Organisatie rond modelbeheer.

Het beheren van datastructuren omvat globaal gezien twee aspecten te weten: het beheren van de (meta)gegevens en het beheren datamodellen.

Meta-gegevens zijn de gegevens die de data-elementen beschrijven. Een datamodel is de schematische weergave van de onderlinge relaties tussen de te onderscheiden data-elementen. Iedere applicatie kent een al of niet beschreven datamodel. Deze datamodellen staan vaak op zichzelf en vallen onder het beheer van de betreffende applicatie.

Door de tijd genomen zullen de gekozen systematieken van vastlegging veelal verschillend zijn en bestaat er geen overall inzicht in de aanwezige datamodellen. De vraag die op komt is of het nuttig is om alle datamodellen te bundelen en centraal te laten beheren. Het bundelen van de datamodellen kost immers veel geld en inspanning en wat levert het op? Bij het beantwoorden van deze vraag moet vooral naar de organisatie worden gekeken.

Het is natuurlijk de bedoeling om dubbele vastlegging te voorkomen en integratie van systemen te bevorderen. Nadeel is weer dat op die manier onnodige afhankelijkheden gecreeerd worden.

Onder de centraal datamodelbeheer functie vallen de volgende taken:

  • Ondersteuning te verlenen bij de analyse en modellering van gegevens en processen bij de opzet van informatiesystemen;
  • De coördinatie, afstemming en vastlegging van de logische datamodellen vanuit de informatiesystemen. Ten aanzien van de ondersteunende informatiesystemen, wordt tevens het beheer gevoerd.
  • Het toezien op een eenduidige definiëring van gegevensgroepen en gegevenselementen ten behoeve van een gemeenschappelijk en uniform gegevensgebruik.

Deze definitie sluit aan bij de taak “Beheren metagegevens” zoals het Nederlands Genootschap voor Informatica is beschreven:

 03 Beheren metagegevens

Activiteit
Toezien op het eenduidig definiëren van gegevens en op het gebruik van gegevensdefinities.
Actueel houden van het gegevenswoordenboek.
Geven van voorlichting over het gebruik van het gegevenswoordenboek.

Toelichting
In het gegevenswoordenboek staat de informatie  omtrent definitie, naam, codering, verschijningsvorm, synoniemen, e.d. van de gegevens.
Een datadictionary is het bestand waarin het gegevenswoordenboek wordt bewaard. Het maakt deel uit van de zogenaamde systeem-encyclopedie (‘repository’).

Als er plannen zijn om bestaande informatiesystemen te vervangen heeft het geen zin om het datamodel van de bestaande model op te zetten. Het vergt veel inspanning om de gegevensmodellen uit deze “oude” informatiesystemen te destilleren en in een nieuw gegevensmodel om te zetten. Dan kan men beter kiezen voor een meer pragmatische aanpak.

De volgende ondersteunende informatiesystemen kunnen worden onderscheiden:

  • Centraal Relatiebeheersysteem (CRM)
  • Centraal documentbeheersysteem (DMS)
  • Postregistratiesysteem
  • Archiefsysteem

Deze ondersteunende informatiesystemen voeden qua gegevens in de ideale situatie alle primaire processen binnen een organisatie. De meta-gegevens uit deze informatiesystemen worden als model opgeslagen in de repository, een databank waarin links kunnen worden gelegd tussen alle aanwezige en te ontwikkelen modellen van informatiesystemen.

Indien hiervoor gebruik wordt gemaakt van één database ontstaat het centrale gegevensmodel.

Boeken over dit onderwerp

Het Project Management Office – PMO – Management Guide

Auteur: Jan Willem Donselaar
In Nederland, maar ook in veel andere landen, gaan organisaties in toenemende mate over tot het inrichten van een Project Management Office, afgekort PMO. Organisaties erkennen in toenemende mate de meerwaarde van een PMO. Deze managementgids laat zien waarom organisaties een PMO willen, wat het is, wat de zin en betekenis is voor de lijn en voor de projectorganisatie en hoe een organisatie een PMO kan opzetten en inrichten.
Europrijs: 23,85
Bestellen

Leidinggeven aan projectmanagers

Auteur: Peter Storm
Peter Storm, Guido Fröhlich en Ton Overmans beschrijven hoe een organisatie een succesvolle professionele projectenorganisatie wordt.
Europrijs: 19,99
Bestellen

Meer boeken over projecten vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Datamodel per systeemconcept 34 vragen.
Beoordeling datamodel algemeen 25 vragen.
Beoordeling database-structuur 25 vragen.
Sidebar