Welkom op ITpedia

De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A2010201Uitgangspunten, plan van aanpak vooronderzoek
Projectorganisatie vooronderzoek
Project-organisatie management

Nr.IDVraagFout                             Goed
12808Zijn afhankelijk van de omvang van het project een stuurgroep, een projectgroep en werkgroepen ingesteld?
2784Is voorzien in een goede overlegvorm tussen het management van de opdrachtgever en de ontwikkelaars?
32746Is het beleid er op gericht om de systeemanalyse zoveel mogelijk door de gebruikersorganisatie zelf uit te laten voeren?
42769Is de projectorganisatie zodanig van opzet dat de gebruikers voldoende invloed op de ontwikkeling kunnen uitoefenen?
51878Is in het rapport vastgelegd hoe snel kontakt met het management opgenomen kan worden, zodat het project niet stagneert door wachten op besluiten?
62744Is de stuurgroep gemachtigd om projectgroepen te installeren?
72782Is een telefoonlijst van de teamleden aanwezig?
82778Is de leiding duidelijk gemaakt hoeveel tijd de gebruikersorganisatie aan het project moet besteden?
92779Zijn de teamleden voldoende vrijgesteld om de taken in het kader van het project te kunnen afronden?
102921Is de samenstelling van het team zo gekozen dat alle leden goed met elkaar kunnen samenwerken?
112797Weet ieder team van te voren wat praktisch gezien het resultaat zal zijn van de inspanningen van de andere teams?
122123Is bij de beoordeling van de technische infrastructuur van het systeem tenminste een onafhankelijke expert betrokken?
132728Is het management gemachtigd om de nodige uitgaven voor het project te doen?
142757Worden regelmatig formele voortgangsbesprekingen gehouden?
152736Zijn de leden van de stuurgroep door de directie aangewezen?
162737Wordt de voortgang van de stuurgroep door de directie in de gaten gehouden?
172738Heeft de stuurgroep een duidelijke opdracht van de directie gekregen?
182763Is er ruimte tot experimenteren zodat creativiteit tot innovatie kan leiden?
192774Heeft de projectleider voldoende bevoegdheden gekregen om zijn verantwoordelijkheden waar te maken?
201495Zijn de kwaliteiten van de verschillende ontwerpers bekend?
213135Worden in de huidige fase reeds medewerkers ingezet van de meest waarschijnlijke opdrachtnemer van de volgende fase?
222786Hebben de materiedeskundigen minimaal 3 dagen per week beschikbaar voor het project?
232715Oefent het management ook controle uit over de meest technische aspecten van het project?
242733Heeft het ontwikkelteam kennis van de doelstelling van de organisatie?
252734Heeft het ontwikkelteam kennis van de interneprocessen van de organisatie?
262820Is uitgebreid meerwerk, dat niet direct noodzakelijk is in een afzonderlijk project ondergebracht?
271805Zijn er werkgroepen ingesteld die de producten van de diverse fasen van het project moeten beoordelen?
282787Is de projectleider inhoudelijk betrokken met de totstandkoming van het systeem?
291503Beschikt het management over hulpmiddelen die haar taak t.a.v. het project ondersteunen?
301504Is het voor het management mogelijk om op elk moment te achterhalen in welk ontwikkelstadium een deelsysteem zich bevind?
312758Houdt management ook op informele wijze contact met het ontwikkelteam?
321606Is de gebruikersorganisatie voldoende geinformeerd over het opstarten van het project?
332764Worden meningsverschillen openlijk doorgesproken zodat er een goed inzicht is in de op te lossen problemen?
342765Zijn alle teamleden bereid gebleken te willen bijdragen tot de beste oplossing voor het team?
352770Zijn teamleden die niet in het team passen uit het team verwijderd?
362768Heeft het team voldoende kwaliteit in zich om zich van haar taken te kwijten?
372776Is de rolopvatting van de teamleden in overeenstemming met de rolverwachting van het management?
381533Is de communicatie tussen de opdrachtgever en de projectleider goed te noemen?
392823Is het bureau dat de projectleider levert niet hetzelfde als het bureau dat een audit op het systeem uitvoerd?
402830Is gebruik gemaakt van de systeemkennis van het onderhoudsteam van het systeem dat vervangen wordt?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Organisatie, Achtergronden, Definities: Volwassenheidsniveau van een organisatie
Organisatie, Definities: Rollen binnen een project
Methoden, Organisatie: Mislukken door falende opdrachtgevers
Organisatie, Best practices: Minimale taakverdeling bij Automatiseringsprojecten is essentieel.

De Top 25 Kwetsbaarheden in systemen

Kwetsbaarheden die leiden tot beveiligingslekken zijn meestal het gevolg van ontwerp- en programmeerfouten. Om deze fouten voor de ingebruikname te ontdekken moet veel en intensief worden getest. En dan nog komen ze op de meest ongelukkige momenten naar voren. Omdat de distributie van software via het internet zo gemakkelijk gaat zijn de kwetsbaarheden ook snel… lees verder »

Business Continuity Management, hoe waarborg je de continuïteit?

Door de 24 uurs economie en de toenemende globalisering wordt de continuïteit van je organisatie steeds belangrijker. Niemand kan zich nog veroorloven om voor langere tijd “uit de lucht” te zijn. Sommige bedrijven zullen na enkele uren al de financiële gevolgen voelen en na een dag failliet zijn. Andere organisaties hebben misschien meer tijd maar… lees verder »

Zonder besturing wordt IT nooit een enabler

Inleiding Binnen veel bedrijven is men
op directieniveau eager om strategisch te denken als het
gaat om (nieuwe) producten en diensten die men in de markt kan zetten. De ICT is hierbij steeds vaker een enabler, opent nieuwe markten voor de business en ondersteunt nieuwe producten en diensten. Verwonderlijk is het dan dat veel beheerorganisaties niet in… lees verder »

Blijf op de hoogte

ITpedia kan je d.m.v. een e-mail informeren welke artikelen er afgelopen week gepubliceerd zijn. Deze e-mail wordt een maal per week op donderdag verzonden. Vul daarvoor onderstand formulier in. Je kan op ieder gewenst moment weer afmelden voor deze service. — Printbare PDF-versie —

SISp 4.5 Communicatie tijdens Proeftuinproject in 7 stappen

Selectie van standaard software

De invoering van een standaard pakket verloopt stap voor stap. De communicatie over het project wordt ook stapsgewijs opgevoerd. Tot nu toe was de selectie en invoering een zaak van het projectteam maar nu worden ook eindgebruikers betrokken bij het project. Tijd voor het SISp communicatieteam om actief te worden. Het team communiceert nu met… lees verder »

Agile, Kwaliteit op maat

Veel organisaties zijn steeds terughoudender met investeren in kwaliteitsverbetering van ICT-processen. Softwarebedrijf ANVA heeft met succes voor een aanpak gekozen waarbij niet een compleet best-practicemodel wordt ingevuld, maar alleen requirements worden toegepast waar een stakeholder behoefte aan heeft. Al sinds jaar en dag levert ANVA het gelijknamige softwareproduct aan klanten in de verzekeringsbranche. De basis… lees verder »

Service Level Management – Het Service Quality Plan

SQP – Introductie SQP staat voor Service Quality Plan. Het doel van het SQP is om voor het komende jaar aan te geven wat moeten worden gedaan om te borgen dat de beoogde serviceverlening wordt gerealiseerd. SQP – Lifecycle Management SQP – gebruik Een belangrijk stuurmechanisme en tevens meetinstrument voor het SQP zijn de doelstellingen van… lees verder »

Het nut van een Risico Breakdown Structure (RBS)

Invoering van een Risico Breakdown Structure in de organisatie In projectmanagementtaal gaat het bij risico’s om alle ongeplande en onvoorziene zaken die een negatieve invloed op de projectkosten, de projecttiming of de projectkwaliteit kunnen hebben. Een goede projectmanager moet in staat zijn de risico’s effectief te beheersen om het project succesvol af te kunnen ronden. Een belangrijk… lees verder »

Service Level Management – Het Service Improvement Plan

SIP – Introductie SIP staat voor Service Improvement Plan. Het SIP is bedoeld om structurele afwijkingen van servicenormen te onderzoeken, maatregelen te definiëren en te effectueren. SIP – Lifecycle Management SIP – gebruik Afwijkingen van de afgesproken serviceverlening worden afgehandeld door beheerprocessen te weten incident management, problem management en change management. Toch kan het voorkomen… lees verder »

DevOps

DevOps – De herkomst De afgelopen jaren hebben veel organisaties de voordelen ervaren van de toepassing van Agile methoden zoals Scrum en Kanban. De software wordt sneller opgeleverd en de kwaliteit stijgt, terwijl de kosten dalen. Een groot nadeel blijkt te zijn dat de Agile ontwikkeling haaks staat op de traditionele wijze van beheer, zowel… lees verder »

SISp 4.4 Testen in de proeftuin

Selectie van standaard software

De proeftuin is de laatste selectiefase van SISp (Selectie en Implementatie van Standaardpakketten). Hierna volgen de fases voor de daadwerkelijke implementatie van de software. Nadat de proeftuinomgeving is opgezet en ook de installatie grondig is getest gaat de functioneel beheerder aan de slag. Meestal met ondersteuning vanuit de leverancier. In eerste instantie wordt kennis over… lees verder »

Overheidsorganisatie verkleint risico’s binnen het Software Lifecycle Management-proces

ITIL

introductie software lifecycle Voor de serviceverlening van de overheid wordt al vele decennia software ontwikkeld. Die ontwikkeling verandert snel qua software-architectuur en qua software-ontwikkelmethoden. Wat niet verandert is de behoefte om de business- en beheerrisico’s in het software lifecycle managementproces te beheersen. Dit artikel beschrijft de resultaten van een onderzoek bij de overheid naar de… lees verder »

Batenmanagement

batenkaart

Definitie batenmanagement Batenmanagement is het geheel van managementactiviteiten waarmee je zorgt dat een investering optimaal positieve – financiële of niet-financiële – effecten oplevert. Batenmanagement is toepasbaar op afzonderlijke projecten, veranderprogramma’s of op het geheel van investeringen van een organisatie, maar ook op de lijnactiviteiten van een organisatie of op (veranderingen in) een keten van organisaties…. lees verder »

Service Level Management – Het UC

UC – Introductie UC staat voor Underpinning-Contract. Het doel van een UC is om invulling te geven aan de juridische aspecten ten aanzien van de overeen te komen serviceverlening tussen leverancier en toeleverancier. UC – Lifecycle Management UC – gebruik De juridische aspecten van de serviceverlening kunnen wel of niet in de SLA worden opgenomen…. lees verder »

Service Level Management – De OLA

OLA – Introductie OLA staat voor Operationeel Level Agreement. Het doel van een OLA is binnen de organisatie van de leverancier te borgen dat de SLA-afspraken worden nagekomen. OLA – Lifecycle Management OLA – gebruik In SLA’s zijn prestatie-afspraken opgenomen tussen de klant en de leverancier. De service level manager van de leverancier moet intern… lees verder »

Sidebar