Batenmanagement

Definitie batenmanagement

Batenmanagement is het geheel van managementactiviteiten waarmee je zorgt dat een investering optimaal positieve – financiële of niet-financiële – effecten oplevert. Batenmanagement is toepasbaar op afzonderlijke projecten, veranderprogramma’s of op het geheel van investeringen van een organisatie, maar ook op de lijnactiviteiten van een organisatie of op (veranderingen in) een keten van organisaties. Met name in de publieke sector wordt batenmanagement ook wel effectsturing genoemd.

Achtergrond

Een investering in verandering is alleen maar zinvol als deze leidt tot realisatie van de uiteindelijk beoogde positieve effecten, de baten. Bijvoorbeeld hogere omzet, betere milieukwaliteit of grotere klanttevredenheid. Juist deze effecten krijgen vaak te weinig aandacht doordat men zich concentreert op het binnen tijd en planning opleveren van tastbare resultaten of het doorvoeren van veranderingen in organisaties. Batenmanagement helpt om iedere fase van een veranderingsproces af te stemmen op het realiseren van optimaal positieve effecten.

Belangrijke begrippen

Een batenkaart laat zien hoe de verschillende baten met elkaar samenhangen en afhankelijk zijn van resultaten van projecten en organisatieveranderingen. Baten kunnen financieel zijn of niet-financieel, positief (benefits) of negatief (disbenefits). Het samen werken aan een batenkaart biedt dialoog en inzicht in afhankelijkheden tussen afdelingen en disciplines.

Een bateneigenaar is degene die verantwoordelijk is en zich verantwoordelijk voelt om bepaalde beoogde baten te realiseren. Baten zijn in beginsel prestaties van de organisatie en een bateneigenaar is degene die het op zich neemt deze prestatie te leveren. In geval van een negatieve baat: degene die verantwoordelijkheid neemt om te zorgen dat het niet erger wordt dan verwacht. Het creëren van bateneigenaarschap is de grootste uitdaging én succesvoorwaarde van batenmanagement.

batenkaart
Afbeelding: Voorbeeld van een batenkaart met positieve (groen) en negatieve (rood) baten, veranderingen van gedrag (wit) en projectresultaten (geel), met bij elk element degene die er verantwoordelijkheid voor neemt.

Een batenrealisatieplan beschrijft wanneer welke baten gerealiseerd worden. Het realiseren van baten is slechts in beperkte mate planbaar. Een batenrealisatieplan dient om de realisatie te vergelijken met de verwachtingen, te leren van het verschil daartussen en waar nodig bij te sturen.

Literatuur

Michiel van der Molen, Batenmanagement draait om mensen. Hoe je veranderinitiatieven naar duurzaam succes stuurt (Van Duuren Management, 2013)

Michiel van der Molen, Wat leveren verbeterprogramma’s op? Batenmanagement helpt sturen op prestatieverbetering (artikel in Kwaliteit in Bedrijf, 2016)

Summary
Batenmanagement
Article Name
Batenmanagement
Description
Batenmanagement is het geheel van managementactiviteiten waarmee je zorgt dat een investering optimaal positieve – financiële of niet-financiële - effecten oplevert.
Author
Publisher Name
ITpedia
Publisher Logo

-- Printbare PDF-versie --


Rating: 4.0. From 1 vote.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar