ITpedia checklist.

Checklist:      Exploitatie en auditing
Nr. A71207 Voer periodieke beoordeling uit
Audit geautomatiseerde controles

Nr.IDVraagFout                             Goed
1841Vindt er controle plaats op volledigheid van de invoer?
2842Vindt er controle plaats op juistheid van de invoer?
3843Vindt er controle plaats op juistheid van de gegevensverwerking?
4844Vindt er controle plaats op volledigheid van de gegevensverwerking?
5845Vindt er controle plaats op het volledig blijven van de gegevensverzameling?
6846Vindt er controle plaats op het juist blijven van de gegevensverzameling?
7847Wordt de gegevensverwerking niet onnodig vertraagd door overbodige controles?
8848Vindt controle plaats door resultaten die op verschillende wijzen verkregen zijn met elkaar te vergelijken?
9849Vindt invoercontrole plaats door het opslaan van redundante gegevens?
10840Zijn er voldoende controles in de programmatuur ingebouwd, zodat voor de handliggende fouten direct worden afgevangen?
112906Is het mogelijk om m.b.v. auditsoftware totalen te bepalen en te vergelijken?
122907Is het mogelijk om m.b.v. auditsoftware afzonderlijke posten na te rekenen?
132908Is het mogelijk om m.b.v. auditsoftware de aanwezigheid van gegevens vast te stellen?
142909Is het mogelijk om m.b.v. auditsoftware aan te geven welke posten er voor een steekproef in aanmerking komen?
152910Is het mogelijk om m.b.v. auditsoftware verschillende bestanden met elkaar te vergelijken?
162912Is het mogelijk om m.b.v. auditsoftware zogenaamde dubbele posten te signaleren?
17851Vindt er een automatische controle plaats op de voortgang van de gegevensverwerking?
18239Vindt de vergelijking van posten bij dubbele invoer op de juiste wijze plaats?
19240Vindt de bepaling van voortellingen bij batchgewijze invoer op de juiste wijze plaats?
20241Zijn ontbrekende volgnummers bij batchgewijze invoer op de juiste wijze te signaleren?
21244Worden alle ingevoerde mutaties op de daarvoor bestemde mutatielijst afgedrukt?
221190Is er controle op het gebruik van de juiste gegevensverzameling bij batchverwerking?
23852Wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van controle op totaaltellingen?
24853Wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van bestaanbaarheidscontroles?
25854Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van redelijkheidscontroles?
26855Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van verbandscontroles?
27856Wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van controles op het ontbreken van gegevens?
28857Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van hashtotalen?
29859Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van controle op totaaltellingen per record?
30860Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van controle totalen per serie?
31861Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van controle a.d.h.v. identificatie per PC / werkstation?
32862Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van controles op berekeningsresultaten?
33863Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van pariteitscontroles?
34864Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van controlecijfers?
35865Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van standaard controle-routines die buiten de programmatuur gehouden worden?
36866Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van volgorde controles?
37867Zijn er geprogrammeerde controles t.a.v. het gebruik van tapes opgenomen?
38868Zijn er geprogrammeerde controles t.a.v. het gebruik van disk opgenomen?
391819Zijn de automatische controles niet zo ver doorgevoerd dat niet meer aan de eisen t.a.v. de performance kan worden voldaan?
40247Bevat de geleidestaat van te verzenden tapes, diskettes, CD-s en DVD-s inhoudelijk de juiste gegevens?
41935Worden alle geconstateerde mutatiefouten vastgelegd naar soort t.b.v. foutenstatistieken?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Selectie fout!