Datamigratie of dataconversie, is er een verschil?

In de automatisering worden beide begrippen vaak door elkaar gebruikt, waarbij het woord migratie aan populairteit lijkt te winnen. Migratie wordt meestal gebruikt voor het overzetten van complete systemen terwijl een conversie zich veelal beperkt blijft tot het omzetten van data.

Dataconversie

Bij dataconversie vindt er meestal een omzetting van data plaats zodat deze na de conversie in een ander systeem gebruikt kan worden. Daarbij kan het nieuwe datamodel geheel afwijken van het oorspronkelijke datamodel. Tabellen worden dan geplists en andere tabellen worden verenigd. Door het inbrengen van weer andere data uit geheel andere systemen kan verrijking van de data plaatsvinden. Het gewenste resultaat hangt sterk af van de applicatie die met de nieuwe dataset moet gaan werken. Conversie vindt vaak plaats als een oud informatiesysteem wordt uitgefaseerd en wordt vervangen door een nieuw systeem. In veel gevallen zal dus ook de onderliggende technologie wijzigen. “Platte bestanden” worden bijvoorbeeld vervangen door een relationele database.

Datamigratie

Dataconversie is vaak een belangrijk onderdeel van een systeemmigratie. Er zijn velerlij redenen waarom een systeemmigratie wordt uitgevoerd. Denk aan de nieuwbouw van systemen of de keuze voor een ander software pakket. De aanleidingen hiervoor zijn fusies, overnames, uitbesteden van bedrijfsprocessen en nieuwe marktkansen. Het migreren van data is een samenspel van alle betrokkenen. Niet alleen programmeurs maar ook eindgebruikers, informatie analisten, systeemontwerpers en software-engineers van pakketleveranciers werken samen. Standaard software pakketten hebben vaak voorgeprogrammeerde functies waarmee conversie bestanden kunnen worden aangemaakt of kunnen worden ingelezen.

De meest voorkomende vorm van datamigratie vloeit voort uit het invoeren van nieuwe software releases. Leveranciers van standaard pakketten (zoals SAP) of systeemsoftware (zoals Oracle) brengen regelmatig nieuwe updates uit van hun software. Deze updates verschillen nogal in complexiteit en omvang en kunnen een enorme impact op het systeem hebben. Daarbij wordt vaak ook de data op een andere manier opgeslagen. Onderdeel van zo’n migratie is dan ook een datamigratie. Op zich zijn dit vervelende migraties. Men wordt min of meer door de leverancier gedwongen om mee te gaan naar de nieuwe versie. Op de oude versie is geen ondersteuning meer of er is een groot beveiligingsrisico. De belasting op de organisatie is groot terwijl het rendement van deze migratie nul is. Immers, na de migratie is er voor de eindgebruiker niets veranderd…

Het enige doel van de migratie is de data foutloos in te lezen in het ontvangende systeem. Meestal dient het data overzetten foutloos plaatst te vinden. Als er fouten in b.v. banksystemen ontstaan kan dat funest zijn voor de opdrachtgever. Op datamigraties van enige omvang moeten doorgewinterde specialisten worden ingezet. Deze acties worden projectmatig uitgevoerd.

Fasering van een datamigratieproject

1. Data analyse: het projectteam brengt de situatie in beeld.

 • Opbouw kennis van het vakgebied.
 • Opbouw kennis van bedrijfsprocessen.
 • Ontwikkeling van migratie- en datastrategie.
  – Dient de historie van beëindigde contracten ook overgezet te worden?
  – Wordt alles in één keer overgezet, of in meerdere stappen?
  – Kan het uitvalpercentage worden voorspeld?
  – Welke bedrijfsprocessen draaien er op welk moment? (Op welk moment kan de migratie het beste plaatsvinden?)

2. Technischontwerp: het projectteam voert de volgende activiteiten uit:

 • Zowel het bronsysteem als het ontvangende systeem worden geanalyseerd.
 • Er wordt een technisch ontwerp van ieder conversieprogramma gemaakt.
 • De teststrategie wordt uitgewerkt.
 • Alle betrokkenen dienen het ontwerp te beoordelen.

In het ontwerp speelt controle een belangrijke rol. De juistheid van de data moet namelijk kunnen worden gecontroleerd door auditors en accountants. Een uitgebreide controleraamwerk bestaat uit:

 • Voor de traceerbaarheid van alle bewerkingen dient een audit trail in het ontwerp te worden opgenomen.
 • Conversieverslagen met controletellingen en checksums dienen afgedrukt te worden.
 • I.v.m. fraudepreventie dient de conversie in een afgeschermde omgeving plaatst te vinden.

3. Realisatie: In de bouwfase wordt de ontworpen programmatuur gerealiseerd.

 • Bouw van de programmatuur.
 • In de programmatuur worden vaak extra tellingen opgenomen, zogenaamde hashtotals om de consistentie van een dataregel aan te tonen.
 • Er wordt een integraal draaiboek voor de migratie gemaakt.
 • Met kleine datasets worden zaken getest.
 • Er worden meerdere proefconversies gedraaid om de uitkomsten te voorspellen.

4. Uitvoering migratie


Pas als alle testen akkoord zijn bevonden kan de conversie volgens het draaiboek plaatsvinden. Voorafgaand aan de conversie wordt van alle betrokken systemen een integrale backup gemaakt. Als het ontvangende systeem een reeds operationeel systeem is waar een ander systeem aan wordt toegevoegd zijn er grotere risico waarvoor maatregelen moeten worden genomen. Goedkeuring van de migratie vindt plaats door de opdrachtgever.

Data security tijdens de datamigratie

Als de data het kroonjuweel van de organisatie is of als de privacy in het geding is, is een maximale bescherming noodzakelijk. Aanvullende maatregelen kunnen zijn:

 • De datamigratie dient op een onafhankelijk systeem te worden uitgevoerd.
 • Alleen de systeemsoftware en de conversieprogrammatuur mogen daarop geïnstalleerd worden.
 • Er kan voor versleuteling van de data tijdens de conversie worden gekozen.
 • Screening van medewerkers, verklaring omtrent het gedrag.
 • Contractuele afspraken met de uitvoerenden.

Knelpunten en valkuilen bij datamigratie

 • Migraties van en naar de cloud of tussen cloudoplossingen onderling zijn vaak lastig. Dat komt omdat de cloud een blackbox is voor de gebruiker en niet alle cloudaanbieders open staan voor een conversie.
 • Migratie en conversie zijn vaak onderdeel van een groter project. Het migratieplan zal in die gevallen geïntegreerd moeten worden in het projectplan.
 • Het komt voor dat de (financiële) administraties niet meer op elkaar aansluiten na de migratie. Deze aansluitingen moeten worden hersteld.
 • In de planning moet tijd worden gereserveerd voor het schonen van de bestaande data. In het lange bestaan van het oude systeem kan vervuiling zijn opgetreden. Velden die plotseling een ander doel kregen, of gebruikers die steevast de verkeerde waarden invoerden. Data schoning kan een project op zich zijn.
 • In de planning moet tijd worden gereserveerd voor het ontdubbelen van gegevens, dit kost vaak meer tijd dan verwacht.
 • In de planning moet tijd worden gereserveerd voor het alsnog invoeren van conversie uitval. In de praktijk blijkt dat niet alle data geconverteerd kan worden. Deze moet dan handmatig worden ingevoerd.
 • Als het ontvangende systeem een andere datastructuur heeft zullen niet alle velden met de migratie worden gevuld. De lege velden moeten een default waarde krijgen zodat het ontvangende systeem kan werken.
 • Speciale aandacht is vereist als de technologien waarop de datasets gebaseerd zijn van elkaar verschillen. B.v. van Ebcdic naar Ascii tekenset of de waarde ‘null’ in een database, of de vastlegging van financiële bedragen met of zonder punten en komma’s.
 • Het aanbrengen van wijzigingen in de oude dataset moet worden vermeden. Zodoende blijft herhaalbaarheid van de migratie mogelijk.

Boeken over dit onderwerp

Implementing Information Security based on ISO 27001 / 27002, A Management Guide

Auteur: Alan Calder
Informatie is de munteenheid van dit informatietijdperk en in veel gevallen is het meest waardevolle kenmerk in bezit van een organisatie. Information security management is de discipline die zich richt op het beschermen en beveiligen van deze kenmerken tegen de bedreigingen van fraude en andere criminele activiteiten, natuurrampen en gebruikers- en systeemfouten.
Europrijs: 23,85
Bestellen

Who Owns the Future?

Auteur: Jaron Lanier
As you read this, thousands of remote computers are refining secret models of who you are, using the information to make huge fortunes for a few people.
Europrijs: 17,95
Bestellen
Summary
Datamigratie of dataconversie, is er een verschil?
Article Name
Datamigratie of dataconversie, is er een verschil?
Description
In de automatisering worden beide begrippen vaak door elkaar gebruikt, waarbij het woord migratie aan populairteit lijkt te winnen. Migratie wordt meestal gebruikt voor het overzetten van complete systemen terwijl een conversie zich veelal beperkt blijft tot het omzetten van data.
Author
Publisher Name
ITpedia
Publisher Logo

-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar