ASL in het modellenbos

Samenvatting van een eerdere publicatie van de ASL BiSL Foundation

Binnen de ICT wordt volop gebruik gemaakt van methoden en modellen die het doel hebben het vakgebied verder te professionaliseren. Vooral in Nederland zijn we erg methodisch ingesteld, meer nog dan in de ons omringende landen. Er worden steeds meer methoden en modellen aangeprezen die een relatie hebben met het applicatiebeheerdomein. Het zijn er zoveel dat de doelgroep van deze modellen door de bomen het bos niet meer dreigt te zien. Niet alleen voor de ASL Foundation maar voor het hele ICT-beheerdomein is het van belang dat de positie van ASL in dit modellenbos helder is. Daarom heeft de ASL Foundation een aantal avonden georganiseerd waarop meer helderheid is gegeven over de positionering.
Dit whitepaper is het resultaat van de voorbereiding op en de uitkomsten van deze drie avonden waarop deskundigen en geïnteresseerden kennis en ervaring en gedachten hebben uitgewisseld over modellen en methoden voor applicatiebeheer.

Inleiding ASL Framework

Om het ASL framework te verbeteren en de huidige kennis en ervaring te delen, organiseert de werkgroep Development van de ASL Foundation regelmatig verdiepingsavonden.
Ook over de plaats van ASL in het modellenbos zijn drie verdiepingsavonden geweest. In de whitepapers over De Avonden van de ASL Foundation leest u over de belangrijkste inzichten en ervaringen van de sessies. Daarbij wordt dezelfde opzet gevolgd als het originele programma van de avond. In dit whitepaper wordt verslag gedaan van de modellenbosavonden. Hierbij wordt de indeling van de avonden gevolgd, dat wil zeggen dat er vier onderwerpen aan bod komen:
– basisbegrippen
– het modellenbos
– ASL en ITIL AM
– stellingen en discussies
Dit whitepaper wordt afgesloten met de belangrijkste conclusies.

Het ICT-werkveld heeft de afgelopen decennia steeds meer aandacht gekregen. Organisaties worden vaak ondersteund door meerdere externe partijen of organisatieonderdelen die een rol hebben bij ontwikkeling, beheer, onderhoud en exploitatie van informatiesystemen. Binnen de gebruikers-/ opdrachtgeversomgeving is steeds vaker een eigen (functioneel) beheerorganisatie ingericht die onder meer voor gebruikersondersteuning zorgt.

In dit brede ICT-werkveld worden steeds meer procesmodellen, frameworks en methodieken ontwikkeld en beschreven, sommige verbonden aan een bepaalde vorm van beheer (zoals ASL voor applicatiebeheer), aan een afzonderlijke proces of aan een specifiek aandachtsgebied (zoals Prince2 voor projectmanagement). In feite werken deze modellen dus slechts een aspect van ICT-gerelateerde activiteiten uit. Sommige modellen zijn wél gericht op meerdere aandachtsgebieden, maar deze worden vaak gekenmerkt door een hoog abstractieniveau. Procesmodellen, die ontworpen zijn binnen een specifiek domein, worden soms zo goed en zo kwaad als het kan ingezet in andere domeinen, omdat toevallig de kennis van een bepaald model in huis is of omdat er tijdens de invoering van een model er voor het beoogde toepassingsgebied geen geschikt alternatief voorhanden was en men bij de oude modellen is gebleven.

Daarmee wordt dan voorbijgegaan aan de kracht van modellen, die (inmiddels) specifiek voor die andere domeinen zijn ontwikkeld. Voorbeelden zijn het inzetten van Software CMM in een applicatiebeheerorganisatie of het inzetten van ITIL in een functioneel beheerorganisatie.

Al deze beheer- en ontwikkelmodellen dienen echter uiteindelijk één gemeenschappelijk doel en dat is:  bedrijfsprocessen zo goed mogelijk ondersteunen met ICT.
Overzicht over de (proces)modellen en inzicht in de samenwerking hiertussen is wezenlijk voor de ICT-managers. Zij hebben immers vaak een belangrijke rol in het definiëren van de ICT-processen en in het definiëren en bewaken van de onderlinge samenwerking. Maar voordat ingegaan wordt op de diverse modellen is het belangrijk een aantal begrippen helder te maken.

Enkele basisbegrippen ASL

Een model is een schematisering van de werkelijkheid met een operationeel karakter.
Een methode is een vaste, weldoordachte manier van handelen om een bepaald doel te bereiken, bestaande uit een denkwijze, werkwijze en schrijfwijze.

NB: Het is vaak lastig aan te geven of iets een model of al een methode is. Daarom worden de begrippen in dit document door elkaar gebruikt.
Functioneel beheer betreft het instandhouden van de functionaliteit van een ICT-voorziening, waarbij deze optimaal aan moet blijven sluiten op het bedrijfsproces. De gebruikersorganisatie is eindverantwoordelijk voor functioneel beheer en fungeert over het algemeen als eigenaar van het informatiesysteem en als opdrachtgever voor technisch en applicatiebeheer.

Applicatiebeheer betreft het management van beheer en onderhoud van applicaties op een verantwoorde manier voor de levensduur van de bedrijfsprocessen. Applicatiebeheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de applicatieprogrammatuur en de gegevensverzamelingen. Applicatiebeheer onderhoudt de functionaliteit en werking van het informatiesysteem (de applicatie).

Technisch beheer betreft de beschikbaarstelling en instandhouding van de infrastructuur waarop – onder meer – applicaties draaien. Technisch beheer zorgt ervoor dat deze faciliteiten gebruikt kunnen worden. Hieronder valt de zorg voor de totale technische infrastructuur, d.w.z. de hardware, inclusief de netwerk- en werkplekinfrastructuur, de systeemprogrammatuur, de ontwikkelhulpmiddelen et cetera.

Het wordt vaak uitgevoerd door een rekencentrum in combinatie met een netwerkorganisatie gespecialiseerd in netwerken en werkplekbeheerders.

Boeken over dit onderwerp

ASL 2 – Een framework voor applicatiemanagement

Auteur: Remko van der Pols
ASL, application Service Library, is als publicdomain-standaard hét procesframework voor applicatiemanagement. Dit handboek geeft u een gedegen en compleet overzicht van ASL 2, een evolutionaire vernieuwing van het succesvolle en breed toegepaste ASL framework. ASL ondersteunt u bij het inrichten van applicatiemanagement, onder andere door de best practices die te vinden zijn op de website van de ASL BiSL foundation. ASL is daardoor ook een kennisnetwerk. Bovendien sluit ASL aan op andere frameworks zoals BiSL (voor business information management) en ITIL.
Europrijs: 35,95
Bestellen

Naar een vraaggestuurde informatievoorziening

Auteur: Remko van der Pols
‘Naar een vraaggestuurde informatievoorziening’ is geschreven door experts op het gebied van de standaarden voor het beheer van IT en de informatievoorziening (IV). Zij brengen de werelden van IT en de business – in dit geval de zorg en bedrijfsvoering daarvan – bij elkaar. Dit combineren ze met hun jarenlange beheerervaring in verschillende marktsegmenten, waardoor Naar een vraaggestuurde informatievoorziening een praktisch boek is geworden. Het biedt de lezers vanuit verschillende perspectieven en op verschillende niveaus handreikingen en best practices.
Europrijs: 39,95
Bestellen

Meer boeken over ASL vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Public Domain

Checklisten:
Selectie te gebruiken methodologie 38 vragen.
Ontwerp ontwikkel-standaard 24 vragen.
Sidebar