De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Exploitatie en auditing
Nr. A71207Voer periodieke beoordeling uit
Audit geautomatiseerde controles

Nr.IDVraagFout                             Goed
1841Vindt er controle plaats op volledigheid van de invoer?
2842Vindt er controle plaats op juistheid van de invoer?
3843Vindt er controle plaats op juistheid van de gegevensverwerking?
4844Vindt er controle plaats op volledigheid van de gegevensverwerking?
5845Vindt er controle plaats op het volledig blijven van de gegevensverzameling?
6846Vindt er controle plaats op het juist blijven van de gegevensverzameling?
7847Wordt de gegevensverwerking niet onnodig vertraagd door overbodige controles?
8848Vindt controle plaats door resultaten die op verschillende wijzen verkregen zijn met elkaar te vergelijken?
9849Vindt invoercontrole plaats door het opslaan van redundante gegevens?
10840Zijn er voldoende controles in de programmatuur ingebouwd, zodat voor de handliggende fouten direct worden afgevangen?
112906Is het mogelijk om m.b.v. auditsoftware totalen te bepalen en te vergelijken?
122907Is het mogelijk om m.b.v. auditsoftware afzonderlijke posten na te rekenen?
132908Is het mogelijk om m.b.v. auditsoftware de aanwezigheid van gegevens vast te stellen?
142909Is het mogelijk om m.b.v. auditsoftware aan te geven welke posten er voor een steekproef in aanmerking komen?
152910Is het mogelijk om m.b.v. auditsoftware verschillende bestanden met elkaar te vergelijken?
162912Is het mogelijk om m.b.v. auditsoftware zogenaamde dubbele posten te signaleren?
17851Vindt er een automatische controle plaats op de voortgang van de gegevensverwerking?
18239Vindt de vergelijking van posten bij dubbele invoer op de juiste wijze plaats?
19240Vindt de bepaling van voortellingen bij batchgewijze invoer op de juiste wijze plaats?
20241Zijn ontbrekende volgnummers bij batchgewijze invoer op de juiste wijze te signaleren?
21244Worden alle ingevoerde mutaties op de daarvoor bestemde mutatielijst afgedrukt?
221190Is er controle op het gebruik van de juiste gegevensverzameling bij batchverwerking?
23852Wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van controle op totaaltellingen?
24853Wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van bestaanbaarheidscontroles?
25854Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van redelijkheidscontroles?
26855Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van verbandscontroles?
27856Wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van controles op het ontbreken van gegevens?
28857Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van hashtotalen?
29859Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van controle op totaaltellingen per record?
30860Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van controle totalen per serie?
31861Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van controle a.d.h.v. identificatie per PC / werkstation?
32862Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van controles op berekeningsresultaten?
33863Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van pariteitscontroles?
34864Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van controlecijfers?
35865Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van standaard controle-routines die buiten de programmatuur gehouden worden?
36866Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van volgorde controles?
37867Zijn er geprogrammeerde controles t.a.v. het gebruik van tapes opgenomen?
38868Zijn er geprogrammeerde controles t.a.v. het gebruik van disk opgenomen?
391819Zijn de automatische controles niet zo ver doorgevoerd dat niet meer aan de eisen t.a.v. de performance kan worden voldaan?
40247Bevat de geleidestaat van te verzenden tapes, diskettes, CD-s en DVD-s inhoudelijk de juiste gegevens?
41935Worden alle geconstateerde mutatiefouten vastgelegd naar soort t.b.v. foutenstatistieken?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
ITpedia, Adviezen, Organisatie, Oplossingen: Het nut van formulieren
Knelpunten, Best practices: Interne Audit, aanvraagformulier

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar