3 methoden om kwaliteit te verbeteren.

Globaal genomen zijn er drie methoden om de kwaliteit van producten te verbeteren. Deze methoden kunnen afzonderlijk worden gebruikt en ingevoerd. Ze kunnen echter ook naast elkaar worden gebruikt waardoor een totaal aanpak ontstaat.

1. Kwaliteit verbeteren met preventieve methode

De eerste methode is de zogenaamde preventieve-methode. Het idee achter deze methode is dat voorkomen beter is dan genezen. De organisatie is voortdurend bezig om de medewer­kers zo ver te krijgen geen fouten meer te maken zodat de herstelkosten tot nul dalen. Dit wordt ook wel ingebouwde kwaliteit genoemd.

In de jaren vijftig organiseerde Bill Crosby zogenaamde nul-fouten feesten en hing hij borden in de fabriek die waarschuwde geen fouten meer te maken. Tevens worden bij deze methode de zogenaamde kwaliteitscirkels toegepast. Een kwaliteitscirkel bestaat uit een kleine groep collega’s (niet noodzakelijk van dezelfde afdeling) die een gezamen­lijk probleem bespreken en ook samen verantwoordelijk zijn voor de oplossing. Deze cirkel wordt begeleid door de kwaliteitsafdeling. Het doel van deze cirkels is het aantal fouten in de producten te verminderen.  De oorspronke­lijke organisatie blijft gewoon bestaan. Belangrijk aspect is dat de kwaliteitscirkels niet alleen het eindproduct beoordelen maar ook de halffabrika­ten van toeleveranciers en tussenproducten. Het succes van deze methode is voornamelijk afhankelijk van goed gemotiveerde en opgeleide medewer­kers.

2. Kwaliteit verbeteren met metrics medthode

De tweede methode is de metrics-methode. Om te bepalen waar het aan de kwaliteit schort ging men in bedrijven metingen verrichten aan de producten en de productie processen. De bedoeling was om via de verzamelde cijfers de zwakke punten in het productiesysteem te ontdekken. In deze methode worden vier stappen onderkent :

1. Het vaststellen van eisen en normen.
2. Het meten aan (tussen) producten.
3. Het verzamelen van de cijfers.
4. De Productcijfers met elkaar vergelijken.

Binnen een productieproces kunnen er metingen op velerlei aspec­ten worden verricht.

Gedurende de periode dat er voor het eerst aan producten wordt gemeten blijkt de kwaliteit vaak toe te nemen terwijl er geen maatregelen zijn genomen. Kennelijk werkt de weten­schap dat de kwaliteit wordt gemeten motiverend. Door nu periodiek de meetresultaten aan de medewerkers bekend te maken ontstaat er een soort competitie waarbij het vorige cijfer moet worden verslagen.

In de automatisering staat software metrics nu bekend als een groep technieken en hulpmiddelen om de kwaliteit van het software proces te verbeteren die tevens de richtlijnen en de normen ondersteunen. Objectiviteit is het sleutelwoord bij software metrics.

3. Kwaliteitstoetsing achteraf

De derde methode wordt gevormd door de kwaliteitstoetsing achteraf. De invoering van deze methode vergt aanpassingen van de processen. In de organisatie worden zoge­naamde kwaliteit-verbetercirkels ingebouwd zodat na elk proces een toetsing van het tussenpro­duct kan plaatsvinden. Deze methode is genoemd naar Deming en staat bekend als het Demingwheel. Het Demingwheel kent de volgende vier stappen :

1. Plan,
2. Doe,
3. Meet en
4. Verbeter.

Verbeter, de vierde stap dient weer als input voor de volgende eerste stap zodat een terugkop­peling is gerealiseerd en de kring rond is. Een continue verbetering staat centraal in dit concept. Dit wordt bereikt door de kwaliteit te meten bij het bereiken van het doel en daarna te evalueren.

Door deze methode tot in de kleinste processen door te voeren zal het aantal fouten in de producten die uit deze processen komt sterk afnemen waardoor de kwaliteit als geheel toeneemt.

Toepassing van een kwaliteitssysteem.

Bovengenoemde methoden kunnen onderdeel zijn van een kwaliteitssysteem. Een kwaliteitssysteem is de aanduiding voor een geformaliseerde werkwijze voor kwaliteits­borging.

Volgens de ISO 9001 norm is pas sprake van een kwaliteitssysteem als aan de volgende eisen is voldaan:

• De taakstellingen binnen de organisatie moeten beschreven en bekend zijn.
• Er dient sprake te zijn van het maken van begrotingen en planningen.
• Ervaringen dienen omgezet te worden in structurele verbeteringen.

Er kan worden gesteld dat een kwaliteitssysteem niet bestaat als er niet constant wordt verbeterd.

Hierdoor ontstaat binnen de automatisering dan ook de noodzaak voor het toepassen van technieken als audits, inspecties en reviews.

De invoering van een kwaliteitssysteem vergt veel inspanning maar heeft een aantal grote voordelen :

> Afname van het aantal fouten >
> geeft een toename van de productiviteit >
> geeft een afname van de productiekosten per product >
> geeft een lagere productprijs >
> geeft een grotere kans op het voortbestaan van de organisatie.

Zoals altijd geldt ook hier dat de kosten voor de baat gaan. Het is dan ook van het allergrootste belang dat het management overtuigd is van het nut van kwaliteitszorg en achter de kwaliteitsplannen en systemen staat.

In de adviespraktijk is het niet veel anders, ook daar kunnen maatregelen worden getroffen die het aantal fouten doet verminderen. De wijze waarop dit wordt gereali­seerd kan echter telkens verschillen. Er wordt immers telkens met andere opdrachtge­vers in andere projecten gewerkt. De consultant zal zich moeten aanpassen aan het kwaliteitssysteem van de opdrachtgever. Gerenommeerde adviesbureaus worden in veel gevallen echter vaak juist vanwege hun aanpak (= kwaliteitssysteem) binnengehaald en past de opdrachtgever zich aan.
Boeken over dit onderwerp

Lean Six Sigma yellow & orange belt

Auteur: H.C. Theisens
Dit boek biedt een samenhangend overzicht van al deze verbetermethoden, gecombineerd in één framework, het ‘Continuous Improvement Maturity Model’ (CIMM).
Europrijs: 45,0
Bestellen

Lean Six Sigma voor Dummies

Auteur: John Morgan
Als je wilt dat je organisatie productiever en effectiever wordt, moet je de manier van denken veranderen. Deze nieuwe editie laat je zien hoe je dat doet.
Europrijs: 29,99
Bestellen

Summary
3 methoden om kwaliteit te verbeteren.
Article Name
3 methoden om kwaliteit te verbeteren.
Description
Globaal genomen zijn er drie methoden om de kwaliteit van producten te verbeteren. Deze methoden kunnen afzonderlijk worden gebruikt en ingevoerd. Ze kunnen echter ook naast elkaar worden gebruikt waardoor een totaal aanpak ontstaat.
Author
Publisher Name
ITpedia
Publisher Logo

-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Invulling kwaliteitsmanagement 13 vragen.
Gebruik methoden in project 10 vragen.
Organisatie Ontwerp-team 23 vragen.
Organisatie Realisatie-team 19 vragen.
Sidebar