project evaluatie

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

Zoek in de omschrijvingenOmschrijvingAantal vragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Rapportage acceptatietest op: 2017-02-25 17:12 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:


Het Project evaluatieformulier

D.m.v. een projectevaluatie onder alle betrokken gebruikers is te achterhalen waar er tijdens het project fouten gemaakt zijn. Van de analyse van deze fouten is te leren hoe verbeteringen voor een volgend project kunnen worden doorgevoerd. D.m.v. een formulier is op eenduidige en eenvoudige wijze inzicht te krijgen over het verloop van het project. Duidelijk dient wel te zijn dat het project wordt ge-evalueerd, en niet het informatiesysteem dat door het project tot stand is gekomen. De projecte-valuatie kan maar op één moment plaatsvinden, namelijk vrijwel direct na het afronden van het project. Een systeemevaluatie kan op elk gewenst moment tijdens het gebruik van het informatiesysteem plaatsvinden. Het verdient aanbeveling om regelmatig een systeemevaluatie uit te voeren zodat bekend is hoe het systeem door de gebruiker wordt ervaren. Voor wat betreft de projectevaluatie kunnen de volgende gegevens op het formulier worden aangegeven :

Elementen van project evaluatie

• Project : Er dient te worden aangegeven welk project ge-evalueerd wordt. De evaluatieformulieren van de betrokkenen worden verzameld en ge-analyseerd, waarna rapportage over de evaluatie kan plaatsvinden.

• Aanvangdatum : Datum waarop de evaluatie start. Vooraf dient een periode te worden afgesproken waarbinnen de evaluatie moet plaatsvinden, zodat het evaluatierapport tijdig kan worden afgerond en aan de aanpassingen van het systeem begonnen kan worden.

• Einddatum : Datum waarop de evaluatie is afgerond.

• Onderdeel : Bij grotere projecten worden vaak werkgroepen ingesteld. Leden van zo’n werkgroep kunnen vaak alleen maar oordelen over het projectonderdeel waarvan zij deel hebben uitgemaakt. In dit vak is aan te geven welk onderdeel dat was.

• Gebruiker : Naam van de medewerker die het evaluatieformulier invult.

• Contactpersoon : Naam van de medewerker die als contactpersoon bij deze evaluatie optreedt.

• Beoordeling : Alle onder beoordeling gestelde vragen dienen te worden beantwoord.

• Antwoord : De beantwoording kan plaatsvinden door ja of nee te omcirkelen in deze kolom.

• Toelichting : In de kolom toelichting wordt door middel van het omcirkelen van ja of nee aangegeven of het antwoord op deze vraag nader wordt toegelicht.

• Toelichting op beoordeling : De antwoorden op de vragen kunnen in dit vak nader worden toegelicht als dat nodig is. Met name als het antwoord negatief uitvalt is het wenselijk om een nadere toelichting te geven. Deze bij deze toelicht dient dan naar de vraag te worden verwezen. Het is mogelijk dat dit vak onvoldoende ruimte biedt voor de toelichting die men wil geven. In dat geval zal naar een bijlage moeten worden uitgewe¬ken. Daarbij moet de verwijzing niet worden vergeten.

• Opmerkingen opgenomen in Eisen/Wensenlijst : In dit vak zal de opsteller van het eind-evaluatierapport moeten aangeven of de beschreven knelpunten in de openstaande eisen- en wensenlijst zijn opgenomen. Een evaluatie heeft alleen dan zin als aan de hand van de opmerkingen iets wordt gedaan om het systeem te verbeteren.

• Conclusies : De opsteller van het eind-evaluatierapport geeft aan welke conclusies uit het evaluatieformulier kunnen worden getrokken. Hij kijkt daarbij niet alleen naar de opmerkingen op het formulier, maar houd ook rekening met de algemene teneur van de overige evaluatieformulieren.

Klik op Projectevaluatie.pdf voor een voorbeeld evaluatieformulier.


-- Printbare PDF-versie --