Methoden

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

Zoek in de omschrijvingenOmschrijvingAantal vragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Continuiteitsbeheer op: 2017-02-26 09:32 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

SISp 3.3 Request For Information (RFI)

Het verzoek om informatie (RFI) In deze fase van het project stuurt u de leveranciers op uw longlist een korte vragenlijst. Dit wordt ook wel “Request For Information (RFI)” genoemd. De vragenlijst bevat vragen over alle musthave criteria, algemene bedrijfsinformatie over de leverancier en penetratiegraad van het software pakket in de branche. Als het aantal geselecteerde […]

SISp 3.2 Longlist kandidaat pakketten

Als de requirements goed geprioriteerd zijn moeten ze nu een beeld geven van de belangrijkste eigenschappen die het te selecteren pakket moet hebben. Met deze informatie gaat u op zoek naar pakketten die waarschijnlijk deze eigenschappen bezitten. Een aantal bronnen om kandidaat pakketten te vinden zijn: Bronnen voor de longlist * zusterorganisaties / collega bedrijven […]

SISp 3.1 De selectie fase

Inleiding: selecteren van een softwarepakket In SISp fase 2 wordt uitgebreid onderzocht wat er van het te selecteren pakket wordt verwacht. De wensen en eisen zijn vastgelegd in een aantal documenten en geprioriteerd. Nu gaan we een stap verder in het selectieproces en kijken we naar geschikte kandidaat pakketten. Belangrijk element in deze fase is […]

SISp 2.5 Vaststellen requirements valkuilen en samenvatting

Valkuilen requirements * Gebruikers begrijpen niet wat ze willen of kunnen dat niet goed onder woorden brengen. * Gebruikers willen niet toezeggen dat de geschreven requirements juist zijn. * Gebruikers eisen nieuwe requirements als de kosten en uitvoering al vast staan. * Communicatie met de gebruikers verloopt traag. * Gebruikers nemen vaak niet deel aan de […]

Van Wim Hoogenraad op 6 februari 2017 | Methoden | Aanvullen?
Tags:, ,
Checklisten: Geen

SISp 2.4 Mijlpaalproducten Requirements analyse en Best practices

Mijlpaalproducten requirements Document met Business requirements Overzicht met doelstellingen van de opdrachtgever. SMART gepresenteerd. Document met User  requirements Een overzicht met gebruikerseisen. Document met Software  requirements Een verder uitwerking van de gebruikerseisen opgesplitst in opgesplitst in functionele en niet functionele eisen. Document Randvoorwaarden Een technisch kader waarbinnen de software moet kunnen draaien. Overzicht stakeholders Hier […]

Van Wim Hoogenraad op 1 februari 2017 | Best practices, Methoden | Aanvullen?
Tags:, ,
Checklisten: Geen

SISp 2.3 Activiteiten vaststellen requirements

Iedere fase binnen de SISP methode bestaat uit een aantal activiteiten. De fase ‘Vaststellen requirements’  bevat de volgende activiteiten. Activiteiten: 1. Verzamel bestaande informatie. 2. Breng structuur aan. 3. Verzamel nieuwe informatie & leg vast. 4. Check op consistentie, volledigheid, juistheid, prioriteit en haalbaarheid 5. Evalueer & maak definitief  Activiteit 1: Verzamel bestaande informatie Een […]

SISp 2.2 Soorten requirements

In de SISp methode verdelen we de requirements in een aantal categorieën.  Deze categorieën hebben we nodig om later een goede keuze te kunnen maken. De categorieën: * Business requirements, De wens van de organisatie is de start van het project. Definieer deze wens(en) duidelijk en ondubbelzinnig. * User requirements, Welke wensen heeft de gebruikersorganisatie, de mensen die […]

SISp 2.1 De requirements fase

Inleiding requirements fase Nu het projectplan definitief is starten we in SISp2 met het vaststellen van de exacte eisen en wensen die aan het standaard software pakket worden gesteld. In deze fase zullen de eisen en wensen van zowel de opdrachtgever als alle verdere belanghebbende,  ondubbelzinnig worden beschreven. Deze eisen en wensen worden ook wel requirements […]

Van Wim Hoogenraad op 19 december 2016 | Analyses, Methoden | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: Geen

SISp 1.5 Afsluiten eerste SISp fase

SISp 1 is de eerste fase van het project voor het invoeren van uw Standaard Software Pakket. De fase eindigt dan ook met een Startup Bijeenkomst. Een groot aantal leden van het projectteam komen elkaar daar voor het eerst tegen. Organiseer een startup bijeenkomst (kickoff meeting) Voordat het projectplan definitief wordt gemaakt en het project […]

Van Wim Hoogenraad op 5 december 2016 | Methoden | Aanvullen?
Tags:, , ,
Checklisten: Geen

SISp 1.4 Mijlpaalproducten inrichten projectmanagement

Mijlpaalproducten SISp 1 Uit de activiteiten van fase SISp 1 volgen een aantal mijlpaal producten. Het belangrijkste mijlpaalproduct is het Projectplan. Samen met de andere projecten wordt het project officieel gestart. De mijlpaalproducten van SISp 1 zijn: Lijst met project aannames Randvoorwaarden en uitgangspunten, duidelijk omschreven. Worden in het projectplan bij de afbakening toegevoegd. Lijst […]

SISp 1.3 Activiteiten inrichten projectmanagement

Iedere fase binnen de SISp methode bestaat uit een aantal activiteiten. De fase Inrichten projectmanagement bevat de volgende activiteiten. Activiteit 1: De projectinitiatie Tijdens de projectinitiatie komen een aantal onderwerpen aan de orde die later onderdeel worden van het projectplan. De initiatie wordt door de opdrachtgever in samenwerking met de projectleider uitgevoerd. Deze worden eventueel […]

SISP 1.2 Het Projectplan

Inleiding projectplan Het belangrijkste mijlpaalproduct van fase SISp1 is het Projectplan. In het vervolg van de methode worden per fase ook plannen gemaakt maar het projectplan is duidelijk anders van aard. In het Projectplan worden belangrijke zaken vastgelegd en fungeert als contract voor de loop van het project. Zaken die vastgelegd worden zijn: * De […]

SISP 1.1 Inrichten projectmanagement

Inleiding Projectmanagement Om een selectie en implementatie project succesvol te laten verlopen is het belangrijk dat het er een projectteam wordt samengesteld, een duidelijk doel wordt omschreven en een werkwijze wordt beschreven. Een project wordt hiermee beheersbaar en inzichtelijk. De SISp methode gaat ervan uit dat er projectmatig wordt gewerkt. In de eerste fase wordt […]

SISP 0.8 Volwassenheid van de organisatie.

Het is zinvol om voor het starten van een SISp project vast te stellen of de organisatie dit project wel aankan. Dit doen we met behulp van een self-assessment. Als iedere betrokkene de assessment invult en vervolgens over de antwoorden discussieert kan worden vastgesteld welk volwassenheidsniveau de organisatie per fase heeft. Daar waar de tekorten […]

Van Wim Hoogenraad op 1 november 2016 | Best practices, Methoden | Aanvullen?
Tags:, ,
Checklisten: Geen

SISp 3.4 Request For Proposal (RFP)

Of wel de offerte-aanvraag volgens vaste indeling en procedure

Gebruik van de request for proposal (RFP)

Uit de antwoorden van de RFI selecteert u de best scorende leveranciers, deze krijgen nu een uitgebreidere lijst met vragen toegezonden. Dit wordt ook wel “Request For Proposal (RFP)” genoemd. Om een helder beeld te krijgen van het siftwarepakket en de leverancier gaat u in deze vragenlijst in op alle wensen en eisen die gedefinieerd zijn. De documenten met requirements uit de vorige fase kunnen als bijlage worden bijgevoegd bij het RFP. U vraagt tevens een indicatie van de kosten van dit software pakket.

Belangrijke vragen in de RFP zijn:

Hoe gebruiksvriendelijk is het pakket?
Is er keuze voor taalinstellingen?
Is de interface aanpasbaar?
Kan er gemakkelijk data worden uitgewisseld met andere pakketten?
Is er een rapportage tool? Hoe worden de gebruikers en beheerders getraind?
Is er een helpdeks?
Hoe wordt de implementatie begeleid?
Is er goede documentatie aanwezig?
Zijn er gebruikers- en beheerdershandleidingen?
Is deze informatie alleen op papier, digitaal of online beschikbaar?
Wat kost het jaarlijks onderhoud en eventueel applicatie/versie beheer?
Welke hardware configuratie is noodzakelijk? – Configuratie – Besturingssysteem – Werkstation – Netwerk – Cloud

Bied het systeem de mogelijkheid tot:
– Batchverwerking
– Mutatielogging / overzichten
– Aanpasbaarheid layout overzichten
– Database/query  tools

Wat zijn de initiële kosten?
– Van het pakket en de verschillende benodigde modules?
– Moeten er extra kosten voor maatwerk worden gemaakt?
– Wat kosten de basisconfiguratie en het instellen van de werkstations?
– Is er speciale hardware nodig en welke kosten zijn hiermee gemoeid?
– Wat gaat de conversie kosten?
– En hoe hoog zijn de trainingskosten?

De uitnodiging om offerte uit te brengen

In de uitnodiging om een offerte volgens het RFP te maken geeft u het volgende aan:

 1. Om welk pakket het gaat.
 2. Een beschrijving van functionaliteit, welke modules geimplementeerd moeten worden.
 3. De omvang van het pakket en het aantal gebruikers en locaties.
 4. De samenstelling van het sourcingteam / inkooporganisatie en hoe ze te bereiken zijn.
 5. Doel van het RFP, b.v. verkrijgen gebruikslicenties of afsluiten beheerovereenkomst.
 6. De contractduur van de af te sluiten licentie/overeenkomst.
 7. Welke procedure gevolgd wordt tijdens het RFP traject inclusief de gelegenheid om vragen te stellen.
 8. Aanvaardingsvoorwaarden voor de offerte. B.v. volledig en op tijd ingeleverd op het juiste adres. Het benodigde aantal exemplaren, ondertekening door een bevoegd persoon, nummering van de bijlagen en een elektronische versie kunnen randvoorwaarden zijn. De uit te brengen offerte dient geheel kosteloos en vrijblijvend te zijn.
 9. Welke contractvoorwaarden van toepassing zijn bij gunning.
 10. Hoe de RFP moet worden opgezet inclusief hoofdstukindeling.
 11. Welke inhoudelijke documenten opgenomen moeten worden in de bijlagen.
 12. De gunningscriteria zoals bijvoorbeeld de economisch voordeligste aanbieding, de prijs en de contractvoorwaarden.
 13. Tijdsplanning en sluitingsdatum van het offertetraject. Geldigheid van de offerte b.v. 90 dagen.
 14. Een begrippenlijst waarbij wordt uitgelegd wat met bepaalde begrippen wordt bedoeld.

RFP begrippen

Inschrijver: de gegadigde die een offerte indient.

Kandidaat inschrijver: de geselecteerde partij die van de aanbesteder de offerteaanvraag heeft ontvangen.

Offerte: een door de inschrijver ingediende offerte op de door de aanbesteder toegezonden offerteaanvraag.

Offerteaanvraag: de beschrijving van de op te leveren software en activiteiten, de daarbij behorende gegevens, technische specificaties en de door de aanbesteder te hanteren voorwaarden waar de inschrijver bij het uitvoeren van de opdracht aan moet voldoen, alsmede de beschrijving van de wijze waarop en de criteria waarmee de aanbesteder de leverancier zal selecteren.

Pre-bid meeting: bijeenkomst waarin aan alle kandidaat inschrijvers een mondelinge toelichting op de offerteaanvraag wordt gegeven.

Preferred supplier: best scorende inschrijver.

Aanvullingen op de RFP

Geef aan welke informatie u aanvullend wilt ontvangen en hoe, bijvoorbeeld:

Commerciële aspecten zoals:

 • Prijsspecificaties
 • de hoeveelheden
 • prijstabel
 • prijsaanpassingen
 • verklaringen

Inhoudelijke aspecten zoals:

 • Service Level Agreement
 • Certificeringen van medewerkers
 • Vertragingen
 • Rapportages
 • Implementatie aspecten
 • Onderhoud aan de software
 • Opleidingen en documentatie
 • Investeringen

De Shortlist van geselecteerde leveranciers

De offerte die aan alle gestelde eisen voldoet en het de beste invulling geeft aan de hierboven genoemde gunningscriteria, wordt gezien als de economisch voordeligste aanbieding.
Na een grondige vergelijking van de antwoorden die de leveranciers hebben ingestuurd kunt u een shortlist opstellen. Deze bestaat uit maximaal 3 leveranciers. Met deze leveranciers wordt de volgende stap van deze projectfase ingegaan, Bedrijfscase & Product demo.


-- Printbare PDF-versie --