De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Business analyse
Nr. A101Uitgangspunten, plan van aanpak Business Analyse

Nr.IDVraagFout                             Goed
12808Zijn afhankelijk van de omvang van het project een stuurgroep, een projectgroep en werkgroepen ingesteld?
22809Zijn de voorzitters van de werkgroepen tevens lid van de projectgroep?
32810Is de voorzitter van de projectgroep tevens lid van de stuurgroep?
42084Is duidelijk of de informatieplanning onderdeel is van het automatiseringstraject of een zelfstandige activiteit is?
52283Is elk project geidentificeerd door een duidelijke naam?
62094Is voor het vervaardigen van het rapport afgesproken welke resultaten er bereikt moeten worden?
7690Is in samenspraak met het management een lijst gemaakt van personen die het rapport moeten beoordelen?
8691Beschikken de personen die het rapport moeten beoordelen over voldoende tijd om dit goed te kunnen doen?
91400Geeft het management voldoende tijd om zorgvuldig te kunnen plannen?
10975Is in de inleiding van het rapport aangegeven welke achtergronden en uitgangspunten er voor dit rapport gelden?
111676Is de projectorganisatie van het project in het rapport beschreven?
122025Zijn voor de start van deze projectfase alle materiedeskundigen op de hoogte gebracht van de te hanteren methoden en technieken?
132281Is het team dat het onderzoek doet zo klein mogelijk?
142769Is de projectorganisatie zodanig van opzet dat de gebruikers voldoende invloed op de ontwikkeling kunnen uitoefenen?
151674Is de projectopdracht volledig in het rapport gedocumenteerd?
161697Is degene die het onderzoek uitvoert op de hoogte van de huidige technische mogelijkheden van de informatietechnologie?
171879Is vastgelegd welke onderwerpen in het rapport opgenomen moeten worden?
181880Is vastgelegd hoe de presentatie van het rapport zal plaatsvinden?
191881Bevat het rapport een planning van uit te voeren interviews?
201726Zijn de kosten van externe adviseurs in de kosten/ baten-analyse opgenomen?
212089Is vooraf duidelijk welke resultaten er van het informatieplan verwacht worden?
222727Is er een extra budget vrijgemaakt voor het aantrekken van nieuw personeel?
231681Is binnen het projectteam een functionaris speciaal belast met een hardwarevoorzieningsplan voor de ontwikkel- en productie activiteiten?
241711Bevat het rapport een opsomming van alle externe factoren die de kosten kunnen beinvloeden?
251905Bevat het rapport een nauwkeurige, beknopte inleiding waarin het doel van het systeem en het rapport nader toegelicht wordt?
261864Duurt de informatie-analyse niet langer dan zes maanden?
272284Is in het rapport beschreven wat de aanleiding is om het project op te starten?
282807Maakt het plan van aanpak duidelijk welke producten er in deze fase opgeleverd moeten worden.
29669Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de bekwaamheden van deze medewerkers?
30670Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de beschikbaarheid van deze medewerkers?
31671Zijn alle, volgens het rapport benodigde bekwaamheden bij medewerkers binnen de organisatie aanwezig?
321692Is bij de totstandkoming van het rapport minimaal een automatiseringsmedewerker betrokken?
332778Is de leiding duidelijk gemaakt hoeveel tijd de gebruikersorganisatie aan het project moet besteden?
342779Zijn de teamleden voldoende vrijgesteld om de taken in het kader van het project te kunnen afronden?
35816Bevat het rapport een inventarisatie van alle methoden die voor de realisatie van de fase gebruikt worden?
363131Worden tussentijds projectaudits uitgevoerd op voortgang, kwaliteit en verwachte opleverdatum als er een strikte deadline is voor de oplevering?
372123Is bij de beoordeling van de technische infrastructuur van het systeem tenminste een onafhankelijke expert betrokken?
382757Worden regelmatig formele voortgangsbesprekingen gehouden?
391551Maakt de opdracht het bereik van de uit te voeren werkzaamheden duidelijk?
401554Is het doel van de opdracht duidelijk?
411555Bevat de opdracht alle relevante externe factoren?
421613Is de volgorde van de uit te voeren activiteiten in de opdracht aangegeven?
431553Maakt de opdracht duidelijk welke activiteiten uitgevoerd moeten worden?
441556Is duidelijk voor wie de opdracht bestemd is?
451559Geeft de opdracht aan welke werkmethoden toegepast moeten worden?
461560Geeft de opdracht aan welke mijlpaalproducten er verwacht worden?
471561Geeft de opdracht aan welke procedures er gevolgd moeten worden?
482736Zijn de leden van de stuurgroep door de directie aangewezen?
492737Wordt de voortgang van de stuurgroep door de directie in de gaten gehouden?
502738Heeft de stuurgroep een duidelijke opdracht van de directie gekregen?
512739Is er een accountant lid van de stuurgroep?
522740Is er een materiedeskundige lid van de stuurgroep?
532741Is er een automatiseringsdeskundige lid van de stuurgroep
542763Is er ruimte tot experimenteren zodat creativiteit tot innovatie kan leiden?
552772Zijn er organisatiedeskundigen in het team opgenomen?
562774Heeft de projectleider voldoende bevoegdheden gekregen om zijn verantwoordelijkheden waar te maken?
571800Bevat het rapport een overzicht van de bronnen die als uitgangspunt dienden?
582299Ligt in het rapport vast hoe stabiel de in het rapport beschreven uitgangspunten zijn?
591599Geeft de opdracht aan wanneer het product gereed moet zijn?
601600Geeft de opdracht aan welk budget er voor het maken van het product beschikbaar is?
611701Bevat het rapport een beschrijving van grenzen waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden?
62668Zijn de taken die uit het rapport voortkomen aan medewerkers toegewezen?
631403Zijn de kostenschattingen niet gebaseerd op politieke feiten?
641404Zijn de kostenschattingen gebaseerd op kwantitatieve gegevens van eerdere soortgelijke projecten?
651582Is bekend wie de formele opdrachtgever is?
663171Is in de planning rekening gehouden met de kwaliteit en toegankelijkheid van de bestaande documentatie?
671583Is de opdracht juist en volledig geformuleerd?
683135Worden in de huidige fase reeds medewerkers ingezet van de meest waarschijnlijke opdrachtnemer van de volgende fase?
691562Zijn de mijlpalen in de opdracht zo uitgezet dat het management het project tijdig kan bijsturen?
701563Dient de opdracht het doel van de organisatie?
712745Worden de goedgekeurde projectproducten centraal geregistreerd?
722726Krijgen de uitvoerenden de gelegenheid om hun visie over de haalbaarheid van de planning te geven?
731872Is de bezetting binnen de organisatie voldoende om de gestelde taken uit te kunnen voeren?
743138Is in het rapport aangegeven in hoeverre er van onderzoeksresultaten van andere projecten gebruik gemaakt kan worden?
751792Zijn de kosten in de kosten/baten-analyse verdeeld naar vermijdbare en onvermijdbare kosten?
761617Geeft het rapport aan in welke mate de cijfers voorlopig zijn?
771606Is de gebruikersorganisatie voldoende geinformeerd over het opstarten van het project?
781408Is bij de kostenschattingen rekening gehouden met de personeelscapaciteit?
792743Heeft de stuurgroep duidelijk inzicht in de hoogte van de kosten die de organisatie zich ten aanzien van automatisering kan permiteren?
801533Is de communicatie tussen de opdrachtgever en de projectleider goed te noemen?
811981Bevat het beoordelingsrapport adviezen die zondermeer opgevolgd kunnen worden?
822131Is duidelijk in het rapport aangegeven wanneer men van aannames uit gaat?
832132Is duidelijk in het rapport aangegeven wanneer men van onvolledigheden uit gaat?
842297Is bepaald inhoeverre de bestaande organisatie instaat is om de opdracht zonder externe hulp te realiseren?
851796Vinden de activiteiten die plaatsvinden voor het vervaardigen van het rapport plaats onder directe leiding van het management van de organisatie?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar