De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Business analyse
Nr. A108Projectenplan, Kosten/baten raming

Nr.IDVraagFout                             Goed
12283Is elk project geidentificeerd door een duidelijke naam?
21421Is de planning opgedeeld in meerdere deelplannen?
31422Blijft de oorspronkelijke planning zichtbaar, zodat uitloop geconstateerd kan worden?
42093Bevat het rapport een uitgewerkte kosten/baten- analyse?
51413Is in de projectplanning een budgetbestedingsplan opgenomen?
63500Wordt functiepuntanalyse goed toegepast om te begroten en de productiviteit te meten ?
7566Hebben die aanpassingen die het hoogste rendement voor de organisatie opleveren de hoogste prioriteit om verwezenlijkt te worden?
83433Worden bij de invoering van functiepuntanalyse cijfers uit de literatuur gebruikt om een vergelijkbare situatie te scheppen?
93501Wordt functiepuntanalyse toegepast om trends in de ontwikkeling van de productiviteit vast te stellen?
103613Wordt functiepuntanalyse gebruikt als communicatie middel naar de gebruiker om zo de benodigde systeemfuncties vast te stellen?
113614Wordt functiepuntanalyse als instrument om het project te begrenzen goed toegepast?
123426Wordt het aantal functiepunten alleen vastgesteld indien de functionele specificaties voldoende bekend zijn?
133427Wordt functiepuntanalyse bij kleine systemen al tijdens de informatie-analyse toegepast?
141481Is in het rapport beschreven welke methodologie voor het project gebruikt gaat worden?
151482Is de voor dit project te gebruiken methodologie de juiste voor de aard van het project?
161726Zijn de kosten van externe adviseurs in de kosten/ baten-analyse opgenomen?
171727Zijn de kosten van apparatuurontwikkeling in de kosten/baten-analyse opgenomen?
183428Wordt op basis van de eerste functionele specificaties al een grove functiepuntanalyse uitgevoerd?
193430Wordt voor het vaststellen van de productiviteit t.b.v. functiepuntanalyse rekening gehouden met de hulpmiddelen die er per fase zijn gebruikt?
203508Wordt functiepuntanalyse toegepast als planningstechniek in een vroeg stadium van een project?
211598Is het te automatiseren gebied goed afgebakend door aan te geven welke gebieden niet tot het project behoren?
222727Is er een extra budget vrijgemaakt voor het aantrekken van nieuw personeel?
231711Bevat het rapport een opsomming van alle externe factoren die de kosten kunnen beinvloeden?
24734Blijft de doorlooptijd van het project/ de release /de pilot tot een minimum beperkt?
251431Is tussen het maken van de planning en de uitvoering daarvan enige speling aanwezig?
261639Zijn uitbesteding van het project en ontwikkeling in eigenbeheer tegen elkaar afgewogen?
272074Is in de planning rekening gehouden met de levertijden van de hardware?
28671Zijn alle, volgens het rapport benodigde bekwaamheden bij medewerkers binnen de organisatie aanwezig?
291396Is de complexiteit van het systeem bij het maken van de planning juist ingeschat?
302729Is in de planning aangegeven hoeveel personeel er nodig is voor de realisatie van het project?
312730Is in de planning aangegeven welke kwaliteiten het personeel moet hebben voor de realisatie van het project?
322882Zijn de uit te voeren projecten in een logische volgorde geplaats?
332007Worden al te grote projecten waar mogelijk verkleind door de ambities terug te brengen in plaats van het team te vergroten?
343323Past het project in een iteratieve ontwikkelcyclus?
353429Is het verzamelen van productiviteitscijfers voor functiepuntanalyse een vast onderdeel in elke fase van projecten?
363431Wordt voor het bepalen van de productiviteit t.b.v. functiepuntanalyse rekening gehouden met de ervaring van de medewerkers?
373432Wordt bij het bepalen van de productiviteit t.b.v. functiepuntanalyse rekening gehouden met afwijkende systeemeigenschappen?
383435Wordt t.b.v. functiepuntanalyse een tijdregistratiesysteem voor elke projectfase bijgehouden?
393436Vindt na elke projectfase t.b.v functiepuntanalyse een productiviteitsbepaling plaats?
40555Wordt bij het vaststellen van de systeemwijzigingen rekening gehouden met de te verwachten levensduur van het systeem?
412006Worden al te grote projecten gesplitst in een klein aantal zelfstandige deelprojecten?
423547Is vastgesteld welke functionarissen aan de tijdsregistratie voor functiepuntanalyse deelnemen?
433548Is vastgesteld welke mijlpaalproducten voor een juiste toepassing van functiepuntanalyse verplicht zijn?
44568Blijft de doorlooptijd van het project/ de release beperkt, zodat de behaalde voortgang opweegt tegen het te lopen risico?
453153Wordt voor tot decentralisatie wordt overgegaan eerst een uitgebreide kosten/batenanalyse uitgevoerd?
463162Voorziet de business-analyse in de opstelling van een automatiseringstimuleringsplan?
471308Is er een beleid uitgestippeld t.a.v. vervanging van (delen van) het informatiesysteem?
482090Bevat de business-analyse een duidelijke beschrijving van in gang te zetten projecten?
49562Hebben alle aanpassingen die in het project / de release zijn opgenomen bij benadering dezelfde einddatum?
501010Worden alle, volgens de planning gestelde taken door de verantwoordelijke uitvoerenden reeël haalbaar geacht?
512726Krijgen de uitvoerenden de gelegenheid om hun visie over de haalbaarheid van de planning te geven?
52554Is bij het samenstellen van het project rekening gehouden met de prioriteit van de gewenste aanpassingen?
532087Wordt per project de meest werkzame aanpak gekozen zonder daarbij de integreerbaarheid uit het oog te verliezen?
543434Worden de productiviteitcijfers consequent bijgehouden om zo de meest juiste cijfers te vinden t.b.v. functiepuntanalyse?
553502Wordt functiepuntanalyse zo toegepast dat de invloed van persoonlijke vaardigheden wordt ingecalculeerd?
563503Wordt functiepuntanalyse zo toegepast dat de gebruikte methoden en technieken worden ingecalculeerd?
573619Zijn voor de bepaling van het productiviteitscijfer de verschillende testfases meegenomen?
582072Is reeds tijdig duidelijk of het budget voldoende groot is om de nodige hardware-uitbreidingen uit te kunnen voeren?
593604Wordt het productiviteitscijfer per toegepaste ontwikkeltaal vastgelegd?
603605Wordt het productiviteitscijfer per toegepast type database vastgelegd?
613606Wordt het productiviteitscijfer per hardware omgeving vastgelegd?
622078Bevat het rapport lange termijn plannen voor de bestedingen aan automatisering?
632135Zijn de kosten die nodig zijn om andere gekoppelde systemen aan te passen in het rapport opgenomen?
643007Wordt gebruik gemaakt van code-genererende tools als het project onder stringente tijdsdruk staat?
652091Geeft de business-analyse duidelijk aan met welke projecten het meest verdiend kan worden en zodoende ook het eerst aangepakt worden?
662133Zijn de kosten voor de (aanvullende) energievoorziening in het rapport opgenomen?
672134Zijn de kosten voor het testen van de apparatuur in het rapport opgenomen?
682157Zijn de kosten van de huisvesting nodig voor het gebruik van het informatiesysteem in de kosten/ baten-analyse meegenomen?
692158Zijn de kosten van de extra noodstroomvoorziening voor het systeem in kosten/baten-analyse meegenomen?
702159Zijn de kosten van de extra beveiligingen voor het systeem in kosten/baten-analyse meegenomen?
711807Is de generatie van de programmeertaal die gekozen is geschikt voor het project?
721822Is bij het bepalen van de kosten rekening gehouden met hogere capaciteitseisen gesteld aan het systeem bij hogere generatie talen?
732645Is bij de selectie van de hardware rekening gehouden met toekomstig extra gebruik?
741432Zijn de verschillende deelaspecten met een juiste prioriteit in de planning opgenomen?
751784Is in de kosten/baten-analyse aangegeven hoelang de terugverdienperiode is?
761785Is in de kosten/baten-analyse aangegeven wat de gemiddelde rentabiliteit is?
771786Is in de kosten/baten-analyse aangegeven wat de interne rentevoet is?
781410Is de termijn waarbinnen het product gerealiseerd moet zijn realistisch?
791777Zijn de kostenbesparingen als gevolg van de verbeterde informatievoorziening door het nieuwe systeem in de kosten/baten-analyse opgenomen?
801778Is in de kosten/baten-analyse melding gemaakt van niet meetbare voordelen zoals een grotere flexibiliteit?
811779Zijn de baten die voortvloeien uit een betere controle in de kosten/baten-analyse opgenomen?
821780Zijn de baten die voortvloeien uit een snellere besluitvorming in de kosten/baten-analyse opgenomen?
831781Zijn de baten die voortvloeien uit nieuwe extra informatie in de kosten/baten-analyse opgenomen?
841782Zijn de baten die voortvloeien uit een verbeterde planning in de kosten/baten-analyse opgenomen?
853437Is een aparte groep belast met de uitvoering van functiepuntanalyses?
863438Is een aparte groep belast met de berekening van de productiviteitcijfers t.b.v. functiepuntanalyse?
873439Is een aparte groep belast met het vaststellen van de invloedsfactoren die van belang zijn bij functiepuntanalyse?
883164Is per project aangegeven wat de complexiteit is?
893440Is het management er zich van bewust dat functiepuntanalyse iets anders is dan naar een gewenste planning toe werken?
903441Is het management er zich van bewust dat over de uitkomsten van een functiepuntanalyse niet onderhandeld kan worden?
911783Is de rentevoet zoals die in de kosten/baten- analyse is op genomen reeel?
922015Wordt het totale automatiseringsbudget zo evenwichtig mogelijk verdeeld binnen de organisatie?
932098Is bij de definitie van het project rekening gehouden met een later mogelijke integratie van het systeem met andere systemen?
942027Voorziet de business-analyse in de opzet van een financieel beheerssysteem waarmee de totale kosten van de projecten te overzien zijn?
952028Vindt de kosten/baten afweging ook tijdens en na de projecten plaats?
961693Zijn alle economische aspecten in het rapport belicht?
971470Worden de kosten voor de bouw van het systeem ruimschoots goed gemaakt door de verwachte baten?
982012Kan het hoofd van het computercentrum bij zijn investeringsaanvragen naar het informatieplan verwijzen?
991723Zijn de kosten in de kosten/baten-analyse niet te optimistisch ingeschat?
1001724Zijn de baten in de kosten/baten-analyse niet te optimistisch ingeschat?
1011792Zijn de kosten in de kosten/baten-analyse verdeeld naar vermijdbare en onvermijdbare kosten?
1021615Zijn de verwachte baten voldoende in het rapport beschreven en aannemelijk?
1031616Is het vermoedelijke rendement van de investering beschreven?
1041617Geeft het rapport aan in welke mate de cijfers voorlopig zijn?
1051789Is uit het rapport op te maken hoe belangrijk het informatiesysteem is om strategische activiteiten uit te kunnen voeren?
1061790Zijn de investeringen in de kosten/baten-analyse gerelateerd aan de strategische behoeften van de organisatie?
1072113Worden nieuwe middelen niet te vroeg aangeschaft zodat kosten door het niet gebruiken vermeden worden?
1081437Zijn eerst prototypes van planningen gemaakt om de geschiktste planning te kunnen bepalen?
1091626Weegt het nut van de informatieverstrekking op tegen de daaraan verbonden kosten?
1101794Zijn de juiste verdeelsleutels gehanteerd bij het toerekenen van kosten aan organisatorische eenheden?
1112883Zijn de geplande projecten technisch gezien niet te ambitieus?
1121730Zijn in de kosten/baten-analyse de juiste afschrijvingskosten gehanteerd?
1133515Wordt de tijdregistratie op hetzelfde niveau bijgehouden als het niveau waarop met functiepuntanalyse wordt begroot?
1141414Zijn de knelpunten in de planning aangegeven?
1151415Is aangegeven hoe de knelpunten in de planning opgelost dienen te worden?
1161416Is de planning van het project aangepast aan het tempo van de automatisering van de organisatie?
1171417Is de planning van het project aangepast aan het tempo dat de gebruiker aan kan?
1182088Is per informatiesysteem aangegeven of de werkzaamheden betrekkingen hebben op innovatie of optimalisatie van het systeem?
1192083Is in het rapport aangegeven welke levensduur van de verschillende informatiesystemen verwacht wordt?
120733Geeft de planning inzicht in de oplevermomenten van al de gedefinieerde producten?
1211977Leidt het project ertoe dat een voorsprong in de informatietechnologie wordt opgebouwd t.o.v. de concurrentie?
1222286Is in het rapport beschreven welke samenhang er is tussen de verschillende projecten?
1233511Worden productiviteitsverstorende aspecten zoals vakanties, ziekte, opleiding en vergaderingen in de netto werkinspanning verrekend?
1243516Is het gebruik van functiepuntanalyse voor het bewaken van budgetten overwogen?
1253517Is het gebruik van functiepuntanalyse voor de beoordeling van offertes overwogen?
1263518Is het gebruik van functiepuntanalyse als hulpmiddel bij het selecteren van standaard pakketten overwogen?
1272023Leidt de goedkeuring van de business-analyse automatisch tot het ter beschikking stellen van budgetten en vrijmaken van capaciteit?
1282292Is in de business-analyse duidelijk een keuze gemaakt tussen het realiseren van informatiesystemen in een keer of stapsgewijs?
1292293Is de omvang van de verandering mede bepalend voor het realiseren van het informatiesysteem in een keer of stapsgewijs?
1302294Zijn externe afhankelijkheden mede bepalend voor het realiseren van het informatiesysteem in een keer of stapsgewijs?
1312295Is de hoogte van het risico mede bepalend voor het realiseren van het informatiesysteem in een keer of stapsgewijs?
1322296Is de veranderingsbereidheid mede bepalend voor het realiseren van het informatiesysteem in een keer of stapsgewijs?
1331405Zijn de kostenschattingen door een externe deskundige beoordeeld?
1341434Zijn de hoofdzaken van de bijzaken in de planning gescheiden?
1351433Is de planning zo opgesteld dat alle betrokkenen van deze planning als uitgangspunt kunnen nemen?
1362767Is de status van het project duidelijk?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar