NDA (non disclosure agreement) / geheimhoudingsovereenkomst

Een geheimhoudingsovereenkomst of NDA (non-disclosure agreement) wordt gebruikt om vertrouwelijke informatie te delen. Dit gebeurt in het voorstadium van nieuwe ontwikkelingen. Twee bedrijven of personen willen gaan samenwerken maar moeten eerst onderzoeken of deze samenwerking wel een succes kan worden. Daarbij wordt veel informatie uitgewisseld over de laatste uitvindingen, de nieuwe ideeën en de onderliggende organisaties.

Omdat er nog geen overeenkomst is moet worden uitgesloten dat de ander er met het idee vandoor gaat. Of dat de informatie op straat komt te liggen. Vastgelegd wordt welke informatie geheim is, hoe lang dit zo moet blijven. Daarnaast moet worden vastgelegd wie worden betrokken, voor wie de geheimhouding geldt. Tenslotte wordt vastgelegd wanneer de geheimhouding vervalt.

Een NDA is alleen bedoelt als geheimhoudingsovereenkomt, dus niet om te handelen. Met behulp van een NDA kan je:

 • Geen software leveren of aankopen.
 • Geen diensten leveren of inkopen.
 • Geen hardware leveren of inkopen.
 • Geen personeel verhuren of aannemen.

Voor deze activiteiten staan er geen clausules in de NDA.

Voorbeeld van een kort Non Disclosure Agreement:

 

 

– OVEREENKOMST-

inzake geheimhouding

 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ______, gevestigd te ________ aan de _______, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________, hierna te noemen “Partij A”.

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ______, gevestigd te ________ aan de _______, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________, hierna te noemen “Partij B”.

hierna gezamenlijk te noemen “Partijen”

OVERWEGENDE DAT:

Partij A voor Partij B diensten levert en/of gaat leveren, waarbij Partijen onvermijdelijk inzage verkrijgen, al dan niet bedoeld, in elkaars vertrouwelijke gegevens;

 1. de hiervoor bedoelde gegevens, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, (bedijfs)processen, technieken en/of methoden van Partijen, die belangrijk zijn voor (het voortbestaan van) haar bedrijfsactiviteiten;
 2. Partij A zich hiervan bewust is en derhalve bereid is een verklaring inzake geheimhouding af te geven aan Partij B.

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

Door Partijen in het kader van de hierboven bedoelde samenwerking verkregen gegevens, met name toegespitst op het project “_________” waarbij “product beschrijving” gerealiseerd worden, zullen door Partijen niet aan derden wordt verstrekt, tenzij er door de andere partij schriftelijk toestemming is verleend. Dit op straffe van een boete van € 10.000,- (tien duizend euro) per overtreding, welke direct en zonder rechterlijke tussenkomst opeisbaar is, waarbij een reeks opeenvolgende overtredingen dient te worden gezien als één overtreding. Deze boete laat Partijen onverlet een schadevergoeding te vorderen.

 1. Partijen dragen er zorg voor dat haar personeel en/of ingeschakelde derden op de hoogte zijn van de onder artikel 1 bedoelde geheimhoudingsverplichting en dat de bedoelde geheimhoudingsverplichting door hen wordt nageleefd.
 2. Deze overeenkomst heeft een looptijd van onbepaalde tijd. Partijen kunnen deze overeenkomst niet zonder wederzijdse instemming beëindigen. Indien en voor zover Partijen na verloop van tijd niet meer met elkaar samenwerken, zal het onder artikel 1 bepaalde door Partijen worden nageleefd.
 3. Het onder het artikel 1 bepaalde behoeft niet te worden nageleefd met betrekking tot informatie welke haar vertrouwelijke karakter heeft verloren, waarvan in ieder geval sprake is als een Partij haar informatie publiekelijk bekend heeft gemaakt of ter beschikking heeft gesteld.
 4. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
 5. Op deze overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Partijen van toepassing.

Aldus overeengekomen en in tweevoud vastgelegd.

Partij A

______

Datum: ___ – ___ – ____

Directeur

(naam, datum, functie en handtekening)

Partij B

 ______

Datum: ___ – ___ – ____

Directeur

(naam, datum, functie en handtekening)

Boeken over dit onderwerp

The Software IP Detective’s Handbook

Auteur: Bob Zeidman
In ‘The Software IP Detective’s Handbook’ laat Bob Zeidman zien wat er allemaal komt kijken aan technische en juridische aspecten bij het voorkomen van IP-diefstal. Hij beschrijft in dit boek een framework en geeft een aantal praktische voorbeelden die u kunt inzetten bij onder andere het kopiëren van software en tegen diefstal.
Europrijs: 57,95
Bestellen

Website voor uw zaak: fiscaal, financieel en juridisch optimaal beheerd

Auteur: Monique Schell
Een eigen website heeft fiscale, financiële en juridische implicaties. Dankzij dit nieuwe dossier bent u van alle aspecten van een eigen website op de hoogte.
Europrijs: 87,98
Bestellen

Meer boeken over contracten vinden.

Summary
NDA (non-disclosure agreement) / geheimhoudingsovereenkomst
Article Name
NDA (non-disclosure agreement) / geheimhoudingsovereenkomst
Description
Een geheimhoudingsovereenkomst of NDA (non-disclosure agreement) wordt gebruikt om vertrouwelijke informatie te delen.
Author
Publisher Name
ITpedia
Publisher Logo

-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar