De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Business analyse
Nr. A10803Projectenplan, Kosten/baten raming
Kosten/baten-analyse projecten

Nr.IDVraagFout                             Goed
12093Bevat het rapport een uitgewerkte kosten/baten- analyse?
21413Is in de projectplanning een budgetbestedingsplan opgenomen?
3566Hebben die aanpassingen die het hoogste rendement voor de organisatie opleveren de hoogste prioriteit om verwezenlijkt te worden?
41726Zijn de kosten van externe adviseurs in de kosten/ baten-analyse opgenomen?
51727Zijn de kosten van apparatuurontwikkeling in de kosten/baten-analyse opgenomen?
62727Is er een extra budget vrijgemaakt voor het aantrekken van nieuw personeel?
71711Bevat het rapport een opsomming van alle externe factoren die de kosten kunnen beinvloeden?
8555Wordt bij het vaststellen van de systeemwijzigingen rekening gehouden met de te verwachten levensduur van het systeem?
93153Wordt voor tot decentralisatie wordt overgegaan eerst een uitgebreide kosten/batenanalyse uitgevoerd?
102072Is reeds tijdig duidelijk of het budget voldoende groot is om de nodige hardware-uitbreidingen uit te kunnen voeren?
112078Bevat het rapport lange termijn plannen voor de bestedingen aan automatisering?
122135Zijn de kosten die nodig zijn om andere gekoppelde systemen aan te passen in het rapport opgenomen?
132091Geeft de business-analyse duidelijk aan met welke projecten het meest verdiend kan worden en zodoende ook het eerst aangepakt worden?
142133Zijn de kosten voor de (aanvullende) energievoorziening in het rapport opgenomen?
152134Zijn de kosten voor het testen van de apparatuur in het rapport opgenomen?
162157Zijn de kosten van de huisvesting nodig voor het gebruik van het informatiesysteem in de kosten/ baten-analyse meegenomen?
172158Zijn de kosten van de extra noodstroomvoorziening voor het systeem in kosten/baten-analyse meegenomen?
182159Zijn de kosten van de extra beveiligingen voor het systeem in kosten/baten-analyse meegenomen?
191822Is bij het bepalen van de kosten rekening gehouden met hogere capaciteitseisen gesteld aan het systeem bij hogere generatie talen?
201784Is in de kosten/baten-analyse aangegeven hoelang de terugverdienperiode is?
211785Is in de kosten/baten-analyse aangegeven wat de gemiddelde rentabiliteit is?
221786Is in de kosten/baten-analyse aangegeven wat de interne rentevoet is?
231777Zijn de kostenbesparingen als gevolg van de verbeterde informatievoorziening door het nieuwe systeem in de kosten/baten-analyse opgenomen?
241778Is in de kosten/baten-analyse melding gemaakt van niet meetbare voordelen zoals een grotere flexibiliteit?
251779Zijn de baten die voortvloeien uit een betere controle in de kosten/baten-analyse opgenomen?
261780Zijn de baten die voortvloeien uit een snellere besluitvorming in de kosten/baten-analyse opgenomen?
271781Zijn de baten die voortvloeien uit nieuwe extra informatie in de kosten/baten-analyse opgenomen?
281782Zijn de baten die voortvloeien uit een verbeterde planning in de kosten/baten-analyse opgenomen?
291783Is de rentevoet zoals die in de kosten/baten- analyse is op genomen reeel?
302015Wordt het totale automatiseringsbudget zo evenwichtig mogelijk verdeeld binnen de organisatie?
312027Voorziet de business-analyse in de opzet van een financieel beheerssysteem waarmee de totale kosten van de projecten te overzien zijn?
322028Vindt de kosten/baten afweging ook tijdens en na de projecten plaats?
331693Zijn alle economische aspecten in het rapport belicht?
341470Worden de kosten voor de bouw van het systeem ruimschoots goed gemaakt door de verwachte baten?
352012Kan het hoofd van het computercentrum bij zijn investeringsaanvragen naar het informatieplan verwijzen?
361723Zijn de kosten in de kosten/baten-analyse niet te optimistisch ingeschat?
371724Zijn de baten in de kosten/baten-analyse niet te optimistisch ingeschat?
381792Zijn de kosten in de kosten/baten-analyse verdeeld naar vermijdbare en onvermijdbare kosten?
391615Zijn de verwachte baten voldoende in het rapport beschreven en aannemelijk?
401616Is het vermoedelijke rendement van de investering beschreven?
411617Geeft het rapport aan in welke mate de cijfers voorlopig zijn?
421790Zijn de investeringen in de kosten/baten-analyse gerelateerd aan de strategische behoeften van de organisatie?
432113Worden nieuwe middelen niet te vroeg aangeschaft zodat kosten door het niet gebruiken vermeden worden?
441626Weegt het nut van de informatieverstrekking op tegen de daaraan verbonden kosten?
451794Zijn de juiste verdeelsleutels gehanteerd bij het toerekenen van kosten aan organisatorische eenheden?
461730Zijn in de kosten/baten-analyse de juiste afschrijvingskosten gehanteerd?
472023Leidt de goedkeuring van de business-analyse automatisch tot het ter beschikking stellen van budgetten en vrijmaken van capaciteit?
481405Zijn de kostenschattingen door een externe deskundige beoordeeld?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Discussies, Organisatie, Knelpunten: Waarom slagen projecten?
Adviezen, Organisatie, Oplossingen: ROI berekenen voor Enterprise Sociale Netwerken
Discussies, Knelpunten, Achtergronden: Energiebesparing en ICT
Adviezen, Best practices: Kostenbesparing is proces-optimalisatie, processen 'lean' maken en je IT outsourcingscontracten onder de loep nemen
Adviezen: Verdien geld, breng de verwerkingskosten omlaag

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar