De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A201Uitgangspunten, plan van aanpak vooronderzoek

Nr.IDVraagFout                             Goed
12025Zijn voor de start van deze projectfase alle materiedeskundigen op de hoogte gebracht van de te hanteren methoden en technieken?
22808Zijn afhankelijk van de omvang van het project een stuurgroep, een projectgroep en werkgroepen ingesteld?
32809Zijn de voorzitters van de werkgroepen tevens lid van de projectgroep?
42810Is de voorzitter van de projectgroep tevens lid van de stuurgroep?
52283Is elk project geidentificeerd door een duidelijke naam?
62053Is van het op te lossen probleem een gemeenschappelijk probleem gemaakt?
72094Is voor het vervaardigen van het rapport afgesproken welke resultaten er bereikt moeten worden?
8198Is de organisatie binnen het project rond het testtraject beschreven?
9690Is in samenspraak met het management een lijst gemaakt van personen die het rapport moeten beoordelen?
10691Beschikken de personen die het rapport moeten beoordelen over voldoende tijd om dit goed te kunnen doen?
11784Is voorzien in een goede overlegvorm tussen het management van de opdrachtgever en de ontwikkelaars?
12835Is het rapport dusdanig van opzet dat fouten snel te lokaliseren zijn?
131400Geeft het management voldoende tijd om zorgvuldig te kunnen plannen?
142746Is het beleid er op gericht om de systeemanalyse zoveel mogelijk door de gebruikersorganisatie zelf uit te laten voeren?
15975Is in de inleiding van het rapport aangegeven welke achtergronden en uitgangspunten er voor dit rapport gelden?
161413Is in de projectplanning een budgetbestedingsplan opgenomen?
171676Is de projectorganisatie van het project in het rapport beschreven?
181905Bevat het rapport een nauwkeurige, beknopte inleiding waarin het doel van het systeem en het rapport nader toegelicht wordt?
192054Is in het rapport globaal aangegeven langs welke weg men tot een oplossing denkt te komen?
202281Is het team dat het onderzoek doet zo klein mogelijk?
213508Wordt functiepuntanalyse toegepast als planningstechniek in een vroeg stadium van een project?
22992Is voor het te beoordelen rapport een formele validatietermijn vastgesteld, om de voortgang van het project te kunnen waarborgen?
232101Gelden alle uitgangspunten uit de vorige fase nog?
242769Is de projectorganisatie zodanig van opzet dat de gebruikers voldoende invloed op de ontwikkeling kunnen uitoefenen?
25612Is voor alle fases die de organisatie t.a.v. automatiseringsprojecten voorschrijft vastgesteld of ze al of niet toegepast moeten worden?
261674Is de projectopdracht volledig in het rapport gedocumenteerd?
271694Is aan het vooronderzoek begonnen zonder dat vooraf al bepaalde conclusies getrokken zijn?
281695Is degene die het onderzoek uitvoert op de hoogte van de behoeften van de organisatie?
291696Heeft degene die het onderzoek uitvoert kennis van de te maken toepassing?
301697Is degene die het onderzoek uitvoert op de hoogte van de huidige technische mogelijkheden van de informatietechnologie?
311877Worden het vooronderzoek en de informatie-analyse gecombineerd, als de beslissing tot ontwikkeling al genomen is?
321878Is in het rapport vastgelegd hoe snel kontakt met het management opgenomen kan worden, zodat het project niet stagneert door wachten op besluiten?
331879Is vastgelegd welke onderwerpen in het rapport opgenomen moeten worden?
341880Is vastgelegd hoe de presentatie van het rapport zal plaatsvinden?
351881Bevat het rapport een planning van uit te voeren interviews?
361114Is de personeelsbezetting van de gebruikersorganisatie voldoende groot om het systeem in te voeren?
371726Zijn de kosten van externe adviseurs in de kosten/ baten-analyse opgenomen?
382744Is de stuurgroep gemachtigd om projectgroepen te installeren?
393554Is de toepassing van functiepuntanalyse voor een eerste globale begroting overwogen?
402067Is voldoende aandacht besteed aan de integratie tussen de ontwikkel-, test- en productieomgeving?
412727Is er een extra budget vrijgemaakt voor het aantrekken van nieuw personeel?
421681Is binnen het projectteam een functionaris speciaal belast met een hardwarevoorzieningsplan voor de ontwikkel- en productie activiteiten?
431711Bevat het rapport een opsomming van alle externe factoren die de kosten kunnen beinvloeden?
442103Is tijd ingepland voor het bestuderen van rapporten uit eerdere fases?
452782Is een telefoonlijst van de teamleden aanwezig?
46568Blijft de doorlooptijd van het project/ de release beperkt, zodat de behaalde voortgang opweegt tegen het te lopen risico?
47734Blijft de doorlooptijd van het project/ de release /de pilot tot een minimum beperkt?
481640Is een duidelijke keuze gemaakt tussen een integrale- of partiele opzet van het project?
491642Is een duidelijke keuze gemaakt tussen een top-down of bottom-up benadering voor het project?
502807Maakt het plan van aanpak duidelijk welke producten er in deze fase opgeleverd moeten worden.
51669Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de bekwaamheden van deze medewerkers?
52670Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de beschikbaarheid van deze medewerkers?
53671Zijn alle, volgens het rapport benodigde bekwaamheden bij medewerkers binnen de organisatie aanwezig?
541621Is de accountant betrokken bij het vaststellen van de systeemeisen?
551692Is bij de totstandkoming van het rapport minimaal een automatiseringsmedewerker betrokken?
561978Is vastgesteld welke informatie moet worden vastgelegd om een voorsprong t.o.v. de concurrentie op te bouwen?
572778Is de leiding duidelijk gemaakt hoeveel tijd de gebruikersorganisatie aan het project moet besteden?
582779Zijn de teamleden voldoende vrijgesteld om de taken in het kader van het project te kunnen afronden?
59816Bevat het rapport een inventarisatie van alle methoden die voor de realisatie van de fase gebruikt worden?
602007Worden al te grote projecten waar mogelijk verkleind door de ambities terug te brengen in plaats van het team te vergroten?
612052Zijn de werkgroepen zo samengesteld dat er een sterke groepsloyaliteit zal ontstaan?
622444Is aan gebruikerszijde een projectleider aangesteld die de invoering van de procedures en taken coordineerd?
632445Is er een installatieteam aangesteld dat de installatie van hard- en software verzorgt?
642446Is er een conversieteam aangesteld dat de conversie van de gegevens verzorgt?
652447Is er een opleidingsteam aangesteld dat de opleiding van de betrokkenen verzorgt?
662796Is het project zo opgedeeld dat de communicatie tussen de teams minimaal is?
672895Is het ontwikkelteam voorzien van de nodige hulpmiddelen en faciliteiten?
682921Is de samenstelling van het team zo gekozen dat alle leden goed met elkaar kunnen samenwerken?
693404Zijn er voldoende telefoons voor het team beschikbaar?
703510Is men er zich van bewust dat een FPA-begroting na de Informatie-analyse nog globaal is?
713569Is er een kopieerapparaat waarover het team kan beschikken?
7292Is voor het uitwerken en uitvoeren van de acceptatietesten een werkgroep samengesteld?
732006Worden al te grote projecten gesplitst in een klein aantal zelfstandige deelprojecten?
742797Weet ieder team van te voren wat praktisch gezien het resultaat zal zijn van de inspanningen van de andere teams?
753131Worden tussentijds projectaudits uitgevoerd op voortgang, kwaliteit en verwachte opleverdatum als er een strikte deadline is voor de oplevering?
763132Worden tijdens het project meerdere controletechnieken toegepast zodat al voor de acceptatietest inzicht is in de kwaliteit van het product?
772123Is bij de beoordeling van de technische infrastructuur van het systeem tenminste een onafhankelijke expert betrokken?
782728Is het management gemachtigd om de nodige uitgaven voor het project te doen?
792757Worden regelmatig formele voortgangsbesprekingen gehouden?
801554Is het doel van de opdracht duidelijk?
811555Bevat de opdracht alle relevante externe factoren?
821598Is het te automatiseren gebied goed afgebakend door aan te geven welke gebieden niet tot het project behoren?
831613Is de volgorde van de uit te voeren activiteiten in de opdracht aangegeven?
84562Hebben alle aanpassingen die in het project / de release zijn opgenomen bij benadering dezelfde einddatum?
85663Is in het plan van aanpak beschreven welke automatiserings technieken gebruikt worden?
861551Maakt de opdracht het bereik van de uit te voeren werkzaamheden duidelijk?
871552Maakt de opdracht duidelijk om welke toepassingen het gaat?
881553Maakt de opdracht duidelijk welke activiteiten uitgevoerd moeten worden?
891556Is duidelijk voor wie de opdracht bestemd is?
901557Bevat de opdracht de belangrijkste prestatiekenmerken waaraan het systeem moet voldoen?
911558Is in de opdracht aangegeven aan welke technische standaard moet worden voldaan?
921559Geeft de opdracht aan welke werkmethoden toegepast moeten worden?
931560Geeft de opdracht aan welke mijlpaalproducten er verwacht worden?
941561Geeft de opdracht aan welke procedures er gevolgd moeten worden?
952736Zijn de leden van de stuurgroep door de directie aangewezen?
962737Wordt de voortgang van de stuurgroep door de directie in de gaten gehouden?
972738Heeft de stuurgroep een duidelijke opdracht van de directie gekregen?
982739Is er een accountant lid van de stuurgroep?
992740Is er een materiedeskundige lid van de stuurgroep?
1002741Is er een automatiseringsdeskundige lid van de stuurgroep
1012742Heeft de stuurgroep duidelijk inzicht in de mogelijheden en beperkingen van computers?
1022763Is er ruimte tot experimenteren zodat creativiteit tot innovatie kan leiden?
1032771Zijn toekomstige gebruikers in het team vertegenwoordigd?
1042772Zijn er organisatiedeskundigen in het team opgenomen?
1052773Is er een personeelsfunctionaris in het team opgenomen?
1062774Heeft de projectleider voldoende bevoegdheden gekregen om zijn verantwoordelijkheden waar te maken?
1072821Is iedere medewerker lid van tenminste 1 doelmatig werkend team?
1081675Is de doelstelling van het project in het rapport beschreven?
1091800Bevat het rapport een overzicht van de bronnen die als uitgangspunt dienden?
1102299Ligt in het rapport vast hoe stabiel de in het rapport beschreven uitgangspunten zijn?
111554Is bij het samenstellen van het project rekening gehouden met de prioriteit van de gewenste aanpassingen?
1121599Geeft de opdracht aan wanneer het product gereed moet zijn?
1131600Geeft de opdracht aan welk budget er voor het maken van het product beschikbaar is?
1141701Bevat het rapport een beschrijving van grenzen waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden?
115668Zijn de taken die uit het rapport voortkomen aan medewerkers toegewezen?
116672Is in de planning rekening gehouden met de tijd die nodig is voor besprekingen?
117673Is in de planning rekening gehouden met de tijd die nodig is voor opleidingen?
1181403Zijn de kostenschattingen niet gebaseerd op politieke feiten?
1191404Zijn de kostenschattingen gebaseerd op kwantitatieve gegevens van eerdere soortgelijke projecten?
1201582Is bekend wie de formele opdrachtgever is?
1213295Wordt bij snel wijzigende systeemeisen het gebruik van RAD overwogen?
1223296Wordt in een omgeving waarin de organisatie veel wijzigd het gebruik van RAD overwogen?
1233297Wordt bij het ontwikkelen van veel op elkaar lijkende applicaties het gebruik van RAD overwogen?
1243298Wordt bij technisch zeer onzekere projecten het gebruik van RAD overwogen?
1253299Wordt bij het gedeeltelijk opleveren van informatiesystemen het gebruik van RAD overwogen?
1263300Wordt bij applicaties die een grafische gebruikers interface krijgen het gebruik van RAD overwogen?
1271495Zijn de kwaliteiten van de verschillende ontwerpers bekend?
1282298Is in het rapport beschreven hoe specifiek het systeem dient te zijn? (Algemeen, branche, bedrijf of functiegericht).
1293171Is in de planning rekening gehouden met de kwaliteit en toegankelijkheid van de bestaande documentatie?
1301583Is de opdracht juist en volledig geformuleerd?
1313135Worden in de huidige fase reeds medewerkers ingezet van de meest waarschijnlijke opdrachtnemer van de volgende fase?
1322786Hebben de materiedeskundigen minimaal 3 dagen per week beschikbaar voor het project?
1332788Beschikt de materiedeskundige over analytisch inzicht, know-how van de materie en een vooruitziende blik m.b.t. toekomstige ontwikkelingen?
1342789Wordt de overdracht van producten van de ene fase naar de andere fase niet alleen schriftelijk gedaan, maar ook mondeling toegelicht?
135153Is duidelijk welke (groep) personen verantwoordelijk is voor de programma-testen?
136154Is duidelijk welke (groep) personen verantwoordelijk is voor de systeemtesten?
1372462Is de applicatiebeheerder lid van het testteam?
1382715Oefent het management ook controle uit over de meest technische aspecten van het project?
1393515Wordt de tijdregistratie op hetzelfde niveau bijgehouden als het niveau waarop met functiepuntanalyse wordt begroot?
1403577Vormt het opstellen van een gedetailleerde begroting m.b.v. functiepuntanalyse een integraal onderdeel van het project?
1413172Is vastgesteld wat van de gebruikersorganisatie verwacht mag worden tijdens de uitvoering van het project?
1422869Is het project formeel gestart zodat ook tijd op het project geboekt kan worden?
1432870Kan de voortgang afgemeten worden door de oplevering van concrete producten?
1442871Wordt het te laat opleveren van producten binnen het project geconstateerd?
1452872Wordt het besteden van te veel tijd aan de realisatie van de producten geconstateerd?
1461008Is, indien de administratieve organisatie nog niet geheel uitgewerkt is het gebruik van prototyping toepasbaar?
1471825Is bij het bepalen van de kosten rekening gehouden met de bekendheid van de ontwikkelaars met de ontwikkelomgeving?
1482927Is het aantal automatiseerders dankzij de toepassing van nieuwe technieken zo klein mogelijk?
149556Zijn er duidelijke criteria vastgesteld op basis waarvan de bouw/aanpassing van een functie al of niet plaatsvind?
1502309Wordt regelmatig gecontroleerd of alle betrokkenen nog over dezelfde informatie aangaande het project beschikken?
1512733Heeft het ontwikkelteam kennis van de doelstelling van de organisatie?
1522734Heeft het ontwikkelteam kennis van de interneprocessen van de organisatie?
1532735Heeft het ontwikkelteam inzicht in de structuur van de organisatie?
1542935Is bekend op welke momenten in het project er een review moet plaatsvinden?
1553512Is goed afgebakend welke aspecten wel en welke niet zijn inbegrepen bij de normcijfers?
1563513Worden alleen die werkzaamheden geselecteerd voor FPA waarvan wordt verwacht dat ze effect zullen hebben op het aantal uren per functiepunt?
1573570Zijn de alle teamleden gewend om met de tools om te gaan?
1581562Zijn de mijlpalen in de opdracht zo uitgezet dat het management het project tijdig kan bijsturen?
1591563Dient de opdracht het doel van de organisatie?
1602745Worden de goedgekeurde projectproducten centraal geregistreerd?
1612726Krijgen de uitvoerenden de gelegenheid om hun visie over de haalbaarheid van de planning te geven?
1621872Is de bezetting binnen de organisatie voldoende om de gestelde taken uit te kunnen voeren?
1631806Is het systeem niet te breed van opzet zodat niet een onbeheersbaar project ontstaat?
1643138Is in het rapport aangegeven in hoeverre er van onderzoeksresultaten van andere projecten gebruik gemaakt kan worden?
1652754Bevat het ontwikkelteam een beveiligingsexpert?
1662755Bevat het ontwikkelteam een expert op het gebied van operatortaken?
1672820Is uitgebreid meerwerk, dat niet direct noodzakelijk is in een afzonderlijk project ondergebracht?
1681805Zijn er werkgroepen ingesteld die de producten van de diverse fasen van het project moeten beoordelen?
1693516Is het gebruik van functiepuntanalyse voor het bewaken van budgetten overwogen?
1703517Is het gebruik van functiepuntanalyse voor de beoordeling van offertes overwogen?
1713518Is het gebruik van functiepuntanalyse als hulpmiddel bij het selecteren van standaard pakketten overwogen?
1722112Is de database-administrator betrokken bij het opstellen van het datamodel?
1732787Is de projectleider inhoudelijk betrokken met de totstandkoming van het systeem?
1741501Is voorzien in een centrale databank waarin alle informatie over het systeem voor de betrokkenen opvraagbaar is?
1751503Beschikt het management over hulpmiddelen die haar taak t.a.v. het project ondersteunen?
1761504Is het voor het management mogelijk om op elk moment te achterhalen in welk ontwikkelstadium een deelsysteem zich bevind?
1771630Zijn er maatregelen genomen die er voor zorgen dat bij personeelswisselingen de procedures gehandhaafd blijven?
1782749Is er sprake van een evenwichtige leeftijdsopbouw van de medewerkers in de organisatie?
179735Is een lijst aangelegd van aanpassingen/wensen/ problemen die naarvoren zijn gekomen, maar nog niet opgelost konden worden?
1801792Zijn de kosten in de kosten/baten-analyse verdeeld naar vermijdbare en onvermijdbare kosten?
1811794Zijn de juiste verdeelsleutels gehanteerd bij het toerekenen van kosten aan organisatorische eenheden?
1822758Houdt management ook op informele wijze contact met het ontwikkelteam?
1833204Is er bij de planning van het vooronderzoek van uitgegaan dat de interviews een derde deel van de tijd zullen vergen?
1841606Is de gebruikersorganisatie voldoende geinformeerd over het opstarten van het project?
1851607Is de gebruikersorganisatie voldoende geinformeerd over de personen die zitting hebben in de projectgroep?
1861789Is uit het rapport op te maken hoe belangrijk het informatiesysteem is om strategische activiteiten uit te kunnen voeren?
1872764Worden meningsverschillen openlijk doorgesproken zodat er een goed inzicht is in de op te lossen problemen?
1882765Zijn alle teamleden bereid gebleken te willen bijdragen tot de beste oplossing voor het team?
1892770Zijn teamleden die niet in het team passen uit het team verwijderd?
1901408Is bij de kostenschattingen rekening gehouden met de personeelscapaciteit?
1911409Is bij de kostenschattingen rekening gehouden met het gebruik van hulpmiddelen?
1921576Is in het rapport beschreven in welke mate de gebruikers tevreden gesteld moeten worden met het systeem?
1932743Heeft de stuurgroep duidelijk inzicht in de hoogte van de kosten die de organisatie zich ten aanzien van automatisering kan permiteren?
1942761Worden de vaardigheden die de teamleden aandragen voldoende benut?
1952762Worden de teamleden betrokken bij het vaststellen van die systeemeisen waarop hun prestaties van invloed zijn?
1961417Is de planning van het project aangepast aan het tempo dat de gebruiker aan kan?
1972768Heeft het team voldoende kwaliteit in zich om zich van haar taken te kwijten?
1982776Is de rolopvatting van de teamleden in overeenstemming met de rolverwachting van het management?
199755Worden alle probleemgebieden die een raakvlak hebben met het onderhanden informatiesysteem d.m.v. een ander project aangepakt?
2002828Is het ontwikkelteam zich tenvolle bewust wat de complexiteit is van de toepassing?
2011533Is de communicatie tussen de opdrachtgever en de projectleider goed te noemen?
2021567Zijn binnen de organisatie de bevoegdheden aan de uit te voeren taken gekoppeld?
2031981Bevat het beoordelingsrapport adviezen die zondermeer opgevolgd kunnen worden?
2042131Is duidelijk in het rapport aangegeven wanneer men van aannames uit gaat?
2052132Is duidelijk in het rapport aangegeven wanneer men van onvolledigheden uit gaat?
2062297Is bepaald inhoeverre de bestaande organisatie instaat is om de opdracht zonder externe hulp te realiseren?
207826Sluit het rapport aan op eerder gemaakte kosten/ baten analyses?
2081405Zijn de kostenschattingen door een externe deskundige beoordeeld?
2092798Zijn succesvolle teams niet voor het einde van het project ontbonden?
2102823Is het bureau dat de projectleider levert niet hetzelfde als het bureau dat een audit op het systeem uitvoerd?
2112824Krijgen de kritische opmerkingen die de projectgroep uit voldoende aandacht?
2122830Is gebruik gemaakt van de systeemkennis van het onderhoudsteam van het systeem dat vervangen wordt?
2131796Vinden de activiteiten die plaatsvinden voor het vervaardigen van het rapport plaats onder directe leiding van het management van de organisatie?
2143203Is het plan van aanpak door de opdrachtgever goedgekeurd?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen
Sidebar