De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A20104Uitgangspunten, plan van aanpak vooronderzoek
Afbakening project

Nr.IDVraagFout                             Goed
12053Is van het op te lossen probleem een gemeenschappelijk probleem gemaakt?
22094Is voor het vervaardigen van het rapport afgesproken welke resultaten er bereikt moeten worden?
3198Is de organisatie binnen het project rond het testtraject beschreven?
4835Is het rapport dusdanig van opzet dat fouten snel te lokaliseren zijn?
5975Is in de inleiding van het rapport aangegeven welke achtergronden en uitgangspunten er voor dit rapport gelden?
61676Is de projectorganisatie van het project in het rapport beschreven?
71905Bevat het rapport een nauwkeurige, beknopte inleiding waarin het doel van het systeem en het rapport nader toegelicht wordt?
82054Is in het rapport globaal aangegeven langs welke weg men tot een oplossing denkt te komen?
9992Is voor het te beoordelen rapport een formele validatietermijn vastgesteld, om de voortgang van het project te kunnen waarborgen?
102101Gelden alle uitgangspunten uit de vorige fase nog?
11612Is voor alle fases die de organisatie t.a.v. automatiseringsprojecten voorschrijft vastgesteld of ze al of niet toegepast moeten worden?
121694Is aan het vooronderzoek begonnen zonder dat vooraf al bepaalde conclusies getrokken zijn?
131877Worden het vooronderzoek en de informatie-analyse gecombineerd, als de beslissing tot ontwikkeling al genomen is?
141878Is in het rapport vastgelegd hoe snel kontakt met het management opgenomen kan worden, zodat het project niet stagneert door wachten op besluiten?
151879Is vastgelegd welke onderwerpen in het rapport opgenomen moeten worden?
161880Is vastgelegd hoe de presentatie van het rapport zal plaatsvinden?
171881Bevat het rapport een planning van uit te voeren interviews?
181711Bevat het rapport een opsomming van alle externe factoren die de kosten kunnen beinvloeden?
191640Is een duidelijke keuze gemaakt tussen een integrale- of partiele opzet van het project?
201642Is een duidelijke keuze gemaakt tussen een top-down of bottom-up benadering voor het project?
212807Maakt het plan van aanpak duidelijk welke producten er in deze fase opgeleverd moeten worden.
22816Bevat het rapport een inventarisatie van alle methoden die voor de realisatie van de fase gebruikt worden?
232123Is bij de beoordeling van de technische infrastructuur van het systeem tenminste een onafhankelijke expert betrokken?
241675Is de doelstelling van het project in het rapport beschreven?
251800Bevat het rapport een overzicht van de bronnen die als uitgangspunt dienden?
262299Ligt in het rapport vast hoe stabiel de in het rapport beschreven uitgangspunten zijn?
271701Bevat het rapport een beschrijving van grenzen waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden?
282298Is in het rapport beschreven hoe specifiek het systeem dient te zijn? (Algemeen, branche, bedrijf of functiegericht).
293577Vormt het opstellen van een gedetailleerde begroting m.b.v. functiepuntanalyse een integraal onderdeel van het project?
303172Is vastgesteld wat van de gebruikersorganisatie verwacht mag worden tijdens de uitvoering van het project?
312869Is het project formeel gestart zodat ook tijd op het project geboekt kan worden?
322870Kan de voortgang afgemeten worden door de oplevering van concrete producten?
332309Wordt regelmatig gecontroleerd of alle betrokkenen nog over dezelfde informatie aangaande het project beschikken?
342935Is bekend op welke momenten in het project er een review moet plaatsvinden?
351562Zijn de mijlpalen in de opdracht zo uitgezet dat het management het project tijdig kan bijsturen?
362745Worden de goedgekeurde projectproducten centraal geregistreerd?
371789Is uit het rapport op te maken hoe belangrijk het informatiesysteem is om strategische activiteiten uit te kunnen voeren?
38755Worden alle probleemgebieden die een raakvlak hebben met het onderhanden informatiesysteem d.m.v. een ander project aangepakt?
391981Bevat het beoordelingsrapport adviezen die zondermeer opgevolgd kunnen worden?
402297Is bepaald inhoeverre de bestaande organisatie instaat is om de opdracht zonder externe hulp te realiseren?
412830Is gebruik gemaakt van de systeemkennis van het onderhoudsteam van het systeem dat vervangen wordt?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Knelpunten, Analyses, Achtergronden: Top 11 van de grootste vertragers van ICT projecten
Methoden, Analyses: Interne analyse ICT: Het Business Model Canvas
Discussies, Organisatie, Knelpunten: Waarom slagen projecten?
Best practices: Voorkom problemen, structureer je opdrachten.
Adviezen, Organisatie, Best practices: Randvoorwaarden voor het uitvoeren van projecten

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar