Application Lifecycle Management

Samenvatting van een eerdere publicatie van Wil van der Drift en Mark Smalley op ASL BiSL Foundation

Passende afweging tussen innovatief, effectief, efficiënt en flexibeliteit.

De context waarin de levenscyclus van applicaties wordt beschouwd, heeft een bedrijfskundig karakter. De applicaties zijn er immers om de bedrijfsvoering te ondersteunen met een informatievoorziening die in de behoeften van de gebruikers voorziet. Jaar in en jaar uit, steeds is een actuele functionaliteit nodig.

Levenscyclus

In het eerste deel van de levenscyclus, de innovatiefase, is de fase van de introductie van een nieuw product of de entree in een nieuwe markt. Daarna breekt de groeifase aan, waarin het klantenbestand zich uitbreidt en de nadruk ligt op klanttevredenheid. Na verloop van tijd – de feitelijke duur hiervan wordt inmiddels eerder in maanden dan in jaren gemeten – worden de winstmarges verbeterd door het verbeteren van de productie- en leveringsprocessen. Dit is de fase van de  kostenbeheersing door efficiencyverbetering.

Concentreren

In de eerste fase wordt een beroep gedaan op het innovatief vermogen van de organisatie. De interne bedrijfsvoering wordt afgestemd op het bedenken van nieuwe producten en de introductie op de markt. Deze innovatie wordt gedreven door de markt, de technologie of een nieuwe visie. In de tweede fase verschuift de focus naar effectiviteit. Dit betekent dat het bedrijfsbeleid vooral gericht is op het leveren van de optimale dienst en service aan de klanten. In termen van de Consumentenbond: ‘de beste koop’.
De derde fase moet het hebben van een efficiënte benadering. Het bedrijf wil, mede gezien de inmiddels aanwezige  concurrentie, de markt het optimum bieden waar het gaat om kosten versus opbrengsten. Hier geldt de 80/20-regel: men aanvaardt dat het beter zou kunnen. In Consumentenbond- termen: ‘de voordelige keus’.
Naar onze overtuiging kan het bedrijf zich het best richten op een van deze aspecten in plaats van te proberen tegelijkertijd
innovatief, effectief én efficiënt te zijn. Het is zeker niet zo dat een van deze drie aspecten superieur is aan de andere twee. Zo zijn sommige supermarkten succesvol met het leveren van producten van hoge kwaliteit, terwijl andere net zo succesvol zijn met een ‘voordelige keus’-formule.

Flexibiliteit

Bij het maken van een keuze uit deze vier is het van wezenlijk belang te onderkennen dat bij de keuze voor één aspect automatisch de voordelen van andere aspecten worden uitgesloten of in ieder geval sterk verminderd. In figuur 3 wordt dit met een duivelsvierkant geïllustreerd.

Bedrijfsbeleid en ICT-beleid

Het algemeen beleid van de onderneming drukt een stempel op het beleid van specifieke aspecten, zoals de ICT. Hoe dominanter de keuze op algemeen beleidsniveau voor innovatie, effectiviteit, efficiëntie of flexibiliteit, hoe makkelijker het wordt om een slagvaardig ICT-beleid uit te stippelen.
Wordt er bijvoorbeeld voor effectiviteit gekozen, dan ligt het voor de hand dat wensen ten aanzien van verbetering van de ICT-ondersteuning staan centraal. Het technisch applicatiebeheer zal dit versterken door zich steeds op de beste ICT-oplossing te oriënteren. Dat dit meer kosten met zich meebrengt wordt aanvaard; men ging immers niet voor de goedkoopste oplossing maar voor de beste. De kwaliteit van de bedrijfsvoering en daarmee van de geleverde producten en diensten wordt verhoogd. De hogere kwaliteit vertaalt zich in het te realiseren prijsniveau, dit rechtvaardigt hogere (ICT-)kosten.
Een variant gebaseerd op efficiëntie zou uitmonden in een situatie waarin het functioneel applicatiebeheer steeds ‘nee’ verkoopt aan de gebruikers, tenzij er een kostenvoordeel te behalen valt. En van de technisch applicatiebeheerders wordt verwacht dat zij eventueel concessies in de functionaliteit van gevraagde oplossingen voorstellen, indien dit aanzienlijk in de kosten scheelt. Varianten van innovatie en flexibiliteit zijn er natuurlijk ook.
Welke keuze er ook gemaakt wordt, het is essentieel dat de relevante ICT-disciplines (in bovenstaande voorbeelden gaat het om de functioneel applicatiebeheerder en de technisch applicatiebeheerder) zich richten op het bedrijfsbeleid en dat zij dit in de uitvoering van hun activiteiten doorvoeren.

Application Lifecycle Management

De focus van het Application Lifecycle Management (ALM) is niet beperkt tot de levenscyclus van slechts één applicatie. Een recentelijk gebouwde applicatie is meestal de opvolger van een eerdere applicatie, die de bedrijfsprocessen voorheen  ondersteunde.
En er zal ook een tijd komen dat een nu gloednieuwe applicatie als verouderd gezien zal worden. Application Lifecycle Management richt zich op de opeenvolgende generaties van applicaties die een bedrijfsproces ondersteunen. Wanneer de ondersteuning door een applicatie op het ewenste niveau is en de fase van verbetering in efficiency is bereikt, zal periodiek een belangrijk besluit moeten worden genomen over de toekomst van de applicatie. Het besluit zou kunnen zijn de huidige ICT-architectuur te continueren met slechts kleine wijzigingen. Wanneer de basisfunctionaliteit nog steeds voldoet maar de bedrijfsprocessen een betere performance of meer flexibiliteit nodig hebben, zou een migratie naar een ander platform een toepasselijke stap zijn. De meest radicale stap is het veranderen van de gehele applicatie: wanneer een fundamentele verandering in de bedrijfsprocessen plaatsvindt, moet ook de manier waarop dit nieuwe proces ondersteund wordt door de ICT helemaal opnieuw bekeken worden. Binnen de levensloop van een applicatie zal na verloop van tijd het relatieve belang van bovengenoemde vier aspecten wijzigen. Uiteraard zijn er in de praktijk altijd specifieke omstandigheden die invloed uitoefenen op de uiteindelijke keuze en de snelheid, maar keuzes die achteraf succesvol zijn gebleken, kunnen met behulp van dit referentiekader worden verklaard.

Samenvatting

In onze optiek gaat een goed Application Lifecycle Management uit van de volgende omstandigheden:
— Door een applicatie ondersteunde bedrijfsprocessen veranderen continu.
— De dynamiek van deze veranderingen is terug te voeren op de business lifecycle.
— De fundamentele keuzes die gemaakt moeten worden, draaien om vier deels met elkaar concurrerende aspecten:
innovatie, effectiviteit, efficiëntie en flexibiliteit.
Een duidelijke keuze voor één dominant aspect in het bedrijfsbeleid is noodzakelijk om een effectief ICT- en ALM-beleid te kunnen definiëren. De gebruikersorganisatie is verantwoordelijk voor functioneel applicatiebeheer, de ICT-organisatie voor technisch applicatiebeheer en voor de nauwe verbondenheid tussen beide processen. Vandaar dat beide partijen verantwoordelijk zijn voor het in lijn houden van het feitelijk gevoerde ICTbeleid met het algemene bedrijfsbeleid.
Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goed Application Lifecycle Management biedt een solide basis voor een succesvolle samenwerking tussen de gebruikersorganisatie en de automatiseringsorganisatie, waardoor de voordelen van ICT optimaal worden benut.

Boeken over dit onderwerp

ASL 2 – Een framework voor applicatiemanagement

Auteur: Remko van der Pols
ASL, application Service Library, is als publicdomain-standaard hét procesframework voor applicatiemanagement. Dit handboek geeft u een gedegen en compleet overzicht van ASL 2, een evolutionaire vernieuwing van het succesvolle en breed toegepaste ASL framework. ASL ondersteunt u bij het inrichten van applicatiemanagement, onder andere door de best practices die te vinden zijn op de website van de ASL BiSL foundation. ASL is daardoor ook een kennisnetwerk. Bovendien sluit ASL aan op andere frameworks zoals BiSL (voor business information management) en ITIL.
Europrijs: 42,35
Bestellen

Naar een vraaggestuurde informatievoorziening

Auteur: Remko van der Pols
‘Naar een vraaggestuurde informatievoorziening’ is geschreven door experts op het gebied van de standaarden voor het beheer van IT en de informatievoorziening (IV). Zij brengen de werelden van IT en de business – in dit geval de zorg en bedrijfsvoering daarvan – bij elkaar. Dit combineren ze met hun jarenlange beheerervaring in verschillende marktsegmenten, waardoor Naar een vraaggestuurde informatievoorziening een praktisch boek is geworden. Het biedt de lezers vanuit verschillende perspectieven en op verschillende niveaus handreikingen en best practices.
Europrijs: 39,95
Bestellen

Meer boeken over ASL vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Dit artikel heeft een aanvulling

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Aanpak Life cycle management 20 vragen.
Huidige informatievoorziening 46 vragen.
Gewenste informatievoorziening 38 vragen.
Sidebar