procedures

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

Zoek in de omschrijvingenOmschrijvingAantal vragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Rapportage acceptatietest op: 2017-02-25 17:12 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

De Checklist als standaard formulier

Het formulier. Formulieren worden in organisaties gebruikt om een procedure te stroomlijnen. Een procedure kan enorm versnellen door er een formulier bij te maken. Dat komt omdat een formulier er altijd hetzelfde eruit ziet. Alle invulvelden staan altijd op dezelfde plaats en hebben altijd dezelfde betekenis. Door deze eigenschappen zijn medewerkers eenvoudig instaat om een aanvraag […]

BiSL meetbaar gemaakt

Samenvatting van volledige publicatie van de ASL BiSL Foundation. Auteurs: Fjodor van Faassen, André Smulders, Rolf Boers, Jan de Vries, Angelique van Hattum-Buitenkamp, Hans Hokke, Coenraad Doeser. Inleiding BiSL is in Nederland inmiddels een geaccepteerd framework voor processen van functioneel beheer en informatiemanagement dat op steeds grotere schaal navolging vindt. Maar omdat BiSL nog vrij jong […]

Opdrachtgeverschap met programma’s en projecten

De conclusies die de Rekenkamer trok in haar rapport “Lessen uit ICT-projecten bij de overheid” waren niet mals. Volgens de Rekenkamer zouden de ministers hun verschillende rollen (o.a. bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering, ambtelijk opdrachtgever) beter kunnen invullen wanneer zij meer realistisch zouden zijn in hun ambities en wanneer zij meer grip zouden houden op […]

Do You Already Have A Lean Mindset?

AT Kearney published the Toyota case. Toyota has enforced a continuous attention for improvement of cost, quality, and service. This has resulted in becoming the largest automobile manufacturer. Many companies and organizations have adopted since then the lean mindset. At least they tried: They used tools like 5S, the shadow board, and the Kaizen workshop. […]

Van Hans Lodder op 5 februari 2011 | Adviezen, Analyses, Knelpunten | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 4

Mapping IT-procedures over projectfasering

De IT-procedures zijn gericht op fysieke handelingen met IT-objecten. Daarbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het inrichten van een werkplek, de installatie van een module of het toekennen van een autorisatie. M.b.v. deze procedures kunnen ook series worden verwerkt, doch altijd series van gelijksoortige objecten.
Projecten daarentegen bestaan uit meerdere fases waarin d.m.v. verschillende activiteiten naar een bepaald einddoel wordt gewerkt. Dit einddoel is in veelgevallen een samengesteld geheel van infrastructurele objecten, software en AO. Tijdens het project wordt dit geheel opgebouwd en is het noodzakelijk om planmatig IT-procedures te triggeren om dit te bewerkstelligen. [Klik op de titel voor het gehele artikel]

Van Wim Hoogenraad op 14 januari 2011 | Adviezen, Organisatie | Aanvullen?
Tags:, ,
Checklisten: 4

Het nut van formulieren

Het gebruik van formulieren is per organisatie verschillend. Organisaties die een hoge mate van vrijheid kennen maken minder gebruik van formulieren dan strak geleide organisaties die werken met controleerbare procedures. Hieruit kunnen direct de voor- en nadelen van formulieren worden afgeleid.

Een formulier formaliseert namelijk de communicatie waardoor de procedure die door het formulier wordt ondersteund een officieel karakter krijgt. Formulieren zien we dan ook het meeste bij de primaire bedrijfsprocessen van een organisatie. Het aanmelden als lid, op openen van een rekening, het maken van een bekeuring, het afsluiten van een verzekering, het doen van de belastingaangifte, alles met een formulier.

Voordelen van formulieren

Veel mensen vinden een formulier vervelend en formulieren zouden nooit worden ingezet als er geen grote voordelen aan verbonden zouden zitten. Deze zijn:

• Een uniforme aanlevering van gegevens zodat opname in een informatiesysteem mo­ge­lijk is.
• De relevante gegevens worden niet vergeten door de aanwezigheid van invulvakken.
• Door de gelijkvormigheid van aanlevering is het mogelijk de formulieren eenduidig te archiveren.
• Procedures zijn door het gebruik van formulieren snel en eenvoudig op te zetten.

Nadelen van formulieren

Er kleven ook nadelen aan het gebruik van formulieren:
• Ze worden door veel mensen gehaat, niet iedereen is even handig met pen en papier. Vooral als je een taalachterstand hebt is dat een probleem. Niet veel bedenkers van processen houden daar rekening mee.
• Er is vaak geen ruimte voor losse opmerkingen of toelichtingen.
• Creativiteit (=vooruitgang) wordt onderdrukt door het statische karakter van formulieren en procedures.
• Bijhorende procedures kunnen vertragend werken op de voortgang (je moet eerst nog even dit formulier invullen).

Buiten de vakjes

Het is natuurlijk mogelijk om buiten de vakjes te schrijven en allerlei toelichtingen te geven. Deze informatie gaat meestal verloren omdat de medewerkers daarvoor geen ruimte hebben in het systeem waarin het formulier moet worden opgenomen. Dit geldt ook voor het geven van verkeerde antwoorden. Hoe leuk is het op iets in te vullen wat helemaal niet kan? Tegenstrijdigheden en onmogelijkheden kunnen zomaar op het papier komen te staan terwijl de medewerker er niets mee kan. Er zijn dan twee opties: het formulier gaat terug naar de aanvrager of het verdwijnt in de prullenbak.

De oplossing zit in het elektronisch (via het web) aanbieden van het formulier. Daar kan je de aanvrager direct op de vingers tikken als hij een fout maakt. Het aantal fouten vermindert gelijk zienderogen. Daarnaast wordt gelijk flink bespaard op het aantal medewerkers dat nodig was om de formulieren te beoordelen en in te voeren. Voorwaarde is dat er achter het formulier een controle module zit die online de ingevulde waarden controleert en terugkoppeld. Als de aanvrager niet direct een ok krijgt op zijn formulier heeft het web weinig toegevoegde waarde.

Door verschillende omstandigheden zal niet iedere procedure zal zich echter lenen voor het gebruik van een elektronische oplossing.

Ondanks de nadelen is er geen organisatie die zonder formulieren kan, we zitten er aanvast.
Per bedrijfsproces zal aan de hand van de voor- en nadelen een afweging gemaakt moeten worden of een formulier nodig is. De noodzaak is per situatie verschillend.

ITpedia

De checklisten van ITpedia kunnen ook gebruikt worden als een soort formulier. Hoewel de checklisten wel worden ingevuld is er geen sprake van een procedu­re, het is meer een controle op de volledigheid van de IT voor je zelf. Laat je dat echter niet weerhouden om de ITpedia checklisten vast op te nemen in het ontwikkelproces.


-- Printbare PDF-versie --