projectfasering

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

Zoek in de omschrijvingenOmschrijvingAantal vragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Rapportage acceptatietest op: 2017-02-25 17:12 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

SISP 0.7 SISP fasering

Het selecteren en implementeren van een standaard software pakket gebeurt in een aantal stappen, ook wel fases genoemd. Iedere fase levert een resultaat op dat beoordeelt kan worden en bepalend is voor de uitvoering van de volgende fase. Omdat deze fases na elkaar worden uitgevoerd wordt dit ook wel een watervalmethode genoemd. In deze methode […]

Initiatiefase

De initiatiefase is het begin van het project. In deze fase wordt een idee voor een project nader onderzocht en uitgewerkt. Doel van deze fase is te onderzoeken of het project wel haalbaar is. Verder wordt er gekeken wie het project zou kunnen uitvoeren, welke partij(en) betrokken zouden moeten zijn bij het project en of […]

Realisatie en nazorg

Realisatiefase van een project In de realisatiefase wordt het project zichtbaar. In deze fase vindt de bouw van het projectresultaat plaats. Programmeurs zijn aan het coderen, designers zijn bezig beeldmateriaal te ontwikkelen, aannemers zijn aan het bouwen, de reorganisatie wordt daadwerkelijk in gang gezet. Het is de fase dat een project zichtbaar wordt voor buitenstaanders. Voor […]

Definitie fase

Nadat het projectplan, dat gemaakt is in de initiatiefase, is goedgekeurd, komt het project in de tweede fase: de definitiefase. In deze fase worden de eisen en wensen die aan een projectresultaat gesteld worden zo goed en compleet mogelijk bepaald. Het gaat erom de verwachtingen van betrokken partijen boven water te krijgen over wat men […]

Waterval versus cyclisch projectmanagement

Het 6-fasenmodel is een watervalmodel. Dat wil zeggen dat de fases na elkaar plaatsvinden. Net zoals je niet omhoog kan zwemmen tegen een waterval in, kan je in het pure watervalmodel na het doorlopen van een fase ook niet meer terug. Het is niet wenselijk als in de realisatiefase besloten wordt om het ontwerp aan […]

Projectrapportage

Er zijn vijf momenten, waarop cruciale beslissingen genomen worden over een project, namelijk na elke projectfase. Dat is niet alleen het moment om de stand van zaken van het project op te nemen en een tussenverslag te schrijven, maar ook om opnieuw te kijken naar de fases die nog moeten komen. Dit zijn de momenten […]

Besturen van een project

Het hanteren van de zes fasen schept overzicht in een project en maakt het daardoor beter bestuurbaar. Maar wat houdt die besturing van het project dan in? Allereerst heeft een projectleider/projectteam te maken met de volgende ingrediënten: 1. Team Er is een sprake van een projectteam, een groep mensen die het projectresultaat zal realiseren. De […]

Van administrator op 9 januari 2012 | Methoden, Organisatie | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 1

De zes fasen van een project

Project organisatie

Het model dat hier besproken wordt, vormt de basis voor veel projectmanagementmethodes. In latere hoofdstukken zal nader ingegaan worden op een model dat speciaal geschikt is voor ICT gerelateerde projecten. Om een project in zo goed mogelijke banen te leiden, is het nuttig het project op te delen in fasen. Door het faseren van het […]

Opdrachtgeverschap met programma’s en projecten

De conclusies die de Rekenkamer trok in haar rapport “Lessen uit ICT-projecten bij de overheid” waren niet mals. Volgens de Rekenkamer zouden de ministers hun verschillende rollen (o.a. bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering, ambtelijk opdrachtgever) beter kunnen invullen wanneer zij meer realistisch zouden zijn in hun ambities en wanneer zij meer grip zouden houden op […]

Het plan van aanpak, een hele klus

Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je er in op en welke niet? Het hangt af van de aard en de omvang van een project. In deze bijdrage wordt een uitgebreid concept voor een plan van aanpak beschreven. Haal er uit wat je nodig hebt, maar beter is het om alle elementen te beschrijven zodat men weet dat er rekening is gehouden met deze elementen. Ook als je besluit om een onderdeel niet in te vullen beschrijf je dus waarom je het niet invult.  [Klik op de titel voor het gehele artikel]

Mapping IT-procedures over projectfasering

De IT-procedures zijn gericht op fysieke handelingen met IT-objecten. Daarbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het inrichten van een werkplek, de installatie van een module of het toekennen van een autorisatie. M.b.v. deze procedures kunnen ook series worden verwerkt, doch altijd series van gelijksoortige objecten.
Projecten daarentegen bestaan uit meerdere fases waarin d.m.v. verschillende activiteiten naar een bepaald einddoel wordt gewerkt. Dit einddoel is in veelgevallen een samengesteld geheel van infrastructurele objecten, software en AO. Tijdens het project wordt dit geheel opgebouwd en is het noodzakelijk om planmatig IT-procedures te triggeren om dit te bewerkstelligen. [Klik op de titel voor het gehele artikel]

Van Wim Hoogenraad op 14 januari 2011 | Adviezen, Organisatie | Aanvullen?
Tags:, ,
Checklisten: 4

Voorbeeld invoeringsplan

Voordat applicaties in een organisatie worden ingevoerd, is het belangrijk na te gaan op welke wijze dit invoeringsproces kan worden gerealiseerd. Betreft de invoering een nieuw systeem met eventueel ingrijpende organisatorische gevolgen (bijvoorbeeld andere werkwijze e.d.) dan is een projectmatige aanpak van de invoering zeker aan te bevelen.
Om een invoeringstraject goed te managen dient het project te worden gefaseerd (onderverdelen van projectactiviteiten), waarbij de activiteiten uit die fasen door middel van sturing en regeling planmatig moeten verlopen èn beslissingen op de juiste plaats en tijd genomen kunnen worden. [Klik op de titel voor het gehele artikel]


SISP 1.2 Het Projectplan

sispInleiding projectplan

Het belangrijkste mijlpaalproduct van fase SISp1 is het Projectplan. In het vervolg van de methode worden per fase ook plannen gemaakt maar het projectplan is duidelijk anders van aard. In het Projectplan worden belangrijke zaken vastgelegd en fungeert als contract voor de loop van het project. Zaken die vastgelegd worden zijn:

* De opdracht, korte maar duidelijke omschrijving van de doelstelling van het project.
* De projectorganisatie, welke SIPS teams worden er ingericht.
* De fasering van het project; bij kleine projecten kan de projectgroep besluiten om (delen van) fases over te slaan.
* De afbakening /scope; welke processen, systemen, afdelingen en functionaliteiten behoren tot het project.
* Vergader frequentie.
* Resources. De beschikbare middelen. Gaat in veel gevallen over tijd en geld.
* Reviewers, welke deskundigen zullen de opgeleverde producten beoordelen.
* Risico analyse.
* Communicatie plan.

Projectplan: Opdracht

Officieel komt de opdracht van de opdrachtgever. Om tot een juiste formulering te komen vindt vaak vooraf overleg plaats over de inhoud. De opdracht is bij voorkeur in één zin te vatten. Bijvoorbeeld:
“Selecteer en implementeer een software pakket waarmee een geïntegreerd boekhoudsysteem voor de financiële administratie kan worden opgezet.”
Deze opdracht is niet voldoende om de scope van het project helder in beeld te brengen. Voor een goeie afbakening is meer overleg nodig.

Projectplan: Projectorganisatie

De omvang van de projectorganisatie is afhankelijk van de omvang van het project. Minimaal is er een opdrachtgever en een projectgroep. In veel gevallen is dat voldoende om het project uit te voeren. Bij een groot project maakt de opdrachtgever deel uit van de SISp-opdrachtgeversgroep. De projectgroep stuurt meerdere teams aan.

Bij projecten van een maximale grootte wordt voor iedere fase een apart SISp-team samengesteld op het moment dat de betreffende fase start.
* SISp-Requirementsteam
* SISp-Selectieteam
* SISp-Proeftuinteam
* SISp-Voorbereidingsteam
* SISp-Implementatieteam
* SISp-Beheerteam.

SISp-communicatieteam.
Dit team zorgt voor de communicatie naar de belanghebbenden die niet bij het project zijn betrokken en de communicatie binnen het project. Hierdoor is het Communicatieteam het meest aangewezen team om de projectadministratie bij te houden.

Projectplan: fasering

* Een SISp-team is specifiek gekoppeld aan een fase binnen het project en rapporteert aan de projectgroep. Gedurende het project kunnen SISp-teams starten en eindigen afhankelijk van welke fase op dat moment loopt.

* De projectgroep blijft echter van begin tot eind verantwoordelijk.

* In de SISp1 fase (projectinitiatie) is inhoudelijk nog niet veel bekend over de oplossing die gekozen zal worden en is het aantal SISp-teams minimaal.

* Bij grote projecten kan het voorkomen dat de projectgroep besluit om de teams Communicatie en Requirements al te laten starten voordat het projectplan definitief is opgeleverd (en SISp1 is afgerond) Het SISp- Communicatieteam start met het maken van het communicatieplan en informeert de organisatie over de start van het project. Het ISSP-Requirementsteam start met het inventariseren van de bedrijfsprocessen die door het project geraakt worden.

* Naarmate de grootte van een project toeneemt kan de behoefte ontstaan om specifieke taken van de projectgroep te delegeren aan speciale teams (SISp-X) Denk hierbij aan een SISp-kwaliteitsteam of een SISp-juridischteam

* De omvang van de projectorganisatie is dynamisch en groeit en krimpt naarmate het project vordert.

Projectplan: Afbakening / Scope

Een belangrijk onderdeel van het projectplan is de afbakening / scope. Hierin wordt beschreven wat allemaal tot het project behoort. Dit kunnen zijn;
* Bedrijfsprocessen, welke bedrijfsprocessen zal het pakket gaan dienen.
* Organisatie onderdelen, welke afdelingen zijn hierbij betrokken.
* Functionaliteiten, zijn er specifieke functionaliteiten op dit moment die in ieder geval moeten worden ingevuld.
* Systemen, welke systemen zijn betrokken. Misschien zijn er koppelingen voorzien met relatiegegevens of financiële systemen.
Hier wordt ook aangegeven wanneer het project klaar is en kan worden beëindigd. Soms kan het zinvol zijn om ook aan te geven wat nadrukkelijk niet tot het project behoort.
In de afbakening wordt het overzicht met project randvoorwaarden opgenomen.
De afbakening is een belangrijke basis voor de planning en het zorgt voor helderheid tijdens het verloop van het project.

Projectplan: Resources

De opdrachtgever moet middelen beschikbaar stellen aan de projectleider die daar vrij over kan beschikken om het project uit te voeren.
* Tijd
* Geld
* Infrastructuur
In deze fase van het project is er nog maar weinig bekend over een mogelijke eindoplossing en moet geschat worden op basis van aannames.
Er zit een wrijving in deze fase tussen de opdrachtgever en de projectleider. De laatste heeft duidelijke behoefte aan een behoorlijk budget om een kwalitatief goede oplossing neer te kunnen zetten. De opdrachtgever zal de kosten zo laag mogelijk willen houden.
Het budget en de planning zullen na de derde fase (wanneer een pakket is geselecteerd) moeten worden bijgesteld.

Projectplan: Reviews

Om de kwaliteit van een project te borgen worden reviewers aangesteld. Ieder mijlpaalproduct zal worden getoetst. De toetsing, review kan worden gedaan door projectleden, opdrachtgever of materiedeskundigen. In het projectplan wordt vastgelegd wie welke producten gaat reviewen.

Projectplan: Communicatieplan

Een grote faalfactor van ieder project is een slechte communicatie. Dit kan zijn een slechte communicatie binnen het projectteam. Hierdoor word mogelijk de kwaliteit en doorlooptijd negatief beïnvloed. Maar ook de communicatie buiten de projectorganisatie is van groot belang. Tijdige en gerichte communicatie naar de organisatie /gebruikers/klanten vergroot de acceptatie van het nieuwe systeem.
Binnen de SISp methode wordt altijd in het projectplan een communicatie plan opgenomen en zal binnen iedere fase een communicatie activiteit plaatsvinden. Dus ook bij kleinere projecten, waarbij geen apart communicatie team is ingericht.
In het communicatieplan wordt beschreven met wie (doelgroepen /sub doelgroepen) wordt gecommuniceerd (de boodschap die wil je delen) en op welke manier (middelen; mail, nieuwsbrief, intranet, workshops etc.) dit zal plaatsvinden.
Een goede communicatie kan grote invloed hebben. Door in een vroeg stadium te gaan communiceren en dit gericht volgens een vooraf vastgestelde strategie te doen kan bijdrage in de acceptatie van de verandering die een invoering van een nieuw systeem hoe dan ook teweeg brengt.

Projectplan: Startup

Als eerste projectbijeenkomst wordt een startup georganiseerd. Hierbij kunnen naast de opdrachtgever, projectleider en alle projectleden ook mogelijke gebruikers/klanten worden uitgenodigd.
Aan de hand van het concept projectplan wordt het doel en beoogde resultaat van het project bediscussieerd. Het is mogelijk dat tijdens de startup de inhoud van het projectplan nog verder wordt aangescherpt.
Het resultaat van deze bijeenkomst wordt na afloop verwerkt in het projectplan en deze wordt (na nog een leesrondje) definitief gemaakt. Het project kan beginnen.


-- Printbare PDF-versie --