De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Business analyse
Nr. A105Criteria informatievoorziening

Nr.IDVraagFout                             Goed
12084Is duidelijk of de informatieplanning onderdeel is van het automatiseringstraject of een zelfstandige activiteit is?
22978Is de methodologie van toepassing op de gehele levenscyclus van systemen?
3784Is voorzien in een goede overlegvorm tussen het management van de opdrachtgever en de ontwikkelaars?
42746Is het beleid er op gericht om de systeemanalyse zoveel mogelijk door de gebruikersorganisatie zelf uit te laten voeren?
52961Wordt de communicatie tussen de betrokken partijen door de methodologie geformaliseerd?
6416Bestaat er een duidelijke strategie t.a.v. de automatisering van de werkplek van de gebruiker?
7417Bestaat er een duidelijkheid t.a.v. de rol van het computercentrum binnen de organisatie?
82043Is in het automatiseringsbeleid een duidelijke keuze gemaakt tussen centraliseren en decentraliseren?
93258Maakt het management duidelijk zichtbaar dat het tijd en budget vrij maakt om de verbeteringen door te voeren?
10411Wordt bij verwachte groei van het computercentrum tijdig beoordeeld of de computerruimte voldoende groot is?
11412Is binnen het computercentrum een realistisch lange termijn plan gemaakt t.a.v. lijn en omvang van de hardware?
12413Is iedereen binnen het computercentrum op de hoogte van de gekozen strategie t.a.v. de keuzes van technologische vernieuwingen?
133133Kent de organisatie een gestructureerd uitbestedingsbeleid?
141119Is aangegeven hoe het veranderingsproces in de organisatie begeleid moet worden?
152972Zijn de fases waaruit de methodologie bestaat zodanig ingedeeld dat ze afzonderlijk zijn uit te besteden?
161682Vindt de ontwikkeling van het gehele systeem op een zo beperkt mogelijk aantal locaties plaats?
172280Voelt het management zich verantwoordelijk voor de automatisering?
182796Is het project zo opgedeeld dat de communicatie tussen de teams minimaal is?
192935Is bekend op welke momenten in het project er een review moet plaatsvinden?
203519Wordt binnen de organisatie een standaard methodiek toegepast?
213520Kent de gebruikte methodiek een gegevensgerichte aanpak?
223521Maakt de organisatie gebruik van een tijdsregistatiesysteem dat voldoende gedetailleerde gegevens bijhoud?
233522Wordt de systeemdocumentatie standaard zo opgezet dat functiepuntanalyse eenvoudig kan plaatsvinden?
243523Wordt een FPA-handboek opgezet met daarin de te hanteren telrichtlijnen en eigen ervaringscijfers?
252989Zijn er voldoende geautomatiseerde hulpmiddelen die de methodologie ondersteunen?
263578Is de organisatie uniform en consistent genoeg om functiepuntanalyse in te voeren?
273153Wordt voor tot decentralisatie wordt overgegaan eerst een uitgebreide kosten/batenanalyse uitgevoerd?
283165Is het beleid er opgericht om het beheer van de informatiesystemen, in het kader van decentralisatie bij de gebruiker neer te leggen?
293166Is het beleid er opgericht om het informaticapersoneel, in het kader van decentralisatie over de organisatie te spreiden?
302076Is in het rapport vastgesteld welke taal voor welke soort applicatie moet worden gebruikt?
312977Zijn de stappen die binnen de methodologie gemaakt worden zo klein en zo overzichtelijk mogelijk?
32497Wordt regelmatig door het computercentrum nagegaan welke behoefte er is aan de door het computercentrum geboden diensten?
331857Is binnen het rapport rekening gehouden met het gemeenschappelijk gebruik van gegevens van verschillende systemen?
342763Is er ruimte tot experimenteren zodat creativiteit tot innovatie kan leiden?
352962Bevat de methodologie effectieve technieken voor het oplossen van problemen?
362963Is zowel de top-down als de bottum-up benadering door de methodologie ondersteund?
372965Zijn er test- en validatietechnieken in de methodologie opgenomen?
382966Worden er duidelijk gedefinieerde tussenproducten bij het gebruik van de methodologie opgeleverd?
392967Is de voortgang van projecten meetbaar aan de hand van de opgeleverde tussenproducten?
401192Blijft het aantal hardwareleveranciers beperkt?
412029Is bij de keuze voor de hardwarelijn rekening gehouden met het verschil in het aantal personeelsleden dat nodig is om het systeem te bedienen?
421734Is bij decentralisatie rekening gehouden met het mogelijk verlies van interne deskundigheid?
432976Zijn de hulpmiddelen die nodig zijn bij de toepassing van de technieken overdraagbaar?
441438Wordt nadat een fase voltooid is een heroverweging gemaakt t.a.v. de prioriteit van de volgende stappen?
451642Is een duidelijke keuze gemaakt tussen een top-down of bottom-up benadering voor het project?
462097Wordt overlapping voorkomen door regelmatig te inventariseren welke informatiesystemen er zijn?
472275Is bekend hoe de autorisaties liggen van opdrachtgevers van systemen die gebruik maken van gegevens uit andere informatiesystemen?
482288Is uitbesteding van systemen die niet continue gebruikt worden in het rapport overwogen?
491505Is het voor het management mogelijk om controle op de voortgang uit te voeren?
502006Worden al te grote projecten gesplitst in een klein aantal zelfstandige deelprojecten?
512185Is bij decentralisatie duidelijk vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het informatiesysteem?
522698Vinden reeds vroegtijdig evaluaties plaats over de prestaties van het systeem, zodat bijsturing nog kan plaatsvinden?
533326Kan de nieuwe organisatie de automatisering daadwerkelijk beter managen?
543504Is het management er zich van bewust dat reeds uitgevoerde en lopende projecten ge-evalueerd moeten worden op ervaringscijfers op te bouwen?
553506Is het management er zich van bewust dat functiepuntanalyse een continue begeleiding vereist?
563507Is het management er zich van bewust dat functiepuntanalyse regelmatig ge-evalueerd moet worden?
572276Wordt in iedere fase van het project een risico- analyse voor de uit te voeren activiteiten gemaakt?
582071Is duidelijk op welke apparatuur de applicaties geinstalleerd zullen worden?
59525Is bij het computercentrum bekend waar de bottlenecks in de verwerking zitten?
602968Bevat de methodologie technieken voor het schatten van kosten?
612969Bevat de methodologie technieken voor het plannen van projecten?
622979Sluiten de gebruikte schematechnieken binnen de methodologie ook over de verschillende fases heen goed op elkaar aan?
632046Is onderzocht of er binnen de organisatie al apparatuur aanwezig is waarop de systemen geïnstalleerd kunnen worden?
642964Worden gemaakte fouten door het gebruik van de methodologie in een zo vroeg mogelijk stadium ontdekt?
653259Is het gebruik van pilots voor feedback en invoer van de volgende wijzig cyclus gedefinieerd?
663260Is het gebruik van workshops voor het specificeren van informatiesystemen gedefinieerd?
672010Is bij decentralisatie gekozen voor open bestuingssystemen?
682020Is bij het bepalen van de systeemarchitectuur uitgegaan van de verwachte groei van bestanden?
692026Is bij decentralisatie gelet op de voorwaarden die centraal gesteld worden?
702030Is de gebruikersorganisatie betrokken bij de keuze voor een hardwarelijn?
712031Is bij de selectie van een nieuwe hardwarelijn rekening gehouden met de omvang van de conversie die de verschillende lijnen zal vergen?
722032Is bij de selectie van een nieuwe hardwarelijn rekening gehouden met het tegelijkertijd werken van batch- en online-applicaties?
732971Is het mogelijk om de nieuwe technieken al gedurende de looptijd van het project in te voeren?
742011Is bij decentralisatie vastgesteld dat de beveiliging van de systemen complexer wordt?
752033Is bij de selectie van een nieuwe hardwarelijn rekening gehouden met de mogelijke koppeling met andere systemen?
762047Kan met de voorgestelde configuratie worden voldaan aan de eisen die gesteld worden t.a.v. de beschikbaarheid?
772048Kan met de voorgestelde configuratie worden voldaan aan de eisen die gesteld worden t.a.v. de beveiliging?
782049Is bij de selectie van de apparatuur gelet op de eisen die gesteld zijn t.a.v. de verplaatsbaarheid?
792039Is bij de selectie van het netwerk rekening gehouden met de interfaces met andere netwerken?
801008Is, indien de administratieve organisatie nog niet geheel uitgewerkt is het gebruik van prototyping toepasbaar?
811894Past de nieuwe hardware omgeving binnen de bestaande organisatie?
823151Vinden de tekstverwerkingsfuncties op aparte servers plaats?
833152Worden ingewikkelde geisoleerde systeemfuncties niet op het mainframe geinstalleerd?
843440Is het management er zich van bewust dat functiepuntanalyse iets anders is dan naar een gewenste planning toe werken?
853441Is het management er zich van bewust dat over de uitkomsten van een functiepuntanalyse niet onderhandeld kan worden?
863146Is duidelijk hoelang de huidige hardwarelijn nog gehandhaafd zal worden?
871225Past de geselecteerde apparatuur in de daarvoor bestemde ruimte?
881397Worden er niet te veel mensen ingezet om het systeem te realiseren?
892895Is het ontwikkelteam voorzien van de nodige hulpmiddelen en faciliteiten?
90526Is bij het computercentrum bekend waar de bottlenecks volgend jaar in de verwerking zullen zitten?
911314Is de mate van gebruikersparticipatie bij het onderhoud aan het informatiesysteem bepaald?
922009Is bij decentralisatie vastgesteld dat men ook bereid is om de macht te decentraliseren?
932310Worden informatiesystemen met vertrouwelijke gegevens afgezonderd op een aparte machine?
942793Kent de organisatie een duidelijk beleid t.a.v. de invoering van nieuwe releases van standaard soft- ware pakketten?
953139Is het tool waarmee prototyping wordt uitgevoerd zeer flexibel in gebruik?
96409Is onderzocht in hoeverre de nieuwe diensten die het computercentrum wil gaan aanbieden de bestaande diensten in gevaar brengt?
972927Is het aantal automatiseerders dankzij de toepassing van nieuwe technieken zo klein mogelijk?
98808Is het gebruik van prototyping gespecificeerd?
99858Zijn er eisen gesteld aan de herbruikbaarheid van (delen van) het informatiesysteem?
1003505Wordt de eindgebruiker voldoende betrokken bij de wijze waarop functiepuntanalyse wordt ingevuld door de organisatie?
1013426Wordt het aantal functiepunten alleen vastgesteld indien de functionele specificaties voldoende bekend zijn?
1023301Kan de opdrachtgever leven met een doel dat wellicht voortdurend verandert?
1033302Kan de opdrachtgever leven met wellicht snel wisselende prioriteiten?
1043303Kan de opdrachtgever leven met een wellicht hoog afbreukrisico?
1053304Kan de opdrachtgever leven met wellicht snel wissellende systeemeisen?
1063305Is de opdrachtgever instaat om veelvuldig kleine beslissingen te nemen?
1073306Is de opdrachtgever er zich van bewust dat veel gebruikers zullen participeren in het ontwikkelproces?
1083509Worden maatregelen genomen die leiden tot het zelf bepalen en waarden van invloedsfactoren?
1092986Is de methodologie goed gedocumenteerd?
1102987Wordt de methodologie bij nieuwe ontwikkelingen in de automatisering aangepast?
1112988Heeft de methodologie een groot aantal gebruikers?
1122990Is de methodologie geschikt voor de huidige en toekomstige harware-omgevingen?
1132970Is de methodologie over te dragen op anderen?
1142028Vindt de kosten/baten afweging ook tijdens en na de projecten plaats?
1152005Is bij de overgang naar een nieuwe ontwikkelmethodiek begonnen met een minder cruciale bedrijfsfunctie?
1161854Is vastgesteld dat de ontwikkelafdeling het vermogen heeft om de problematiek aan te kunnen?
1172887Is het management zich bewust van de noodzaak tot verbetering?
1182992Is het aantal symbolen van de schematechniek zo klein mogelijk?
1192993Hebben de symbolen van de schematechniek een eenduidige betekenis?
1202994Is de schematechniek ook voor gebruikers te begrijpen?
1213019Wordt bij de invoering van nieuwe ontwikkeltools vastgesteld wat met de huidige methodologie moet gebeuren?
1222316Is de fasering van het project niet te ver doorgevoerd zodat er teveel specialisten nodig zijn?
1231262Is alle in de organisatie aanwezige apparatuur beschreven?
1241986Is de overgang van de analysefase naar de ontwerpfase duidelijk?
1252004Komt de decentralisatie ten goede aan een snelle behandeling van de informatie?
1262115Is onderzocht of niet standaard apparatuur door standaard apparatuur vervangen kan worden?
127415Organiseert het computercentrum regelmatig een onderzoek naar de tevredenheid van de gebruikers t.a.v. de diensten die het centrum aanbied?
1282080Leidt de decentralisatie niet tot desintegratie?
1291260Vindt de acceptatie van nieuwe apparatuur door het computercentrum altijd formeel plaats?
1302401Is de aanbevolen apparatuur reeds ontwikkeld?
1313514Wordt het opbouwen van eigen ervaringscijfer gezien als de belangrijkste succesfactor voor het gebruik van functiepuntanalyse?
1321264Is het tempo van aanpassingen van het systeem in overeenstemming met het tempo van de aanpassingen waar de organisatie behoefte aan heeft?
1333350Kent elke fase van de methodologie een validatie- activiteit?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Methoden, Definities: Initiatiefase

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar