De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Business analyse
Nr. A107Ontwikkel- en Realisatievoorwaarden

Nr.IDVraagFout                             Goed
13617Is voor de invoering van functiepuntanalyse een apart project gestart?
22044Is een uitgewerkt infrastructuurplan in het rapport opgenomen?
3471Is er voldoende overleg tussen de productieafdeling en de ontwikkelafdeling, zodat de productie-afdeling niet voor verrassingen komt te staan?
41499Bevat de ontwikkelomgeving voldoende hulpmiddelen om de planning te halen?
52895Is het ontwikkelteam voorzien van de nodige hulpmiddelen en faciliteiten?
63524Zijn alle verantwoordelijke functpuntanalyse functionarissen benoemd?
72013Is voor een apparatuurrange gekozen waarbinnen men ver kan groeien?
83007Wordt gebruik gemaakt van code-genererende tools als het project onder stringente tijdsdruk staat?
9777Is de apparatuur berekend op de nieuwe functie?
102076Is in het rapport vastgesteld welke taal voor welke soort applicatie moet worden gebruikt?
112723Is er zorggedragen voor een goede huisvesting van de ontwikkelafdeling?
123130Is de controle op de opgeleverde producten structureel in het ontwikkelproces ingebed?
131650Zijn er richtlijnen t.a.v. het gebruik van hulpbestanden?
141651Zijn er richtlijnen t.a.v. de indeling van bestanden?
151857Is binnen het rapport rekening gehouden met het gemeenschappelijk gebruik van gegevens van verschillende systemen?
163582Wordt voor de invoering van functiepuntanalyse begonnen met een overzichtelijk project?
171683Zijn de te gebruiken vastleggings- en schematechnieken bepaald?
181384Is binnen de organisatie een standaard aanwezig voor de naamgeving van gegevensverzamelingen?
191386Is binnen de organisatie een standaard aanwezig voor recordindelingen?
201387Is binnen de organisatie een standaard aanwezig voor het maken van de projectdocumentatie?
211390Is binnen de organisatie een standaard aanwezig voor het maken van interfaces tussen verschillende omgevingen?
221391Is binnen de organisatie een standaard aanwezig voor de naamgeving van rubrieken?
231394Is er binnen de organisatie een standaard voor het maken van subroutines/componenten?
241684Is het gebruik van symbolen en iconen binnen de organisatie gestandaardiseerd?
25291Liggen de eisen die aan de documentatie gesteld worden vast?
262096Bevat het rapport richtlijnen die aangeven hoe een wildgroei van informatiesystemen voorkomen kan worden?
272097Wordt overlapping voorkomen door regelmatig te inventariseren welke informatiesystemen er zijn?
282288Is uitbesteding van systemen die niet continue gebruikt worden in het rapport overwogen?
292289Is er niet voor uitbesteding van systemen gekozen als de omvang van de verwerking een apart rekencentrum eist?
302290Is uitbesteding van systemen in het rapport overwogen als de organisatie weinig ervaring met automatisering heeft?
31412Is binnen het computercentrum een realistisch lange termijn plan gemaakt t.a.v. lijn en omvang van de hardware?
323527Is begonnen met het verzamelen van gegevens voor het vaststellen van het productiviteitscijfer voor functiepuntanalyse?
332057Zijn de informatiesystemen die op langere termijn gerealiseerd dienen te worden geidentificeerd?
342079Bevat het rapport lange termijn plannen voor de externe ondersteuning voor de automatisering?
351685Is een standaard gekozen voor de indeling van lijsten?
361686Is een standaard gekozen voor de indeling van schermen en vensters?
371687Is een standaard gekozen voor de indeling van formulieren?
381688Is een standaard gekozen voor de indeling van de documentatie?
391689Is een standaard gekozen voor de wijze van invoer via schermen?
402974Is er voldoende intern geheugen voor de gekozen programmeertaal?
412732Is voorkomen dat er eigen clandestiene informatiesysteempjes op afdelingen geintroduceerd worden?
423047Is het aantal programmeertalen dat binnen de organisatie gebruikt mag worden beperkt?
433186Bevat de ontwikkelomgeving ook programmatuur om de performance van de opgeleverde applicatie mee te kunnen vaststellen?
443525Zijn de nodige opleidingen voor functiepuntanalyse opgestart?
453526Is de voorlichting over de invoering van functiepuntanalyse gestart?
463531Zijn de ontwikkelaars op het belang van een goede tijdregistratie in het kader van functiepuntanalyse gewezen?
473547Is vastgesteld welke functionarissen aan de tijdsregistratie voor functiepuntanalyse deelnemen?
483548Is vastgesteld welke mijlpaalproducten voor een juiste toepassing van functiepuntanalyse verplicht zijn?
493558Vindt de tijdregistratie per methodologie plaats zodat het productiviteitscijfer per methodologie kan worden bepaald?
503559Vindt de tijdregistratie per projectfase plaats zodat het productiviteitscijfer per projectfase kan worden bepaald?
513560Vindt de tijdregistratie per ontwikkelomgeving plaats zodat het productiviteitscijfer per ontwikkelomgeving kan worden bepaald?
523567Wordt bij correctief onderhoud het aantal functiepunten bijgehouden om het productiviteitscijfer voor onderhoud te kunnen bepalen?
533618Wordt bij de invoering van functiepuntanalyse voldoende rekening gehouden met de privacy van de medewerkers wiens tijden worden geregistreerd?
543182Bevat de ontwikkelomgeving ook programmatuur om bestanden mee te kunnen vergelijken?
553183Bevat de ontwikkelomgeving ook debuggingtools?
561652Zijn er richtlijnen t.a.v. de naamgeving van bestanden, entiteiten en tabellen?
573581Bevat het tijdregistratiesysteem alle aan het project gespendeerde tijd?
583528Is een pilotproject geselecteerd waarin functiepuntanalyse zal proefdraaien?
593529Is een proefperiode vastgesteld waarin functiepuntanalyse zijn nut moet bewijzen?
603167Wordt het gezamenlijk gebruik van ontwikkeltools aangemoedigd?
613530Is begonnen met een juiste tijdregistratie voor het gebruik binnen functiepuntanalyse?
623532Is een voorlopige telrichtlijn voor functiepuntanalyse gemaakt?
633583Is bij de bepaling van de productiviteit rekening gehouden met de mate van onzekerheid binnen het project?
642005Is bij de overgang naar een nieuwe ontwikkelmethodiek begonnen met een minder cruciale bedrijfsfunctie?
653533Is voor het vaststellen van ervaringscijfers gestart met het verzamelen van gegevens over eerdere projecten?
663579Is duidelijk dat onuitgesproken wensen en vanzelfsprekendheden niet met functiepuntanalyse kunnen worden begroot?
673572Is het gemiddeld uurtarief ten behoeve van functiepuntanalyse bepaald per fase?
683573Is het aantal uren per functiepunt als productiviteitsfactor berekend?
693574Is d.m.v. vergelijking met de literatuur vastgesteld of sprake is van een buitengewone afwijking van de productiviteitsfactoren?
703576Wordt de telling door zowel de functionele als de technische ontwerper uitgevoerd om zo onduidelijkheden in het ontwerp te ontdekken?
712034Is voorkomen dat rekenintensieve en invoer/uitvoer intensieve applicaties op het zelfde systeem gecombineerd worden?
72550Is de organisatie rond het samenstellen van een release duidelijk omschreven?
731446Is bekend welke soort problemen er binnen een release opgelost moeten worden en welke adhoc?
743534Is de organisatie ingericht voor het begeleiden van nieuwe projecten in het toepassen van functiepuntanalyse?
751806Is het systeem niet te breed van opzet zodat niet een onbeheersbaar project ontstaat?
763535Is voorzien in een standaard rapportage over productiecijfers en uren per functiepunt aan het management?
772045Bevat het rapport een duidelijke visie die aangeeft met welk type automatisering welk type informatievoorziening wordt beoogd?
782308Is het onderzoek niet te beperkt opgezet zodat niet alle technische alternatieven behandeld worden?
792838Is in de afweging van alternatieven meegenomen dat de betrouwbaarheid van het systeem als geheel door decentralisatie toeneemt?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Methoden, Definities: Initiatiefase

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar