beheer

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

Zoek in de omschrijvingenOmschrijvingAantal vragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Continuiteitsbeheer op: 2017-02-26 09:32 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

Elektronische consultant en kwaliteitstool

Dit artikel gaat over automatiseren en de kwaliteitszorg die goede automatisering van de organisatie vraagt. Daarbij wordt ITpedia geïntroduceerd als checklisten systeem dat de praktische verbinding legt tussen automatiseren en kwali­teitszorg. Gebruikers van ICT komen telkens knelpunten op hun weg tegen die vaak een nauwe relatie hebben met de geautomatiseerde delen van de organisatie. Naar […]

ASL 2 en ITIL v3 Hoe liggen de verhoudingen nu?

In 2009 is een nieuwe versie van ASL op de markt gekomen: ASL 2. In het boek waarin ASL2 wordt beschreven wordt summier ingegaan op de relatie tussen de ASL-processen en infrastructuurmanagement, maar niet op de relatie met ITIL. Eerder is al wel literatuur verschenen die ASL 1 vergelijkt met ITIL v2 en ITIL v3. In dit artikel […]

Van Machteld Meijer op 23 maart 2011 | Analyses, Methoden | Aanvullen?
Tags:, , , , ,
Checklisten: Geen

Beheer

‘Beheer’ Omdat de ervaring leert dat het begrip ‘beheer’ rekbaar is wordt aangegeven wat wel en niet onder beheer en onder de drie beheerdomeinen functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer wordt verstaan. Zo’n 15 jaar geleden is het hele IT-beheerwerkveld door Looijen en Delen [Delen 1992] opgedeeld in drie aandachtsgebieden of beheerdomeinen, te weten functioneel beheer, […]

Economisch beheer van ICT

Samenvatting van volledige publicatie van Machteld Meijer en Mark Smalley op ASL BiSL Foundation Nederland moet de hoge uitgaven aan ICT beter benutten. Driekwart van ICT-budgetten wordt aan ICT-beheer besteed maar er is betrekkelijk weinig bekend over de dynamiek van ‘economisch beheer’. De bedrijfseconomische functie van beheer is vooral het bewerkstelligen dat het potentieel van gedane investeringen wordt benut. Verbetermogelijkheden worden vooral […]

Kosten van applicatiebeheer onder de loep

Samenvatting van volledige publicatie van Wil van der Drift en Mark Smalley op ASL BiSL Foundation De laatste jaren kijken veel organisaties kritischer dan voorheen naar hun kosten, ook voor de ICT-ondersteuning. Uiteraard moet ook naar de opbrengsten worden gekeken, maar de actuele trend is om de kosten onder de loep te nemen. Dit artikel verkent het gebied applicatiebeheer […]

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL

Samenvatting van volledige publicatie. Auteurs: Frank van Outvorst, Henri Huisman   Inleiding implementatie BiSL Veel organisaties zijn momenteel bezig met het (her)inrichten van de vraagzijde van de informatievoorziening. BiSL is hierbij een bruikbaar framework. Echter bij de inrichting komen voortdurend vragen als hoe BiSL nu toe te passen, hoe implementeer je BiSL? In dit artikel […]

Van Mark Smalley op 17 februari 2011 | Adviezen, Methoden, White papers | 1 aanvulling
Tags:, , ,
Checklisten: 2

Beheerkosten en -baten in de greep

Samenvatting van volledige publicatie van Machteld Meijer en Mark Smalley op ASL BiSL Foundation Economische aspecten van beheer van applicaties onder de loep Uit rapporten en enquêtes onder IT-managers blijkt dat een derde van de IT-kosten wordt besteed  aan het beheer van applicaties, en dat aandeel wordt alleen maar groter. Niet verwonderlijk dat er groeiende aandacht is voor het […]

Van Mark Smalley op 11 februari 2011 | Analyses, Methoden | 1 aanvulling
Tags:, , , ,
Checklisten: 2

Opdrachtgeverschap met programma’s en projecten

De conclusies die de Rekenkamer trok in haar rapport “Lessen uit ICT-projecten bij de overheid” waren niet mals. Volgens de Rekenkamer zouden de ministers hun verschillende rollen (o.a. bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering, ambtelijk opdrachtgever) beter kunnen invullen wanneer zij meer realistisch zouden zijn in hun ambities en wanneer zij meer grip zouden houden op […]

Applicatieonderhoud in de schijnwerpers

Samenvatting van volledige publicatie van Mark Smalley op ASL BiSL Foundation De belangstelling voor applicatiebeheer van het (financieel) management groeit omdat er steeds meer geld in omgaat. Met de recessie heeft het bedrijfsleven de budgetkranen dichtgedraaid tot het niveau van een karig straaltje. Vanwege tegenvallende inkomsten wordt fors in budgetten voor bestaande activiteiten geschrapt en […]

Van Mark Smalley op 6 februari 2011 | Analyses | Aanvullen?
Tags:, ,
Checklisten: 2

Cloudy Application Management

Samenvatting van volledige publicatie van Mark Smalley op ASL BiSL Foundation Adoption of Cloud Computing – in particular Software as a Service – will confront the ‘business-facing’ Application Management function with changes that add extra complexity to the execution of approximately half of the processes that Application Management entails. ‘Business-facing’ refers not to the one-to-many […]

Het in beheer nemen van een applicatie

Samenvatting van volledige publicatie van de ASL BiSL Foundation
Het in beheer nemen van een applicatie is voor zowel de opleverende (project)organisatie als de ontvangende (beheer)organisatie vaak een moeizaam proces waarbij de betrokken partijen geconfronteerd worden met vele afstemmingsproblemen. Dit geldt voor zowel het in beheer nemen van een nieuwe applicatie als een reeds bestaande applicatie. […]

Van Mark Smalley op | Methoden, White papers | Aanvullen?
Tags:, ,
Checklisten: 1

Beheeraspecten van IT modellen

In huidige IT situatie is het modelbeheer als een onderdeel van de informatie-analyse te beschouwen. Modellen en analyse groeien samen op maar bereiken in een flexibele organisatie nooit een eindstadium.
Globaal gezien valt het modelbeheer uiteen in een aantal aspecten te weten het beheer van metagegevens, gegevensmodellen en procesmodellen. Deze aspecten maken deel uit van het conceptueel niveau van systeemontwikkeling (datamodellen en functiemodellen). Het fysieke niveau (tabelstructuur en modules) wordt normaal gesproken van het conceptuele niveau afgeleid. Deze vier aspecten kunnen met de juiste ontwikkeltool integraal worden beheerd. [Klik op de titel voor het gehele artikel]

Van Wim Hoogenraad op 18 januari 2011 | Adviezen, Organisatie | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 2

Alle queries gedocumenteerd, fantasie of noodzaak.

Vaak is de documentatie waarin de functionaliteit apart is beschreven is niet aanwezig. Deze informatie is in de meeste gevallen echter wel in het ontwerp terug te vinden. Daardoor is de status van de functionele beschrijving meestal wel actueel, de ontwikkelaars hebben het ontwerp immers nodig als uitgangspunt voor de bouw van de applicatie. De functionele beheerder heeft echter zelf gemaakte queries in beheer waarvan ook documentatie aanwezig hoort te zijn. [Klik op de titel voor het gehele artikel]

Van Wim Hoogenraad op 10 januari 2011 | Organisatie | Aanvullen?
Tags:, ,
Checklisten: 3

ASL ondersteunt groot deel van de eisen van ISO 9001:2000

Voorwoord

Enkele jaren geleden hebben we veel vergelijkingen gemaakt tussen ASL en diverse andere modellen, frameworks en standaarden. Een daarvan is hier geplaatst.

In de tussentijd is er zowel een nieuwe versie van de ISO-9001 norm als van ASL op de markt gekomen. De hoofdlijnen zijn echter nog steeds van kracht. Een van de belangrijkste verschilpunten is dat ASL nu ook een proces leveranciersmanagement bevat. Daardoor wordt meer invulling gegeven aan de eisen op het gebied van inkoop van mensen en middelen.

Samenvatting
Een applicatiebeheerorganisatie waar ASL in ruime mate is geïmplementeerd voldoet voor het overgrote deel aan de ISO-9001:2000-norm voor kwaliteitsmanagementsystemen, doordat zowel ASL als de ISO-norm een procesmatige en een klant- en verbetergerichte opzet hebben. De meeste, maar niet alle eisen worden door ASL afgedekt.

Volledige publicatie, eerder gepubliceerd in informatie (maart 2003).

De ISO-9001:2000-norm draait om kwaliteit en procesmanagement en stelt eisen aan een kwaliteitsmanagementsysteem. ASL geeft aan hoe je de processen in een applicatiebeheeromgeving kunt inrichten. Met de implementatie van ASL wordt grotendeels aan de ISO-9001:2000-norm voldaan.

ISO 9001:2000 is een norm voor kwaliteitsmanagementsystemen, het is de opvolger van de ISO-9001:1994-norm. De belangrijkste eisen in de ISO-9001:2000-norm aan een kwaliteitsmanagementsysteem zijn de volgende (Bergenhenegouwen, 2001). De ISO-9001:2000-norm vereist dat de directie de verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit van het kwaliteitsmanagementsysteem en dat zij de inhoud ervan uitdraagt.
Een tweede eis is dat de organisatie de processen vaststelt die van belang zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem. Ook de (basis)processen en de samenhang hiertussen moeten beschreven worden: wat zijn de criteria en de methodes die nodig zijn om de goede werking en beheersing van die processen te bewerkstelligen.
Verder moet een organisatie de informatie verspreiden die nodig is om de werking en de beheersing van de processen te bewerkstelligen, en zij moet bewerkstelligen dat ingezette medewerkers voldoende competent zijn. Ook moeten de overige middelen aanwezig zijn om de processen te kunnen uitvoeren.
Een organisatie moet haar processen verbeteren en moet dit meten, opvolgen, analyseren en corrigeren. Wat hierbij in ieder geval aan de orde komt is klanttevredenheid en de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem. En een organisatie moet de eisen identificeren die klanten aan producten en diensten stellen, en bepalen of hieraan is voldaan (klantgerichtheid).

ASL
ASL, de Application Services Library (Meijer-Veldman & Van der Pols, 2001; Van der Pols, 2001) is ontwikkeld voor het professioneel inrichten van de processen van een applicatiebeheerorganisatie. Het bestaat uit een framework en een library van best practices op het gebied van applicatiebeheer en kan daarmee gezien worden als een kwaliteitssysteem voor applicatiebeheer.
Hierbij is applicatiebeheer de partij die de functionaliteit en werking van de applicatie (de software) onderhoudt. Het sluit onder meer aan op ITIL dat zich vooral focust op de professionalisering van een technischbeheerorganisatie. ASL heeft ten doel bedrijfsprocessen optimaal met informatiesystemen te ondersteunen, gedurende de gehele levenscyclus van die processen.

In het framework worden zes procesclusters onderscheiden. De eerste cluster bestaat uit de beheerprocessen die ervoor zorgen dat de applicaties dagelijks dat doen wat ze moeten doen. De tweede wordt gevormd door de onderhouds/vernieuwingsprocessen, waar de applicaties worden aangepast na verstoringen en op basis van nieuwe eisen en wensen. De verbindende processen die onder meer de overdracht van dagelijks beheer naar onderhoud en vice versa regelen zijn de derde cluster. Ten slotte zijn er de sturende managementprocessen en de twee richtinggevende procesclusters waarin enerzijds de strategie voor de ondersteuning van de bedrijfsprocessen door ICT wordt bepaald (applications cycle management) en anderzijds de toekomstvisie van de ICT-serviceorganisatie zelf (organization cycle management).
Voor het merendeel van de ASLprocessen is een aantal best practices verzameld, waarin voorbeelden staan van hoe bepaalde documenten eruit kunnen zien, naast checklists en voorbeeldformulieren. Deze best practices worden beschikbaar gesteld aan de leden van de ASLBiSLfoundation, de stichting die ASL beheert.

Eisen ISO 9001:2000
Zonder al te veel in te gaan op de details, kan worden gesteld dat door de toepassing van ASL in een applicatiebeheeromgeving op de volgende manier aan de Iso-9001:2000-eisen wordt voldaan. Directieverantwoordelijkheid: de communicatie over het kwaliteitsmanagementsysteem wordt niet door ASL gedekt; invoering van ASL levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit ervan. Stel de processen vast: in een organisatie die applicatiebeheer als belangrijkste vorm van dienstverlening heeft, komen de processen uit het ASLframework voor een zeer belangrijk deel overeen met de basisprocessen. Beschrijf de samenhang: de samenhang tussen de primaire processen van een applicatiebeheerorganisatie, de ASL-processen, is weergegeven in de uitwerking van het ASL-framework in het ASL-boek en een aantal best practices van ASL.
Beschrijf de basisprocessen: hiervoor kunnen op hoog niveau de beschrijvingen in het ASL-boek en op meer gedetailleerd niveau een aantal best practices worden gebruikt.
Verspreid de informatie: de vastlegging wordt gedekt door ASL, de wijze van verspreiding (bijvoorbeeld via intranetten, handboeken, opleidingen, werkbesprekingen) moet de organisatie zelf bepalen. Zorg voor competente medewerkers: het facet competentiemanagement komt naar voren op strategisch niveau in skills definition. Planning & control moet ervoor zorgen dat de juiste mensen met de juiste competenties op de juiste klussen worden ingezet. Het onderwerp kwaliteit van de organisatie maakt deel uit van het proces quality management.
Zorg voor de overige middelen: inkoop van kantoorbenodigdheden, werkplekfaciliteiten en dergelijke die het werk in algemene zin veraangenamen valt niet onder ASL. Verbeter de processen: voor de belangrijke ASL-processen worden bij een ASL-implementatie proceseigenaren aangewezen; continue verbetering van de werkwijze wordt verder nog bewerkstelligd door het proces planning & control, dat gebaseerd is op het plan-do-check-act-principe, en door probleembeheer (onderdeel van quality management) waarin structurele oorzaken van verstoringen of te verwachten verstoringen worden weggenomen. Klantgerichtheid: een belangrijk ASLproces is service level management, dat wil zeggen het maken van duidelijk afspraken met de klanten over de te verlenen diensten en het meten van en rapporteren over de prestaties. Ook de applications cycle management- processen zijn erop gericht om in een vroegtijdig stadium al met de klant mee te denken over de toekomst van zijn ICT.

Niveau 3
Wanneer een applicatiebeheerorganisatie ASL behoorlijk goed heeft ingevoerd en zich in het ASL-assessment (Meijer-Veldman, 2001b) op volwassenheidsniveau 3 bevindt (gedefinieerd en gemanaged), wordt op veel punten voldaan aan de Iso-9001:2000-norm. Punten die niet geheel worden afgedekt zijn bijvoorbeeld de manier waarop de organisatie zijn kwaliteitsbeleid bekend maakt bij de medewerkers, het beschikbaar stellen van faciliteiten, de inkoop van middelen en mensen, de directieverantwoordelijkheid en het uitvoeren van managementreviews. De verantwoordelijkheden binnen de applicatiebeheerteams en de kwaliteitsmaatregelen op dat niveau worden wel door ASL gedekt.
ISO 9001:2000 is, zoals gezegd, een norm voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Het is dus niet verwonderlijk dat door het ASL-model aan veel van de eisen uit de norm wordt voldaan. Enerzijds door quality management, dat zich bezighoudt met de interne kwaliteit van een applicatiebeheerorganisatie, en anderzijds door service level management, dat de externe kwaliteit als belangrijk aandachtsgebied heeft. Het maken van, sturen op en rapporteren over de afspraken met de klant zijn de voornaamste onderwerpen binnen service level management. Daarnaast wordt vooral met planning & control en testing voor een belangrijk deel voldaan aan de eisen uit de norm.

Matrix
In een op het internet beschikbare publicatie (M.E.E. Meijer-Veldman, 2001a – www.maise.nl) is per ISO-9001:2000-normpunt in een matrix uitgewerkt waar en hoe met ASL aan de betreffende eis kan worden voldaan. Een deel van deze informatie is afkomstig uit de best practices van ASL. Voor applicatiebeheerorganisaties die willen voldoen aan de ISO-9001:2000-norm geeft deze matrix concrete aanknopingspunt hoe ASL daarbij kan ondersteunen.

Literatuur
Bergenhenegouwen, L. (2001). Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie. Delft: NNI.
Meijer-Veldman, M. (2002). ASL en CMM, wanneer gebruik je wat?. Informatie, 2002, 10. Den Haag, ten Hagen & Stam.
Meijer-Veldman, M.E.E. (2001a). Application Services Library en ISO 9001:2000. www.maise.nl.
Meijer-Veldman, M.E.E. (2001b) ASL, Software CMM en IT Service CMM : een vergelijking van drie modellen, www.maise.nl.
Meijer-Veldman, M.E.E. & R. van der Pols (2001). ASL, de volgende generatie applicatiebeheer. IT Beheer Jaarboek 2001. Den Haag: ten Hagen & Stam.
Pols, R. van der (2001). ASL: een framework voor applicatiebeheer. Den Haag: ten Hagen & Stam.
Sieders, R. & R. van der Pols (2002). Application Services Library. Informatie, 2002, 6. Den Haag: ten Hagen & Stam.


-- Printbare PDF-versie --