De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Business analyse

Nr.IDVraagFout                             Goed
12810Is de voorzitter van de projectgroep tevens lid van de stuurgroep?
21609Bevat de organisatie geen onvolkomenheden meer die door organisatiedeskundigen opgelost moeten worden voor men met succes kan gaan automatiseren?
32084Is duidelijk of de informatieplanning onderdeel is van het automatiseringstraject of een zelfstandige activiteit is?
42280Voelt het management zich verantwoordelijk voor de automatisering?
52283Is elk project geidentificeerd door een duidelijke naam?
62000Is bekend wie het rapport mag vrijgeven voor verspreiding?
72085Is duidelijk dat het management tijdens de business analyse nog niet kan aangeven welke gegevens men exact nodig heeft?
82094Is voor het vervaardigen van het rapport afgesproken welke resultaten er bereikt moeten worden?
92246Zijn alle functies binnen de organisatie naar taken en bevoegdheden beschreven?
102287Heeft het computercentrum ervaring met systemen die vergelijkbaar zijn met het uit te besteden systeem?
112291Is het uit te besteden systeem niet van belang voor het voortbestaan van het computercentrum?
122978Is de methodologie van toepassing op de gehele levenscyclus van systemen?
13690Is in samenspraak met het management een lijst gemaakt van personen die het rapport moeten beoordelen?
14691Beschikken de personen die het rapport moeten beoordelen over voldoende tijd om dit goed te kunnen doen?
15750Is het rapport tijdig onder de personen die het moeten beoordelen verspreid?
16757Zijn alle betrokkenen in het bezit van de laatste versie van het rapport?
17784Is voorzien in een goede overlegvorm tussen het management van de opdrachtgever en de ontwikkelaars?
18809Is het rapport binnen de reeds bestaande documentatie van de betrokkenen onder te brengen?
19835Is het rapport dusdanig van opzet dat fouten snel te lokaliseren zijn?
20971Is een opgave van de verspreiding van het rapport in het rapport zelf aangegeven?
211400Geeft het management voldoende tijd om zorgvuldig te kunnen plannen?
221421Is de planning opgedeeld in meerdere deelplannen?
231422Blijft de oorspronkelijke planning zichtbaar, zodat uitloop geconstateerd kan worden?
242093Bevat het rapport een uitgewerkte kosten/baten- analyse?
252497Staat bij administratieve systemen het beheer van de gegevens centraal?
262746Is het beleid er op gericht om de systeemanalyse zoveel mogelijk door de gebruikersorganisatie zelf uit te laten voeren?
272961Wordt de communicatie tussen de betrokken partijen door de methodologie geformaliseerd?
283617Is voor de invoering van functiepuntanalyse een apart project gestart?
29416Bestaat er een duidelijke strategie t.a.v. de automatisering van de werkplek van de gebruiker?
30417Bestaat er een duidelijkheid t.a.v. de rol van het computercentrum binnen de organisatie?
31811Is de status van het rapport op formele wijze vastgelegd?
32975Is in de inleiding van het rapport aangegeven welke achtergronden en uitgangspunten er voor dit rapport gelden?
331413Is in de projectplanning een budgetbestedingsplan opgenomen?
341676Is de projectorganisatie van het project in het rapport beschreven?
352025Zijn voor de start van deze projectfase alle materiedeskundigen op de hoogte gebracht van de te hanteren methoden en technieken?
362043Is in het automatiseringsbeleid een duidelijke keuze gemaakt tussen centraliseren en decentraliseren?
372044Is een uitgewerkt infrastructuurplan in het rapport opgenomen?
382281Is het team dat het onderzoek doet zo klein mogelijk?
392887Is het management zich bewust van de noodzaak tot verbetering?
403500Wordt functiepuntanalyse goed toegepast om te begroten en de productiviteit te meten ?
41411Wordt bij verwachte groei van het computercentrum tijdig beoordeeld of de computerruimte voldoende groot is?
42413Is iedereen binnen het computercentrum op de hoogte van de gekozen strategie t.a.v. de keuzes van technologische vernieuwingen?
43566Hebben die aanpassingen die het hoogste rendement voor de organisatie opleveren de hoogste prioriteit om verwezenlijkt te worden?
44751Is de auteur van het rapport tijdens de validatie beschikbaar zodat, indien gewenst een toelichting gegeven kan worden?
452769Is de projectorganisatie zodanig van opzet dat de gebruikers voldoende invloed op de ontwikkeling kunnen uitoefenen?
463133Kent de organisatie een gestructureerd uitbestedingsbeleid?
473433Worden bij de invoering van functiepuntanalyse cijfers uit de literatuur gebruikt om een vergelijkbare situatie te scheppen?
483501Wordt functiepuntanalyse toegepast om trends in de ontwikkeling van de productiviteit vast te stellen?
493508Wordt functiepuntanalyse toegepast als planningstechniek in een vroeg stadium van een project?
503613Wordt functiepuntanalyse gebruikt als communicatie middel naar de gebruiker om zo de benodigde systeemfuncties vast te stellen?
513614Wordt functiepuntanalyse als instrument om het project te begrenzen goed toegepast?
521674Is de projectopdracht volledig in het rapport gedocumenteerd?
531697Is degene die het onderzoek uitvoert op de hoogte van de huidige technische mogelijkheden van de informatietechnologie?
541879Is vastgelegd welke onderwerpen in het rapport opgenomen moeten worden?
551880Is vastgelegd hoe de presentatie van het rapport zal plaatsvinden?
561881Bevat het rapport een planning van uit te voeren interviews?
572901Omvat het onderzoek een analyse van bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden?
58771Is het rapport zo opgezet dat later op eenvoudige wijze aanvullende wensen toegevoegd kunnen worden?
591119Is aangegeven hoe het veranderingsproces in de organisatie begeleid moet worden?
601481Is in het rapport beschreven welke methodologie voor het project gebruikt gaat worden?
611482Is de voor dit project te gebruiken methodologie de juiste voor de aard van het project?
621726Zijn de kosten van externe adviseurs in de kosten/ baten-analyse opgenomen?
633426Wordt het aantal functiepunten alleen vastgesteld indien de functionele specificaties voldoende bekend zijn?
643427Wordt functiepuntanalyse bij kleine systemen al tijdens de informatie-analyse toegepast?
653428Wordt op basis van de eerste functionele specificaties al een grove functiepuntanalyse uitgevoerd?
662911Is een sterkte/zwakte analyse gemaakt over de positie van de organisatie t.o.v. concurrenten?
673195Is er een analyse gemaakt van de binnen de organisatie gebruikte informatiesystemen?
683257Zijn uit de lange-termijn-plannen concrete doelstellingen voor verbeteringen af te leiden?
693323Past het project in een iteratieve ontwikkelcyclus?
703429Is het verzamelen van productiviteitscijfers voor functiepuntanalyse een vast onderdeel in elke fase van projecten?
713430Wordt voor het vaststellen van de productiviteit t.b.v. functiepuntanalyse rekening gehouden met de hulpmiddelen die er per fase zijn gebruikt?
723431Wordt voor het bepalen van de productiviteit t.b.v. functiepuntanalyse rekening gehouden met de ervaring van de medewerkers?
733432Wordt bij het bepalen van de productiviteit t.b.v. functiepuntanalyse rekening gehouden met afwijkende systeemeigenschappen?
743519Wordt binnen de organisatie een standaard methodiek toegepast?
753520Kent de gebruikte methodiek een gegevensgerichte aanpak?
763521Maakt de organisatie gebruik van een tijdsregistatiesysteem dat voldoende gedetailleerde gegevens bijhoud?
773522Wordt de systeemdocumentatie standaard zo opgezet dat functiepuntanalyse eenvoudig kan plaatsvinden?
783523Wordt een FPA-handboek opgezet met daarin de te hanteren telrichtlijnen en eigen ervaringscijfers?
793524Zijn alle verantwoordelijke functpuntanalyse functionarissen benoemd?
803155Is de doelmatigheid van de interne bedrijfsvoering beschreven?
813547Is vastgesteld welke functionarissen aan de tijdsregistratie voor functiepuntanalyse deelnemen?
823578Is de organisatie uniform en consistent genoeg om functiepuntanalyse in te voeren?
832878Is aangegeven welke automatiseringsverwachting er per bedrijfsfunctie is?
843007Wordt gebruik gemaakt van code-genererende tools als het project onder stringente tijdsdruk staat?
853153Wordt voor tot decentralisatie wordt overgegaan eerst een uitgebreide kosten/batenanalyse uitgevoerd?
863548Is vastgesteld welke mijlpaalproducten voor een juiste toepassing van functiepuntanalyse verplicht zijn?
873162Voorziet de business-analyse in de opstelling van een automatiseringstimuleringsplan?
883165Is het beleid er opgericht om het beheer van de informatiesystemen, in het kader van decentralisatie bij de gebruiker neer te leggen?
893166Is het beleid er opgericht om het informaticapersoneel, in het kader van decentralisatie over de organisatie te spreiden?
90777Is de apparatuur berekend op de nieuwe functie?
911308Is er een beleid uitgestippeld t.a.v. vervanging van (delen van) het informatiesysteem?
921551Maakt de opdracht het bereik van de uit te voeren werkzaamheden duidelijk?
931554Is het doel van de opdracht duidelijk?
941555Bevat de opdracht alle relevante externe factoren?
951613Is de volgorde van de uit te voeren activiteiten in de opdracht aangegeven?
962076Is in het rapport vastgesteld welke taal voor welke soort applicatie moet worden gebruikt?
972723Is er zorggedragen voor een goede huisvesting van de ontwikkelafdeling?
982977Zijn de stappen die binnen de methodologie gemaakt worden zo klein en zo overzichtelijk mogelijk?
993130Is de controle op de opgeleverde producten structureel in het ontwikkelproces ingebed?
100497Wordt regelmatig door het computercentrum nagegaan welke behoefte er is aan de door het computercentrum geboden diensten?
101622Bevat het rapport een overzichtelijke inhoudsopgave?
1021553Maakt de opdracht duidelijk welke activiteiten uitgevoerd moeten worden?
1031556Is duidelijk voor wie de opdracht bestemd is?
1041559Geeft de opdracht aan welke werkmethoden toegepast moeten worden?
1051560Geeft de opdracht aan welke mijlpaalproducten er verwacht worden?
1061561Geeft de opdracht aan welke procedures er gevolgd moeten worden?
1071608Zijn de functies in de organisatie goed beschreven naar taakstelling en bevoegdheden?
1081650Zijn er richtlijnen t.a.v. het gebruik van hulpbestanden?
1091651Zijn er richtlijnen t.a.v. de indeling van bestanden?
1101857Is binnen het rapport rekening gehouden met het gemeenschappelijk gebruik van gegevens van verschillende systemen?
1112008Komen de globale contouren van de gewenste functionaliteit in beeld door een top-down opgezet informatiemodel?
1122736Zijn de leden van de stuurgroep door de directie aangewezen?
1132737Wordt de voortgang van de stuurgroep door de directie in de gaten gehouden?
1142738Heeft de stuurgroep een duidelijke opdracht van de directie gekregen?
1152739Is er een accountant lid van de stuurgroep?
1162740Is er een materiedeskundige lid van de stuurgroep?
1172741Is er een automatiseringsdeskundige lid van de stuurgroep
1182763Is er ruimte tot experimenteren zodat creativiteit tot innovatie kan leiden?
1192772Zijn er organisatiedeskundigen in het team opgenomen?
1202774Heeft de projectleider voldoende bevoegdheden gekregen om zijn verantwoordelijkheden waar te maken?
1212891Is een analyse gemaakt van mogelijke bedrijfswijzigingen?
1222962Bevat de methodologie effectieve technieken voor het oplossen van problemen?
1232963Is zowel de top-down als de bottum-up benadering door de methodologie ondersteund?
1242965Zijn er test- en validatietechnieken in de methodologie opgenomen?
1252966Worden er duidelijk gedefinieerde tussenproducten bij het gebruik van de methodologie opgeleverd?
1262967Is de voortgang van projecten meetbaar aan de hand van de opgeleverde tussenproducten?
1273435Wordt t.b.v. functiepuntanalyse een tijdregistratiesysteem voor elke projectfase bijgehouden?
1283582Wordt voor de invoering van functiepuntanalyse begonnen met een overzichtelijk project?
1291192Blijft het aantal hardwareleveranciers beperkt?
1301683Zijn de te gebruiken vastleggings- en schematechnieken bepaald?
1312029Is bij de keuze voor de hardwarelijn rekening gehouden met het verschil in het aantal personeelsleden dat nodig is om het systeem te bedienen?
1322090Bevat de business-analyse een duidelijke beschrijving van in gang te zetten projecten?
1331384Is binnen de organisatie een standaard aanwezig voor de naamgeving van gegevensverzamelingen?
1341386Is binnen de organisatie een standaard aanwezig voor recordindelingen?
1351387Is binnen de organisatie een standaard aanwezig voor het maken van de projectdocumentatie?
1361390Is binnen de organisatie een standaard aanwezig voor het maken van interfaces tussen verschillende omgevingen?
1371391Is binnen de organisatie een standaard aanwezig voor de naamgeving van rubrieken?
1381394Is er binnen de organisatie een standaard voor het maken van subroutines/componenten?
1391479Is in het rapport een verklarende woordenlijst opgenomen?
1401684Is het gebruik van symbolen en iconen binnen de organisatie gestandaardiseerd?
1411734Is bij decentralisatie rekening gehouden met het mogelijk verlies van interne deskundigheid?
1421800Bevat het rapport een overzicht van de bronnen die als uitgangspunt dienden?
1432678Zijn onbekende begrippen daar waar mogelijk door een schema toegelicht?
1442679Is de verklarende tekst zo dicht mogelijk bij het schema geplaatst?
1452976Zijn de hulpmiddelen die nodig zijn bij de toepassing van de technieken overdraagbaar?
146562Hebben alle aanpassingen die in het project / de release zijn opgenomen bij benadering dezelfde einddatum?
1471010Worden alle, volgens de planning gestelde taken door de verantwoordelijke uitvoerenden reeël haalbaar geacht?
1481645Is een inventarisatie van de informatiebehoeften van het management in het rapport opgenomen?
1491677Is een inventarisatie van de informatiebehoeften van de directe gebruikers gemaakt?
1502299Ligt in het rapport vast hoe stabiel de in het rapport beschreven uitgangspunten zijn?
151291Liggen de eisen die aan de documentatie gesteld worden vast?
152554Is bij het samenstellen van het project rekening gehouden met de prioriteit van de gewenste aanpassingen?
153972Is in het rapport aangegeven wat de kosten van de totstandkoming van de volgende fase zullen zijn?
1541438Wordt nadat een fase voltooid is een heroverweging gemaakt t.a.v. de prioriteit van de volgende stappen?
1551599Geeft de opdracht aan wanneer het product gereed moet zijn?
1561600Geeft de opdracht aan welk budget er voor het maken van het product beschikbaar is?
1571642Is een duidelijke keuze gemaakt tussen een top-down of bottom-up benadering voor het project?
1581701Bevat het rapport een beschrijving van grenzen waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden?
1591978Is vastgesteld welke informatie moet worden vastgelegd om een voorsprong t.o.v. de concurrentie op te bouwen?
1602087Wordt per project de meest werkzame aanpak gekozen zonder daarbij de integreerbaarheid uit het oog te verliezen?
1612096Bevat het rapport richtlijnen die aangeven hoe een wildgroei van informatiesystemen voorkomen kan worden?
1622097Wordt overlapping voorkomen door regelmatig te inventariseren welke informatiesystemen er zijn?
1632275Is bekend hoe de autorisaties liggen van opdrachtgevers van systemen die gebruik maken van gegevens uit andere informatiesystemen?
1642288Is uitbesteding van systemen die niet continue gebruikt worden in het rapport overwogen?
1652289Is er niet voor uitbesteding van systemen gekozen als de omvang van de verwerking een apart rekencentrum eist?
1662290Is uitbesteding van systemen in het rapport overwogen als de organisatie weinig ervaring met automatisering heeft?
1672885Zijn alle elementaire processen binnen de organisatie onderkend?
168412Is binnen het computercentrum een realistisch lange termijn plan gemaakt t.a.v. lijn en omvang van de hardware?
169668Zijn de taken die uit het rapport voortkomen aan medewerkers toegewezen?
170812Is de structuur van de gebruikte diagrammen in het rapport voor alle betrokkenen duidelijk?
1711164Is, indien er een referentiemodel bestaat voor de organisatie hiervan gebruik gemaakt bij het bepalen van de gewenste functionaliteit?
1721403Zijn de kostenschattingen niet gebaseerd op politieke feiten?
1731404Zijn de kostenschattingen gebaseerd op kwantitatieve gegevens van eerdere soortgelijke projecten?
1741505Is het voor het management mogelijk om controle op de voortgang uit te voeren?
1751582Is bekend wie de formele opdrachtgever is?
1762006Worden al te grote projecten gesplitst in een klein aantal zelfstandige deelprojecten?
1772021Is een duidelijke verdeling gemaakt van de bedrijfsprocessen over de verschillende systemen?
1782022Is duidelijk aangegeven wie als gebruikers van de verschillende systemen gezien worden?
1792185Is bij decentralisatie duidelijk vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het informatiesysteem?
1802698Vinden reeds vroegtijdig evaluaties plaats over de prestaties van het systeem, zodat bijsturing nog kan plaatsvinden?
1813326Kan de nieuwe organisatie de automatisering daadwerkelijk beter managen?
1823434Worden de productiviteitcijfers consequent bijgehouden om zo de meest juiste cijfers te vinden t.b.v. functiepuntanalyse?
1833436Vindt na elke projectfase t.b.v functiepuntanalyse een productiviteitsbepaling plaats?
1843502Wordt functiepuntanalyse zo toegepast dat de invloed van persoonlijke vaardigheden wordt ingecalculeerd?
1853503Wordt functiepuntanalyse zo toegepast dat de gebruikte methoden en technieken worden ingecalculeerd?
1863504Is het management er zich van bewust dat reeds uitgevoerde en lopende projecten ge-evalueerd moeten worden op ervaringscijfers op te bouwen?
1873506Is het management er zich van bewust dat functiepuntanalyse een continue begeleiding vereist?
1883507Is het management er zich van bewust dat functiepuntanalyse regelmatig ge-evalueerd moet worden?
1893527Is begonnen met het verzamelen van gegevens voor het vaststellen van het productiviteitscijfer voor functiepuntanalyse?
1902276Wordt in iedere fase van het project een risico- analyse voor de uit te voeren activiteiten gemaakt?
1912298Is in het rapport beschreven hoe specifiek het systeem dient te zijn? (Algemeen, branche, bedrijf of functiegericht).
1923171Is in de planning rekening gehouden met de kwaliteit en toegankelijkheid van de bestaande documentatie?
1933619Zijn voor de bepaling van het productiviteitscijfer de verschillende testfases meegenomen?
1941583Is de opdracht juist en volledig geformuleerd?
1951592Ligt in het rapport vast in hoeverre de gegevens een vertrouwelijk karakter hebben?
1962071Is duidelijk op welke apparatuur de applicaties geinstalleerd zullen worden?
1972072Is reeds tijdig duidelijk of het budget voldoende groot is om de nodige hardware-uitbreidingen uit te kunnen voeren?
1982307Is in het interview met de gebruiker gevraagd wat de gebruiker perse niet wil?
1993135Worden in de huidige fase reeds medewerkers ingezet van de meest waarschijnlijke opdrachtnemer van de volgende fase?
200525Is bij het computercentrum bekend waar de bottlenecks in de verwerking zitten?
2012968Bevat de methodologie technieken voor het schatten van kosten?
2022969Bevat de methodologie technieken voor het plannen van projecten?
2033604Wordt het productiviteitscijfer per toegepaste ontwikkeltaal vastgelegd?
2043605Wordt het productiviteitscijfer per toegepast type database vastgelegd?
2053606Wordt het productiviteitscijfer per hardware omgeving vastgelegd?
206822Bevat het rapport een inventarisatie van de wijze waarop de gegevens, die verwerkt moeten worden, verzameld worden?
2071882Bevat het rapport een overzicht van de handmatig gevoerde administraties?
2082055Bevat het rapport een schema waarin de relatie tussen de activiteiten en de organisatorische functies in een tabel is vastgelegd?
2092056Bevat het rapport een schema waarin de relatie tussen de activiteiten en de entiteiten in een tabel is vastgelegd?
2102057Zijn de informatiesystemen die op langere termijn gerealiseerd dienen te worden geidentificeerd?
2112058Zijn de gegevens die door elk informatiesysteem gecontroleerd moeten worden uit te rapport te herleiden?
2122059Zijn de activiteiten die door elk informatiesysteem ondersteund moeten worden uit te rapport te herleiden?
2132060Zijn de gegevensstromen tussen de de informatiesystemen in te rapport beschreven?
2142061Zijn de eisen die aan elk informatiesysteem gesteld worden in te rapport opgenomen?
2152077Bevat het rapport lange termijn plannen voor de prestaties van de informatiesystemen?
2162078Bevat het rapport lange termijn plannen voor de bestedingen aan automatisering?
2172079Bevat het rapport lange termijn plannen voor de externe ondersteuning voor de automatisering?
2182855Is bekend waar in de organisatie gegevens over personen geautomatiseerd worden overgedragen?
2192979Sluiten de gebruikte schematechnieken binnen de methodologie ook over de verschillende fases heen goed op elkaar aan?
220789Sluiten de functies van de toepassing aan op de werkzaamheden binnen de organisatie?
2211610Zijn de informatiestromen duidelijk vastgelegd en voor de gebruiker goed te begrijpen?
2221685Is een standaard gekozen voor de indeling van lijsten?
2231686Is een standaard gekozen voor de indeling van schermen en vensters?
2241687Is een standaard gekozen voor de indeling van formulieren?
2251688Is een standaard gekozen voor de indeling van de documentatie?
2262016Blijkt duidelijk uit het rapport dat het gebruik van informatietechnologie voor een bepaalde oplossing een toegevoegde waarde zal hebben?
2272017Blijkt duidelijk uit het rapport dat het gebruik van informatietechnologie de performance van de organisatie ten goede zal komen?
2282018Blijkt duidelijk uit het rapport dat het gebruik van informatietechnologie aansluit op de cultuur van de organisatie?
2292019Is de organisatie in het rapport bekeken als een informatie verwerkend systeem?
2302046Is onderzocht of er binnen de organisatie al apparatuur aanwezig is waarop de systemen geïnstalleerd kunnen worden?
2312135Zijn de kosten die nodig zijn om andere gekoppelde systemen aan te passen in het rapport opgenomen?
2322964Worden gemaakte fouten door het gebruik van de methodologie in een zo vroeg mogelijk stadium ontdekt?
2333156Is het systeem bij koppelingen zo opgezet dat de gebruiker weet waar de door hem gebruikte gegevens zich bevinden?
2343259Is het gebruik van pilots voor feedback en invoer van de volgende wijzig cyclus gedefinieerd?
2353260Is het gebruik van workshops voor het specificeren van informatiesystemen gedefinieerd?
2361689Is een standaard gekozen voor de wijze van invoer via schermen?
2372010Is bij decentralisatie gekozen voor open bestuingssystemen?
2382020Is bij het bepalen van de systeemarchitectuur uitgegaan van de verwachte groei van bestanden?
2392026Is bij decentralisatie gelet op de voorwaarden die centraal gesteld worden?
2402030Is de gebruikersorganisatie betrokken bij de keuze voor een hardwarelijn?
2412031Is bij de selectie van een nieuwe hardwarelijn rekening gehouden met de omvang van de conversie die de verschillende lijnen zal vergen?
2422032Is bij de selectie van een nieuwe hardwarelijn rekening gehouden met het tegelijkertijd werken van batch- en online-applicaties?
2432091Geeft de business-analyse duidelijk aan met welke projecten het meest verdiend kan worden en zodoende ook het eerst aangepakt worden?
2442310Worden informatiesystemen met vertrouwelijke gegevens afgezonderd op een aparte machine?
2452971Is het mogelijk om de nieuwe technieken al gedurende de looptijd van het project in te voeren?
2462974Is er voldoende intern geheugen voor de gekozen programmeertaal?
2472011Is bij decentralisatie vastgesteld dat de beveiliging van de systemen complexer wordt?
2482033Is bij de selectie van een nieuwe hardwarelijn rekening gehouden met de mogelijke koppeling met andere systemen?
2492047Kan met de voorgestelde configuratie worden voldaan aan de eisen die gesteld worden t.a.v. de beschikbaarheid?
2502048Kan met de voorgestelde configuratie worden voldaan aan de eisen die gesteld worden t.a.v. de beveiliging?
2512049Is bij de selectie van de apparatuur gelet op de eisen die gesteld zijn t.a.v. de verplaatsbaarheid?
2522880Is beschreven wat met de technische voorzieningen van het huidige systeem moet gebeuren?
2531802Bevat het rapport een overzicht van de gebruikte gegevensverzamelingen van het oorspronkelijke informatiesysteem?
2541803Bevat het rapport een overzicht van de handmatige processen die door de organisatie worden uitgevoerd?
2552285Is in het rapport beschreven welke trend er in de branche van de opdrachtgever op het gebied van de automatisering is waar te nemen?
2562039Is bij de selectie van het netwerk rekening gehouden met de interfaces met andere netwerken?
2572732Is voorkomen dat er eigen clandestiene informatiesysteempjes op afdelingen geintroduceerd worden?
2583047Is het aantal programmeertalen dat binnen de organisatie gebruikt mag worden beperkt?
2593186Bevat de ontwikkelomgeving ook programmatuur om de performance van de opgeleverde applicatie mee te kunnen vaststellen?
2601008Is, indien de administratieve organisatie nog niet geheel uitgewerkt is het gebruik van prototyping toepasbaar?
2611894Past de nieuwe hardware omgeving binnen de bestaande organisatie?
2622133Zijn de kosten voor de (aanvullende) energievoorziening in het rapport opgenomen?
2632134Zijn de kosten voor het testen van de apparatuur in het rapport opgenomen?
2642157Zijn de kosten van de huisvesting nodig voor het gebruik van het informatiesysteem in de kosten/ baten-analyse meegenomen?
2652158Zijn de kosten van de extra noodstroomvoorziening voor het systeem in kosten/baten-analyse meegenomen?
2662159Zijn de kosten van de extra beveiligingen voor het systeem in kosten/baten-analyse meegenomen?
2673151Vinden de tekstverwerkingsfuncties op aparte servers plaats?
2683152Worden ingewikkelde geisoleerde systeemfuncties niet op het mainframe geinstalleerd?
2693164Is per project aangegeven wat de complexiteit is?
2703437Is een aparte groep belast met de uitvoering van functiepuntanalyses?
2713438Is een aparte groep belast met de berekening van de productiviteitcijfers t.b.v. functiepuntanalyse?
2723439Is een aparte groep belast met het vaststellen van de invloedsfactoren die van belang zijn bij functiepuntanalyse?
2733525Zijn de nodige opleidingen voor functiepuntanalyse opgestart?
2743526Is de voorlichting over de invoering van functiepuntanalyse gestart?
2753531Zijn de ontwikkelaars op het belang van een goede tijdregistratie in het kader van functiepuntanalyse gewezen?
2763558Vindt de tijdregistratie per methodologie plaats zodat het productiviteitscijfer per methodologie kan worden bepaald?
2773559Vindt de tijdregistratie per projectfase plaats zodat het productiviteitscijfer per projectfase kan worden bepaald?
2783560Vindt de tijdregistratie per ontwikkelomgeving plaats zodat het productiviteitscijfer per ontwikkelomgeving kan worden bepaald?
2793567Wordt bij correctief onderhoud het aantal functiepunten bijgehouden om het productiviteitscijfer voor onderhoud te kunnen bepalen?
2803618Wordt bij de invoering van functiepuntanalyse voldoende rekening gehouden met de privacy van de medewerkers wiens tijden worden geregistreerd?
2811397Worden er niet te veel mensen ingezet om het systeem te realiseren?
2821807Is de generatie van de programmeertaal die gekozen is geschikt voor het project?
2831822Is bij het bepalen van de kosten rekening gehouden met hogere capaciteitseisen gesteld aan het systeem bij hogere generatie talen?
2843146Is duidelijk hoelang de huidige hardwarelijn nog gehandhaafd zal worden?
2852645Is bij de selectie van de hardware rekening gehouden met toekomstig extra gebruik?
2861225Past de geselecteerde apparatuur in de daarvoor bestemde ruimte?
2871432Zijn de verschillende deelaspecten met een juiste prioriteit in de planning opgenomen?
2881784Is in de kosten/baten-analyse aangegeven hoelang de terugverdienperiode is?
2891785Is in de kosten/baten-analyse aangegeven wat de gemiddelde rentabiliteit is?
2901786Is in de kosten/baten-analyse aangegeven wat de interne rentevoet is?
2912895Is het ontwikkelteam voorzien van de nodige hulpmiddelen en faciliteiten?
2923182Bevat de ontwikkelomgeving ook programmatuur om bestanden mee te kunnen vergelijken?
2933183Bevat de ontwikkelomgeving ook debuggingtools?
294526Is bij het computercentrum bekend waar de bottlenecks volgend jaar in de verwerking zullen zitten?
2951410Is de termijn waarbinnen het product gerealiseerd moet zijn realistisch?
2961652Zijn er richtlijnen t.a.v. de naamgeving van bestanden, entiteiten en tabellen?
2971777Zijn de kostenbesparingen als gevolg van de verbeterde informatievoorziening door het nieuwe systeem in de kosten/baten-analyse opgenomen?
2981778Is in de kosten/baten-analyse melding gemaakt van niet meetbare voordelen zoals een grotere flexibiliteit?
2991779Zijn de baten die voortvloeien uit een betere controle in de kosten/baten-analyse opgenomen?
3001780Zijn de baten die voortvloeien uit een snellere besluitvorming in de kosten/baten-analyse opgenomen?
3011781Zijn de baten die voortvloeien uit nieuwe extra informatie in de kosten/baten-analyse opgenomen?
3021782Zijn de baten die voortvloeien uit een verbeterde planning in de kosten/baten-analyse opgenomen?
3032009Is bij decentralisatie vastgesteld dat men ook bereid is om de macht te decentraliseren?
3042793Kent de organisatie een duidelijk beleid t.a.v. de invoering van nieuwe releases van standaard soft- ware pakketten?
3053581Bevat het tijdregistratiesysteem alle aan het project gespendeerde tijd?
306900Is het rapport voldoende uitgewerkt voor de controle en evaluatie van het systeem?
3071700Bevat het rapport een samenvatting waarin de algemene conclusies benadrukt worden?
3081990Sluiten de systeemfuncties aan bij de natuurlijke evolutie van taken?
3093139Is het tool waarmee prototyping wordt uitgevoerd zeer flexibel in gebruik?
310409Is onderzocht in hoeverre de nieuwe diensten die het computercentrum wil gaan aanbieden de bestaande diensten in gevaar brengt?
3112927Is het aantal automatiseerders dankzij de toepassing van nieuwe technieken zo klein mogelijk?
312808Is het gebruik van prototyping gespecificeerd?
3133505Wordt de eindgebruiker voldoende betrokken bij de wijze waarop functiepuntanalyse wordt ingevuld door de organisatie?
3143528Is een pilotproject geselecteerd waarin functiepuntanalyse zal proefdraaien?
3153529Is een proefperiode vastgesteld waarin functiepuntanalyse zijn nut moet bewijzen?
3163530Is begonnen met een juiste tijdregistratie voor het gebruik binnen functiepuntanalyse?
3173167Wordt het gezamenlijk gebruik van ontwikkeltools aangemoedigd?
3183168Is bij het management bekend wat de informatietechnologie binnen de organisatie betekent?
3193169Is bij het management bekend welke informatietechnologie het meest geschikt is voor de organisatie?
3203170Heeft het management duidelijk voor ogen binnen welke termijn het informaticabeleid gerealiseerd moet zijn?
3211562Zijn de mijlpalen in de opdracht zo uitgezet dat het management het project tijdig kan bijsturen?
3221563Dient de opdracht het doel van de organisatie?
3231649Zijn de bewaartermijnen van de verschillende gegevensverzamelingen vastgesteld?
3242745Worden de goedgekeurde projectproducten centraal geregistreerd?
3251862Komen er geen overlappende elementaire processen in het systeem voor?
3262726Krijgen de uitvoerenden de gelegenheid om hun visie over de haalbaarheid van de planning te geven?
3271872Is de bezetting binnen de organisatie voldoende om de gestelde taken uit te kunnen voeren?
3281798Bevat het rapport een overzicht van personen van wie een interview is afgenomen?
3293138Is in het rapport aangegeven in hoeverre er van onderzoeksresultaten van andere projecten gebruik gemaakt kan worden?
3303301Kan de opdrachtgever leven met een doel dat wellicht voortdurend verandert?
3313302Kan de opdrachtgever leven met wellicht snel wisselende prioriteiten?
3323303Kan de opdrachtgever leven met een wellicht hoog afbreukrisico?
3333304Kan de opdrachtgever leven met wellicht snel wissellende systeemeisen?
3343305Is de opdrachtgever instaat om veelvuldig kleine beslissingen te nemen?
3353306Is de opdrachtgever er zich van bewust dat veel gebruikers zullen participeren in het ontwikkelproces?
3363440Is het management er zich van bewust dat functiepuntanalyse iets anders is dan naar een gewenste planning toe werken?
3373441Is het management er zich van bewust dat over de uitkomsten van een functiepuntanalyse niet onderhandeld kan worden?
3383509Worden maatregelen genomen die leiden tot het zelf bepalen en waarden van invloedsfactoren?
3393532Is een voorlopige telrichtlijn voor functiepuntanalyse gemaakt?
3402986Is de methodologie goed gedocumenteerd?
3412987Wordt de methodologie bij nieuwe ontwikkelingen in de automatisering aangepast?
3422988Heeft de methodologie een groot aantal gebruikers?
3432990Is de methodologie geschikt voor de huidige en toekomstige harware-omgevingen?
3442970Is de methodologie over te dragen op anderen?
3451883Sluiten de systeemeisen aan op de in het rapport opgenomen uitgangspunten van het plan van aanpak?
3461884Is duidelijk kenbaar gemaakt of de in het rapport opgenomen kengetallen harde eisen zijn, of streefgetallen?
3471783Is de rentevoet zoals die in de kosten/baten- analyse is op genomen reeel?
3482015Wordt het totale automatiseringsbudget zo evenwichtig mogelijk verdeeld binnen de organisatie?
3492098Is bij de definitie van het project rekening gehouden met een later mogelijke integratie van het systeem met andere systemen?
3503583Is bij de bepaling van de productiviteit rekening gehouden met de mate van onzekerheid binnen het project?
3511273Is er een analyse gemaakt van de gegevens waarmee het systeem moet werken?
3522027Voorziet de business-analyse in de opzet van een financieel beheerssysteem waarmee de totale kosten van de projecten te overzien zijn?
3532028Vindt de kosten/baten afweging ook tijdens en na de projecten plaats?
3542889Zijn de modelen gecontroleerd met behulp van een ontwikkeltool / workbench?
355418Maakt het computercentrum regelmatig een inventarisatie van alle diensten die het heeft aan te bieden?
356419Maakt het computercentrum regelmatig een inventarisatie van alle gebruikersbehoeften?
3572005Is bij de overgang naar een nieuwe ontwikkelmethodiek begonnen met een minder cruciale bedrijfsfunctie?
358858Zijn er eisen gesteld aan de herbruikbaarheid van (delen van) het informatiesysteem?
3591693Zijn alle economische aspecten in het rapport belicht?