Welkom op ITpedia

De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

ITpedia checklist.

Checklist:     Exploitatie en auditing
Nr. A71207Voer periodieke beoordeling uit
Audit geautomatiseerde controles

Nr.IDVraagFout                             Goed
1841Vindt er controle plaats op volledigheid van de invoer?
2842Vindt er controle plaats op juistheid van de invoer?
3843Vindt er controle plaats op juistheid van de gegevensverwerking?
4844Vindt er controle plaats op volledigheid van de gegevensverwerking?
5845Vindt er controle plaats op het volledig blijven van de gegevensverzameling?
6846Vindt er controle plaats op het juist blijven van de gegevensverzameling?
7847Wordt de gegevensverwerking niet onnodig vertraagd door overbodige controles?
8848Vindt controle plaats door resultaten die op verschillende wijzen verkregen zijn met elkaar te vergelijken?
9849Vindt invoercontrole plaats door het opslaan van redundante gegevens?
10840Zijn er voldoende controles in de programmatuur ingebouwd, zodat voor de handliggende fouten direct worden afgevangen?
112906Is het mogelijk om m.b.v. auditsoftware totalen te bepalen en te vergelijken?
122907Is het mogelijk om m.b.v. auditsoftware afzonderlijke posten na te rekenen?
132908Is het mogelijk om m.b.v. auditsoftware de aanwezigheid van gegevens vast te stellen?
142909Is het mogelijk om m.b.v. auditsoftware aan te geven welke posten er voor een steekproef in aanmerking komen?
152910Is het mogelijk om m.b.v. auditsoftware verschillende bestanden met elkaar te vergelijken?
162912Is het mogelijk om m.b.v. auditsoftware zogenaamde dubbele posten te signaleren?
17851Vindt er een automatische controle plaats op de voortgang van de gegevensverwerking?
18239Vindt de vergelijking van posten bij dubbele invoer op de juiste wijze plaats?
19240Vindt de bepaling van voortellingen bij batchgewijze invoer op de juiste wijze plaats?
20241Zijn ontbrekende volgnummers bij batchgewijze invoer op de juiste wijze te signaleren?
21244Worden alle ingevoerde mutaties op de daarvoor bestemde mutatielijst afgedrukt?
221190Is er controle op het gebruik van de juiste gegevensverzameling bij batchverwerking?
23852Wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van controle op totaaltellingen?
24853Wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van bestaanbaarheidscontroles?
25854Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van redelijkheidscontroles?
26855Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van verbandscontroles?
27856Wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van controles op het ontbreken van gegevens?
28857Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van hashtotalen?
29859Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van controle op totaaltellingen per record?
30860Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van controle totalen per serie?
31861Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van controle a.d.h.v. identificatie per PC / werkstation?
32862Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van controles op berekeningsresultaten?
33863Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van pariteitscontroles?
34864Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van controlecijfers?
35865Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van standaard controle-routines die buiten de programmatuur gehouden worden?
36866Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van volgorde controles?
37867Zijn er geprogrammeerde controles t.a.v. het gebruik van tapes opgenomen?
38868Zijn er geprogrammeerde controles t.a.v. het gebruik van disk opgenomen?
391819Zijn de automatische controles niet zo ver doorgevoerd dat niet meer aan de eisen t.a.v. de performance kan worden voldaan?
40247Bevat de geleidestaat van te verzenden tapes, diskettes, CD-s en DVD-s inhoudelijk de juiste gegevens?
41935Worden alle geconstateerde mutatiefouten vastgelegd naar soort t.b.v. foutenstatistieken?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
ITpedia, Adviezen, Organisatie, Oplossingen: Het nut van formulieren
Knelpunten, Best practices: Interne Audit, aanvraagformulier

De Top 25 Kwetsbaarheden in systemen

Kwetsbaarheden die leiden tot beveiligingslekken zijn meestal het gevolg van ontwerp- en programmeerfouten. Om deze fouten voor de ingebruikname te ontdekken moet veel en intensief worden getest. En dan nog komen ze op de meest ongelukkige momenten naar voren. Omdat de distributie van software via het internet zo gemakkelijk gaat zijn de kwetsbaarheden ook snel… lees verder »

Business Continuity Management, hoe waarborg je de continuïteit?

Door de 24 uurs economie en de toenemende globalisering wordt de continuïteit van je organisatie steeds belangrijker. Niemand kan zich nog veroorloven om voor langere tijd “uit de lucht” te zijn. Sommige bedrijven zullen na enkele uren al de financiële gevolgen voelen en na een dag failliet zijn. Andere organisaties hebben misschien meer tijd maar… lees verder »

Zonder besturing wordt IT nooit een enabler

Inleiding Binnen veel bedrijven is men
op directieniveau eager om strategisch te denken als het
gaat om (nieuwe) producten en diensten die men in de markt kan zetten. De ICT is hierbij steeds vaker een enabler, opent nieuwe markten voor de business en ondersteunt nieuwe producten en diensten. Verwonderlijk is het dan dat veel beheerorganisaties niet in… lees verder »

Blijf op de hoogte

ITpedia kan je d.m.v. een e-mail informeren welke artikelen er afgelopen week gepubliceerd zijn. Deze e-mail wordt een maal per week op donderdag verzonden. Vul daarvoor onderstand formulier in. Je kan op ieder gewenst moment weer afmelden voor deze service. — Printbare PDF-versie —

SISp 4.5 Communicatie tijdens Proeftuinproject in 7 stappen

Selectie van standaard software

De invoering van een standaard pakket verloopt stap voor stap. De communicatie over het project wordt ook stapsgewijs opgevoerd. Tot nu toe was de selectie en invoering een zaak van het projectteam maar nu worden ook eindgebruikers betrokken bij het project. Tijd voor het SISp communicatieteam om actief te worden. Het team communiceert nu met… lees verder »

Agile, Kwaliteit op maat

Veel organisaties zijn steeds terughoudender met investeren in kwaliteitsverbetering van ICT-processen. Softwarebedrijf ANVA heeft met succes voor een aanpak gekozen waarbij niet een compleet best-practicemodel wordt ingevuld, maar alleen requirements worden toegepast waar een stakeholder behoefte aan heeft. Al sinds jaar en dag levert ANVA het gelijknamige softwareproduct aan klanten in de verzekeringsbranche. De basis… lees verder »

Service Level Management – Het Service Quality Plan

SQP – Introductie SQP staat voor Service Quality Plan. Het doel van het SQP is om voor het komende jaar aan te geven wat moeten worden gedaan om te borgen dat de beoogde serviceverlening wordt gerealiseerd. SQP – Lifecycle Management SQP – gebruik Een belangrijk stuurmechanisme en tevens meetinstrument voor het SQP zijn de doelstellingen van… lees verder »

Het nut van een Risico Breakdown Structure (RBS)

Invoering van een Risico Breakdown Structure in de organisatie In projectmanagementtaal gaat het bij risico’s om alle ongeplande en onvoorziene zaken die een negatieve invloed op de projectkosten, de projecttiming of de projectkwaliteit kunnen hebben. Een goede projectmanager moet in staat zijn de risico’s effectief te beheersen om het project succesvol af te kunnen ronden. Een belangrijk… lees verder »

Service Level Management – Het Service Improvement Plan

SIP – Introductie SIP staat voor Service Improvement Plan. Het SIP is bedoeld om structurele afwijkingen van servicenormen te onderzoeken, maatregelen te definiëren en te effectueren. SIP – Lifecycle Management SIP – gebruik Afwijkingen van de afgesproken serviceverlening worden afgehandeld door beheerprocessen te weten incident management, problem management en change management. Toch kan het voorkomen… lees verder »

DevOps

DevOps – De herkomst De afgelopen jaren hebben veel organisaties de voordelen ervaren van de toepassing van Agile methoden zoals Scrum en Kanban. De software wordt sneller opgeleverd en de kwaliteit stijgt, terwijl de kosten dalen. Een groot nadeel blijkt te zijn dat de Agile ontwikkeling haaks staat op de traditionele wijze van beheer, zowel… lees verder »

SISp 4.4 Testen in de proeftuin

Selectie van standaard software

De proeftuin is de laatste selectiefase van SISp (Selectie en Implementatie van Standaardpakketten). Hierna volgen de fases voor de daadwerkelijke implementatie van de software. Nadat de proeftuinomgeving is opgezet en ook de installatie grondig is getest gaat de functioneel beheerder aan de slag. Meestal met ondersteuning vanuit de leverancier. In eerste instantie wordt kennis over… lees verder »

Overheidsorganisatie verkleint risico’s binnen het Software Lifecycle Management-proces

ITIL

introductie software lifecycle Voor de serviceverlening van de overheid wordt al vele decennia software ontwikkeld. Die ontwikkeling verandert snel qua software-architectuur en qua software-ontwikkelmethoden. Wat niet verandert is de behoefte om de business- en beheerrisico’s in het software lifecycle managementproces te beheersen. Dit artikel beschrijft de resultaten van een onderzoek bij de overheid naar de… lees verder »

Batenmanagement

batenkaart

Definitie batenmanagement Batenmanagement is het geheel van managementactiviteiten waarmee je zorgt dat een investering optimaal positieve – financiële of niet-financiële – effecten oplevert. Batenmanagement is toepasbaar op afzonderlijke projecten, veranderprogramma’s of op het geheel van investeringen van een organisatie, maar ook op de lijnactiviteiten van een organisatie of op (veranderingen in) een keten van organisaties…. lees verder »

Service Level Management – Het UC

UC – Introductie UC staat voor Underpinning-Contract. Het doel van een UC is om invulling te geven aan de juridische aspecten ten aanzien van de overeen te komen serviceverlening tussen leverancier en toeleverancier. UC – Lifecycle Management UC – gebruik De juridische aspecten van de serviceverlening kunnen wel of niet in de SLA worden opgenomen…. lees verder »

Service Level Management – De OLA

OLA – Introductie OLA staat voor Operationeel Level Agreement. Het doel van een OLA is binnen de organisatie van de leverancier te borgen dat de SLA-afspraken worden nagekomen. OLA – Lifecycle Management OLA – gebruik In SLA’s zijn prestatie-afspraken opgenomen tussen de klant en de leverancier. De service level manager van de leverancier moet intern… lees verder »

Sidebar