De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Business analyse
Nr. A10804Projectenplan, Kosten/baten raming
Toepassing functiepuntanalyse

Nr.IDVraagFout                             Goed
13500Wordt functiepuntanalyse goed toegepast om te begroten en de productiviteit te meten ?
23501Wordt functiepuntanalyse toegepast om trends in de ontwikkeling van de productiviteit vast te stellen?
33508Wordt functiepuntanalyse toegepast als planningstechniek in een vroeg stadium van een project?
43613Wordt functiepuntanalyse gebruikt als communicatie middel naar de gebruiker om zo de benodigde systeemfuncties vast te stellen?
53614Wordt functiepuntanalyse als instrument om het project te begrenzen goed toegepast?
63426Wordt het aantal functiepunten alleen vastgesteld indien de functionele specificaties voldoende bekend zijn?
73427Wordt functiepuntanalyse bij kleine systemen al tijdens de informatie-analyse toegepast?
83428Wordt op basis van de eerste functionele specificaties al een grove functiepuntanalyse uitgevoerd?
93429Is het verzamelen van productiviteitscijfers voor functiepuntanalyse een vast onderdeel in elke fase van projecten?
103430Wordt voor het vaststellen van de productiviteit t.b.v. functiepuntanalyse rekening gehouden met de hulpmiddelen die er per fase zijn gebruikt?
113434Worden de productiviteitcijfers consequent bijgehouden om zo de meest juiste cijfers te vinden t.b.v. functiepuntanalyse?
123435Wordt t.b.v. functiepuntanalyse een tijdregistratiesysteem voor elke projectfase bijgehouden?
133547Is vastgesteld welke functionarissen aan de tijdsregistratie voor functiepuntanalyse deelnemen?
143548Is vastgesteld welke mijlpaalproducten voor een juiste toepassing van functiepuntanalyse verplicht zijn?
153431Wordt voor het bepalen van de productiviteit t.b.v. functiepuntanalyse rekening gehouden met de ervaring van de medewerkers?
163432Wordt bij het bepalen van de productiviteit t.b.v. functiepuntanalyse rekening gehouden met afwijkende systeemeigenschappen?
173433Worden bij de invoering van functiepuntanalyse cijfers uit de literatuur gebruikt om een vergelijkbare situatie te scheppen?
183502Wordt functiepuntanalyse zo toegepast dat de invloed van persoonlijke vaardigheden wordt ingecalculeerd?
193503Wordt functiepuntanalyse zo toegepast dat de gebruikte methoden en technieken worden ingecalculeerd?
203619Zijn voor de bepaling van het productiviteitscijfer de verschillende testfases meegenomen?
213604Wordt het productiviteitscijfer per toegepaste ontwikkeltaal vastgelegd?
223605Wordt het productiviteitscijfer per toegepast type database vastgelegd?
233606Wordt het productiviteitscijfer per hardware omgeving vastgelegd?
243436Vindt na elke projectfase t.b.v functiepuntanalyse een productiviteitsbepaling plaats?
253437Is een aparte groep belast met de uitvoering van functiepuntanalyses?
263438Is een aparte groep belast met de berekening van de productiviteitcijfers t.b.v. functiepuntanalyse?
273439Is een aparte groep belast met het vaststellen van de invloedsfactoren die van belang zijn bij functiepuntanalyse?
283440Is het management er zich van bewust dat functiepuntanalyse iets anders is dan naar een gewenste planning toe werken?
293441Is het management er zich van bewust dat over de uitkomsten van een functiepuntanalyse niet onderhandeld kan worden?
303516Is het gebruik van functiepuntanalyse voor het bewaken van budgetten overwogen?
313517Is het gebruik van functiepuntanalyse voor de beoordeling van offertes overwogen?
323518Is het gebruik van functiepuntanalyse als hulpmiddel bij het selecteren van standaard pakketten overwogen?
333515Wordt de tijdregistratie op hetzelfde niveau bijgehouden als het niveau waarop met functiepuntanalyse wordt begroot?
343511Worden productiviteitsverstorende aspecten zoals vakanties, ziekte, opleiding en vergaderingen in de netto werkinspanning verrekend?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar