?
302444Is aan gebruikerszijde een projectleider aangesteld die de invoering van de procedures en taken coordineerd?
312445Is er een installatieteam aangesteld dat de installatie van hard- en software verzorgt?
322446Is er een conversieteam aangesteld dat de conversie van de gegevens verzorgt?
332447Is er een opleidingsteam aangesteld dat de opleiding van de betrokkenen verzorgt?
342796Is het project zo opgedeeld dat de communicatie tussen de teams minimaal is?
352895Is het ontwikkelteam voorzien van de nodige hulpmiddelen en faciliteiten?
362921Is de samenstelling van het team zo gekozen dat alle leden goed met elkaar kunnen samenwerken?
373404Zijn er voldoende telefoons voor het team beschikbaar?
383569Is er een kopieerapparaat waarover het team kan beschikken?
3992Is voor het uitwerken en uitvoeren van de acceptatietesten een werkgroep samengesteld?
402006Worden al te grote projecten gesplitst in een klein aantal zelfstandige deelprojecten?
412797Weet ieder team van te voren wat praktisch gezien het resultaat zal zijn van de inspanningen van de andere teams?
423131Worden tussentijds projectaudits uitgevoerd op voortgang, kwaliteit en verwachte opleverdatum als er een strikte deadline is voor de oplevering?
433132Worden tijdens het project meerdere controletechnieken toegepast zodat al voor de acceptatietest inzicht is in de kwaliteit van het product?
442123Is bij de beoordeling van de technische infrastructuur van het systeem tenminste een onafhankelijke expert betrokken?
452728Is het management gemachtigd om de nodige uitgaven voor het project te doen?
462757Worden regelmatig formele voortgangsbesprekingen gehouden?
471598Is het te automatiseren gebied goed afgebakend door aan te geven welke gebieden niet tot het project behoren?
482736Zijn de leden van de stuurgroep door de directie aangewezen?
492737Wordt de voortgang van de stuurgroep door de directie in de gaten gehouden?
502738Heeft de stuurgroep een duidelijke opdracht van de directie gekregen?
512739Is er een accountant lid van de stuurgroep?
522740Is er een materiedeskundige lid van de stuurgroep?
532741Is er een automatiseringsdeskundige lid van de stuurgroep
542742Heeft de stuurgroep duidelijk inzicht in de mogelijheden en beperkingen van computers?
552763Is er ruimte tot experimenteren zodat creativiteit tot innovatie kan leiden?
562771Zijn toekomstige gebruikers in het team vertegenwoordigd?
572772Zijn er organisatiedeskundigen in het team opgenomen?
582773Is er een personeelsfunctionaris in het team opgenomen?
592774Heeft de projectleider voldoende bevoegdheden gekregen om zijn verantwoordelijkheden waar te maken?
602821Is iedere medewerker lid van tenminste 1 doelmatig werkend team?
611495Zijn de kwaliteiten van de verschillende ontwerpers bekend?
623135Worden in de huidige fase reeds medewerkers ingezet van de meest waarschijnlijke opdrachtnemer van de volgende fase?
632786Hebben de materiedeskundigen minimaal 3 dagen per week beschikbaar voor het project?
642788Beschikt de materiedeskundige over analytisch inzicht, know-how van de materie en een vooruitziende blik m.b.t. toekomstige ontwikkelingen?
652789Wordt de overdracht van producten van de ene fase naar de andere fase niet alleen schriftelijk gedaan, maar ook mondeling toegelicht?
66153Is duidelijk welke (groep) personen verantwoordelijk is voor de programma-testen?
67154Is duidelijk welke (groep) personen verantwoordelijk is voor de systeemtesten?
682462Is de applicatiebeheerder lid van het testteam?
692715Oefent het management ook controle uit over de meest technische aspecten van het project?
702927Is het aantal automatiseerders dankzij de toepassing van nieuwe technieken zo klein mogelijk?
712309Wordt regelmatig gecontroleerd of alle betrokkenen nog over dezelfde informatie aangaande het project beschikken?
722733Heeft het ontwikkelteam kennis van de doelstelling van de organisatie?
732734Heeft het ontwikkelteam kennis van de interneprocessen van de organisatie?
742735Heeft het ontwikkelteam inzicht in de structuur van de organisatie?
752935Is bekend op welke momenten in het project er een review moet plaatsvinden?
763570Zijn de alle teamleden gewend om met de tools om te gaan?
772745Worden de goedgekeurde projectproducten centraal geregistreerd?
781872Is de bezetting binnen de organisatie voldoende om de gestelde taken uit te kunnen voeren?
792754Bevat het ontwikkelteam een beveiligingsexpert?
802755Bevat het ontwikkelteam een expert op het gebied van operatortaken?
812820Is uitgebreid meerwerk, dat niet direct noodzakelijk is in een afzonderlijk project ondergebracht?
821805Zijn er werkgroepen ingesteld die de producten van de diverse fasen van het project moeten beoordelen?
832112Is de database-administrator betrokken bij het opstellen van het datamodel?
842787Is de projectleider inhoudelijk betrokken met de totstandkoming van het systeem?
851501Is voorzien in een centrale databank waarin alle informatie over het systeem voor de betrokkenen opvraagbaar is?
861503Beschikt het management over hulpmiddelen die haar taak t.a.v. het project ondersteunen?
871504Is het voor het management mogelijk om op elk moment te achterhalen in welk ontwikkelstadium een deelsysteem zich bevind?
881630Zijn er maatregelen genomen die er voor zorgen dat bij personeelswisselingen de procedures gehandhaafd blijven?
892749Is er sprake van een evenwichtige leeftijdsopbouw van de medewerkers in de organisatie?
90735Is een lijst aangelegd van aanpassingen/wensen/ problemen die naarvoren zijn gekomen, maar nog niet opgelost konden worden?
912758Houdt management ook op informele wijze contact met het ontwikkelteam?
922025Zijn voor de start van deze projectfase alle materiedeskundigen op de hoogte gebracht van de te hanteren methoden en technieken?
931606Is de gebruikersorganisatie voldoende geinformeerd over het opstarten van het project?
941789Is uit het rapport op te maken hoe belangrijk het informatiesysteem is om strategische activiteiten uit te kunnen voeren?
952764Worden meningsverschillen openlijk doorgesproken zodat er een goed inzicht is in de op te lossen problemen?
962765Zijn alle teamleden bereid gebleken te willen bijdragen tot de beste oplossing voor het team?
972770Zijn teamleden die niet in het team passen uit het team verwijderd?
982743Heeft de stuurgroep duidelijk inzicht in de hoogte van de kosten die de organisatie zich ten aanzien van automatisering kan permiteren?
992761Worden de vaardigheden die de teamleden aandragen voldoende benut?
1002762Worden de teamleden betrokken bij het vaststellen van die systeemeisen waarop hun prestaties van invloed zijn?
1012768Heeft het team voldoende kwaliteit in zich om zich van haar taken te kwijten?
1022776Is de rolopvatting van de teamleden in overeenstemming met de rolverwachting van het management?
103755Worden alle probleemgebieden die een raakvlak hebben met het onderhanden informatiesysteem d.m.v. een ander project aangepakt?
1041533Is de communicatie tussen de opdrachtgever en de projectleider goed te noemen?
1051567Zijn binnen de organisatie de bevoegdheden aan de uit te voeren taken gekoppeld?
1061981Bevat het beoordelingsrapport adviezen die zondermeer opgevolgd kunnen worden?
1072297Is bepaald inhoeverre de bestaande organisatie instaat is om de opdracht zonder externe hulp te realiseren?
1082823Is het bureau dat de projectleider levert niet hetzelfde als het bureau dat een audit op het systeem uitvoerd?
1092824Krijgen de kritische opmerkingen die de projectgroep uit voldoende aandacht?
1102830Is gebruik gemaakt van de systeemkennis van het onderhoudsteam van het systeem dat vervangen wordt?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen
Sidebar